Referat af årsmøde i Storkreds Fyn

Mødet blev afholdt d. 22. juni 2020 i Harders, Svendborg

 1. Dirigent: Tine Busk

 2. Referent: Jes Romme

 3. Bestyrelsens beretning for Storkredsen. Der blev sat tid af til at gennemlæse beretningen i årsmødets hæfte, kreeret af Mogens. Endvidere fortalte Hanne Høfsten om bestyrelsens arbejde og forandringer fra det ekstraordinære årsmøde d. 13.10.2019 og til dags dato. Hanne nævnte også, at den nye bestyrelse, som en af sine første opgaver skal i gang med at vælge et kandidatudvalg.
  Det er besluttet at opsige depotet i Odense . Der er endnu ikke fundet et andet sted til opbevaring af Storkredsens sager.
  Der var en snak omkring, hvordan vi mødes fysisk i mangel af et lokale. Evt. på skift i de forskellige lokalforeninger.
  Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 4. Kassereren, Mogens’s beretning for regnskabsåret 2019: Der har ikke været valgt en revisor til at godkende regnskabet og underskrive det. Regnskab og budget blev enstemmigt godkendt.

 5. Rapportering fra Politisk Forum v/Susanne Bækholm, Odense. Susanne fortalte om sit arbejde i PoFo. Susanne synes, at der er for mange repræsentanter i PoFo til at gøre det handlekraftigt. Hun oplever, at der er kommet en ny ånd i PoFo efter at Josephine er kommet til, med mere medlemsstyring og høring. Det er meget positivt. Nu drejer det sig i høj grad om medlemsinddragelse. Der arbejdes i øjeblikket på et oplæg, hvor de politiske sigtepunkter bliver konkretiseret. Det skal derefter ud til høring blandt medlemmerne. Hvorefter der vil blive arbejdet videre med det. Susanne lægger alt ud fra PoFo på facebook Alternativet Fyn debatforum. Hensigten med PoFo er, at det skal være forum for vidensdeling, samt et politisk bindeled mellem alle aktive i landet.
  Rapportering fra Hovedbestyrelsens 2 fynske medlemmer: Christian Hansen synes, at der er en for fast struktur i HB. Det matcher ikke med, at vi er et parti, som skal være i bevægelse. Kåre Wangel beskrev også sin oplevelse af arbejdet i HB. Der var en lang drøftelse i forsamlingen, om HB’s faste struktur og opgaver, og hvordan den kan opblødes. Der er nu 12 resterende medlemmer tilbage i HB.

 6. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmer: Der var ingen indkone forslag, som ønskes behandlet på årsmødet.

 7. Valg til bestyrelsen: 5 kandidater ønskede at stille op: Jesper Tholstrup, Odense, Dan Eskekilde, Odense, Hanne Høfsten, Faaborg-Midtfyn, Liv Krogshede Larsen, Odense og Jes Romme, Svendborg. Alle 5 blev enstemmigt valgt.

 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen: Her blev valgt ét medlem, nemlig Camilla Vestergård Madsen, Middelfart.

 9. Valg af revisor: Valgt blev Conny Hansen

 10. Valg af delegeret til Hovedbestyrelsen og suppleant: Suppleant Erik Stent Pedersen, Svendborg overtager pladsen for det næste år, da Christian ønskede af udtræde af HB efter 1 år.
  Som 1. suppleant valgtes Carsten Roed Jensen, Langeland, og 2. suppleant blev Tine Busk, Middelfart.

 11. Valg af medlem til Dialogrådet: Det blev Susanne Bækholm

 12. Valg af 2 medlemmer til PoFo: Susanne Bækholm blev genvalgt og Dan Eskekilde blev valgt. 1. suppleant blev Liv Krogshede Larsen og 2. suppleant blev Camilla Vestergård Madsen.

 13. Evt. Herunder blev nævnt, at Faaborg-Midtfyn lokalforening nu er lukket ned. Det samme er Østfyn l.f. (Nyborg og Kerteminde). Nordfyn l.f. har ingen bestyrelse. Middelfart l.f. har 4 bestyrelsesmedlemmer, som går i gang med arbejdet efter sommerferien. Assens lokalforening er aktiv. Det samme er Langeland l.f. med hele 9 bestyrelsesmedlemmer, der er meget aktive. Svendborg l.f. har ingen bestyrelse, men er ikke lukket. Erik er kontaktperson. Man har mistet 2/3 af lokalforeningens medlemmer, men nu kommer flere nye til. Odense lokalforening har pt en forretningsbestyrelse. Dan Eskekilde er kontaktperson. Man går i gang efter Storkredsens årsmøde med at få valgt en bestyrelse. Ærø lokalforening har ingen bestyrelse.