Referat af års- og opstillingsmødet den 22. marts 2021

Referat af Alternativet Assens’ online årsmøde 22. marts 2021

 1. Valg af dirigent.
  Andreas
 2. Valg af stemmetællere og referent.
  Marianne og Anders
 3. Bestyrelsens beretning.
  Godkendt
 4. Fremlæggelse af regnskab fra 2020
  Gennemgået og godkendt
 5. Behandling af forslag fra medlemmer.
  Der var ingen forslag.
 6. Valg:
  a. Valg af forperson
  Andreas genvalgt
  b. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Ole (genvalg) og Anders
  c. Valg af to suppleanter.
  Ikke valgt
  d. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  Marianne.
 7. Eventuelt.
  Der var ikke noget.
  Bestyrelsens beretning mandag den 22.3.2021.docx (13.3 KB) Regnskab Budget 2020.pdf (2.5 MB)

Referat af Alternativet Assens’ online opstillingsmøde 22. marts 2021

 1. Valg af dirigent.
  Andreas, som konstaterede, at mødet var beslutningsdygtigt.
 2. Kandidatens fremlæggelse
  Ole gennemgik og uddybede sit opstillingsgrundlag. Han så frem til dialog med de lokale medlemmer om Alternativets temaer til valgforberedelserne.
 3. Valg af kandidat
  Ole blev valgt enstemmigt.
 4. Eventuelt.
  Der var enighed om, at det vil være fint, hvis vi kan f flere navne på partiets liste.