Referat af årsmødet i Alternativet Rudersdal 12. juni 2018

ALTERNATIVET RUDERSDAL

Referat af årsmødet i Alternativet Rudersdal

Mødet blev afholdt onsdag den 12. juni kl. 19.30-21.30 i Store Sal, Birkerød Bibliotek, Stationsvej 1, Birkerød.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere og referent.
 3. Bestyrelsens årsberetning for kommuneforeningen, ved Søren Klebak.
 4. Fremlæggelse af regnskab for 2018 til godkendelse, og regnskab 2019 1/1 til 30/5 til orientering. Vedlagt
 5. De opdaterede vedtægter for Alternativet Rudersdal.
 6. Politisk debat om resultatet af EU-valget og Folketingsvalget.
 7. Behandling af forslag fra medlemmerne.
 8. Bestyrelsens arbejdsopgaver og arbejdsform 2019-2020. Mundtligt oplæg ved Henrik Hjortdal.
 9. Valg af:
  a. Kommuneforeningens bestyrelse Der skal vælges min. 5 og max. 7 bestyrelsesmedlemmer, og 1-3 suppleanter.
  Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller: Gunver Larsen og Søren Klebak genopstiller ikke.
  Susie Cowan genopstiller.
  Resten overvejer.
  Ingen af foreningens medlemmer har meddelt, at de opstiller til bestyrelsesvalget.
  b. Revisor: Ellen Skjerning har erklæret sig villig til at fortsætte,
 10. Eventuelt

-----o-----

 1. Valg af dirigent:
  Damsgaard Olsen blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt.
 2. Valg af stemmetællere og referent.
  Christa If Jensen valgtes til stemmetæller, og Ejvind Slottved til referent.
 3. Bestyrelsens årsberetning for lokalforeningen.
  Søren Klebak fremlagde mundtligt årsberetningen. Skriftlig udgave vedlægges.
 4. Fremlæggelse af regnskab for 2018 til godkendelse, og regnskab 2019 1/1 til 30/5 til orientering.
  Regnskabet for 2018 blev godkendt, og årsmødet tog regnskabet for 1/1 – 31/5 2019 til efterretning.
 5. De opdaterede vedtægter for Alternativet Rudersdal.
  Årsmødet godkendte de opdaterede vedtægter
 6. Politisk debat om resultatet af EU-valget og Folketingsvalget. Christian Poll havde til Henrik Hjortdal skriftligt set sig nødsaget til at melde afbud til årsmøde, men erklærede sig samtidig villig til at indtræde i bestyrelsen.
  Henrik Hjortdal gennemgik i stedet Alternativets stemmetal m.v., på grundlag af en række analyser, foretaget af Megafon, der vedlægges dette referat. Links vedlagt; Bilag vedlagt:
  Ås til-og fravandringer fra 2015-2019:
  https://www.dr.dk/nyheder/politik/vaelgervandringer#AA2015
  Resultatet Nordsjælland:
  Valgresultat 2019 | Se mandatfordeling & personlige stemmer | DR
  Rudersdal kommune:
  Folketingsvalg Rudersdal Kommune
 7. Behandling af forslag fra medlemmerne.
  Der er inden fristens udløb ikke modtaget nogle forslag.
 8. Bestyrelsens arbejdsopgaver og arbejdsform 2019-2020. Henrik Hjortdal opridsede de opgaver, den kommende bestyrelse står over for:
  a. Arbejde for, at Alternativet i Rudersdal får valgt en repræsentant i kommunalbestyrelsen i 2021.
  b. Efter folketings- og EU valgene forestår der en opgave for Alternativet på landsplan, men også i de enkelte storkredse og kommuneforeninger, der kan sammenfattes i disse to ord: Selvransagelse og genoprejsning.
  Diskussionen samlede sig om at Alternativets indsats i valgkampen ikke havde været tilfredsstillende. Der er enighed om, at Alternativet er et godt parti, med en fremragende politik, men at der er ”knaster, der skal høvles af”.,
 9. Valg af:
  a. Lokalforeningens bestyrelse Der skal vælges min. 5 og max. 7 bestyrelsesmedlemmer, og 1-3 suppleanter.
  Valgt blev:
  • Michael Macdonald Arnskov
  • Susie Cowan
  • Henrik Hjortdal
  • Christian Poll
  • Ejvind Slottved
  • Britta Carmen Sommer
  Som suppleanter blev følgende valgt i prioriteret rækkefølge: Christa If Jensen, Jørgen Rasmussen, Søren Klebak og Alexander Jensen,
  b. Revisor: Ellen Skjerning blev valgt ril revisor.
 10. Eventuelt
  Intet.

Årsberetning 2018-19.doc (34 KB)