Referat af ordinært bestyrelsesmøde d.26 november 2019

Referat af kredsbestyrelsesmøde afholdt d. 26. november 2019

Deltagere : Mogens Nielsen, Kaj Løvstrøm Nilsson, Jes Romme, Bente Kristoffersen, Hanne Høfsten

Referent : Hanne

  1. Gennemgang af vores vedtægter.

De er revideret på det ekstraordinære årsmøde i Storkredsen.

  1. Hvordan skal vores fremtidige forretningsorden være?

Der foreligger et udkast til forretningsorden, som er skrevet under en tidligere kredsbestyrelse. Vi læser den igennem inden næste møde. Bl.a. mangler der strategier for Storkreds Fyn.

  1. Økonomi, herunder punktet: Skal udbetalingerne til lokalforeningerne foregå efter ansøgning de enkelte projekter?

Som følge af at vi fik sendt en ansøgning af sted til Regionen – har vi nu modtaget regionsmidlerne – som i øvrigt blev delt med Storkreds Sønderjylland. Vi har således kr. 80.000 i indestående – men skal være meget bevidste om at midlerne næste år bliver langt mindre – som følge af Alternativets tilbagegang ved folketingsvalget tidligere i år.

Vi har ikke endnu modtaget tal fra landssekretariatet om forventningerne til næste års budget – og kan derfor heller ikke selv udarbejde et 2020 budget. Men så snart tallene foreligger udarbejder kassereren et forslag.

Kassereren bemærkede at den tidligere bestyrelse ikke havde fået opsagt Fullrate bredbåndsaftalen da vi fraflyttede lokalerne i Nørregade i foråret. Aftalen vil nu blive opsagt. Derudover var heller ikke den forsikring som var tilknyttet lokalet opsagt. Også denne vil blive opsagt.

Til mødet var udarbejdet en dags dato resultatopgørelse. Kassereren fandt det nødvendigt at bogføre helt tilbage fra september 2018 og frem til i dag – for at alle tal var konteret korrekt og regnskabet igen giver et korrekt billede af kredsens økonomi.

BOXIT depotet:

Vi har nogle effekter i depot, men deres værdi står ikke i forhold til at det koster kr. 17.400 om året at leje BOXIT depotrummet. Bestyrelsen har derfor besluttet, at opsige lejemålet. Mogens tager sig af dette + salg/uddeling af diverse effekter af kredsens ejendom. Der skal findes plads til opbevaring af de 3 telte. Mogens tager også kontakt til lokalforeningen Odense, da de også har effekter stående i depotet.

Desuden har vore folketingskandidater plakater stående i depotet. Vi skal have afklaret, hvad der skal ske med disse plakater. Depotet kan opsiges til den 15. i hver måned – og opsigelsen vil derfor tilgå BOXIT den 15. januar 2020 – så har interesserede mulighed for at afhente det de måtte ønske at bevare.

Økonomi og lokalforeningerne:

Vi ønsker at støtte projekter i kredsens kommuneforeninger. Som udgangspunkt vil vi gerne være med til at betale i de foreninger, hvor der er aktiviteter.

De lokalforeninger, der får tildelt partistøtte fra deres kommune skal bruge disse midler, før de kan få midler fra kredsen.

Vi er åbne for ideer, men kunne bl.a. forestille os, at vi tildeler midler i forbindelse med udvikling af Alternativets politik. (både lokalt, på kredsbasis og til brug for POFO), samt til at promovere Alternativet på Fyn.

Bestyrelsen har noteret sig at bankerne hæver 1.000 kr. pr. lokalforening i gebyrer – blot for at foreningen har en konto. Man vil se på om det fremover er muligt for lokalforeningerne at have fælles konto med kredsen. Derved vil der kunne spares 7 til 8.000 kr. på årsbasis i bankgebyrer.

Udarbejdelse af forretningsorden:

Strategier for Alternativet, Storkreds Fyn, skal udarbejdes og indskrives i forretningsordenen. Vi foreslår, at der, på længere sigt, tildeles midler til lokalafdelingerne ud fra disse strategier. Mogens har tidligere stået for at udarbejde en sådan – og dette arbejde blev præsenteret for bestyrelsen og vil blive brugt som udgangspunkt til at blive gjort færdigt.

  1. Gennemgang af Hovedbestyrelsens evaluering af valget.

Emnet blev drøftet uden konklusioner.

  1. Planlægge møde med Kandidaterne.

Vi vil bl.a. gerne have afklaret, hvilke kandidater, der fortsat ønsker at stille op for Alternativet Fyn til næste folketingsvalg, og til det kommende regionsrådsvalg.

Kaj og Hanne arbejder videre med dette.

  1. Betydningen af, at vi ikke har lokaler mere, økonomisk og organisatorisk?

Punktet skal på igen til næste møde.

  1. Gennemgang af Kåre og Ingvards beretning.

Ingen kommentarer

  1. Hvordan arbejder vi bedst for at styrke Storkreds Fyn?

Punktet skal på igen til næste møde

  1. Evt. herunder næste møde.

Der var enighed om at mødes i starten af 2020, mødedato ikke fastlagt endnu.