Referat af bestyrelsesmødet den 16. januar 2018

Referat af bestyrelsesmødet 16. januar 2018

Til stede:
Fra bestyrelsen: Henrik Hjortdal, Alexander Skytte Jensen, Gunver Larsen, Christa If Jensen, Søren Klebak, Ejvind Slottved.
Som gæst: Kristian Ring
Afbud: Michael MacDonald Arnskov

Dagsorden for bestyrelsesmødet 16. januar 2018

Mødes afholdes tirsdag den 16. januar 2018 kl. 19-22 hos Gunver, Rolighedsvej 41, Birkerød
Lukket bestyrelsesmøde. Mødet udsat fra 9. januar pga. sygdom.

 1. Valg af dirigent

 2. Referent: Ejvind

 3. Referatet fra bestyrelsesmødet 12. december 2017 (vedlægges)

 4. Flytning af det ordinære bestyrelsesmøde 27. marts til 20. marts.

 5. Regnskabet for 2017 (eftersendes).

 6. Henvendelse til Alternativet (eftersendes)

 7. Vedtægter og forretningsorden. (Forslag fra Christa og Henrik vedlægges).

 8. Fortsat brainstorming om og prioritering af bestyrelsens arbejdsopgaver.
  Opdateret udgave af Henriks notat Gennemgang af arbejdsopgaver 2018 af 14. december vedlægges.

 9. Forberedelse af åbent møde med medlemmer og vælgere 30. januar.
  a. Nyhedsbrev med indkaldelse af medlemmer og vælgere fra Henrik (vedlægges)
  b. Ringerunde til medlemmer, der står som aktive

 10. Eventuelt
  ------o------

 11. Valg af dirigent: Henrik

 12. Referent: Ejvind

 13. Referatet fra bestyrelsesmødet 12. december 2017.
  Det udsendte referat blev, med ændring fra Søren 6. januar, godkendt. Det endelige referat vedlægges

 14. Flytning af det ordinære bestyrelsesmøde 27. marts til 20. marts.
  Vedtaget. Afholdes hos Søren, Rude Vang 20, Holte.

 15. Regnskabet for 2017
  Da Michael pga. arbejdspres havde været forhindret i af afslutte årsregnskabet til mødet, blev regnskabsgodkendelse og overdragelsen af kassererfunktionen udsat til næste møde.

 16. Henvendelse til Alternativet.
  Pga. en misforståelse var den i forbindelse med mødet 12. december godkendte tekst ikke blevet afsendt. Det blev besluttet ikke at fremsende den, da tidspunktet skønnedes forpasset.
  Men deltagerne fra bestyrelsen på Alternativets halvårsmøde 20. januar opfordredes til at søge evaluering af kommunevalget sat på dagsordenen, hvis lejligheden byder sig.

 17. Vedtægter og forretningsorden m.v.
  Bestyrelsen tilsluttede sig, med nogle tekniske småændringer, de foreliggende forslag.
  Som sammen med mødereferatet snarest muligt lægges ud på Alternativet Rudersdals hjemmeside, på Dialog/AlleOs og på Facebook.

 18. Fortsat brainstorming om og prioritering af bestyrelsens arbejdsopgaver.
  Henriks notat Gennemgang af arbejdsopgaver 2018 af 14. december blev gennemgået.
  Bestyrelsen vedtog at dette papir skal betragtes som et levende papir, der løbende skal opdateres.

Ligeledes skal Politikpapiret fra august 2017 betragtes som et levende papir, der løbende skal opdateres. I evalueringen af hver event/arrangement/aktivitet i lokalforeningens regi skal indgå spørgsmålet om denne evaluering giver anledning til opdatering/justering af politikpapiret.

Der blev indarbejdet en række nye opgaver, som betyder, at planen for 2018 nu ser således ud:

a. Aktivering af medlemmerne
i. Medlemsmøde den 30. januar - se pkt. 9.
ii. Bestyrelsen vedtog at nye medlemmer får et velkomstbrev fra bestyrelsen.
Christa udarbejder forslag til standardbrev
iii. Mediestrategien jfr. pkt. g.
b. Klima – Michael
c. Demokrati og borgerinddragelse – Alex
d. Rudersdal folkemøder – Henrik

Endvidere skal følgende op snarest:
e. Arkivering. Foreslås sat på dagsordenen 27. februar. Oplæg fra Ejvind primo februar.
f. Lokalpolitisk overvågning: Der etableres en løbende opfølgning på valgkampens mærkesager og valgløfter bl.a. ved at følge med i byrådets udvalgsdagsordener. Der lægges en strategi for hvor Å kan komme til orde: Læserbreve, spørgsmål i kommunalbestyrelsens spørgetid, henvendelser til partier og foreninger. – Søren og Henrik
g. Der skal snarest muligt udarbejdes en mediestrategi. Først og fremmest rettet mod offentligheden, men som samtidig skal ses som et redskab i kommunikationen med medlemmerne.
Det skal præciseres hvilke(n) platform(e) vi skal arbejde på.
h. Modsætningen landspolitik – lokal politik blev diskuteret. Medlemmernes forskellige interesser skal overvejes ved aktiveringen. Medlemmerne kan måske opdeles i tre grupper:
i. Primært interesserede i landspolitik
ii. Primært interesserede i lokalpolitik
iii. Især sympatisk indstillede over for ”det nye”, uanset geografisk tilhørsforhold.
i. Der er enighed om at der ikke er tale om et enten-eller, men om et både-og. Og at det er en del af lokalforeningens opgave at gøre Alternativets landspolitiske politik synlig og konkret i lokalområdet.
j. Diskussion af andre potentielle dilemmaer i Alternativet som:
i. rød/grøn,
ii. højre/venstre,
iii. unge/ældre,
iv. fest/alvor,
v. lokal/central,
vi. topstyring/løs styring,
vii. radikalitet/pragmatisme,
viii. handling/forberedelse
ix. hastighed/refleksion,
x. intellektuel/kropslig.
xi. Bevægelsen/personlige ambitioner

Det tværgående spørgsmål er: Hvordan beriger modsætninger organisationen frem for at splitte den?

Disse emner foreslås sat på senere bestyrelsesmøder og/eller et særligt seminar i foråret.

 1. Forberedelse af åbent møde med medlemmer og vælgere 30. januar.
  a. Mødets tema bliver: Grøn omstilling.
  b. Nyhedsbrev med indkaldelse af medlemmer og vælgere fra Henrik var blevet udsendt 9. januar.
  c. Bestyrelsen vedtog at ringe til medlemmerne og opfordre til at de deltager i mødet.
  Gunver laver snarest forslag til fordelingen af opringninger på bestyrelsesmedlemmerne. Der skønnes at blive max 3-5 pr bestyrelsesmedlem.
  d. Der var i bestyrelsen tilslutning til, at vi på medlemsmødet 30. januar annoncerer, at der planlægges et møde i foråret om Demokrati og borgerinddragelse.
  e. Afviklingen af mødet:
  i. Michael: Byder velkommen og afvikler mødet
  ii. Christian Poll: Indleder om Grøn Omstilling, ca. 10. min.
  iii. Bellers Madsen og co. (Anette Wad og Mette Bohr) indleder om deres motivation for at arbejde med grøn omstilling.
  iv. Andre nytilkomne skal også have lejlighed til at redegøre for deres interesser, baggrund, og motivation for at komme.
  v. Gruppediskussion efter de indledende indlæg og ”de nyes” tilkendegivelser. Gruppearbejdet skal munde ud i forslag til handlinger.
  vi. Kristian Ring laver sammen med Christa program og drejebog.
  vii. Christa kontakter Poll og Bellers Madsen.
  viii. Henrik kontakter Michael.

Søren opfordrede til, at vi den 30. sikrer, at Norfors kommer til at være en del af den grønne omstilling, også fordi dette kan fremmes gennem et samarbejde med andre kommuneforeninger.

 1. Eventuelt
  a. Gunver gennemgik oplæg fra Landssekretariatet om fordelingen af medlemskontingenter og partistøtte. Storkredsen skal fordele 53.000 kr. og bestemmer fordelingen mellem storkredsen og lokalforeningen.
  Vi foreslår fifty-fifty fordeling.
  Deltagerne fra Rudersdal i mødet i storkredsen 8. februar må meget gerne rejse dette emne.
  b. Christa blev valgt som afløser for Margrethe Herning som vores repræsentant i storkredsens bestyrelse
  c. Pga. de mange planlagte opgaver, som skal prioriteres, besluttedes det at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar kl. 19-21. Lokale følger.
  d. Der bliver også folkekøkken i foråret, og et nyt medlem, Annette Helland har meldt sig som interesseret.
  e. Der var stemning for, at Alternativet Rudersdal står for et folkekøkken. Henrik har efterfølgende meddelt, at det sandsynligvis bliver 11. juni.