Papir/dokument med forslag til Alternativets politik/bud på Danmark post Coronakrisen

Jeg vil gerne forsøge at starte en dialog, der kunne munde ud i et papir/dokument med konkrete bud på Danmark efter coronakrisen.

Vores fortrin i Alternativet, frem for så mange andre partier, er, at vi er vant til at tænke alternativt ! :upside_down_face: eller kreativt, om du vil. Vi er vant til at finde andre løsninger på konventionelle problematikker, og vi tør gå andre veje og komme med andre forslag, som jo, det er bevist, viser sig at være særdeles levedygtige. Jeg tænker her på alle de gode Alternative konkrete politik forslag vi havde til at begynde med, som har fundet vej igennem hele Folketinget.

Så jeg mener absolut at vi med rette kan formulere brugbare, alternative løsninger på mange af de udfordringer vi allerede nu kan se i horisonten efter corona. For der er vel ingen der tror på vi bare fortsætter uændret, som om det aldrig var sket.

Lidt mere lavpraktisk forestiller jeg mig, at vi beslutter os for, lad os sige 7 til 8 områder, som vi vil komme med konkrete forslag til ændringer på, selvfølgelig med udgangspunkt i Alternativets politik. Et bud på en fremtid.

Begrundelse:

  1. Vi har brug for en udmelding fra Å: hvad, hvem og hvordan vi fører vores politik fremover. Glem de fire frie - det er ikke det vi er - vi er fremtid ikke fortid. Vi har en politik, den er god og vi er i en progressiv udviklingsfase.

  2. Danmark har brug for en ny retning efter corona (det har resten af verden også, men det har vi ikke lige indflydelse på). Det er blevet skåret ud i pap, hvor meget fællesskabet, i.e. velfærdssamfundet, betyder for hele sammenhængskraften. At det at løfte i flok ikke bare handler om erhvervslivet, men at vi er sammen om værdiskabelsen.
    Det viser sig også at der er nærliggende løsninger på at opnå reduktionsmålet for CO2 udledningen. Niveauet er faldet drastisk allerede efter en uge. Det ligger lige til højrebenet at fortsætte ad det spor. Det vil sige: når vi skal igang igen, er det ikke ligegyldigt hvordan. Vi har en politik i Å der byder på gode og brugbare løsninger. Vi skal bare have dem formuleret, så vi enten selv, eller når journalisterne spørger, kan svare klart, tydeligt og med et klart fremsyn.
    Mette F. har selv bebudet at det velfærdssamfund vi kender kommer til at se anderledes ud efter krisen. Det mener jeg at vi kan have et meget godt bud på i Alternativet.

Coronakrisen har vist os, at sundhedsvæsnet er essentielt for samfundets ve og vel - og ikke erhvervslivet (du kan sagtens dø af covid-19 selvom du er velhavende nordsjællænder). Derfor er det helt klart at de besparelser der har været gennemført de sidste 14 år siden VK-regeringen samt Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og de Radikale vedtog sygehusreformen i 2006, og senere, de forringelser på landsplan der fulgte med strukturreformen, nedlæggelsen af sygehuse og skadestuer, må og skal rulles tilbage, eller rettere omkalfatres fuldstændig.

Det er selvfølgelig ikke noget vi skal fare ud med lige nu. Men nu har vi tiden til at tænke os om, og få formuleret et meget godt, gennemtænkt og alternativistisk bud på et fremtidigt samfund - og kald det bare et Velstats samfund eller et Sociokrati i praksis. I Sociokratiske organisationer er det opgaven, der er styrende. Det handler ikke om hvem der laver hvad, men derimod om hvad der skal laves.

Den opdeling i ‘dem versus os’ mister sin betydning fuldstændig i den nuværende situation. Den understreger at vi alle har brug for nøjagtig de samme løsninger. At der er brug for alle. At den catchphrase, eller det Løkkenske mantra, der har runget ud over alt og alle i de sidste 20 år, ‘Det skal kunne betale sig at arbejde’, er en tom floskel, som kun er anvendelig som en magtdemonstration.
Vi har brug for at komme videre, og at formulere det nye OS.

2 Synes om

Ja kære Birgit!
:smiling_face_with_three_hearts: :heart_eyes:Tak for dit skriv! Jeg ønsker - kan og vil tænke over Åbne, Alternativer og metoder/Redskaber til at forstå mennesker i sygdom: “-dom” - nej tak… Jeg har/er overlevet cancer med 51 / 50 for overlevelse - tilbage i 2001…Og det har jeg gjort med det klassiske sundhedsvæsen - og også - fordi jeg opsøgte viden om visualisering - det er jeg ikke et sekund i tvivl om.
Jeg vender tilbage, når jeg er parat med konkrete forslag til fælles bÅdskab - forventeligt om ca. 7 måneder. Jeg er næsten klar på broen mellem evidens-baseret (i flere grader / herunder også minusgrader) sundhedsvæsen og visuelt- baseret sundhedsvæsen!
Kærlig hilsen Gunhild / Gunfightfed skrift :pray

Enig i, at vi i Alternativet bør kunne komme op med nogle kreative, “ud-af-boksen” samfunds-løsninger som følge af corona-krisen.

Vi kan desværre ikke afholde pola’er nu, men ellers kunne corona-krisen give anledning til nye pola’er - ja, måske endda være løftestang for en gennemgang, opdatering og revitalisering af hele det politiske program.

En oplagt ting - som nu ikke er specielt kreativ - er at sammetænke den grønne og den sociale bundlinje i lyset af den kommende økonomiske corona-krise. Hvordan afbøder vi ledigheden med igangsætning af nye klima-projekter? Hvordan får vi også de ledige bagest i køen med?

2 Synes om

Kunne dette bruges som foreløbigt politisk udspil/dokument/papir ? Alternativet.

Danmark efter coronakrisen.

Coronakrisen i verden foråret 2020 har givet os alle en chance for at tage stilling til, hvordan det samfund der skal startes efter krisen skal være, for der vel ikke mange der tror på, at vi bare kan fortsætte som om intet var hændt. Krisen har allerede lært os de første lektier: 1) At sundhedsvæsnet er det vigtigste organ i ethvert samfund, og at de besparelser der har været gennemført på velfærdsområdet de sidste mange år i Danmark, måske er den største fejl begået i nyere tid.

  1. At naturen har haft uendelig meget gavn af den nedsatte produktion og mindre trafik. Så miljøet kan reddes, hvis vi virkelig vil det. Hvilket fører til det næste –

  2. At vi bliver nødt til at tage en seriøs værdi debat. Velfærdssamfundet er nøglen til alt, og det private erhvervsliv er meget mere sårbart overfor sundhedskriser, end alle nok havde troet muligt. At have et stærkt Velfærdssamfund er derfor af vital betydning. 4) Så længe menneskeheden ikke behandler dyrene med respekt, men driver rovdrift på dem med masseproduktioner og samler dem i madmarkeder under usle forhold, vil der være en latent risiko for virusudbrud af forskellig art og udvikling af resistente bakterier. Vi har allerede set SARS, MERS, Fugleinfluenza, ZIKA, COVID 19, EBOLA og MRSA.

Nedenstående er vores bud på vigtige og nødvendige tiltag i fremtidens Danmark:

Sundhedsvæsen:

Video- og email konsultationer har vist sig at være et godt og brugbart redskab, og det ville være naturligt at benytte sig af det i fremtiden.

Udvidelse af SSH og SSA uddannelsen med et modul i beredsskabssygepleje.

Etablering af nationale lægepraksisser med ansatte læger. Indføring af værdibaseret prissætning af medicin, som man bl.a. kender det fra Storbritannien.

Legalisering af cannabis i DK, så vi ikke går glip at de mange mia. som i dag finansierer kriminalitet.

Læg basal tandpleje ind under sygesikringen. Genopliv de små lokale sygehuse.

Ledighed og arbejdsmarked:

Under nedlukningen af landet så vi at mange tusinde blev arbejdsløse, som følge af virksomhedernes manglende indtjening. Redningspakker blev iværksat overfor virksomhederne, og ingen har overblik over, hvad det i sidste ende vil komme til at koste. Vi er alle dybt afhængige af hinanden. Værdiskabelsen sker ikke alene i virksomhedernes top, men også i høj grad i kraft af arbejdernes indsats og at der er en afsætning for produkterne. Derfor vil det være katastrofalt at have et stort fattigt segment i befolkningen.

Vi foreslår derfor Borgerløn, som en basisydelse uden modkrav i størrelsesorden kr. 17.500 brutto. Det vil i sidste ende være en besparelse for samfundet da alle Jobcentre kunne koncentrere sig om, alene, at formidle job, og stoppe aktiveringscirkusset som koster milliarder.

Giv Socialøkonomiske virksomheder ret til at optage statsgaranterede lån. Indfør lige forhold for iværksættere ift. lønmodtagere, så vi får flere i gang med gode idéer. Giv ledige lov til at starte mikrovirksomheder.

Gør det muligt for danskerne at investere i bæredygtige projekter.

Få lokalt/nationalt iværksætteri, Socialøkonomiske Virksomheder og miljø- & klimamæssig bæredygtighed ind som vægtet parameter i offentlige indkøb og udbud.

Stil krav til pensionskasserne om at de investerer i CO2 neutralt og bæredygtigt byggeri.

Skab rammer for at landmænd kan komme ordentligt i gang med alternative afgrøder. f.eks.at producere hamp til materialer og fødevarer mm.

Indfør arbejdsdeling – jobrotation, hvor det er muligt.

Genopfind andelsbevægelsen (det er allerede i gang mange steder)

Støt et erhvervsliv med mindre fokus på unødvendig produktion, men med større fokus på f.eks. produktion af økologisk ernæringsrigtig færdiglavet mad to go.

Stil krav om holdbarhed og produkt lødighed, f.eks. at et produkt skal kunne repareres.

Socialt:

Indfør et nærheds-princip, som brugbar måleenhed, både i familierne og overfor de svage grupper. Således at forstå: nærhed kommer til at vægte ligeså meget som økonomi og pleje.

Økonomi:

Giv nationalbanken monopol på pengeskabelse, så vi får en mere fair og stabil økonomi, og giv alle ret til at have en lønkonto i denne.

Opdel bankvæsnet i forretningsbanker, og investeringsbanker til risikovillig kapital.

Fjern retten til offentlige ydelser for folk som har over et bestemt beløb (såfremt der ikke indføres borgerløn).

Straf økonomisk kriminalitet med enorme bøder som dels afskrækker og dels hiver penge ind.

Indfør et kritisk eftersyn af alle online casinoer, quicklån udbydere og multinationale selskaber der har søsterselskaber her i landet.

Indfør differentieret moms på økologiske fødevarer. (Det medfører at EU skal ændre regler)

Indfør “no-show-fees” på alle offentlige services.

Klima:

Sæt arbejdet i gang med at opføre ladestandere til elbiler i hele landet.

Boost salget af elbiler ved at nedsætte afgiften.

Indfør betalingsring i de store byer.

Stil krav om at der laves en klimabelastnings beregning af alle større påtænkte anlægsopgaver, både bygninger, trafikanlæg og broer, såvel i anlægsfasen, hvad angår redskaber og materialer, som i den endelige brug.

Sæt fokus på højværdiafgrøder i stedet for svinestalde, med mere fokus på dyrkning af afgrøder til menneskeføde frem for til dyrefoder. Virus overført fra dyr til mennesker bør lede til mere fokus på, at store intensive husdyrbrug kan medføre helbredsrisiko for mennesker.

100 % omlægning til økologisk landbrug.

Indfør at alle landmænd, som minimum, tilplanter 10-20 % af deres jord med skov og sørger for at plante hegn til gavn for biodiversiteten.

Indfør en større omlægning af fødevareproduktion, så vores mad i højere grad produceres i Danmark.

Vi skal fremme miljøbeskyttelse og klimahensyn ved. f.eks. at give ekstra støtte til nye tiltag der ikke belaster miljøet og tilstræber at være CO2 neutrale.

Rejse spørgsmålet: skal vi virkelig rejse så meget i hele verden? Kan vi finde andre værdier end sol, strand og prestige, når vi skal holde ferie.

Overvej CO2 afgifter på virksomheder med stor udledning.

Boliger:

Støt andelsejede boligselskaber og almene boliger.

Lejeboliger – huslejer: sæt loft over kvadratmeterpriser regionalt/kommunalt.

Gør Lejernes LO til en statslig institution i lighed med Arbejdstilsynet.

Skab mulighed for eksperimenter med nye boformer, hvor man blander plejehjem med ungdomsboliger.

Infrastruktur:

Stop frasalg af offentligt/statsligt ejet infrastruktur og lad Staten langsomt købe allerede solgt infrastruktur tilbage.

Stop planlægningen af en Kattegatbro, vi har brug for at sætte tempoet ned, støt elfærger i stedet.

Udsted Beredskabslicens licens til en række virksomheder, der er parate til at omstille deres produktion i nødsituationer. Begrundelse: Produktion af værnemidler og lign. kan igangsættes hurtigere og mere smidigt da det ikke først skal godkendes af myndighederne. Licensen kan evt. evalueres en gang årligt.

Struktur:

Indfør en Strukturreform, med skabelse af mindre enheder, som er mere borgernære og giver mere overblik for den enkelte. Gør Regionerne til samlende enheder for kommunerne i stedet for KL.

2 Synes om

Et lille indspark til inspiration på baggrund af en artikel fra DR:
Her tales om beredskabet, og særligt om pandemiplanen fra 2013. Og jeg er stort set enig i kritikken.
Pandemiplanen måtte ikke koste noget, så den endte med at være løse anbefalinger til kommunerne om af have beredsskabslagre af f.eks. værnemidler, og stort set ingen kommuner fulgte de anbefalinger.
Efter min mening er det en helt forkert tilgang. Det bør ikke være kommunerne der skal have beredsskabslagre, men derimod staten. På den måde kan staten i en akut situation distribuere til de regioner og kommuner der har størst behov.
Jeg mener at beredsskabslagrene bør anses for strategiske lagre, på samme måde som nogle lande f.eks har strategiske olielagre. Og jeg er helt uenig i, at det ikke må koste noget, selvom omkostningerne efter min mening vil være små.
Beredsskabslagrene bør efter min mening ikke alene bestå af værnemidler, men også af essentielle former af billig medicin der ofte anvendes, og er af vital betydning der skal have dem. Et eksempel er penicillin.
Omkostningerne til et sådant statsligt beredsskabslager er for det meste en engangsudgift til anskaffelsen. Herefter kan der komme mindre udgifter fordi medicin der nærmer sig udløbsdatoen skal sælges til apotekerne, så der i stedet kan indkøbes nyproduceret medicin.

1 Synes om