Ref ekstraordinært årsmøde 22.08.2021

Referat Ekstraordinært årsmøde i Storkreds København
den 22. august 2021
Antal tilmeldte stemmeberettigede er 32.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Afstemning om vedtægtsændringer
  4. Evt.

ad 1. Valg af dirigent
Peter Laudrup blev valgt og indledte med at fastslå, at det ekstraordinære årsmøde er lovligt indkaldt

ad 2. Valg af stemmetællere og referent
Optælling af stemmer foregår elektronisk, hvorfor der ikke skal vælges stemmetæller.
Ane Jette Thomsen valgt som referent

ad 3. Afstemning om vedtægtsændringer
Forslag om vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 ja-stemmer blandt de fremmødte.
• §7, stk. 6
Nuværende paragraf:
Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest 2 uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag.

Forslag til ændring:
Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest 4 uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag.
Der er afgivet 23 stemmer
for ændringsforslaget 17
imod ændringsforslaget 6
blanke stemmer 0
Forslaget er vedtaget med 2/3 flertal

• §10, stk. 1
Nuværende paragraf:
Version uden direkte valg til forperson Storkredsforeningen ledes af storkredsbestyrelsen bestående af mindst 5 og op til 9, deriblandt en forperson, næstforperson samt en kasserer. Storkredsbestyrelsen vælges på årsmødet. Version med direkte valg til forperson Storkredsforeningen ledes af storkredsbestyrelsen bestående af mindst 5 og op til 9, deriblandt en forperson, næstforperson samt en kasserer. Storkredsbestyrelsen vælges på årsmødet, hvor forpersonen vælges direkte
Forslag til ændring:
Version uden direkte valg til forperson Storkredsforeningen ledes af storkredsbestyrelsen bestående af mindst 3 og op til 9, deriblandt en forperson, næstforperson samt en kasserer. Storkredsbestyrelsen vælges på årsmødet. Version med direkte valg til forperson Storkredsforeningen ledes af storkredsbestyrelsen bestående af mindst 3 og op til 9, deriblandt en forperson, næstforperson samt en kasserer. Storkredsbestyrelsen vælges på årsmødet, hvor forpersonen vælges direkte
Der er afgivet 24 stemmer
for ændringsforslaget 19
imod ændringsforslaget 3
blanke stemmer 2
Forslaget er vedtaget med 2/3 flertal

ad 4. Evt.
Der var ikke noget under evt.