Referat af Alternativet Skanderborgs årsmøde

Kære medlemmer, Alternativet Skanderborg har afholdt årsmøde. Vi spiste sammen og hørte lidt nyt fra Mira. Vi fik valgt en ny bestyrelse, måske har du set billedet af os i Ugebladet? Vi fik valgt 3 byrådskandidater og en aspirant. En rigtig dejlig aften. Læs referatet fra mødet her:

Referat af Årsmøde den 3.2.2020

Lokalforeningen Skanderborg Alternativet

Lokale: Medborgerhuset, Skanderborg

Punkt 1. Morten Stender Damkjær valgt som dirigent

Punkt 2. Stemmetællere: Henning og Tina

Referent: Søren Frandsen

Punkt 3. Hanne Stender Damkjær (forperson) præsenterede beretningen, vedføjet referatet.

Beretningen blev godkendt med akklamation.

Punkt 4. Regnskabet blev fremlagt af kassereren, Marianne Ammitzbøll.

Budget for 2020 blev præsenteret og begge dele godkendt.

En diskussion af muligheden for at støtte kandidater til valg til f.eks. produktion af plakater, eller muligheden for økonomisk støtte til medhjælp fulgte. Der er plads på budgettet, men ikke store midler.

Punkt 5. Følgende kandidater til kommunalvalg blev ved en skriftlig afstemning godkendt (mindst 7 stemmer):

Mira Issa Bloch

Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen

Hanne Stender Damkjær

Hertil kommer Berit Skjernaa, som indtil videre er aspirant p.g.a. nyligt medlemsskab.

Til orientering fra Nikoline: Yngste medlem af byrådet er 41 år.
Der skal udarbejdes en præsentation for alle kandidater.
På mødet redegjorde kommende kandidater for deres interesser for og kendskab til forskellige fag områder.

Punkt 6. Valg til bestyrelse:

Hanne Stender Damkjær, Karen Rasmussen, Marianne Amnitzbøll, Nikoline Erbs Hiller- Bendtsen, Søren Frandsen og Berit Skjernaa.

Der blev ikke valgt nogen suppleanter.

Punkt 7. Jørn Simonsen valgtes til revisor

Ry, den 5.2.2020 Søren Frandsen

Forpersonens beretning om året der gik i lokalforeningen Alternativet skanderborg.

Året der gik i lokalforeningen blev mest præget af, at medlemmerne af bestyrelsen samt nogle få menige medlemmer har arbejdet sammen med Mira om stillingtagen til byrådsmødernes punkter.
Jeg vil ikke komme nærmere ind på vores sager og resultater i byrådet, da jeg synes Mira skal have lov at fortælle om det.

I forhold til at arrangere møder og events, har vi ligget noget mere stille, end vi gjorde i de første år. Dette skyldes nok primært, at opbakningen fra vores medlemmer ikke har været der. Vi har ikke fået ret meget respons eller deltagelse, de gange vi har arrangeret noget. Det har givet en vis form for metaltræthed i forhold til denne del af bestyrelsesarbejdet. Vi må nok erkende efterhånden, at majoriteten af vores medlemmer i Skanderborgkredsen ikke har et behov for at deltage i den slags begivenheder.

I forbindelse med folketingsvalget vil jeg gerne takke de af vores medlemmer, der hjalp med at hænge valgplakater op. Tak for den store hjælp. Dejligt at tænke på, at vi har været med til at få Torsten Gejl i Folketinget, han er nu vores nye politiske ordfører og skal arbejde tæt sammen med Josephine Fock.

Bestyrelsen er heldigvis velfungerende. Den har bestået af Marianne, Karen, Nikoline og jeg. Vores suppleant Søren er efterhånden blevet en fast deltager på bestyrelsesmøderne og bidrager med god viden. Søren stiller nu op som fuldt medlem af bestyrelsen og alle de øvrige genopstiller, hvilket er rigtig rart.
Det er første gang vi oplever, at vi ikke skal til at overtale/lokke/presse nogen til at stille op.

Det er rigtig rart,det giver ro at vide, at vi kan køre videre og bakker hinanden op.

Hovedbestyrelsen arbejder i øjeblikket med, hvordan man på en bedre måde kan organisere bevægelsen rundt omkring i landet. Så vidt jeg ved er der ikke endelige konklusioner på dette endnu, men jeg ved at der tænkes i, at det ikke behøver at være nødvendigt at have traditionelle lokalforeninger med bestyrelser rundt omkring, for f.eks. at kunne opstille kandidater og få tilskud til forskellige tiltag. Storkredsbestyrelserne skal i så fald være mere inde over f.eks. mht. Økonomi og evt. Støtte til lokale tiltag.

I den forbindelse har jeg gjort mig nogle tanker om, hvad vi i Skanderborgkredsen kan bruge disse tanker til. For vi har jo en lokalforening med bestyrelse som er velfungerende, men vi mangler aktive medlemmer.
Måske skal vi til at tænke bestyrelsesarbejdet på en anden måde: Der er nogle bundne opgaver f.eks. årsmøder og opstilling af kandidater. Derudover kunne Alternativet Skanderborg begynde at tænke mere i, hvad vi kan sætte i gang i lokalsamfundet. Jeg blev stærkt inspireret af Sascha Faxe i forbindelse med valget til politisk leder, fordi hun sagde vi skulle spørge: giver det liv? Hvis vi har det spørgsmål som pejlemærke åbner der sig en stor mængde muligheder for ideer til aktivisme og aktiviteter.
Det kunne være vi sammen med andre arrangerede klima-demo foran rådhuset samtidig med byrådsmøde, eller at vi står for at arrangere grundlovsmøde eller debatter med de andre partier. Altså ting som ikke retter sig primært mod vores medlemmer men som retter sig mod alle borgerne.
Hvad hvis vi åbner os mere op og prøver at involvere alle interesserede, ikke bare vores medlemmer?
Så vi inviterer folk til at arbejde sammen med os om ting der giver liv.
Det er selvfølgelig vigtigt, at det fremgår at vi er med som parti, sådan at vi ikke bliver usynlige, og så folk oplever hvad alternativet står for.
For mig kan det virke drænende at invitere medlemmer til arrangementer, men opleve at der stort set ikke er nogen der giver respons. Derfor tænker jeg vi med fordel kan rette vores fokus på arrangementer, der igangsættes af Alternativet, arrangeres af Alternativet og andre interesserede og retter sig mod kommunens borgere.
Jeg vil gerne understrege, at disse ovennævnte tanker ikke er vendt med bestyrelsen, men står for min egen regning. Uanset hvad, skal den nye bestyrelse i fællesskab beslutte, hvad vi fremover vil.

Vi skal også være synlige i bybilledet på de dage, hvor de andre partier er ude for at gøre opmærksom på sig selv. Vi har talt om, at vi gerne vil give det et lidt mere strømlinet udtryk, når Alternativet er ude på den måde. Skal vi f.eks. omdele brochurer skal de være pænt sat op og pænt trykt.

Vi vil gerne internt i bestyrelsen fordele ansvarsposter, sådan at der bliver større kontinuitet og det enkelte bestyrelsesmedlem kender sine opgaver.

Bestyrelsen skal også arbejde med at støtte byrådskandidaterne. Dette bliver en af de opgaver, som den nye bestyrelse skal i gang med.

Det bliver en spændende tid for os med ny politisk leder og forandringer i strukturen rundt omkring i landet. Jeg glæder mig til fremover også at tage del i den gave og den opgave det er, at sætte livet først.
Jeg glæder mig over den demokratiske fest det blev, at vælge ny politisk leder. Skønt at vi nu er klar til at gå videre. Jeg håber og tror på et konstruktivt forløb fremad, både mod de næste to valg (kommunalvalg og folketingsvalg) og i det hele taget mod et mere bæredygtigt Danmark.

Kærlig hilsen Hanne Stender Damkjær.