Referat af bestyrelsesmøde 24.1.2018

Referat af bestyrelsesmøde, Alternativet Lejre, 24.1.2018
Deltagere: Theresa Dall Helth (bestyrelsesmedlem), Carsten Teichert (forperson), Ib Marius Johansen (næstforperson), Kai Drewes (1.suppleant) og Ida Aasvang (fra Alternativet Holbæk)
Ulla Jensen, var fraværende, men har indsendt kommentarer pr. email.
Referent: Carsten Teichert

 1. Bordet rundt (20:00)
  Carsten regner med at komme i gang med skovhaven i Hvalsø. Ib ønskede godt nytår og håber at vi fortsætter det gode arbejde i løbet af 2018.
  Theresa er ved at genfinde energien efter en hård valgkamp og skal til kurser i debattræning og personlig gennemslagskraft.
  Kai har været til markvandring med Johanne Schimming og vil gerne henlede vores opmærksomhed på, at der er mulighed for at indgå i en masse spændende økologiske projekter på Hegnsholt. Endelig fortalte Ida lidt om sig selv og hvad der sker i Holbæk kredsen og at hun gerne vil se, hvordan vi arbejder i Lejre. Hun håber desuden, at Holbæk og Lejre kredsene kan samarbejde om arrangementer, hvor det giver mening.
 2. Erfaringer fra halvårsmødet (20:15)
  Carsten fortæller kort om sine to workshops
  Workshop 1) Erfaringerne fra de lokale valgkampe og fra Fanø, hvor vi fik vores først rigtige borgmester.
  Deltagere fra de forskellige kredse, herunder indvalgte kandidater fra Syddjurs (Mette Refshauge Foged) og Thy (Joachim Kjeldsen) udvekslede erfaringer fra valgkampen. Jeg har taget følgende råd med mig:
   Gør tingene anderledes end de andre partier - det er måske det vigtigste råd !
   Træk på foreningslivet. Engager jer i lokale foreninger med politiske vinkler.
   Engager dig i politikområder, som du brænder for, frem for at lave politik af pligt ift. programmet.
   Vær synlig i gadebilledet via diverse aktivisme. Del fx. økologiske kaffe ud i almindelige genbrugelige krus.
   Brug pressen fx via pressemeddelelser og læserbreve.
   Husk at få noget retur for jeres valgtekniske samarbejde, hvis i ikke blev valgt ind, men har leveret stemmer til indvalgte kandidater.
  Herefter fortalt Sofie Valbjørn, som er Alternativets første borgmester for en hel kommune, hvordan hun var endt med at blive borgmester ved at indgå en ny konstitueringsaftale med Miljølisten, Venstre og Socialdemokraterne i stedet for, som først antaget, at gå sammen med Lokallisten, SF og De Konservative. Sofie fortalte åbent og ærligt om hvor svært der har været, men også om hvorfor hun
  mener at Alternativet Fanø gjorde det helt rigtige ift. at få mest muligt af Alternativets politiks gennemført. Hun fortalte desuden, at værdien om gennemsigtighed i praksis var svær at efterleve, når det kom til stykket og efterlyste en definition gennemsigtighed. ”Hvad mener vi med det ?”
  Workshop 2) Om at bruge de 3 bundlinjer på lokalt plan. Hovedarkitekten bag de 3 bundlinjer, Fanny Broholm, gennemgik sammen med Uffe Elbæk de tre bundlinjer, dvs. den grønne, sociale og økonomiske bundlinje. De er udviklet sammen med NEF, New Economic Foundation og er i modsætning til de 17 verdensmål, som nogle lokalafdelinger (fx. København og Gribskov) har skrevet deres partiprogram efter, enklere og mere målrettede, idet der kun er 3 områder med hver 2 hovedmålepunkter. Kort fortalt måles der primært på følgende to områder pr. bundline:
  Den grønne: Drivhusgasser og biodiversitet.
  Den sociale: Livstilfredshed og fællesskaber. Den økonomiske: Meningsfuld beskæftigelse og lighed.
  Herefter drøftede vi i plenum, hvordan vi kan omsætte bundlinjerne på lokal/kommunalt plan. Anbefalingen var b.a. at gøre de tre bundlinjer til en del af kommuneplanen. At dette ikke bare sådan lige kunne lade sig gøre, kunne Fanny bekræfte fra Københavns Kommune og Joachim fra Thy. De møder en del modstand mod denne tankegang ud i deres kommuner, men også forståelse for at “det burde man nok gøre”.
  Endelig sluttede Uffe med at fortælle om 4.sektor og hvorfor han mener, at alt måske burde være 4.sektor i fremtiden. Desuden mente han at virksomheder i fremtiden måske skulle have kørekørt ift. at kunne navigere efter alle tre bundlinjer, ligesom han efterlyste økonomisk demokrati og nye ejerskabsformer i fremtidens økonomier
 3. Praktiske ting (20:30)
   Status fra kassereren via mail fra Ulla.
  Vi har lige knap 10.000 til 2018. Af dem har vi allerede brugt følgende 3 bøder vedr. valgplakater på hhv. 348,66, 348,66 og 268,20 “Herthadalen Lorry” koster 500,00. I alt 1465,52 (som i øvrigt ikke er betalt endnu) Hertil kommer det beløb, som vi hver især får refunderet til valgplakater. Ulla går i gang med både regnskab for 2017 og budget for 2018 snarest.
   Vi skal have udpeget en repræsentant fra bestyrelsen til storkredsens kandidatudvalg KU-18.
  Carsten efterlyser en person fra bestyrelsen som Lejres repræsentant til kandidatudvalget, som har til opgave at udpege kandidater til folketing, region Sjælland og EU. Carsten sender særskilt mail om hvad opgaven indebærer til bestyrelsen
 4. Forslaget fra Levende Landsbyer og Alternativet (20:45)
  Via mail fra Ulla: Til punktet omkring vores rolle og samarbejde med borgmesteren fremadrettet, så har jeg ikke rigtig nogle nye input. De nye udvalg er så småt kommet i gang, men hvis der ikke sker noget inden sommerferien, så synes jeg, vi skal spørge om et kaffemøde med ham.
  De fremmødte besluttede, at følge Ullas anbefaling og afvente yderligere svar fra borgmesteren.
 5. Aktuelle lokale sager (21:00)
  Via mail fra Ulla: Kernevelfærdsudvalget er i øjeblikket i gang med at drøfte borgerdrevne forslag, altså hvor borgerne efter en underskriftsindsamling får et forslag til behandling i kommunalbestyrelsen, som de sender til vedtagelse i marts. Det kunne vi jo godt bemærke og være positive om i aviserne. Vi kunne måske endda symbolsk igangsætte en underskriftsindsamling (kortere skoledage?), så kommunalbestyrelsen i marts bliver klar over, at det er noget Lejre borgerne gerne vil? Jeg har dog ikke tid til at selv tage den bold.
  Citat fra byrådet:
  "Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Kernevelfærdsudvalget drøfter om muligheden for borgerdrevne forslag skal anbefales til Kommunalbestyrelsen. Beslutningskompetence: Kernevelfærdsudvalget Beslutning Kernevelfærdsudvalget den 17-01-2018: Besluttet at gå videre med forslaget. Der skal udarbejdes et konkret forslag som forelægges Kernevelfærdsudvalget i marts hvor udvalget vil tage endelig stilling til anbefalingen til Kommunalbestyrelsen. "
  Ellers vil jeg gerne henlede opmærksomheden på Johannes initiativ omkring nogle kommunale jorder, hun har lejet af kommunen lige overfor hendes gård og ned til åen, hvor der skal dyrkes økologiske fødevarer og laves et væld af initiativer omkring friluftsliv, børn i naturen mv. Det kommer selvfølgelig an på, hvor mange frivillige kræfter, der samles.
  Der er jo også Rebeccas projekt om bofællesskab i Hvalsø, Sjællandsk Muld, super cool. I virkeligheden, så synes jeg personligt, at byudvikling, boliger, brug af jord mv. er det mest interessante i øjeblikket, og derefter folkeskolen. Der skal jo være valg til skolebestyrelserne i foråret, og det bliver meget spændende, om paragraf 16b og kortere skoledage bliver et tema. Lejrevej 15 er jo afgjort og solgt til bofællesskabet Krake. Der er ikke så meget mere at komme efter.
  De fremmødte havde interesse for de samme punkter som Ulla, men besluttede at vi til hvert møde fremadrettet skulle tage et punkt op fra byrådet og hvis muligt, at inddrage de tre bundlinjer i sagsbehandling.
  Kai gjorde desuden opmærksom på, at kommunens skurvogn fremadrettet også kunne benyttes af andre end kommunen selv.
 6. Politik og aktivisme med udgangspunkt i en aktuel lokalsag ? (21:20)
  Kan vi gøre tingene anderledes, aktivistisk og alternativt ?
  Kan vi få nedsat baggrundsgrupper i medlemsskaren med forskellige specialer ?
  Hvordan markerer vi os ude i kommunen ? Skal vi fx deltage mere i borgermøder ?
  Hvad skal det næste arrangement være ? Vi brainstormer ?
  Følgende blev foreslået:
   Affaldsindsamling.
   Klimavenligt folkekøkken.
   Økologisk vinsmagning
   Filmforevisning om et politisk emne i samarbejde med Hvalsø bio.
  Eksempelvis film som “Tomorrow” og gerne med efterfølgende debat.
   Egen film om “Det gode liv i Lejre”, som vi snakkede om under valgkampen.
   Foredrag om kommunal økonomi for dummies med Kai og evt. Ulla som oplægsholdere.
   Klimatilpasning i teori og praksis illustreret via teoretisk og praktisk arbejde med permakulturelle skovhaver i samarbejde med foreningen "Paradisbakkernes skovhave"
   Byttemarked
   Cykelaktivisme: Ture igennem kommunen med fokus på klimavenlig transport.
   Hjælp til ældre som det fx. er vist af “Skubberne” i Hvalsø.
   Politisk teatersport.
  Ida nævnte at folkeskoler kunne være et oplagt sted for afholdelse af et politisk teater(sports)arrangement.
  Vi går straks i gang med noget af ovenstående - se næste dagsordenspunkt - andet må vi løbende tage fra hylden.
  Vi vil prøve at tage fat i engagerede medlemmer for at høre om vi evt. kan lave noget sammen med dem (fx Johanne fra Hegnsholt eller Rebecca fra Sjællands Muld).
  Herudover skal vi også tænke lokale foreninger og andre politiske partier ind i vores aktivisme.
 7. Det næste arrangement ? (21:40)
  Vi vil gentage succesen “Klimavenligt folkekøkken”. Carsten og Theresa er gerne igen tovholdere og ida foreslog at inddrage Holbæk i dette arrangement også. Dette kunne alle fremmødte bifalde. Sted og dato følger.
  Vi tilmelder os igen DN’s affaldsindsamling den 22.4.2018 .
  Evt. “Landevejens madfestival” hos Kai i løbet af juni måned.
  Generelt skal vi have lavet et årshjul !
 8. Godnat og sov godt (22:00)
  Carsten laver doodle med de næste mødedatoer.