Referat af bestyrelsesmødet i Alternativet Rudersdal 26.11.2019

Referat af bestyrelsesmødet 26. november 2019

Mødes blev afholdt tirsdag den 26. november 2019 kl. 19.00 – 21.30 i Galleriet, Johan Mantziusvej 7A, Birkerød.

Tilstede: Susie, Christian, Christa, Julie, Jørgen & Michael

Mødet var et åbent bestyrelsesmøde – Alle var velkomne.

 1. Valg af dirigent.
  a. Susie

 2. Valg af referent.
  a. Christa – Jørgen laver kladde, der sendes til Christa til gennemsyn

 3. Godkendelse af dagsorden.
  a. Godkendt

 4. Godkendelse af referat fra sidste møde. Bilag 1
  Referatet godkendt bortset fra punkt Pkt. 5, Britta Carmen Sommer har IKKE meldt sig ud af Alternativet, alene ud af bestyrelsen af personlige grunde.
  Rettes i referatet (gøres ved denne notits i dette referat)

 5. Konstituering af ny bestyrelse.
  Valg af:
  a. Forperson: Susie
  b. Næstforperson. Ubesat.
  c. Kasserer: Jørgen
  d. Sekretær. Titlen ændres ril “tovholder” for nuværende og kommende aktiviteter: Christian, Christa & Michael
  e. Udpegning af medlem af Storkredsbestyrelsen: Christa
  f. Udpegning af medlem af Storkredsens kandidatudvalg: Ubesat. Vi udarbejder en stillingsannonce i januar og spørger vores medlemmer, om de kunne tænke sig at være med.
  g. Udpegning af kontaktperson til kommunen mht. udpegning af valgforordnede: Ubesat. Tages stilling til på et senere tidspunkt. Skulle man her også lægge den ud til medlemmerne i Rudersdal?
  h. Udpegning af repræsentant i Rudersdal Folkemødes bestyrelse: Ubesat. Tages stilling til på et senere tidspunkt. Skulle man her også lægge den ud til medlemmerne i Rudersdal?
  i.

 6. Overlevering. Når der er konstituering af en ny bestyrelse, skal der finde en overlevering sted. Vi følger proceduren, som Å har lavet. V/Susie
  a. Proceduren har pt. ikke været fulgt. Ved bestyrelsesseminar d.30/11 udfyldes diverse papirer.
  b. Susie laver forslag til pressemeddelelse om nu bestyrelse.

 7. Hvordan bliver vi mindre sårbare som bestyrelse? Under dette punkt skal vi bl.a. vende:
  a. Daglig drift i bestyrelsesarbejdet.
  ⦁ Vi tog udgangspunkt i tidligere opgaver jvnf. Bilag 2 og fordelte dem:
  Kontakt til landssekretariat.
  Susie
  ⦁ Rudersdals repræsentant i kredsbestyrelsen (kan også være et medlem udenfor bestyrelsen)
  Christa
  ⦁ Kasserer
  Jørgen
  ⦁ Kontakt til andre politiske partier
  Susie
  ⦁ Kontakt til medlemmer
  ⦁ Velkomst nye medlemmer
  Christian – ringer op og skaber en personlig kontakt
  ⦁ Nyhedsbreve
  Susie. Første opgave: spørger Alex om ideer til at gøre nyhedsbreve mere indbydende. Nyhedsbreve i fortællende form erstatter referater og dagsordner fra bestyrelsen. Opgaven gøres rullende blandt bestyrelsens medlemmer
  ⦁ Kontakt til pressen.
  Susie. Første opgave: laver et udkast til pressemeddelelse om, at Alternativet er i live og har konstitueret en ny bestyrelse
  ⦁ Kontakt til kommunalpolitikere/kandidater
  Afventer
  ⦁ Kontakt til udvalg/ grupper/bevægelsesaktivister
  Afventer
  ⦁ Digital information. Hjemmeside/ facebook/ kalender/ digitale valgprocesser
  Christian, Facebook bibeholdes med en side (ca. 200 følgere), Instagram skal overvejes
  ⦁ Mødeledelse
  ⦁ Mødefrekvens og lokale
  Første tirsdag i måneden, næste gang 7.1.2020
  Holdes som forsøg privat hos bestyrelsesmedlemmerne – 7.1.2020 hos Christa (Søndre Paradisvej 15, Holte), 4.2.2020 hos Christian
  ⦁ Dagsorden
  Udsendes som udkast 2 uger før
  ⦁ Referat
  På skift
  ⦁ Gennemførelse
  Mødeleder/ dirigent.
  ⦁ Forplejning.
  Kassen er hos Michael, derpå hos næste afholder af best.møde
  ⦁ Udvikling af politisk program
  Christa finder seneste program og rundsender
  ⦁ Kv17
  Afventer
  b. Hvem der har brugernavne og kodeord til e-mail
  Susie og Alex kan samle det meste
  c. Håndtering af FB og IG. Susie medbringer til dette punkt et forslag til procedure d.30/11. Den deles ud på mødet.

 8. Skal vi bibeholde at afholde vores møder den sidste tirsdag i måneden?
  Lagt om til 1. tirsdag i måneden, på skift, privat med spisning ind imellem.

 9. Hvordan skal formatet være på vores møder? Bl.a. hvordan sikrer vi, at der bliver diskuteret politik og ikke kun lavet bestyrelsesarbejde?
  Ansvarsfordelingen ovenfor håndterer det praktiske, der alene løftes til best.niveau når relevant.
  På hvert møde fastsættes et politisk tema.
  FAA læses af et best.medl., der opsummerer på bestyrelsesmødet, hvis relevant. Rudersdal avis læses grundigt af andet best.medlem, der refererer til emner, der er politisk relevante.

 10. Hvordan kan vi styrke samarbejdet i bestyrelsen?
  **Der skal sættes tid på behandlingen af det praktiske, så der bliver fokuseret på politik. **
  Vi spiser sammen inden vores møder, således at der er plads til de sociale relationer og vi kommer tættere på hinanden.

 11. Bestyrelsesseminar Lørdag d.30. november kl. 15-18/?? hos Michael.
  Sammensætning af program. Hvem gør hvad?
  Forslag til dagen indtil videre: Vi skal fokusere på politiske temaer til KV21 valgkampen. Bl.a. skal vi sørge for, at have temaer indenfor alle tre bundlinjer.
  ** Hvordan kan vi udvikle politikker til brug i lokalpolitik? Kan vi eventuelt låne fra andre?**
  Tre overordnede temaer var allerede i spil: ”Bæredygtighed” / ”Cirkulær økonomi” / ”Socioøkonomiske projekter”
  Hvilke tre områder kan vi arbejde med? v/Susie. Susie medbringer udkast til 3 emner
  Frokost. Da tidspunktet er ændret fra formiddag til eftermiddag, vil der ikke blive serveret mad.

 12. Meddelelser
  a. Medlemstallet er pt på 76, hvilket er 7 færre end for en måned siden.

 13. Eventuelt
  Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Christa, tirsdag d.7/1 2020. Åbent møde fra 19 til 21. Spisning fra kl.18 for bestyrelsesmedlemmer.
  Næste kredsbestyrelsesmøde d.11/12 I Hillerød. Hold øje med dagsorden fra kredsen.