Reducer bureaukratiet og skab ny politisk kultur; nedlæg stat og regioner

Forslagets tekst

Både staten og regionerne gaber over mere end de kan håndtere og det resulterer i et ineffektivt bureaukrati og i en skævvredet politisk arena, hvor det ikke er de mest mobiliserende agendaer, som får lov at dominere og bestemme udviklingen. Forskellene imellem de enkelte kommuner er for store til at kunne håndteres efter et ‘ens for alle’-princip som staten og regionerne nødvendligvis er bundet til. Løsningen på dette dødvande er ikke at underløbe det kommunale selvstyre, men at reducere den politiske lagdeling af Danmark og kun bibeholde det kommunale (samt Kommunernes Landsforening, som skaber tværgående koordination og harmonisering imellem kommuner).

Nedlæg Folketinget og alle statslige organer og brug midlerne i kommunalbestyrelserne, i KL og i andre relevante mellemkommunale organisationer.

Nedlæg Regionsrådene og alle regionale organer og brug midlerne i kommunalbestyrelserne, i KL og i andre relevante mellemkommunale organisationer.

Udfordring forslaget skal løse

Det politiske skal gøres mere nærværende for borgerne, for at modvirke politikerlede/den eksisterende politiske kultur. Kommunalpolitikken er meget tættere på borgerne, men får ikke lov til at udfolde sit fulde potentiale for at mobilisere borgerne.

Potentielle ulemper ved forslaget

Forslaget er meget alternativt, og jeg forventer at folk vil have brug for god tid til at tænke forslaget igennem, før de kan se sig selv i det.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Jeg har endnu ikke fået vendt forslaget med nogen. Men jeg vil meget gerne tale med alle som synes det lyder interessant.

Hvem har været inddraget

Nej. Men det ville være oplagt at høre kommunerne om tankerne.

Forslagsstillere

  1. David Klibo

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

Du kan blive medstiller på AlleOs

Hej David

Det må siges at være alternativt :wink:

Jeg kunne godt tænke mig at vide hvordan du tænker at det skal kunne lade sig gøre i praksis. Jeg tænker i forhold til fx udenrigspolitik, handelsaftaler, EU, militæret.

Ligeledes kan jeg ikke helt se hvordan lovgivning kan bestemmes på kommunalt niveau. Bare se hvor rodet det er med forskellig affaldssortering i hver kommune. Skal der så være forskellige hastighedsgrænser, hver gang du krydser en kommunegrænse? Skal miljøkravene til fx landmænd også være op til den enkelte kommune?

Jeg går meget ind for mere selvstyre til kommunerne, fx at de helt selv kan styre deres skatteprocent, uden at skulle modtrækkes statsstøtte. Jeg kan også godt se en fremtid, hvor regionerne fjernes, hvis det netop kombineres med mere selvstyre til kommuner. Jeg synes dog dette forslag går alt for vidt, men jeg vil da gerne høre dine tanker, i forhold til mine spørgsmål/bekymringer.

med venlig hilsen

Jens Harder, Storkreds Nordjylland.

1 Like

Anarki eller Republik er vejen frem.
“demokratiet” og velfærdsstaten har spillet fallit og haft sin chance.
Den vestlige kvinde føder ikke nok børn og flere og flere skal have hjælp fra det offentlige.
Det er skruen uden ende og det ender med borgerkrig i både EU og i lille Thailand.
De kloge er allerede rejst til fx Thailand hvor alt fungere.
Lær at klar dig selv eller fød nogle flere børn der kan hjælpe dig når du bliver gammel.

Hej Jens.

At lovgivningen bestemmes på kommunalt niveau betyder, i min optik, ikke, at der kommer til at være 98 forskellige hastighedsgrænser eller udgaver af miljøkrav til landmænd. Kommunerne har i langt de fleste tilfælde egeninteresse i at harmonisere lovgivningen på tværs. Og på de områder hvor kommuner vælger ikke at ligge sig i samme rille som de øvrige kommuner i landet, vil det ofte være med lokale forhold som begrundelse - og det er jo hele ideen i at give det kommunale selvstyre mere vægt.

Kommunernes Landsforening vil komme til at spille en helt afgørende rolle. KL er allerede nu meget vigtig for den offentlige sektor, men vil naturligvis blive endnu mere vigtig, hvis kun kommunerne udgør den offentlige sektor. KL har en stærk udvalgsstruktur, som skaber samordning og muliggør interessefællesskaber og fælles talsmænd på tværs af det kommunale - dette er noget, som der bør bygges videre på.

Set i forhold til et international perspektiv, mener jeg ikke, at nedlæggelsen af statsligt og regionalt niveau betyder at Danmark opløses som nation. Derfor vil internationalt samarbejde i form af handlesaftaler, EU, militær og udenrigspolitik stadigvæk kunne udføres - forskellen er blot, at de danske repræsentanter ikke længere vælges på det statslige eller regionale niveau, men på det kommunale. Igen er KL et godt bud på et centralt organ, som med sine udvalg (der består af kommunerne selv) kan sætte fx. udvalgsformænd til at stå i spidsen for de forskellige internationale dialoger som pågår med andre nationer.

Generelt set vil afvikling både det statslige og det regionale niveau i den offentlige sektor, betyde at kommunerne vil skulle håndtere endnu mere end de gør allerede - men de vil med denne nye position også få tilført alle de ressourcer som hidtil har været bundet i staten og regionerne. Kommunerne vil altså have mange flere muskler til at skabe den forandring, som skal til for ikke blot at afløse staten og regionerne, men at rykke Danmark ud over det nuværende status quo og ind i en ny politisk kultur med mindre bureaukrati og mere (forhåbentlig Alternativistisk) politisk handling.

Bedste hilsner
David Klibo

Der må jeg nok desværre sige, at jeg ikke er enig.

Som handicappet med hjælp fra serviceloven så jeg hellere en af følgende modeller:

  • Kommunen blev afskaffet til fordel for regionen

  • Hvis kommunerne skal fortsætte, så ønsker jeg at ældre, sundheds- og handicapområdet flyttes til regionerne - alternativt til egne styrelser der varetager al sagsbehandling og udøvelse af både myndighedsfunktion og udlicitering af udførerdel (dette kan ikke ske til kommunerne), således at vi får strukturen tilbage fra de gamle amter.

Når forslag som at lade kommunerne blive de nye i centrum, så glemmer man de mennesker, der er allermest afhængige af kommunerne. Jeg synes I skulle tage et kig på #enmillionstemmer på facebook. At have kommuner rundt om i landet betyder, at vi har mange forskellige måder at tolke et samtykke på, værgemålsloven, serviceloven, lov om retssikkerhed i sociale sager, forvaltningsloven, databeskyttelsesforordningen med videre. Hver og en inspirerer de hinanden for at gå længere og længere mod dårligere retsstilling af borgerne. Det gælder både

  • I forhold til deling og udveksling af oplysninger, som rent faktisk kræver samtykke og som reelt er en indgribende faktor i et menneskes ret til privatliv.

  • I forhold til dokumentation, hvor det langt fra er rigtigt alt hvad der dokumenteres og hvor spændvidderne i de forskellige lovgivninger prøves til maksimum - fordi kommunens ansatte er klogere end borgeren

  • I forhold til afgørelser, hvor kommunen benytter oplysninger, de slet ikke må benytte, idet de slet ikke har haft et lovhjemmel til at indhente de her oplysninger.

  • I forhold til de tilbud, de hjælpemidler og den støtte borgerne tildeles, hvor det ikke er det bedstegnede, der kan hjælpe borgeren videre, der bevilliges, men det billigste - og mest rehabiliteringsegnede. Det er ikke alle borgere der kan rehabiliteres - mange skal habiliteres.

  • I forhold til at sikre afgørende punkter som partshøring inden afgørelse, at oplyse om hvilke oplysninger man indhenter hvis man har et samtykke inden man indhenter dem, hvilke oplysninger man kan indhente uden samtykke hvis man kan det mm. Dette overholder langt de fleste kommuner ikke.

Når I taler om afbeaukratisering af en sådan art, svækker I også handicappede, ældre, børn der er anbragt og deres forældres retssikkerhed. Det skal I huske på.

Jeg går ind for at Kommunernes Landsforening ikke får noget at sige. Umiddelbart er det der, mange af de her tiltag, der går imod borgerne opstår. Og det baserer jeg på min partsrepræsentants mangeårige oplevelser med kommunerne, fra administration langt oppe i det danske system, samt det kommunerne udsætter mig for, når de udsætter mig for psykisk tortur i form af at instruere medarbejdere i ikke at give mig bad i flere uger, ikke at give mig tøj på overkroppen og ikke at rede mit hår samt at sulte mig nu siden februar 2019.

Jeg synes det er vigtigt at se nuancerne i forslagene. Vi er nogle der er blevet så voldsomt svigtet af kommunerne.

1 Like

Jeg er 100% enig i Michelles indlæg. Retssikkerhed er ikke eksisterende i de kommunale regimer.

Det er muligt, at kommuner kan fungerer hensigtsmæssigt, der hvor de skal træffe afgørelser for så tilpas mange borgere, at disse kan værge sig imod magtmisbrug og fejl ved at stå sammen - og derved true KB-medlemmers muligheder for genvalg.

Men i samtlige tilfælde, hvor kommunerne skal træffe afgørelse om enkelt-personer, er det fuldstændig vilkårligt om loven følges og fuldstændig vilkårligt om selv de allermest elementære retssikkerhedsprincipper overholdes. Dette gælder i særdeleshed på social og arbejdsmarkedsområdet - især hvis der er sygdom og handicap. Men det kan forekomme alle steder, hvor forvaltningen træffer afgørelser om enkeltpersoner.

Afgørelser, der omfatter vores borgerrettigheder efter grundloven er grundlovsstridigt udlagt til de kommunale regimer, hvor 3-delingen af magten er ophævet, og borgerne derfor er værgeløse overfor fejl og magtmisbrug.

Den kommunale forvaltning fungerer som inkvisitionen i sager om enkelte borgere. Den samme instans laver reglerne (“tilretter” lovgivningen), forvalter efter egne hjemmelavede regler og fabrikerer deres egne “beviser” imod borgerne, og fælder administrativ dom på basis af egne regler og “beviser”.

Ankesystemerne fungerer ofte vilkårligt - undersøger ofte ikke, om kommunernes “beviser” imod borgerne er sande eller falske / misvisende - tager alt for lang tid - nogle gange årevis - og spærrer både for borgernes adgang til retssystemet og for statsligt tilsyn.

Borgerne er fuldstændigt forsvarsløse i sager om helbred, eksistensgrundlag, familie, børn mm.

Imens kan den til enhver tid siddende minister vaske hænder for forvaltningen af loven, som ministeren skulle være ansvarlig for - med tryllesætningen: “der er kommunalt selvstyre”

Alternativt forslag:

Fratag kommunerne alle kompetencer i social-, handicap- og arbejdsmarkedsforhold!

Lad staten leje sig i de ledige lokaler og forvalt Folketingets lovgivning fysisk nær borgerne - men i en statslig forvaltning der er under den pågældende minister.
Derved kommer ministeren til at stå til ansvar for forvaltningen overfor Folketinget - og 3-delingen af magten er genoprettet.

1 Like