Referat af årsmødet den 19. oktober 2020

Referat af Alternativets årsmøde 19. oktober 2020

 1. Valg af dirigent.
  Michael Plauborg
 2. Valg af stemmetællere og referent.
  Undladt og Ole
 3. Bestyrelsens beretning.
  Godkendt
 4. Godkendelse af budget for 2020 og regnskab fra 2019 (kommer senere)
  Gennemgået og godkendt
 5. Behandling af forslag fra medlemmer.
  a. Sidste frist for indsendelse af forslag er den 5. oktober 2020
  b. Forslag skal mindst have to stillere.
  Der var ingen forslag.
 6. Valg:
  a. Valg af forperson (ønsker genvalg)
  Andreas genvalgt
  b. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer ( tre bestyrelsesmedlemmer ønsker genvalg)
  Michael og Ole genvalgt
  c. Valg af to suppleanter.
  Anders
  d. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  Det henlægges til bestyrelsen at finde en revisor.
 7. Eventuelt.
  Der var ikke noget.