Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 29. marts

Referat af bestyrelsesmøde i Storkreds KBH og Kommuneforening onsdag d. 29. marts kl. 17-19 i Liflandsgade.

Til stede: Katrine, Uffe, Christian, Bodil, Poul, Lise (ref.) Jan (fra19:30)

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt.

 2. Godkendelse af referat
  Rettelse: Katrine sætter søndagsbrunchen på Dialog.

 3. Mødedatoer
  • Organisering af møder med faste punkter
  Onsdag d. 10. maj kl. 19 - 21
  Onsdag d. 31. maj kl. 19 - 21
  Torsdag d. 22. juni 19 - 21
  Onsdag d. 16. august 19 – 21

Christian laver kalenderinvitationer via storkredsmailen.

Faste punkter:
o Meddelelser efter godkendelse af referat.
o Økonomi. Fast punkt. Vi aftaler et maximumsbeløb på 1000 kr. som Jan og Uffe må udbetale ud over de faste udgifter. Husk underskrifter på indsendte bonner. På møderne skal kassererne fortælle om udbetalinger siden sidst.
o Tilbagemeldinger fra grupper, udvalg og ansvarsområder.

 1. Økonomi
  Vi ser kontoudtog for 2023. Kvitteringer skal i underskrevet stand altid sendes digitalt til kassereren.
  Storkreds: Regnskab.kbh@alternativet.dk
  Kommuneforening: kbh@alternativet.dk

Efter d. 13. april bliver vi orienteret om evt. nye tiltag for kasserere på landsplan.
Vi støtter det fælles arbejde, der vil lette arbejdet og mindske bankgebyrer.

HUSK:
• 17.02 Leverandør – den skal fordeles mellem regionens storkredse. Lise sender fordelingsnøgle til Jan
• Regning til Annika.
• Måske bliver vi bedt om at støtte EP-valget.

 1. Praktiske opgaver i forbindelse med ny bestyrelse
  • Organisering af mail.
  Vi har lavet nye koder.
  • Opsætning af bestyrelser på AlleOs.
  Det har vi styr på i begge foreninger.

 2. KV25- plan
  Input og drøftelse af hvad bestyrelsens opgave er i kampagneforløbet?

Uffe: Der er en udviklingsplan frem til den endelige valgkamp. Vi vil bruge modellen med lokaludvalgene.
Jan: Bruge lokaludvalgsrepræsentanterne og komme i gang nu.
Poul: Tidligere har det fungeret.
Katrine: Vi skal facilitere. Vi skal sætte opgaverne i gang. Finde kandidatudvalg.
Uffe: Vi skal udtænke, hvordan det skal ske og uddelegere. Vi har arbejdspapirerne/ referater fra den overordnede plan. Måske er der ikke brug for kandidatudvalg.
Jan: Metafor fra fodboldklub – det betyder klart definerede opgaver og ansvar fra bestyrelsens side.
Lise: Nedsætte udvalg, der laver et udtræk og et overblik af arbejdspapirerne, som vi kan lave en projektplan ud fra.
Bodil: Vi skal have flere kandidater ved at lave medlemsinddragende arrangementer. Vi skal se på evalueringen fra sidst. Vi skal lave et forløb for kandidaterne. Er det bestyrelsen eller et kandidatudvalg, der skal arbejde med at sætte kandidaterne i gang bl.a. med at udvikle politik – det afhænger af, hvor mange vi er. Vi skal se på kandidaternes mærkesager. Understøtte Birgittes 3-mands plan. Vi skal også holde opstillingsmøder.
Katrine: Ja, lad os få konkretisere opgaverne og bruge næste bestyrelsesmøde på det.

Katrine: laver et udkast og sparrer med Lise.

Strategien bliver hovedpunktet på det kommende møde.

 1. Forretningsorden (se udkast i bilag)
  • Planlægge punktet til næste møde
  Et punkt vi gerne vil have med, er vores generelle tilgang til bestyrelsesarbejde om tillid og samskabelse – huske Å’s værdier.

Christian skriver et udkast, og vi tager det på som et punkt næste gang. Vi sender det ud sammen med dagsordenen.

 1. Ansvarsområder
  • hvilke har vi (se udkast)
  • Hvordan fordeler vi os
  ANSVARSOMRÅDER:
  Svare mail og evt. videresender til ansvarlige: Lise i storkreds. Uffe i KK. (Men alle orienterer sig)
  LU: Uffe
  Nationalt kandidatudvalg: Lise
  Velkomstgruppe kontaktperson: Bodil
  IT: dokumentarkiv: Christian
  Signal: Adam og Lise
  Zoom: Uffe, Katrine
  SoMe - FB, Twitter: Adam
  Nyhedsbreve: Uffe, Katrine sparrer.
  Valgkamp: Bestyrelsen
  Eventgruppe: Bestyrelsen
  Frivillige: Bestyrelsen
  Liflandsgade: Jan

IT og dokumentarkiv – vi kan lave et kursus på et bestyrelsesmøde, så vi alle kan finde rundt. Christian laver et oplæg.
Zoom: Vi må overveje inden vi skal købe nyt abonnement. Christian ser på det. Vi vil fortsat gerne kunne have op til 100 deltagere. Det nuværende abonnement koster ca. 1300 kr.om året.

 1. Årshjul (se udkast) Vi udsætter det til næste møde.
  • Søndagsbrunch 2. april. Katrine sætter den på Dialog. Troels, Fabrizio og Uffe er på.
  • 1.maj – vi afventer svar fra BR.

 2. Evt.
  Intet hertil