Referat af bestyrelsesmøde lokalkreds Greve-Solrød 4. juni 2018


Sted: Hos Pippilotta, Tjørnelyparken 32, Greve, kl. 18 – 20.30.
Tilstede: Lars Egholm Fischmann (LEF), Claus Jansson (CJ), Dan Lundstedt (DL), Jens Thorsen (JT), Hans Ole Sørensen (HOS), Janni Pippilotta Olsson Kreikenbohm (JPOK), Mariann Hansen (MH)

Fraværende: Ingen

Referent: MH

Dagsorden:
Valg af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Sidste nyt fra Lokalkredsens Aktivitetsmøde den 27. maj
a. brainstorming om ideer til kommende ekstern aktivisme og beslutninger herom
b. bestyrelsesbeslutninger om interne aktiviteter
Oplæg v/Lars på, hvordan vi politisk arbejder på strategisk, taktisk og operationelt niveau (jf. referat fra sidste bestyrelsesmøde). Efterfølgende brainstormning herom og evt. beslutninger
Eventuelt, herunder:
Referat af Byrådsmøde mandag den 28. maj 2018 v/Claus og Hans Ole
Udeståender ifht ansøgninger om politisk tilskud fra de to kommuner
Status på overflytning af bank
GDRP: Opfølning på den nye lovgivning i forhold til lokalforeningen.
Brug af AlleOs
Stamdata på bestyrelsens Fællesdrev
Økonomiske bidrag/støtte til deltagelse i Alternativets nationale aktiviteter
Opfølgning fra aktivitetsmøder til bestyrelsesmøderne
Telefonabonnement til lokalforeningen
Næste møde mandag den 13. august 2018. Lokation aftales

Ad 1) CJ blev valgt til dirigent

Ad 2) Dagsorden godkendt

Ad 3) Referat godkendt

Ad 4 a.) På Aktivitetsmødet kom der flere forslag til aktiviteter. Alle medlemmer opfordres til at give lyd pr. mail til lokalkredsen, hvis de er interesserede i at medvirke i et eller andet omfang til en eller flere aktiviteter. Forslag til aktiviteter fremover, er her gengivet kort :

 • Omsætte “Det Næste Danmark”, Uffes Nyhedsbreve og FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling til lokale versioner for hhv. Greve og Solrød kommune.
  Pt. har Pippilotta et oplæg “17 Grevemål for bæredygtig udvikling” udviklet med afsæt i FNs 17 Verdensmål. Sendes gerne til medlemmer med interesse herfor og som evt. ønsker at deltage i denne “omsættelses”-proces.

 • Friday Skater Night - organisere en skaterrute (et overlappende område ml. Solrød og Greve) på stier og veje evt. med relevante foreninger.

 • Lave bevægelsesaktiviteter uden brug af vores partinavn - “politik før parti og person” (fx Friday Skater Night)

 • Opkald til medlemmer - stikke en finger i jorden ift. brug af AlleOs, interesser mm. Pippilotta har oprettet et idé-dokument “Opringning til medlemmer” på bestyrelsens interne fællesdrev med forslag til, hvad vi skal spørge medlemmerne om ved rundringning til lokalforeningens medlemmer (Ligger i mappen “Ekstern Aktivisme” -> “Medlemsaktivisme”). Denne rundringning foretages senest primo september, inden besøg fra Hovedbestyrelsens forperson (se Ad 4 b.), da vi ønsker flest muligt medlemmers input til og deltagelse i dette møde.

 • Borgerdialogmøder - samlende dialogaktiviteter om aktuelle temaer ved arrangementer i vores kommuner og ved egne initierede arrangementer - Hvad er pt. i vælten/lige for højrebenet/Vi der bor i hhv. Greve og Solrød, hvad er vi tilfredse med/glade for, og hvad ønsker vi anderledes? Fx. området tæt på Hundige Station - “Greve Øst bydelen”, parkering i Solrød.

 • Få lavet et eller flere af de originale store Å-er (Flamingo og stof), evt. delebart, så det lettere kan transporteres. Det er Dan tovholder på. Medlemmer vil blive inviteret til at være med. Hans Ole rundsender strikkeopskrift til øvrige bestyrelsesmedlemmer på strikket Å, hvis/når han får fat i den. Deles også på lokalkredsens facebookside.

 • Folkets Parlament - skyggekabinet

 • Starte/støtte social- og miljø/klima bæredygtige virksomhed(er)

 • Få vendt “Tylskørt”-fordommene/overbevisningerne med humor og relevant viden herom ved behov. Tillige blive klædt på vidensmæssigt/faktuelt ift. møgsager, så vi kan svare dem vi møder som er nysgerrige eller møder os med medieiniterede fastlåste/dømmende bemærkninger. Vi blev enige om at bede Landssekretariatet (LS) om at finde/indhente den relevante information og viden, herunder tidligere udsendt information herom fra LS/Grøn gang, da vi tænkte andre lokalkredse også ville kunne have glæde af et sådant vidensberedskab. Opfordring til LS herom blev efterfølgende sendt af Pippilotta, men i skrivende stund har vi endnu ikke fået fyldestgørende svar fra LS. Claus tager kontakt for opfølgning.

 • Deltagelse i byrådsmøder - spørgetiden. Efterfølgende har Claus Jansson og Pippilotta deltaget i Greve, hvor forslag om borgerforslag i kommunen var på dagsordenen, og Hans Ole i Solrød, hvor ……

Ad 4 b.) På aktivitetsmøde blev følgende bestyrelsesrelevante temaer og interne aktiviteter drøftet, som der blev fulgt op på ved det aktuelle bestyrelsesmøde 4. juni:

 • Hovedbestyrelsens (HBs) nye forperson Michael Jellesmark vil gerne besøge Greve-Solrød Lokalkreds og drøfte forskellige emner og få input fra os. Det blev besluttet at sige ja tak og invitere Michael. Efterfølgende er møde aftalt til at finde sted den 17.9.2018 kl. 18-21. Koordinering og planlægning foretages på næste bestyrelsesmøde.

 • Der er behov for input til, hvordan vi forbereder HB forpersonens besøg. Alle bidrag lægges ind på dokument, som er oprettet på fællesdrev: Intern aktivisme -> Aktiviteter i Å organisation -> “Punkter til mødet med forperson for HB”

 • Ifm. LSs svar vedr. vidensberedskab om møgsager, bemærkede Hans Ole på bestyrelsesmødet, at vi af og til mangler opbakning fra LS til materialer, bedre koordinering etc. Der var opbakning til at det skulle på som punkt til mødet med HBs forperson, hvilket straks blev gjort, og til at alle i bestyrelsen uddyber mere specifikt i dokumentet, så vi kan adressere HB/LS med en samlet relevant liste.

 • Staminfo-mappe på vores fællesdrev med stam- og basisoplysninger om os og vores forening oprettes af Pippilotta. Er efterfølgende oprettet.

 • Benytte mappen “Medier og Presse” på vores fællesdrev (i mappen “Ekstern aktivisme”) til pressemeddelelser og andre politiske skriv. Claus oploader de sidste af hans.

 • Retningslinier for intern koorespondance blev drøftet og enighed fundet, bl.a med henblik på at mindske overload. Dokument herom oprettes på fællesdrev af Pippilotta. Er efterfølgende oprettet.

 • Brug af weekenddage til aktivitetsmøder versus hverdagsaftener - følges op på næste bestyrelsesmøde i august.

 • Kultur- og Humorindslag til vores møder - “The daily joke for today”, sang, icebreakers, opvarmning og lignende. Blev mødt med opbakning. Jens står for første “indslag”. Var en succes på nærværende bestyrelsesmøde, trommerytmer blev det også til.

 • Kort over Greve (Mariann) og Solrød (Jens) - Kort og matrikelstyrelsen?. Efter mødet er følgende link fundet af Dan til at udvælge/oprette kort https://sdfekort.dk . Dette link og et par kort ligger også på fællesdrevet nu.

 • Deltagelse i Folkemødet fremover, evt. tilskud via lokalkreds, måske en fælles aktivitet. Skal vendes yderligere. Jf. Ad 6 Evt. punkt g.

Ad 5)
Lars laver skriftligt strategisk/taktisk/operationelt oplæg/case på udnyttelse af de grønne arealer i Greve Øst bydelen (grunden tæt ved Hundige station). Denne case er valgt, fordi der er pres på timing.

På bestyrelsesmødet blev følgende prioriteret:

Strategisk:
Få gennemført Alternativets værdier og politiske mål på flest mulige niveauer – med eller uden Alternativet som afsender. Lokalforeningen prioriterer strategisk Alternativets kandidater, fordi de er vores bedste talerør.
Derfor prioriteres strategisk:

 • Indvalg af Claus Jansson ved kommende Folketingsvalg
 • Indvalg af kandidat til byrådene i begge kommuner ved næste kommunalvalg
 • Indvalg af Rasmus Nordquist ved næstkommende valg til Europa Parlamentet

Taktisk/operationelt:
Aktivitet i Greve ved Greve Øst bydelen igangsættes asap. Claus følger op med Greve kommune ifht deadline, så vi kan blive konkrete hurtigst muligt.

Med til aktiviteten kan operationelt indtænkes:

 • Materiale, som de besøgende ved aktiviteten, kan tage med hjem. Eks. postkort med lille payoff og kontaktdetaljer til foreningen.

 • ’Spørgeguide’ til deltagerne: eks. få input fra deltagerne til, hvad der kan gøre dem stolte af/glade ved deres kommune

Pippilotta og Mariann udtænker materiale til dagen

 • Kommunernes aktivitetskalendere indhentes ift. at møde borgerne i dialog der hvor de kommer. Hans Ole indhenter i Solrød. Lars indhenter i Greve. Dette lægges ind på Fællesdrevet i de de to kommuners mapper.

 • Lokale aktiviteter i øvrigt: Alle skal være obs på, hvad der foregår af lokale aktiviteter i området. Alle opfordres til at tage initiativ til/’spontan’ deltagelse ved disse aktiviteter.

Det blev i øvrigt diskuteret, at Alternativet Greve-Solrød skal sørge for at differentiere og markedsføre sig på relevant vis. For eksempel ’Alternativet er den grønne stemme i din kommune’ være en vision. Denne overligger diskuteres/afstemmes ved senere lejlighed, da det p.t. prioriteres at komme i gang med konkrete aktiviteter.

Pippilotta deler sit oplæg/tanker til hvordan FNs verdensmål kan versioneres til Greve Kommune. Dette til inspiration og diskussion til hvordan vi kan operere fremadrettet. Det er efterfølgende lagt ind på fællesdrevet, men kan også ses her på Pippilottas politikerside fra kommunalvalget på facebook: https://www.facebook.com/janni.pippilotta.alternativet/photos/a.1952698801719994.1073741828.1946200232369851/1952696515053556/?type=3&theater

Ad 6) Evt.

 • Greve v/Claus: Forslag fra Claus om, at lokalbestyrelsen går videre med Greve kommunes manglende transparens omkring kommunal forvaltning eksemplificeret ved, at Askerød er kommet på en liste for ’udsatte boligområder’ (tilsyneladende alternativ til ghetto liste), som ikke synes sanktioneret af hverken byråd eller Folketing. Forslag er vedtaget. Claus tænker over, hvordan vi følger op.

 • Solrød v/Hans Ole: God erfaring med at deltage i byrådsmøder. Det er en meget direkte vej. Det er oplagt at få SF i Solrød inddraget i at stille forslag om mulighed for borgerforslag i Solrød som det også er blevet i Greve med Enhedslisten

 • Ansøgninger om politiske tilskud er indleveret i begge kommuner.

 • Overflytning af bank: Pippilotta og Mariann tager action og løser det inden skolesommerferien.

 • GDRP: der skal følges op på den nye lovgivning i forhold til lokalforeningen. Dan tager kontakt til LS for vejledning. Opfølgning på næste bestyrelsesmøde.

 • Alle bestyrelsesmedlemmer skal bruge AlleOs til fælles kommunikation til lokalforeningens medlemmer.

 • Alle bestyrelsesmedlemmer bedes udfylde stamdata på Fællesdrev

 • Det diskuteres på næste bestyrelsesmøde i hvilket omfang lokalforeningen økonomisk kan bidrage til bestyrelsesmedlemmers og andre medlemmers deltagelse i Alternativets nationale/fællesaktiviteter som eksempelvis Landsmøde, Halvårsmødet, Folkemødet på Bornholm.

 • Relevante punkter fra evt. foregående aktivitetsmøde tilføjes dagsorden på kommende bestyrelsesmøder af den dagsordenansvarlige.

 • På næste bestyrelsesmøde, drøftes og besluttes det, om lokalforeningen skal oprette et telefonabonnement.

Ad 7) Næste aktivitetsmøde er mandag den 18. juni kl. 18.00 til 21.00 og næste bestyrelsesmøde er mandag den 13. august 2018 kl. 18 – 20.30 - begge gange hos Pippilotta,
Tjørnelyparken 32, Greve