Referat af bestyrelsesmøde i Alternativet Rudersdal 27. august 2019

ALTERNATIVET RUDERSDAL

Referat af bestyrelsesmøde 27. august 2019

Mødes afholdtes tirsdag den 27. august 2019 kl. 19.00 – 21.30 i Galleriet, Johan Mantziusvej 7A, Birkerød.

Til stede fra bestyrelsen: Susie Cowan; Britta Carmen Sommer, Michael Macdonald Arnskov, Christian Poll, Ejvind Slottved, og Henrik Hjortdal.
Suppleanter m.v: Søren Klebak, Christa If Jensen og Margrethe Herning (Kandidatudvalgsmedlem)
Medlemmer: Jens Junghans,

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent:
 2. Referent: Ejvind.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde 18. juni.
 5. Afholdelse af bestyrelsesseminar efteråret 2019?
 6. Alternativet Rudersdal. Synlighed. Hvordan sår vi frø til de næste valg?
 7. Status vedr. Alternativet Rudersdals deltagelse i Rudersdal Folkemøde lørdag den 31. august.
 8. Alternativets status lige nu
 9. Meddelelser
 10. Eventuelt.

-----o-----

 1. Valg af dirigent: Michael Macdonald Arnskov,
 2. Referent: Ejvind Slottved
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde 18. juni.
  Referatet blev endelig godkendt med den rettelse, at det var Brita Carmen Sommer, og ikke Susie Cowan, der deltager for Alternativet i Folkemødebestyrelsen.
 5. Afholdelse af bestyrelsesseminar efteråret 2019?
  Bestyrelsen diskuterede formålet med et sådant seminar.
  Der var enighed om, at der dels er behov for at få evalueret de til tider turbulente begivenheder op til og under valgkampen i foråret, dels at få drøftet hvilke opgaver bestyrelsen især skulle tage sig af i det kommende år.
  Der var særlig fokus på 2 opgaver: At arbejde på at forbedre kontakten til medlemmerne, ikke mindst de unge, og hvordan vi håndterer kommunalvalget 2020 og det næste folketingsvalg.
  Bestyrelsen besluttede, at der afholdes ordinære bestyrelsesmøder tirsdag den 24/9 og tirsdag den 29/10 hvor vi vil arbejde på af få afsluttet evalueringen m.v af forårets begivenheder, og planlægge et bestyrelsesseminar lørdag den 30. november kl. 14-18, gerne efterfulgt af et socialt arrangement.
 6. Alternativet Rudersdal. Synlighed. Hvordan sår vi frø til de næste valg?
  • Susie havde bedt om at dette punkt skulle tages op, da hun havde gjort sig en masse tanker om, hvordan vi kan fremstå og blive et samlet Å efter valget, som ikke er gået så godt. Hun syntes at der skal gang i bevægelsen og tændes den gnist, der tidligere kendetegnede Alternativet.
  • Der var to ting, som Susie havde overvejet. Det ene var, hvordan vi får et bedre samarbejde ÅU og Å. Hvorfor skal det altid være “os og dem”. Derfor havde Susie inden sommerferien haft et møde med Mathias fra ÅU og Gribskov, hvor de var blevet enige om at ÅU burde have et mandat i storkredsens bestyrelse, ligesom de har et mandat i HB.
  • Dette var blevet taget op d. 14. august i storkredsen og taget i mod med åbne arme af alle. Til den næste generalforsamling, bliver det lavet som en vedtægtsændring. I den kommende tid vil ÅU konstituere sig i NSJ og så kan vi få et samarbejde op og stå med forskellige arrangementer.
  • Det andet var hvordan vi kan lave arrangementer og være synlige i Rudersdal kommune og ikke blot afholde møder i bestyrelsen. Hvordan kommer vi ud over rampen?
  • Forslaget lød på et arrangement hver måned. I august skal vi have Rudersdal Folkemøde. I september er vi med til Birkerød Kulturnat (her meldte Ejvind, Christian, Michael og Henrik sig på banen udover Susie).
  • Det blev besluttet, efter meget diskussion, at det kunne være fedt at lave noget hver måned, men hvor det ikke blot var “Tordenskjolds soldater”, der altid mødte op. Der var enighed om, at vi meget gerne vil have et samarbejde med ÅU og have aktiveret andre medlemmer i lokalkredsen.
  • Endeligt blev vi enige om, at dette punkt “Alternativet Rudersdal. Synlighed. Hvordan sår vi frø til de næste valg?” skulle med på hvert møde indtil videre. så kan vi hver især tænke lidt over det og brainstorme kreativt til hvert bestyrelsesmøde.
 7. Status vedr. Alternativet Rudersdals deltagelse i Rudersdal Folkemøde lørdag den 31. august.
  Kort referat af det lidt ustrukturerede forløb frem til nu. Men eller var det centrale Alt-Rudes bidrag til Folkemødet, som Henrik redegjorde for.
  Og Britas projekt om undersøgelse af forskellige leverpostejers popularitet:
  Der laves smagsprøver på 4 forskellige: 1) Den allerbilligste, 2) Strynhs grovhakkede, 3) Økologisk og 4) Postej uden kød.
  Der bliver foretaget en CO2 undersøgelse på de forskellige, så man kan se klimabelastningen, samtidigt med at man kan få at vide, hvilket fødevareindhold, smagsstoffer eller tilsætningsstoffer man spiser.
  Brita overvejer stadig, hvordan man kan få en optælling af det.
 8. Alternativets status lige nu
  a. Brev fra Henrik Hjortdal af 13 juni.
  b. Nyt kandidatvalg i Nordsjællands storkreds.
  c. ”Uffe Elbæk efter nær halvering og skarp kritik: Vi skal genfinde rødderne.” Altinget 12. august.
  d. Drøftelse af evalueringen af Alternativets valg.
  i. Brev herom af 12. august.
  ii. Nyhedsbrev fra Hovedbestyrelsen 28. juni 2019
  e. Drøftelse af den løbende politikproces. Uffe Elbæks oplæg om ”Alternativets politiske sigtepunkter – august 2019”
  Ovenstående punkter afspejler situationen før sommerferien, hvor dagsordenen blev sendt ud, og hvor mange ting så anderledes ud end nu.
  Men punkterne gav anledning til en længere diskussion, hvor nogle af hovedpunkterne var:
  • Margrethe Herning fortalte, at Kandidatudvalget har planlagt møder med hver enkelt af storkredsens 6 folketingskandidater. Hovedformålet med møderne er evaluering af valgkampen med fokus på samarbejde internt mellem kandidaterne, samarbejde med kandidatudvalget samt kandidatudvalgets rolle.
  Kandidatudvalget tilbyder, at give personlig feed-back til de kandidater der ønsker det (For kandidater der ønsker genopstilling er det et krav).
  Alle møder er planlagt forud for storkredsens evalueringsmøde af valgkampen d. 14. sept.
  • Henrik Hjortdal uddybede sit brev af 13. juni. For ham er det afgørende, at Uffe Elbæk inden årets udgang ophører som daglig leder, og får en placering i ledelsen, hvor hans specielle talenter bliver udnyttet optimalt, og at Alternativets ledelse rekonstrueres. Ellers ser han ingen fremtid for partiet.
  Han havde netop læst brevet af 12. august om hvordan forløbet omkring evalueringen er planlagt, og som han finder flere gode takter i.
  • Det førte til en længere drøftelse af Uffe Elbæks rolle i partiet og i politikskabelsen, hvor bl. a. årsagen til at Josephine Fock havde forladt folketingsgruppen blev bragt på bane.
  Hvilket gav anledning til at Christian Poll fortalte om sin opfattelse af de modsætninger, der løbende har været i daglig ledelse, karakteriseret ved skismaet imellem en stram og konsekvent linje kontra en mere spontan linje. Et skisma, som Christian i øvrigt mener, er kerneproblemstillingen i partiets kultur og fremtidige overlevelsesmuligheder, og som de næste par år skal gå med at finde en bedre balance imellem.
  • Margrethe Herning sluttede diskussionen med at opfordre HB (ved Michael MacDonald) til at tage lederskab i forhold til at få afsluttet den konflikt, der opstod mellem Rudersdal, Storkredsbestyrelsen og HB i forbindelse med donationssagen under valgkampen.
 9. Meddelelser
  Susie havde 2 meddelelser: Begge omhandlede vores kommunikation på e-mail, som vi også havde op på et møde inden sommerferien.
  • Vores kommunikation foregår primært på e-mail. Hvis man skriver en e-mail til Susie, der skal kigges på inden der er gået 24 timer, så send hende en sms på 42928759 om at der er mail. Susie kigger e-mail ofte i løbet af dagen, men der må forventes en “ekspeditionstid” på 24 timer, da vi ikke alle “sidder klar” på e-mail 24 timer i døgnet.
  • Vi skal huske hinanden på at overholde en e-mail diciplin. En e-mail streng skal omhandle kun et emne, som Christian foreslog inden sommerferien. Så hvis man kommer i tanke om noget andet, så skriver man en ny e-mail.
 10. Eventuelt.
  Intet.