Ref bestyrelsesmøde 8-5-17

Alternativet Assens

Referat af bestyrelsesmØde d. 8.5.2017 hos Michael Plauborg

MØdt: Anders Bech, Michael PIauborg, Andreas Vejby Johansen

Afbud fra: Jan Daugaard

L Siden sidst - forpersonen Andreas har været til møde med Storkreds Fyn den 10.

maj. Foruden Andreas var det kun Thor Loldrup, der

dykkede op til m6det. Vi blev enige om, at drosle ned for ambitionerne. Thor vil arbejde videre med, at man

kan henvende sig til nogle bestemte personer inden

for diverse kommunikationsområder, så man kan få

hjælp til nogle bestemte opgaver.

Jeg har haft en korrespondance med Anders Liljensøe omkring “medlemsmails”.

Vi er enige med Anders Liljensøe, så fremtidige referater og dagsordner også sendes som medlemsmails.

2 Siden sidst - fra den Øvrige bestyrelse lntet at bemærke

3 Opfølgning på sidste møde. lntet at bemærke 4 Evaluering af den 3. juni Erfaring:

Der er behov for blikfang samt konkrete mærkesager, der kan skabe kontakten til borgerne.

5 Michael og Anders har været til møde den 6. juni med vicedirektøren for velfærd, chefen for ældre og træning og chefen for bosteder (psykiatri) og handicap på en gang. Hvad blev der fundet ud af?

Vicedirektøren for velfærd Michael Bjørn aflyste mødet med velfærdsstaben, fordi det lugtede mere af parti end interesseorganisation, og de er lidt berøringsangste overfor partier ivalgår. Michael har verificeret hos Poul Poulsen, at det er rigtigt, så det må vi nok finde os i. I forbindelse med aflysningen

talte Anders med Michael Bjørn. Han lagde vægt på, at vores arbejde overhovedet ikke var spildt, og ville give anledning til interne spørgsmå1. Samtidig inviterede han os til et borgermøde i september, hvor vi kan stille soøresmå1.

6 Er der behov for at mØdes med andre personer/grupper ( borgerinddragelse)?

Vi arbejder på at finde interesseorganisationer, der kan underbygge og stØtte vores mærkesager.

7 Anders vil gennemgå nogle Økonomiske nøgletal for Assens Kommune.

Bilag følger sammen med dette referat.

Vi drøftede nøgletalfor skole og kulturområdet, Bilag medsendes.

Vi arbejder videre med de økonomiske skole- og kulturtal.

8 Michael og Henriks præsentation af sig selv samt foto til de lokale medier.

Michael kontakter Fyens Stiftstidende med henblik på dette.

9 Eventuelt og næste møde. Andreas undersøger, hvad det vil koste at udvide hans

abonnement på Fyens Stiftstidende til alle uges dage i perioden fra 1. august til 30. november. Så vi bedre kan følge med i, hvad der er af læserbreve og andet i perioden.

Næste møde torsdag den 10. august hos Andreas Vejby Johansen, Temmeshave 7, 5550 Aarup.