Opstillingsmøde i Københavns Omegns Storkreds (KOS)

Kære medlem af Alternativet

Indkaldelse til opstillingsmøde i Københavns Omegns Storkreds (KOS)

Hermed indkaldes til supplerende opstillingsmøde i KOS for valg af kandidater til Folketinget (FT) samt valg af kandidater til Hovedbestyrelsen (HB) og Politisk Forum (PoFo).
Lørdag d. 8. oktober kl. 14 – 15:30.

Der vil, ud over fysisk deltagelse, være mulighed for at deltage på Zoom.
Hvis man vil være sikker på at deltage i afstemningen, skal man være med fra start kl. 14.
Sted og Zoomlink: Meddeles senere.

Tilmelding
Afstemningerne ved opstillingsmødet foregår digitalt, og du skal derfor tilmelde dig mødet på Alleos for at kunne deltage i afstemningerne og have din tlf. eller pc klar til afstemningen.
Tilmeld dig på AlleOs senest 5. oktober kl. 23.
HUSK at du skal være logget ind, før tilmeld knappen er synlig.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referenter
 3. Præsentation, spørgsmål og valg af kandidater til HB og PoFo.
 4. Præsentation af kandidaterne til FT.
 5. Spørgsmål til kandidaterne og debat
 6. Tillidsafstemning for nye kandidater – nødvendig opbakning på min. 50%
  for at gå videre til næste runde.
 7. Valg af kandidater og opstillingsrækkefølge.
 8. Evt.
 9. Afslutning

Ønsker du at stille op som FT-kandidat eller til HB eller PoFo, skal du indsende et opstillingsgrundlag til bestyrelsen i KOS (max. ca. 1 A4-side).

Frister for indsendelse af opstillingsgrundlag eller forslag til anden afstemningsform eller proces.

Opstillingsgrundlag og evt. forslag til afstemningsform/proces skal være KOS bestyrelse i hænde senest 24. september og indsendes på mail til storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk. Opstillingsgrundlag samt sted og Zoom-link deles med medlemmerne senest en uge inden opstillingsmødet.

Det vil være frugt, kaffe, te, vand og kage - alt økologisk.

Der vil efter opstillingsmødet være mulighed for at snakke valgplanlægning i kandidatteamet.

Det formelle

Stemmeret
Stemmeret for nyindmeldte opnås 90 dage efter kontingentbetaling.

Valgbarhed
Kandidater til alle politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum 30 dage ved det opstillingsmøde (Jævnfør dispensation fra HB), hvor de vælges af medlemmerne.

Regler for valg af Folketingskandidater og kandidater til EU-parlamentet
Alternativet opstiller kandidater til alle valg sideordnet.
Alle valgbare medlemmer kan frit stille op som kandidater ved indsendelse af opstillingsgrundlag.
Ved opstilling af Folketingskandidater i storkredsforeningerne skal de to øverste pladser på listen være besat af kandidater af forskelligt køn.

Øvrige regler om valg:
Ved valg til et bestemt antal kandidater kan hvert stemmeberettiget medlem højst stemme på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op. Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer det afgiver.
Der kan kun afgives én stemme pr. kandidat. I tilfælde af stemmelighed på det yderste mandat, skal der trækkes lod mellem de pågældende kandidater.

En anden afstemningsform kan vedtages med mindst 2/3 flertal på mødet. Forslaget skal være udsendt 1 uge før mødets afholdelse.

Grønne hilsner
Bestyrelsen i KOS (Københavns Omegns Storkreds)