Ref Opstillingsmøde 22.08.2021

Referat opstillingsmøde i Storkreds København den 22. 08. 2021
Antal tilmeldte stemmeberettigede er 32

Dagsordenen for opstillingsmøde:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Valg af kandidater til folketingsvalg
  4. Valg af en repræsentant samt en suppleant til Hovedbestyrelsen
  5. Valg af to delegerede samt to suppleanter til Politisk Forum
  6. Evt.

ad 1 .Valg af dirigent
Peter Laudrup blev valgt.
Dirigenten fastslog at opstillingsmødet er lovligt indkaldt.
Optælling af stemmer foregår elektronisk, hvorfor der ingen stemmetællere vælges.
Der er ikke indkommet forslag til kandidater til Politisk Forum, hvorfor dette punkt udgår.
ad 2. Valg af referent
Ane Jette Thomsen blev valgt.

ad 3. Valg af kandidater til folketingsvalg
Opstillingsmødet skal tage stilling til de syv foreslåede, som ønsker at stille op til et folketingsvalg. Hver kandidat skal have minimum opbakning fra 50% af de tilmeldte deltagere i opstillingsmødet for at kunne kandidere til folketinget.

Følgende ønsker at opstille som kandidater:
• Mette Bram
• Birgitte Kehler Holst
• Troels Chr. Jakobsen
• Fabrizio D Ottone
• Franciska Roenkilde
• Poul Brandrup
• Anders Stjernholm

Hver kandidat fik 2 min. til at præsentere sig og alle opstillede kandidater fik mere end 50 % af de afgivne stemmer (28 stemmer) og har dermed opnået de fremmødtes tillid til at stille op kan være folketingskandidat.

ad 4. Valg af en repræsentant samt en suppleant til Hovedbestyrelsen for to år
Der skal foretages valg af hvem af de to kandidater der skal være repræsentant og hvem der skal være suppleant.
• Kristian Johnsen
• Poul Brandrup
Hver kandidat fik hver 2 min. til at præsentere sig og Kristian Johnsen blev valgt som repræsentant og Poul Brandrup som suppleant.
Der blev afgivet 27 stemmer

ad 5. Valg af to delegerede samt to suppleanter til Politisk Forum
Da der ingen kandidater er udgår punktet.

ad 6 Evt.
Der blev spurgt om, hvorvidt der efterfølgende kan vælges delegerede til Politisk Forum.
Der blev givet følgende svar: Hvis der melder sig en eller to kandidater indkaldes der til et ekstra ordinært opstillingsmøde…