Referat af bestyrelsesmødet den 12. december 2017

Referat af bestyrelsesmødet 12. december 2017

Til stede: Henrik Hjortdal, Alexander Skytte Jensen, Michael Macdonald Arnskov, Gunver Larsen, Christa If Jensen, Søren Klebak, Ejvind Slottved

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Referent: Ejvind
 3. Referatet fra bestyrelsesmødet 15. november 2017
 4. Nykonstituering
  a. Henriks mail af 1. december 2017 (vedlagt)
  b. Udpegning af medlem til kandidatudvalget i storkredsen m.m. (Mail fra Margrethe Herning vedlagt)
 5. Henvendelse til Alternativet - Centralt
  a. Oplæg fra Michael eftersendes i weekenden
  b. Sørens evaluering af KV2017-forløbet vedlægges.
 6. Henvendelse fra Michael Bellers Madsen om deltagelse i mødet 9. januar.
  a. Vedlægges
 7. Brainstorming
  a. Oversigt over bestyrelsens arbejdsopgaver af 3. december vedlægges
 8. Fastlæggelse af dagsorden og mødested for det ekstraordinære bestyrelsesmøde 9. januar 2018
 9. Eventuelt

-------o------

 1. Valg af dirigent: Søren
 2. Referent: Ejvind
 3. Referatet fra bestyrelsesmødet 15. november 2017
  a. Referatet blev sendt bestyrelsen 16. november. Da der ikke er modtaget indsigelser, er det godkendt.
 4. Nykonstituering
  a. Bestyrelsen konstituerede sig med virkning fra 1. januar 2018 således:
  i. Forperson: Henrik Hjortdal
  ii. Næstforperson: Christa If Jensen
  iii. Kasserer: Gunver Larsen
  iv. Sekretær: Ejvind Slottved

b. Christa If Jensen blev valgt til kandidatudvalget i storkredsen. Ib Foder støttes som medlem af Konfliktmæglingsrådet, og Alternativet Rudersdal har ikke nogen kandidat som medlem af Ombudsrådet.

c. Der blev fordelt ansvarsområder mellem bestyrelsens medlemmer som følger:
i. Kontakt fra/til andre politiske partier og fra andre Å-afdelinger: Henrik.
ii. Kontakt til lokale medier: Henrik.
iii. Folkemødedagens bestyrelse: Henrik.
iv. Forberedelse, dagsorden, indkaldelse og opfølgning af møder: Henrik sammen med Ejvind.
v. Årsplan: Henrik.
vi. Årsberetning: Henrik
vii. Besvarelse eller fordeling af indkommen post til andre medlemmer af bestyrelsen: Henrik med Ejvind som daglig poståbner
viii. Økonomi: Gunver
ix. Landssekretariatet og organisatoriske spørgsmål: Christa
x. Nordsjælland: Margrethe Herning
xi. Landsmøder, årsmøder, halvårsmøder i Alternativet: Christa
xii. It, Facebook og AlleOs mfl. alternative platforme: Alex
xiii. Valg til FT, EP, KB, folkeafstemninger mm.: Michael og Søren
xiv. Medlemskontakt, incl. introduktion af nye medlemmer: Christa
xv. Løbende opdatering af Alternativets politikdokument Rudersdal: Ejvind & Søren
xvi. Medlemsdata: Alex, Christa og Ejvind.
xvii. Arkiv - Ejvind

 1. Henvendelse til Alternativet - Centralt
  a. Et oplæg fra Michael blev diskuteret og i princippet tiltrådt. Der blev foreslået nogle ændringer. Søren færdigredigerer sammen med Michael den endelige henvendelse (vedlægges/eftersendes).
  b. Sørens evaluering af KV2017-forløbet blev diskuteret og tiltrådt med stor begejstring. Enkelte forslag til ændringer. Søren foretager den endelige redaktion.
  Det blev besluttet at sende evalueringen til Storkredsen, Landssekretariatet samt at aflevere det til Rudersdal Historiske Arkiv, der indsamler valgmateriale.

 2. Henvendelse fra Michael Bellers Madsen om deltagelse i mødet 9. januar.
  a. Henvendelsen gav anledning til en diskussion om i hvilket omfang ikke-medlemmer kan deltage i Kommunalforeningens arbejde. Der var enighed om, at de er meget velkomne til deltagelse i kommende emnegrupper, arbejdsgrupper, åbne møder m.v.,
  Ikke-medlemmer kan deltage i udarbejdelse af politikoplæg, henvendelser til kommunen, pressemeddelelser osv. Den endelige formulering skal udarbejdes af repræsentant(er) fra bestyrelsen og godkendes af bestyrelsen.
  b. Det blev vedtaget, at det ekstraordinære møde 9. januar er et lukket møde. Men at Christa inviterer Michael Bellers Madsen, Annette Vad og Mette Bohr inviteres til mødet 30. januar, hvor bl. a. KLIMA vil være på dagsordenen.

 3. Brainstorming
  a. Henriks oplæg om bestyrelsens arbejdsopgaver blev drøftet kort, da tiden var næsten gået. Det blev derfor besluttet, at punktet skal være hovedpunktet på mødet 9. januar.
  b. Men bestyrelsen vedtog, at følgende emner har topprioritering:
  i. Aktivering af medlemmerne
  ii. Klima
  iii. Demokrati og borgerinddragelse
  iv. Rudersdal Folkemøder
  c. Endvidere blev det besluttet, foranlediget af et oplæg fra Søren, at vi på et tidspunkt i foråret skal sætte følgende på dagsordenen:
  i. Diskussion af potentielle dilemmaer i Alternativet som rød/grøn, højre/venstre, unge/ældre, fest/alvor, lokal/central, topstyring/løs styring. Hvordan beriger modsætninger organisationen frem for at splitte den?
  d. Henrik foreslog, at vi gør Rudersdals flygtninge til et nyt tema.

 4. Fastlæggelse af dagsorden og mødested for det ekstraordinære bestyrelsesmøde 9. januar 2018
  a. Foreløbig dagsorden:
  i. Fortsat brainstorming over oplægget af 3. december
  ii. Regnskab 2017
  iii. Folkemøde
  iv. Gennemgang af vedtægter og forretningsorden

 5. Eventuelt
  a. Henrik havde udsendt en pressemeddelelse om nykonstitueringen samt en kommentar til valgresultatet. Den blev tiltrådt, med nogle forslag til ændringer. Henrik har, efter Gunver og Sørens redaktion, lavet den endelige udgave, der vedlægges.
  b. Michael forelagde et foreløbigt kampagneregnskab, der viser et underskud på knap 6.000 kr. På bestyrelsesmødet 15/11 meddelte Henrik og Michael, at de hver dækker et underskud på op til 2.000 kr.
  c. Der blev erindret om, at Henrik, Michael, Søren, Christa og Ejvind samt evt. Hans Peter Hjerl på et tidligere møde kollektivt havde påtaget sig at dække et evt. underskud.
  Dette blev ikke ført til referat, men på mødet 12. december fastholdt de samme bestyrelsesmedlemmer dette løfte.
  Efter forskellige kommentarer og spørgsmål blev det besluttet, at Michael laver et mere udførligt regnskab til bestyrelsesmødet 9. januar.
  d. Søren foreslog, at vi overvejer at undersøge, om det er muligt at omskrive skrive vores politikoplæg, så den matcher FN´s 17 verdensmål.
  e. Henrik orienterede om, at en borgergruppe 31. januar kl. 17-19 i Store Sal, Administrationscenteret, Stationsvej i Birkerød afholder et møde om FN´s 17 verdensmål.
  f. Christa orienterede om status m.h.t. arbejdet med borgerløn. Der holdes 15. marts en tværpolitisk konference herom i Landstingssalen.
  g. Endelig blev der på falderebet formuleret et nyt tema:
  i. Drøftelse af Alternativets ideologi: Værdier, vanskelige valg, dilemmaer. Hvordan håndterer vi dilemmaer som radikalitet/pragmatisme, fest og farver/rugbrødsarbejde, ungdommelighed/stabilitet, handling/forberedthed, hastighed/refleksion, megen fokus/manglende fokus på seksualitet?