Referat Årsmøde i Storkredsen - langt om længe

Som ny bestyrelse skal vi have lært alle koder mm., og det har taget lidt tid. Vi regner med/håber at i vil høre en del mere til os fremover!

Årsmøde 2021 Sydjyllands Storkreds

Dato: 20. marts 2021 fra 15:00 til 18:00 på ZOOM

Der var tilmeldt 17 deltagere, og de 16 dukkede op.

Punkt 1: Valg af dirigent.

Ane Line Søndergaard

Punkt 2: Valg af referent og stemmetællere

Edvard Korsbæk blev valgt som referent efter en kort diskussion om, om mødet måtte optages. Der forventedes ikke afstemninger, hvorfor der ikke blev valgt stemmetællere.

Punkt 3: Bestyrelsens beretning for storkredsen

Beretningen blev afholdt af Linda Van Asperen. Hovedpunkter var:

Linda har været meget glad for arbejdet i storkredsen, hvor samarbejdet altid har været godt. Hvilket bl.a. har vist sig ved, at der kun har været en kampafstemning gennem årene, o0g ingen husker hvad den var om.

Undervejs har storkredsen stået for et folketingsvalg og et Europa parlamentsvalg. Dette lykkedes på grund ag kandidaternes store arbejde, de mange frivillige og ikke mindst Dennis Hansen, der lavede en stor indsats. Valgene gik godt set ud fra hvor vi er i landet, hvor vi fik meget mere end vi kunne have frygtet. Tak til Dennis, Karin, de andre kandidater og de frivillige. Uroen i partiets top har givet et stort fald i antallet af medlemmer, men vi i storkredsen ved faktisk meget lidt om hvad der skete i København. Det skete i København, og det må gerne blive i København. Vi er 169 medlemmer i kredsen, hvor Vejle er den største. Siden Covid 19 kom har storkredsen på det nærmeste ligget i dvale. Vi har prøvet at indkalde til årsmøde flere gange, og storkreds bestyrelsen har været parat til at gå af.

Vi har haft det rigtigt godt i storkredsbestyrelsen i mange år, men energien var ved at være gået af os. Da vi fortalte om det til Sekretariatet, spurgte de omgående: ”Er i uvenner”. Nej det har vi ikke været – tværtimod. Linda er ikke glad for at hun lod så lang tid gå før der blev lavet en ny bestyrelse, men tiden gik med formandsvalg (x 2) og derefter en pandemi. Til den nye bestyrelse: ”Husk at hyg jer! Spis snak sammen, lav mad sammen eller bestil 5 pizzaer”. Tak til Kolding, der ryddede op i de lejede lokaler. Samarbejdet går tilsyneladende bedre i HB efter vi har fået en ind. Sydjylland skal bare blive ved. Sydjylland har en rationalitet, bevågenhed og gennemsigtighed, og det skal i bare fortsætte med. Det her er ikke slut endnu. Den 16. november 2021 er der både kommunal- og regionalvalg, og ih, hvor skal jeg heppe på jer!

Bestyrelsens beretning godkendt.

Punkt 4: regnskab til godkendelse.

Regnskab fremlægges af Karsten Fyhn som afgående kasserer.

Der er to regnskaber. Det første for 2019 er godkendt af revision, og vi forventer at 2020 også bliver det. Der er ikke mange poster.

Regnskab blev fremlagt, hvor 2019 havde et underskud på 5443,72 kr. I forhold til at der er brugt 77.000 kr. på valgkamp er det udmærket.

Efter året står der 79.314,31 kr. på kontoen.

2020 regnskabet viser at der næsten ikke har været aktivitet.

2020 udviser et underskud på 8.043,04 kr., og efter året står 71.271,27 kr. på kontoen

Karsten klager over, at Merkur er meget dyr.

Edvard havde to bemærkninger – Han bruger sin licens til Zoom, og vil skifte til Arbejdernes Landsbank, der koster ca. det halve af Merkur.

Begge regnskaber blev godkendt med den præmis, at der skal laves revision af regnskabet for 2020.

Der er ikke blevet ikke lavet budget, da hele bestyrelsen udskiftes.

5. rapportering fra medlemmer af råd og udvalg

Ane Line Søndergaard har været i politisk forum, der har været i evig proces om både hvad det skal lave og hvordan.

Ane Line bliver siddende i politisk forum, da hun finder det både spændende og udviklende.

6. Behandling af forslag fra medlemmer

Der var ingen forslag

7. valg til bestyrelsen

Den nye bestyrelse består af:

  • Torben Nicolaisen
  • Ditte Madvig Møller
  • Gurli Toft Sieljacks
  • Frank Zarp Truelsen
  • Edvard Korsbæk
  • Benjamin Strand Andersen
  • Karsten Lund

Da der skal vælges 7 medlemmer, og der er indsendt 6 opstillingsgrundlag og Torben Nikolaisen er på genvalg blev de klappet ind.

Punkt 8: Orientering om opstilling til politisk forum, dialogråd, regionsrådsvalg og folketingsvalg. Dato for opstillingsmøde og tidsfrister for levering af opstillingsgrundlag.

Linda Van Asperen havde ingen kommentarer fra den gamle bestyrelse om dette punkt.

Edvard Korsbæk fra den nye bestyrelse meldte ud, at han satser på at lave et konstituerende møde meget snart, og at komme ud med noget om alle disse punkter i løbet af den næste uge.

Punkt 9 og 10 var oplæg fra Alternativets to borgmestre, Francisca Rosenkilde og Sofie Valbjørn om hvordan det er at være valgt i Alternativet.

Da Francisca var (meget lidt) forsinket, kom Sofie Valbjørn på først.

Sofie Valbjørn talte en del om at det der for 4 år siden under valgkampen var for voldsomt (f.eks. plantebaseret kost på plejehjem) i dag er almen politik, hvilket Alternativet får alt for lidt credit for. Sofie fortæller om, hvordan det har været at blive modtaget som repræsentant for et ’Tosseparti’, og reelt vise sig som en kompetent og vidende politiker, hvor mange bliver positivt overraskede over hvad vi kommer med, der både har substans, er gennemarbejdet og husker at vise hvem det kan gennemføres sammen med. En af de svære balancer som borgmester er, at Sofie ikke taler som repræsentant for Alternativet, men for hele Fanø. Lidt trist at andre politikere bliver overraskede over hvor gennemarbejdede forslag der kommer fra os.

Vi har på Fanø forfulgt to dagsordener, og børn børnedagsordenen og borgerinddragelse. På borgerinddragelse har vi prøvet at gøre meget ud af, at det ikke kun er ”Tordenskjolds soldater” der kommer frem, men at vi kommer ud i alle hjørner. Vi har indført ”Borgerdrevne forslag” på Fanø. Vores model er anderledes end der er lavet en del andre steder, hvor borgerdrevne forslag bare sættes op og bliver stemt ned. Vi har gjort meget ud af at hjælpe med at gøre disse forslag realistiske og hænger sammen med andre ting. Vi arbejder en del med at kvalificere forslagene. Jeg har været rundt ved samtlige medarbejdergrupper på Fanø, hvor jeg har haft meget snak om hvordan vi kan gøre arbejdet med meget mere borger inddragning. Det har der været forbløffende meget opbakning til.

Sofie gennemgik til sidst hvorfor hun ikke genopstiller. Det har ikke noget med Alternativet at gøre, hverken lokalt eller nationalt. Der sidder for mange i byrådet der kun arbejder for sig selv og for egen magt, og den negative værdi konstaterer jeg, at er for slidsom i længden.

Francisca Rosenkilde havde skarp bagkant, så hun fik et kvarter.

Franciska kunne genkende rigtigt meget af Sofies oplæg, og fortæller, at kommunalpolitisk er der ikke helt så mange fløjkrige, og at Alternativet har mange fordele ud af at være et parti, der gør meget ud af de gode relationer. I dag er det sagen der står i front, i modsætning til begyndelsen, hvor det var enkeltpersoner der stod i front. Vi har i dag meget mere at stå på til kommunalvalget. Vi starter nogle samtaler på tværs over hele landet, og efter sommerferien laver vi et netværk kun for kandidater. Vi skal hele tiden være progressive, bæredygtige og grønne i vores politiske projekt, der stadig er sindssygt relevant. De andre partier på rådhuset har efterhånden forstået, at økonomisk bæredygtighed er nødvendigt. Vi har haft meget glæde af at bruge doughnut modellen, der er en fin overbygning på Alternativets tre bundlinjer. Vi mærker også, at de andre partier er glade for at tale om noget, der ikke er groet i Alternativets baghave. Franciska opfordrer til, at vi sætter os ind i modellen.

Franciska mærker at der især efter nytår er kommet en ny gejst ude i partiet, ”Nu rykker vi alle sammen”. Det er meget inspirerende at se den spiren der er, og 1000 tak for det.

Spørgsmål om borgerinddragelse:

Franciska fortæller, at POLA-modellen har været brugt til at lave store ’Rum’ med inddragelse af alle relevante parter, både teknikere, borgergrupper osv. Det er godt til at klæde politikere bedre på, da Franciska ofte oplever at politikere tager beslutninger på vegne af borgere de ikke ved ret meget om.

Spørgsmål om ny politisk kultur:

Det handler mere om hvad vi gør end hvad vi siger.

Mark Desholm præsenterede sig selv, hvor han har en forskningsmæssig baggrund som biolog, og i dag er i dag direktør for Dansk Ornitologisk forening. Han har i mange år været en del af organisationen bag Alternativet, og blev i efteråret valgt som næstformand i hovedbestyrelsen. Da Bente Holm Villadsen af personlige årsager måtte række sig som forperson, overtog Mark posten fra næst forperson posten.

Status på HB er, at der er en god stemning og et godt samarbejde, mede en meget kollektiv ledelse i DOL. Vi går meget ind for inklusion, og vi har f.eks. lavet en række dialogmøder i forbindelse med Josefines adgang, der blev modtaget rigtigt godt.

Vi er meget optaget af at få skruet Alternativet godt og grundigt sammen til en fælles størrelse. Tidligere var Alternativet meget ’Søjleopdelt’.

Der har altid været stor udskiftning i hovedbestyrelsen, og da vi har måttet tage os af en del personkonflikter har nogen taget dem med ind i HB, men i min tid siden september virker det som om der er kommet en mere respektfuld samarbejdstone.

Torben spurgte ind til den nye organisationsrapport, hvor man vil prøve at gøre organisationen mere netværksbaseret. Det går Mark ind for, men det vil ikke ske ’Overnight’.

Mark går meget ind for at styrke de politiske baggrundsgrupper. Mark husker stadig, da han 30 sekunder efter at være trådt ind ad døren sad og deltog i politisk tænkning.

Pernille: Vil gerne støtte tanken om at udnytte al den videnskraft der ligger ud over landet.

Olav: Flere med på åbne medlemsmøder – Olav finder, at Zoom møder har fungeret fint.

Organisationsrapporten ligger på ’Alle os’, både en gennemgang og den komplette rapport.

Punkt 11:

Valg af revisor:

Karin Rohr Genz og Pernille Lykke Dalmar

12: Eventuelt

Der blev behandlet mange emner, og det var meget hyggeligt.


Ane Line Søndergård, dirigent

1 Synes om

Kære Sydjylland!
Tusind, mega mange tak for et fantastisk referat formuleret i hjertet af Alternativets gennemsigtigsheds-værdi og øvrige fem værdier - det var virkelig værd at læse og vente på!

Kærlig hilsen
Gunhild/Gunfighter :sparkler: