Referat af Årsmøde d. 5. februar 2018

Referat for Alternativet Roskilde Årsmøde d. 5. februar 2018
Tirsa Breinholdt bød på bestyrelsens vegne velkommen til Årsmøde. Bestyrelsen foreslog Peter
Laudrup (medlem af Vedtægtsudvalget) som dirigent Peter blev enstemmigt valgt.
Peter startede med at konstatere at Årsmødet var indkaldt og at dagsorden var udsendt rettidigt i
forhold til vedtægterne.
Valg af stemmetællere – Sven Christensen og Amalie Leinum
Valg af referent – Amalie Leinum
Bestyrelsens beretning
Beretningen oplæses af næstforperson Tirsa, da forperson Martin er fraværende pga. sygdom.
Der bliver bedt om at beretningen udsendes skriftligt, og at der sker en evaluering af den interne
konflikt som nævnes i beretningen.
Det henstilles til at beretningen sendes ud med referatet.
Gunvar føler sig stødt over typen af beretning, her menes omtalen af den interne konflikt.
Spørger om antallet af medlemmer i Alternativet Roskilde – 163, en lille nedgang fra ca. 180.
Der efterspørges en evaluering af valget, og redegørelse af betydningen af det valgtekniske
samarbejde.
Kristian svarer at det var planlagt at evalueringen skete d. 7. januar, men kun 3 personer dukkede
op.
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Kasserer Mads fremlægger regnskabet
Regnskabet er ikke revideret, da revisorer ikke er valgt på Årsmødet sidste år. Som nødløsning har
Torben tjekket bilag igennem. Det bekræftes at dette blev besluttet på et bestyrelsesmøde.
Regnskabet er godkendt.
Kommentarer til budgettet:
Det bliver foreslået at spare op til kommende valgkamp.
Mads forklarer at Folketingsvalget er prioriteret i budgettet da det kommer først.
Der opfordres til at holde et åbent møde angående budgettet.
Der bedes om at bestyrelsen fremlægger et motiveret budgetforslag til næste år.
Bestyrelsen forklarer at budgettet ikke skal godkendes, men kun er til kommentering, da det er
den nye bestyrelse der skal beslutte det endelige budget.
Behandling af forslag fra medlemmer
Ingen indkomne forslag
Afstemning om forslag til vedtægtsændringer
§10 stk. 4a-c – ang. RAU-medlem i bestyrelsen
Forslaget godkendes enstemmigt
§13 stk. 2 – ang. Rettelse af formulering
Forslaget godkendes enstemmigt
§18 stk. 6 – ang. Dispensation fra dele af minimumsvedtægterne
Forslaget vedtages ikke.
§18 stk. 6 – ang. Dispensation fra dele af minimumsvedtægterne med tilføjelsen: Bestyrelsen skal
informere medlemmerne samtidig med at hovedbestyrelsen og vedtægtsudvalget spørges.
Forslaget med tilføjelse 6a godkendes enstemmigt.
Valg til bestyrelsen
Der skal vælges 5-7 medlemmer til bestyrelsen. Da der kun er 6 kandidater er alle automatisk
valgt.
Den nye bestyrelse:
Kristian Gylling
Lene Lindkvist Okholm
Mads Kramshøj Christensen
Martin Geysner
Tirsa Breinholdt
Torben Pedersen
Kandidaterne bliver spurgt om de vil afholde et dialogmøde ang. den interne konflikt.
Alle tilstedeværende kandidater svarer at de gerne vil holde et dialogmøde.
Det bliver foreslået at tage en person med fra konfliktmæglingsrådet.
Der informerer om at Alternativet holder et kursus om den ny politisk kultur samt
bestyrelsesarbejdet i foråret, og vil anbefale alle at deltage.
Sascha ønsker at én person fra bestyrelsen tager ansvaret for kommunikation gennem Facebook,
så relevant information bliver videregivet til den ansvarlige for FB-siden.
Det kommenteres at det er vigtigt at bestyrelsen tænker på hvordan de modtager nye
medlemmer. Der er skrevet til medlemmer af bestyrelsen gennem AlleOs uden at få svar.
Sven vil gerne være med til at implementere Århus-modellen.
Det ønskes at bestyrelsen viser udadtil hvad deres rolle i bestyrelsen er, samt deres individuelle
kompetencer.
Skriftlig afstemning
Da der kun er 6 kandidater er alle automatisk valgt.
Valg af revisor(er)
Amalie M. Leinum er valgt
Præsentation af bestyrelsen
Indstilling af folketingskandidater og valg til kandidatudvalg
Christian Würtz er valgt som repræsentant til Kandidatudvalget i Storkredsen.
Kandidater til indstilling som folketingskandidat i Storkredsforeningen:
Kristian Gylling
Sascha Faxe
Sven Christensen
Der spørges ind til hvad kandidaterne vil i folketinget.
Sascha vil arbejde med at ”hacke” politik, ændre kulturen. Desuden fødevarer, ligestilling, fred og
forsvar.
Sven vil arbejde med praktisk økonomi.
Kristian vil arbejde med at mindske afstanden mellem Christiansborg og den almene borger.
Der spørges ind til kandidaternes forhold til borgerløn.
Kristian er meget positiv overfor borgerløn.
Sascha er for borgerløn, dog opmærksom på at der er flere forskellige måder at gøre det på. Der
skal eksperimenteres før det rulles ud over hele samfundet.
Sven er for borgerløn og har allerede arbejdet med at påvirke politikerne i Roskilde kommune.
Skriftlig afstemning:
Sven – 6 stemmer, ikke tilslutning
Kristian – 7 stemmer, tilslutning
Sascha – 9 stemmer, tilslutning
Orientering om valg/genvalg til lokalpolitikere
Normalt vælges kandidater til kommunalbestyrelse i forbindelse med årsmøde, men da de
nuværende kandidater er valgt i helholdsvis maj og september, vælges de nye kandidater på et
separat opstillingsmøde senere på året.
Eventuelt og en sang
Livstræet synges smukt i kor

Der deltog 12 stemmeberettigede medlemmer i Årsmødet.