Referat Årsmøde Roskilde

Tak for et godt årsmøde og opstillingsmøde. Hermed de godkendte referater fra møderne.

Mvh Line Gessø

REFERAT ÅRSMØDE og KV21 OPSTILLINGSMØDE I ROSKILDE LOKALFORENING ALTERNATIVET
Tidspunkt: Torsdag den 15. april kl. 19-21
Sted: Bofællesskabets Glashusenes Fælleshus, Tønsbergvej 2, 4000 Roskilde
Dagsorden ifølge vedtægterne
Deltagere: Lene, Lova, Tirsa, Sussie, Gunver, Bodil, Sascha, Danny og Line (referent) samt Peter Eget (dirigent)

 1. Valg af dirigent
  Forperson Lene byder velkommen og Peter Eget vælges som dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  Da mødet stort set er virtuelt, besluttes det at afstemninger foregår via SMS til dirigenten.
  Referent Line
 3. Bestyrelsens beretning for 2020
  Lene fremlægger årets beretning:
  Årsberetning
  Roskilde lokalforening Alternativet
 4. April 2021

Vi må sige, at det bliver en meget kort årsberetning, det har været meget stille-særligt pga. Corona.
Da vi startede som ny bestyrelse i februar sidste år, havde vi en masse planer om at samle indbyggere i Roskilde til nogle tværpolitiske arrangementer. Vi skulle afholde Tirsdags The i Byens Hus: Afholde forskellige foredrag og debatter utraditionelle steder, eksempelvis om sundhed, skrald som genbrugs guld, omsorg i det offentlige system, uopdyrket natur i midt byen, biodiversitet i private haver og meget andet.
Det skulle selvfølgeligt være klart, at Alternativet var værter ved disse arrangementer, men alle skulle have adgang, med den hensigt, at vække befolkningen i Roskilde til at interesserer sig for politik og vide hvor lidt, der skal til for at gøre en forskel.
Som I kan høre, er der mange god ting i vente. For alt det vi har tænkt på og diskuteret i bestyrelsen, bliver selvfølgelig til virkelighed i nær fremtid enten virtuelt eller i virkeligheden.
Vi har jo med stor glæde kunne konstatere en lille stigning i medlemstallet i Roskilde, men det er jo desværre ikke altid tilfældet i nærliggende lokalforeninger, så det er foreslået, at vi sammenlægger til en zoneforening, det kommer til at hedde Alternativet Midt og Vestsjælland.
Vi, i bestyrelsen, har haft et godt og energifyldt samarbejde, på trods af den mærkelig situation som vi jo alle befinder os i. Vi ser frem til et nyt udfordrende år i Roskilde lokalforening med KV og RV i efteråret.

Efter beretning var der en kort drøftelse af de manglende aktiviteter i 2020 og spørgsmål til hvordan vi har afholdt møder i bestyrelsen. Disse har været både virtuelle og fysiske, mest udendørs. Desuden et forslag om at lave politik på Twitter.
4. Regnskab
Regnskabet fremlægges af kasserer:
Alternativet Roskilde Regnskab 2020

Indtægter 	 kr.         670,00 	 		 	Udgifter	 kr.      10.584,46 	 		
Kommunal partistøtte	               93,00 	 		 	Bestyrelse	            -288,00 	 		
Udlign m. medlemsmidler	              577,00 	 		 	Udvalg	                  - 	 		
Øvrige frie midler	                  -  	 		 	Årsmødet	386,85	 		
Regional partistøtte	                  -  	 		 	Arrangementer 	 -                  	 		
Div. indtægter	                  -  	 		 	Valgkamp	6.917,20 	 		
 	 	 		 	Øvrige udgifter	                  -  	 		
				 	Udbetalt støtte	                  -  	 		
Indtast grundlæggende oplysninger pr. 31.12.2019	 		 	

Administration 228,95
Indestående i banken pr. 31.12.2019 kr. 15.637,11 Gebyr 2.763,46

Heraf opsparing pr. 31.12.2019	 kr.             -  	 		 	 		 		
 	 	 		 	 		 		
	 		 	 	 	 		
Rådighedsbeløb per seneste bogføringsdato	 kr.            5.722,65 	*		 	 	 	 		
 • Rådighedsbeløbet er beregnet som: indestående i banken fratrukket en evt. opsparing, fratrukket årets udgifter og tillagt årets indtægter

Regnskabet blev drøftet og vedtaget. Der er enighed om at gebyrerne til banken er for høje, vi bør finde en billigere bank hvis det er muligt.

 1. Indkomne forslag
  • Forslag fra bestyrelsen: Administrativ sammenlægning af Roskilde lokalforening under ”Alternativet Midt- og Vestsjælland” – se Bilag 1
  Oplæg til beslutning om administrativ sammenlægning af Roskilde lokalforening under ”Alternativet Midt- og Vestsjælland”

Der har gennem det meste af 2020 været en drøftelse i Storkreds Sjælland om at lægge de kommunale lokalforeninger sammen til blokke, som vi lige nu kalder for ”zoner”.

Hovedformålene er:

 • at samle kræfterne
 • at aflaste de lokale afdelinger administrativt, så der kan være fokus på politik og aktivisme mm.
 • at arbejde mere på tværs, når dette giver mening og derved skabe mere inspiration, sikre bedre sparring og flere hoveder og hænder om de aktiviteter vi sætter i gang.

Beslutningen om dette skal træffes her i foråret, så vi alle kan drage nytte af den nye struktur hurtigst muligt – og op til efterårets kommunalvalg.

Den zoneforening som Roskilde påtænkes at blive en del af kaldes “Alternativet Midt- og Vestsjælland”, og tænkes som det ser ud nu, at dække følgende kommuner: Odsherred, Kalundborg, Slagelse, Holbæk, Sorø, Lejre, Ringsted, Roskilde, Greve, Solrød og Køge.

En ny, fælles “Alternativet Midt- og Vestsjælland” vil bestå af én bestyrelse (forventeligt på 5-7 personer), som vi vil tilstræbe får bred, geografisk repræsentation. Foruden bestyrelsen vil der være mulighed for at etablere arbejdsgrupper mv. (kommuner, tema/emner, aktiviteter el.lign.)

Med den sammenlægning i zoner, der lige nu ligger til beslutning, vil der i Storkreds Sjælland være tre zoneforeninger - hhv. “Alternativet Lolland-Falster”, “Alternativet Sydsjælland” og “Alternativet Midt- og Vestsjælland”. Det er vigtigt, at vi som zoneforeninger - uagtet størrelse - fortsat holder sammen, sparer med hinanden og udvikler regional/kommunal politik sammen.

Vi har i bestyrelsen Roskilde tilkendegivet, at vi er villige til at blive den vedtægtsmæssige ramme, som videreføres (men omdøbes), og som derved bliver der fremtidige forening.

Til beslutning:
På årsmødet skal vi træffe beslutning om vi kan tilslutte os denne nye struktur.

Forslaget blev drøftet grundigt. Det er vigtigt at pulje kræfterne og energien. Godt hvis man kan spare penge ved at have en bank. Det blev drøftet om aktiviteterne skal være sammen eller om man fortsat kan være aktiv i egen kommune. Det kan man selvfølgelig. Det er vigtigt at vi beholder vores lokale islæt.
Forslaget blev vedtaget, bestyrelsen arbejder videre hen imod en sammenlægning af kommuneforeninger til en større zoneforening.

 1. Valg til bestyrelsen
  Bestyrelsen ved Lene, Lova og Line blev genvalgt.

 2. Valg af revisor
  Danny vælges som revisor

 3. Eventuelt
  Sascha nævner at hun holder Green Friday d. 26.11.21
  Opstillingsmøde til kommunalvalg

 4. Valg af dirigent
  Forperson Lene byder velkommen, Peter Eget vælges som dirigent.

 5. Valg af stemmetællere og referent(er)
  Samme metode som ved Årsmødet.

 6. Præsentation af kandidater
  Lene Bjerrum og Danny Pedersen melder deres kandidatur.

 7. Valg
  De vælges begge som KV21 kandidater med mere en halvdelen af de afgivne stemmer.

 8. Eventuelt
  Der er ikke noget til eventuelt.