Referat af bestyrelsesmødet i Alternativet Rudersdal 29.10.2019

ALTERNATIVET RUDERSDAL

Referat af bestyrelsesmøde 29.oktober 2019

Mødes afholdtes tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 19.00 – 21.30 i Galleriet, Johan Mantziusvej 7A, Birkerød.

Til stede fra bestyrelsen: Susie Cowan; Michael Macdonald Arnskov, Christian Poll, Ejvind Slottved, og Henrik Hjortdal.
Suppleanter m.v: Søren Klebak, Alexander Jensen og Margrethe Herning (Kandidatudvalgsmedlem)

Endelig Dagsorden:

 1. Valg af dirigent:
 2. Referent:
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Referatet fra bestyrelsesmødet 27. august.
  Bestyrelsesmødet 24. september blev aflyst.
 5. Meddelelser
 6. Alternativet Rudersdals deltagelse i Rudersdal Folkemøde lørdag den 31. august.
 7. Alternativets fremtid. I hele landet og i Rudersdal?
 8. Skal vi fastholde, flytte eller aflyse det planlagte bestyrelsesseminar 30. november 2019
 9. Eventuelt
 10. Årshjul

-----o-----

 1. Valg af dirigent: Susie
 2. Referent: Ejvind
 3. Godkendelse af dagsorden.
  Godkendt med ændringer
 4. Referatet fra bestyrelsesmødet 27. august.
  Godkendt med ændringer
 5. Meddelelser
  a. Kassereren, Britta Carmen Sommer har meldt sig ud af Alternativet.
  b. Henrik Hjortdals og Søren Klebaks kommentarer til Rudersdal Kommunes planstrategi 2019.
  Henrik og Søren uddybede indlæggene.
  c. Debatindlæg i FB om skolesammenlægninger 14, okt. 19 vedlægges (Axel Bredsdorff, Birgitte Scherning-Poulsen & Henrik Hjortdal).
  Henrik uddybede problematikken, og Susie fortalte, at Hillerød er den kommune i Danmark, der har flest privatskoler.
  Hvis skolevæsenet i Rudersdal kommune fortsat forringes, som der er lagt op til lige nu, vil Rudersdal måske lide samme skæbne, at flere vælger privatskolerne til?
  d. Opdatering på ÅU´s konstituering i Nordsjælland.
  Susie uddybede.
  Emilie, som har et delt forpersonskab i ÅU, har overfor Susie givet udtryk for,at en ÅU-bestyrelse i NSJ vil se dagens lys i november. Herefter håbes det at etablere et samarbejde med Å i NSJ.
  e. Kandidatudvalgets sammendrag af evalueringen med folketingskandidater opstillet i Nordsjælland.
  Margrethe Herning redegjorde for forløbet, og opsummerede: Der er et klart ønske om at kandidatudvalget har større magt til at styre kandidatopstillingen.
  Der var en grundig diskussion om liste- kontra sideordnet opstilling.
  Et flertal i kandidatudvalget betragter Alternativet Rudersdals modstand mod Theresa Scavenius som folketingskandidat som illoyal.
  Margrethe trækker sig som Rudersdals repræsentant i Kandidatudvalget.
 6. Alternativet Rudersdals deltagelse i Rudersdal Folkemøde lørdag den 31. august.
  a. Evaluering af Rudersdal Folkemøde 30. august 2019,
  Susie redegjorde for forløbet, og at hun ikke havde haft mulighed for at deltage i det af Folkemødebestyrelsens formand, Ulla Thillerup, med kort varsel indkaldte evalueringsmøde.
  b. Hvordan kunne vi tænke os at deltage i 2020?
  Det var bestyrelsens opfattelse, at Å også næste år skal deltage i folkemødet.
  Det blev besluttet, at vi i bestyrelsen i januar 2020, kigger på vores deltagelse og hvad vi godt kunne tænke os at bidrage med. Her vil vi også overveje, hvilke arrangementer o.a. som der kan bidrages med.
 7. Alternativets fremtid. I hele landet og i Rudersdal?
  a. Hvilke muligheder har vi i Rudersdal?
  Den udsendte oversigt over mulige scenarier v. Henrik Hjortdal og Ejvind Slottved, Å´s evalueringen af FT 2019, og rapporten fra medlemsmødet gav anledning til en længere diskussion.
  Generelt var holdningen til den fra Å modtagne evaluering, og rapporten fra medlemsmødet 26. oktober meget kritisk.
  Først og fremmest fordi dokumenterne kun meget overfladisk berører det katastrofale valgresultat:
  • At folketingsgruppen blev næsten halvering
  • At Alternativet ingen stemmemæssig indflydelse har i Folketinget
  • At Å ved valget mistede 72 % af de vælgere, der havde stemt på partiet i 2015.
  • At til trods for at folketingsvalget mod forventning primært blev et klimavalg, var det fremragende politiske program, Alternativet havde fremsat i foråret 2018, så godt som fraværende i valgkampen.
  • Og at Alternativet i meningsmålingerne går yderligere tilbage, og har i nogle målinger ligget under spærregrænsen.
  Henrik Hjordal meddelte, at han forlader bestyrelses arbejdet i Å, Rudersdal og med god sandsynlighed, vil melde sig ud af partiet. Et andet bestyrelsesmedlem og en suppleant, gav udtryk for at gøre det samme. Dette vil de tage stilling til inden jul.
  Til vores næste bestyrelsesmøde d.26/11, skal vores bestyrelse derfor konstituere sig på ny.
  Derfor bedes alle medlemmer af bestyrelsen og suppleanter deltage i vores næste møde.
  b. Å´s evaluering af FT 2019.
  Blev ikke behandlet, da pkt. 7a. fyldte det meste af mødet.
  c. Hvad kom der ud af Medlemsmødet den 26. oktober?
  Blev behandlet under pkt. 7a.
  d. POFO – Ny forretningsorden.
  Ingen kommentarer
  e. Kredsindputstrategi 2019.
  Ingen kommentarer
 8. Skal vi fastholde, flytte eller aflyse det planlagte bestyrelsesseminar 30. november 2019?
  Bestyrelsen besluttede af afholde ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 26. november kl. 19, og det blev besluttet at fastholde bestyrelsesseminaret d.30/11.
  Michael tilbød, at vi kunne holde det hjemme hos ham. Denne dag vil vi have fokus på at kigge fremad. Susie har lavet en brainstorm på tre områder, som hun tager med. Udover at se fremad, vil vi hygge sammen som bestyrelse.
 9. Eventuelt.
  Intet.
 10. Årshjul vedlagt