Referat af bestyrelsesmøde maj 2022

Referat Bestyrelsesmøde Alternativet i Nordsjælland d.11/5 2022kl. 19-21

Mødet er på zoom, som Nanna fremsender.

Deltagere: Allon, Furesø, Nanna, Halsnæs, Ingrid, Humlebæk/Fredensborg, Christa, Rudersdal. Ref.

HB: Simon, Gribskov

Afbud: Nikolaj, Helsingør.

Medlemmer: Mariane, Halsnæs og Bina, Helsingør.

  1. Valg af dirigent:

Allon

  1. Valg af referent :

Christa

  1. Godkendelse af dagsorden :

Godkendt

  1. Godkendelse af referater fra årsmøde, opstilling af kandidater, konstitutiering

Referatet udsendt og godkendt

  1. Nyt fra :

Furesø

Allon er tilknyttet Miljørådet i Furesø, der bl.a. består af erhvervsforening og Danmarks Naturfredningsforening. Å i Furesø holder stadig møder med Ø og SF, som de var i valgforbund med inden hvert kommunalbestyrelsesmøde. Samarbejdet er suverænt. Å i Furesø planlægger snart at “gå på gaden” igen.

Halsnæs

I Halsnæs lokalafdeling, har vi fortsat samme fokus som sidste gang, med at være tilstede omkring overholdelse af lokalplaner, og aktive i de bevægelser der findes i kommunen. Mariane Lunden er med i en gruppe, der hedder Vildnæs Erhverv, som tager ud og taler med virksomheder ift at skabe vild natur på deres grønne arealer. De har fået en del med allerede. Nanna har haft møder om opstart af et årligt tilbagevendende møde for børnefamilier ifm mulige pasningformer bla. Familiepolitik er en mangelvare i kommunen, så der forsøger vi at gøre os bemærkede med vores forskellige forslag. Vi havde desværre ikke mulighed for at deltage på årets Krudtværksfestival, da det lå samtidig med Landsmødet. Det er ellers en god mulighed for, at møde folk og tale om grønne og bæredygtige dagsordener.

Gribskov

Simon er som sådan ikke repræsentant for Gribskov, men kunne fortælle, at Maud er meget aktiv i det lokale område. Nanna kontakter Maud og spørger, om hun vil deltage som repræsentant for Gribskov.

Gribskov Å, har været aktive i to grønne projekter, der begge blev startet under valgkampen 21.

Det er to projekter, der rækker ud til ikke-Å medlemmer såvel som medlemmer.

Den grønne Dagsorden, der holder næste åbne møde d.22.maj i DronningMøllehuset, fra 16:30-18:45 er en åben og løsningsorienteret aktivitetsgruppe.

Her arbejdes der pt med tre konkrete projekter;

A-Frodige Fællesskaber

B- Solceller i Andelsforeninger,

C- Fælles Fagligt Grønt stormøde for/i Gribskov.(arbejdstitel)

Ad A) Frodige Fællesarealer, lader ideen fra de vilde haver, vokse ud over grønne fællesarealer.

Gruppen har pt 5 aktive medl. der har ansøgt og modtaget 25.000kr fra Hedeselskabet til at virkeliggøre første konkrete projekt, i Dronningmølle.

Af B og C) er der planer, ideer og konkrete undersøgelser igang.

Det Grønne investeringsnetværk for kvinder,

Er det andet konkrete Å-initiativ, der har ca 16 aktivt tilmeldte kvinder, der mødes hver 6. Uge for at inspirere til at få kvinder til at investere med et grønt værdigrundlag.

Det viser sig efter mere end et ½ år, at være sværere end vi regnede med. Ikke pga uvilje, men pga manglende viden og investeringsretning. Sidste møde i foråret ligger primo Juni, og der afhøres netværkets videre “skæbne”.

Der er een der har fået investeret konkret, og vi håber at det vil hjælpe os videre.

De kreative Alternative ideer og værdier;

Som ene-kandidat i Gribskov, har Maud Margrethe Pedersen, gjort det eneste mulige og helt naturligt Alternative, nemlig at bruge hele sit netværk samt de bredere politiske samarbejder, der opstod op til valgkampen.

Så både Konservative, Radikale, SF og Enhedslisten, sammen med lokallisterne Nyt Gribskov og Klimapartiet(nu nedlagt) er grundlæggere af Den grønne dagsorden. Men i høj grad faciliteret af Alternativet…:wink:

Som Alternative, ser vi tit bredere på aktiviteter og igangsætteri. Og det udnyttes her i Gribskov.

Frodige Fællesarealer er en FB gruppe, der formidlet viden om omlægning af kommunale arealer til biodiverse områder.

En Bestyrelsespost i Ungdomsskolen er sidste skud på den Alternative stamme, og her sidder Maud Margrethe, det første møde er her i Maj. Det bliver 4 spændende år som Aktiv i ungdomsskolens bestyrelse, der åbner sig ret forude. Alternativet er fælles med ungdommen i at have klima,natur og biodiversitet øverst på dagsordenen.

:green_heart::muscle:t3::pen:

Maud Margrethe Pedersen

Folketingskandidat for Å

Helsingør [1] [2] [3]

Helsingør har holdt konstituerende Bestyrelsesmøde hvor der er blevet rykket lidt rundt på nogle poster. Morten er ny formand, Nikolaj (nyt medlem) er blevet næstformand og Helene har flyttet til menigt medlem for at give hende lidt større frihed til at forsøge sig med større roller i Alternativet.

Desuden har vi haft møde med Radikale, som i KV21 var i valgforbund med os hvor vi talte om at forsøge at rykke på bla. cyklisme internt i kommunen, hvor der allerede er lavet en cyklismeplan men som der mangler opfølgning på.

Hørsholm-Fredensborg .

Intet nyt fra lokalafdelingen i denne omgang.

Allerød

Uafklaret. Jeg har haft kontakt til John, som ikke kunne forstå, at han var udmeldt. Han ville melde sig ind igen og kontakte mig, om han ønskede at fortsætte i bestyrelsen for Allerød, der endnu ikke har nedlagt lokalforeningen. D.d. Har ikke hørt fra ham siden.

Rudersdal

Absolut ingen aktivitet. Er dog tilmeldt “Folkemødet i Rudersdal” i september. Og deltager i møde om forsvarsforbeholdet med Allon d.5/5.

Kassereren

Hvad regner vi med at skulle bruge penge til i år?

Der er modtaget 4.357kr for 1.kavartal fra hovedkontoret. Der er nu lidt over 7.000kr på kontoen. Dvs. At vi kan regne med ca 15.000kr i 2022. Christa har haft kontakt til tidligere kasserer fra Allerød. Hun vil straks sørge for at penge bliver overført til Kredskontoen. Har rykket d.d.

Beslutning: Vi bruger fortrinsvis penge på FV23. Bl.a skal der laves en fællesfolder med alle FK´ere og deres mærkesager. Allon har god kontakt til firma, han har gode erfaringer med. Der træffes endelig beslutning på næste kandidatmøde.

• HB

Simon der er hovedbestyrelsmedlem for Nordsjællands storkreds, fortalte om de organisatoriske og personlige udfordringer der.

Han deltager i Daglig Organisatorisk Ledelse (Et forretningsudvalg for HB) og organisationsudviklingsudvalget, der ser på, om vi kan organisere os bedre.

HB er præget af tilfredshed med egen indsats, kompetence, optimisme og et ønske om at holde kursen, bevare roen og enigheden i partiet, i håb om at vi ved at stå sammen, kan komme over spærregrænsen ved næste folketingsvalg.

Storkredsbestyrelsen støtter Simon i, at man sagtens kan have højere ambitioner:

Der er for meget selvtilfredshed, usikkerhed og for lidt rummelighed og selverkendelse.

Vi skal have kraften fra medlemmerne til at trives og vokse, og vi skal have plads til store personligheder i partiet, uden at det slår revner og gnister.

Enighed fordi man er få, er ikke en styrke. Mangfoldighed, svære diskussioner og ærlige møder er .

Vi har brug for en enkel organisation, hvor det er klart, hvor beslutningskraften ligger.

HB Skal sætte tydelige rammer for organisationen og alle roller i den, så alle ved hvem der gør hvad, og hvad der forventes af dem. Så kan vi bruge kræfterne på det, det det hele handler om.

Vi bør opgive at finde på flere alternative organisationsformer, men bruge traditionelle og formel struktur der bare virker - og så tage vores menneskelighed og værdier med i arbejdet. Organisation er mennesker.

Vi skal overholde helt almindelig formalia, vedtægter og ordentlighed i bestyrelsesarbejdet, og undgå uformelle beslutningsrum. Og så skal det være en selvfølge, at vi selv lever op til vores værdier og dogmer, med omsorg for dem vi organiserer.

Nu skal det handle om politik.

Vi skal have de at vores medlemmer, der gerne vil bidrage, lukket ind i de rigtige fora, og der skal være let adgang til at diskuterer politik, også for ikke medlemmer der har noget på/i hjertet.

Der er opbakning til at Simon arbejder for dette mål, også selvom der er mange i HB, der ikke ønsker denne forandring.

• POFO

Medlemsmøde om retsforbeholdet i marts og minilab d.6/4. Pofo d.20/4, hvor bl.a. vision for jobcentrene var på programmet og adendum (tilføjelse til gældende politik) til forsvarsforbeholdet. Vision for Jobcenteret skal revideres formmæssigt. Alle var enige om indholdet. Adendum godkendt. Forsvarsforbeholdet var også på landsmødet, hvor Å vedtog at anbefale et “ja” til fjernelse af forbeholdet… Godt konstruktivt møde. Nyt møde d.19/5.

● Kandidatudvalg.

Kandidatudvalget har holdt et møde med kandidaterne. Det var rigtig godt med god forventningsafstemning. Det var energifremkaldende❣️ Morten Greve har desværre afmeldt sit kandidatur grundet sygdom i familien. Det er opfattelsen, at der blandt kandidaterne er rum og plads til forskelligheder uden konkurrence mellem dem. Næste møde d. 3/6, hvor der bl.a. skal tales om kandidaternes mærkesager.

  1. Kontakt til medlemmer i kommuner uden lokalforening.

Dette er en af vores opgaver som kredsbestyrelse.

Forslag: Vi fordeler Frederikssund, Egedal, Allerød og Hillerød imellem os og kontakter medlemmer for at høre, hvad der sker i deres kommune, hører, hvordan de holder sig orienterede og foreslår dem at deltage i aktiviteter f.eks med fortællinger om, hvad der sker i kommunen på månedlige best.møder.

Udskydes til næste møde .

  1. Forslag om oprettelse af politiske “satelitter”.

Bina fortalte om andre kredses forsøg med at nedlægge bestyrelsen og i stedet oprette satellitter for medlemmer og andre, der ønsker at arbejde med forskellige politiske emner.

Bestyrelsen var enige om, at vores organisering omkring vore ordførere med fagråd og interessegrupper på tværs af landet er mindst lige så godt. Vores tilgang til bestyrelsesarbejdet som koordinatorer og informatorer for alle medlemmer med referater, der udformes som nyhedsbreve er værd at satse på .

  1. Oprettelse af kommunkationsteam for storkredsen, som vi havde ved FV19

I referat/nyhedsbrev til medlemmerne opfordres de til at være en del af et kommunikationsteam. Der følges op ved næste møde .

9. Hvervning af yderligere bestyrelsesmedlemmer blandt medlemmer i storkredsen

I referat/ nyhedsbrev motiveres medlemmer til at deltage i de månedlige møder, især medlemmer fra de nedlagte lokalforeninger.

10. Andet? F.eks. Fortællinger fra landsmødet.

De, der deltog i landsmødet, mener, de har haft en rigtig god oplevelse.

11. Hvordan har det været at være her i dag?

Alle mente, det havde været et godt konstruktivt møde. Vi er gode til at tale og lytte til hinanden.

12 Mødedatoer:

19/5 POFO

3/6 Kandidatudvalg med kandidater

7/6 kredsbestyrelse hos Allon

HB?

Andet?

LOS-møde?

Helsingør har holdt konstituerende Bestyrelsesmøde hvor der er blevet rykket lidt rundt på nogle poster. Morten er ny formand, Nikolaj (nyt medlem) er blevet næstformand og Helene har flyttet til menigt medlem for at give hende lidt større frihed til at forsøge sig med større roller i Alternativet.

Desuden har vi haft møde med Radikale, som i KV21 var i valgforbund med os hvor vi talte om at forsøge at rykke på bla. cyklisme internt i kommunen, hvor der allerede er lavet en cyklismeplan men som der mangler opfølgning på.

Markeret som lukket

Åbnet igen

Bedste hilsner, Christa