Plads til familieliv


(Jens Henrik Høvsgaard) #21

Kommentarer fra medlemsmødet i København:

Vi mener, at der i visionsteksten mangler en eksplicit udtale af, at en familie også indeholder ældregenerationen.

Fx. mener vi, at der bør åbnes mulighed for, at bedsteforældre kan tænkes ind i barselsordningen.

Vi ønsker også, at familielivsvisionen bør tænkes allerede fra undfangelsen, så personen/personerne i forælderrollen klædes på til det kommende familieliv.

Barnets ret til kærlighed og kærlig omsorg bør pointeres. Alternativet ønsker ikke, at barnet sendes i institution og /eller skole på en Panodil. Børn og forældre bør sikres mulighed for tid og trygge rammer udover barns første sygedag.

Alternativet ønsker at påvirke udviklingen i samfundet i retning af, at fokus for en tid skifter fra egen karriere og selvrealisering til fokus på barnet og forældrerollen.

Barselsperioder bør medregnes i ancinitetsberegning.

Indkomstreguleret børnechek.

I skilsmissesager bør barnets rettigheder og ret til et trygt liv afklares straks efter skilsmissen. Barnet bør ikke blive kastebold i konflikter, som kan trække ud. Barnet skal sikres ét helt liv og ikke to halve.


(Camilla Bundgaard Christensen) #22

I Alternativet Nordjylland har vi holdt møde omkring visionen:

Her er vores input:

Vi synes godt om at der sættes fokus på familieliv og trivsel og livskvalitet. Vi synes det er godt at der sættes fokus på familien.

Vi har følgende kommentarer til politikken:
• Vi skal passe på at vi ikke falder i fælder og tænker familien i klassisk form. Nogen har netop fravalgt familien og lever alene eller i tæt relation til fx venner. Dem skal politikken også rumme.
• Vil mener vi skal uddybe hvad en bærerdygtig familie er
• Vi synes det er nogle rigtigt gode mærkesager og synes de skal beskrives mere i selve visionen, særligt: Livsfaser, børneliv, fleksible og mangfoldige livsformer?
• Afsnit 2 og 3 er meget en beskrivelse af hvordan tingene har været, vi foreslår at de slettet og at der i stedet skriver hvad vi vil.
• Vi synes særligt at det er vigtigt at det gode børneliv skrives frem. Fx at ingen børn må leve i fattigdom
• Vi skriver at der skal være rum til det gode familieliv – vi mener at det kan være en del af vores vision, at familier skal have mulighed for at få en (billig)bolig.
• Vi vil også gerne at ældres betydning for familien skrives mere frem.
• Det er vigtigt at visionen ikke diskriminere de mennesker, som vægter arbejdet over familien.
• Vi skal huske at mange (fx iværksættere) har flydende grænse mellem familieliv og arbejdsliv.


(Bina Aylen Seff) #23

Kære alle :green_heart:
I Nordsjælland havde vi et medlemsmøde i onsdags, og vi var fem personer (heriblandt Alternativets nye byrådsmedlem fra Gribskov).

Vi havde følgende overvejelser:
De forskellige livsfaser skal måske erstattes med arbejdsfaser eller arbejdskapacitet/arbejdsintencitet. Skal man lave en timebank, hvor man sparer overarbejde op til senere brug (kan skabe problemer, hvis man skifter job efter barsel: Vil en arbejdsgiver ansætte en person, som skal have nedsat tid?) eller skal vi have ‘buketter’ (se input fra Christa If Jensen)?

Hvad med at lave et forum, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere samtaler om og sætter rammerne for et børnevenligt arbejdsliv? Arbejdsgiverne bør tage er medansvar for, at et arbejdsliv med små børn er bæredygtigt.

En fleksibel tilrettelæggelse af jobbet: Ud fra en given jobbeskrivelse, laver man individuelle aftaler med forældre om hvilke opgaver, der kan løses i hjemmet (evt efter børnenes sengetid) og hvilke, der kræver tilstedeværelse på arbejdspladsen. Vi har et problem med forskellige ledelseskulturer, men det er essentielt, at arbejdsmarkedet giver plads til familielivet.

For de forældre, som er på barsel, skal der være mulighed for at mødes med andre forældre og børn, så man ikke bliver ensom eller føler sig isoleret. Det kan være selvetablerede ‘institutioner’ i et medborgerhus eller et sted, hvor man har en ansat, som kan lave sjove ting med børnene og have samtaler med de voksne. Samværet kan også etableres på et plejehjem - fællesskaber på tværs af aldre.

Familiepolitikken hænger sammen med boligformen: Hvis vi vil åbne familien lidt mere op, og i større grad satse på fællesskaber, bliver det lettere, når man f.eks. har et fælleshus i boligkvarterer, og når man har fællesarealer med legepladser og køkkenhaver. Kunne disse tanker komme ind i stedet for forslag 2?

Ville det ikke være skønt med ét års barsel til hver forælder?

Åbne muligheden for, at mere end to personer kan have forældremyndigheden. Det er dog vigtigt at fastholde, at barnets ret kommer før forældrenes ret! Hvad er bedst for barnet? Hvem afgør det? Vi talte om de vanskeligheder, denne problematik har, og at der er en vis berøringsangst her, men det skal ikke afholde os fra at tage det op. For hvad gør vi, når det familien ikke fungerer? Barnet skal ikke overlades til sig selv! Måske hører det mere hjemme under småbørnspolitik (?)

Hvad med studerende, der danner familie, og ikke er tilknyttet et arbejdsmarked? Begrebet ‘et fleksibelt arbejdsmarked’ kom op igen. Skal vi tænke timetal eller arbejdsopgaver? Det er vigtigt, at vi finder på nye fleksible strukturer - nye måder at tænke arbejdsliv på.

Det at sikre friheden i fritiden syntes vi var svært. Forslaget om ikke at kræve svar på mail uden for arbejdstiden, kan være vanskeligt at effektuere. Hvilke erfaringer har man fra Frankrig? Måske ligger svaret i en tættere dialog mellem arbejdsmarkedets aktører, hvor ønsket er, at arbejdsgiverne ser det som helt naturligt, at de har et medansvar for, at arbejdsliv og familieliv kan gå op i en højere enhed?

Ved tastaturet
Bina Seff


(Alternativet) #24

Visionen er under udvikling efter høringsprocessen.


(Alternativet) #25

(Alternativet) #26

Visionen har været til høring blandt medlemmerne og er nu under behandling i Politisk forum.

I Politisk Forum bliver visionen enten vedtaget som skrevet, vedtaget med forbehold for mindre omskrivninger eller sendt tilbage til stillerne med ønske om større udviklingsarbejde.