Opstillede aspiranter i Københavns Omegns Storkreds til Europa Parlamentsvalget i 2019

Kære ALLE Alternative medlemmer af Københavns Omegns Storkreds :green_heart:

Vi kan nu præsentere opstillingsgrundlagene for vore 2 EP-aspiranter, som stiller op til valg;

Lørdag d. 30. juni 2018 kl. 14 - 17 i Sundhedshuset i Albertslund.

Som det fremgår af den oprindelige indbydelsen af 2. Juni 2018,- stiller 2 personer op til EP;

Sadi Tekelioglu fra Gladsaxe.
Lisbeth Søndergaard Raun fra Padborg.
Opstillingsgrundlag findes efter “Program”.

…men samtidig er det desværre faldet sådan ud, at ingen af dem kan være til stede ved selve opstillingsmødet, på grund af forskellige kalender sammenfald- mens tidsfristerne for opstilling af kandidaterne bare kører automatisk.
Derfor bliver det som sagt et mærkeligt blindvalg, hvor man kun kan læse sig frem til kandidaternes hensigter, eller evt. kender dem godt fra flittige debatter og artikler.

De vil dog, på bedste vis, være repræsenteret af hhv. Claus Tversted og Christine Madsen fra Københavns Omegns bestyrelse, ligesom deres valgvideoer også blive vist på mødet.
Der vil blive sendt mails til alle medlemmerne i Københavns Omegns Storkreds med både opstillingsgrundlag og valgvideoer.

Ulla Sandbæk, Folketingsmedlem valgt i KOS, og tidligere EP-medlem, vil på mødet fortælle om arbejdet i EP, og der vil være rig mulighed for at spørge ind til hvilke kvalifikationer, der skal til for at løfte en sådan opgave i EP af vor EP-kandidat.

Den nytiltrådte KOS-bestyrelse – ønsker at opfordre til at rigtig mange medlemmer (både aktive som passive) - møder op om dette lidt utraditionelle men betydningsfulde valgarrangement.
Det er en super lejlighed til at mødes - inden Sommerferien for alvor nedlægger enhver mødeaktivitet de kommende måneder -
SÅ - kom til Albertslund og læs, lyt, tænk og stem og få en hyggelig snak med ligesindede.

Program:

Kl. 14.00 Ankomst, registrering og uddeling af valgkort
Kl. 14.20 Velkomst v/Claus Tversted samt om situationen med 2 aspiranter “in absentia”.
Kl. 14.30 Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere.
Kl. 14.35 Præsentation og godkendelse af dagsorden samt procedure for valghandling.
Kl. 14.45 Ulla Sandbæk fortæller om arbejdet i EP.
Kl. 15.15 Kaffepause
Kl. 15.30 Præsentation af kandidat; Sadi Tekelioglu v/ Claus Tversted
Kl. 15.45 Præsentation af kandidat; Lisbeth Søndergaard Raun v/ Christine Madsen
Kl. 16.00 Afstemning / valg af kandidat.
Kl. 16.15 Pause……samt optælling af stemmer.
Kl. 16.30 Præsentation af afstemningsresultatet.
Kl. 16.45 Afrunding.

Sadi Tekelioglu:
Hvem er jeg: Jeg er 57 år og er født og opvokset i Tyrkiet. Jeg flyttede til Danmark i 1987 som 27 årig. Jeg har læst engelsk sprog- og litteratur på Hacettep University i Ankara og fik en BA grad i 1986. Jeg er gift og har to voksne børn. Jeg sidder i bestyrelsen i Alternativet i Gladsaxe.
Jeg stillede op til KV 18 for Alternativet i Gladsaxe men manglede desværre knap 200 stemmer for at komme ind.

Hvad laver jeg til daglig: Jeg er til daglig redaktør af den dansk-tyrkiske månedsblad og internetavis KUZEY (kuzey.dk) Avisen skrives for at formidle nyheder til herboende nydanskere med tyrkisk/kurdisk baggrund. Siden 1987 har jeg arbejdet som folkeskolelærer, social- og medicinsk tolk, litteraturoversætter og freelance skuespiller (Broen, Klovn the Movie). Mit arbjede med at formidle nyheder til idnvandrere gjorde at jeg har etableret et bredt kreds og netværk bland indvandrere og flygtninge, primært de tyrkisk/kurdiske.

Hvorfor er jeg i Alternativet: Jeg har meldt mig i Alternativet for at gøre en forskel. Alternativets principper, mærkesager og dets væsen i det hele taget finder jeg meget nødvendigt og sympatisk. Bæredygtighed, fællesskab, borgerinddragelse, åbenhed er nogle af de mange gode ord der har tiltalt mig i Alternativets partiprogram.

Hvad vil jeg i Europa: Jeg vil gerne stille op til EU valg, fordi både Alternativet og Danmark har meget at byde på i Europa. Idet at Danmark er et foregangsland på mange områder, gør vores landets tilstedeværelse i EU mere interessant. Europa står over for mange svære udfordringer i takt med at verden omkring os er i hastig udvikling både socialt, økonomisk og kulturelt. En af de største udfordringer er globalisering, da den ikke kun tillader fri passage for handelsvarer og mennesker over grænser, men også tanker, holdninger og ideologier. De sidstnævnte skaber utryghed overalt i Europa, det medfører fremmedhad, racisme, diskrimination. Netop derfor er det mere end nødvendigt at arbejde for at skabe og udbrede fællesskabstanken.
Europa indeholder mange store robuste økonomier, en lang demokratisk tradition og en bred geografi, som kan påvirke resten af verden i den rigtige retning.

Jeg vil gerne arbejde for, at vi omskriver ulandshjælpen således, at det styrker handlen mellem Europa og udviklingslandedene. I stedet for at give en pose penge er det mere hensigtsmæssigt at de penge bruges for at skabe arbejdspladser, for at udvikle infrastrukturen og hjælpe med at bringe social ulighed til livs i udviklingslandene. Der er mange fordele ved denne politik.

Eu har hidtil været en stor klodsede apparat, som blev beskyldt for at være fjernt fra manden på gaden. Mere åbenhed og mere borgerinddragelse kan bringe EU ned til øjenhøjde med europæerne. Det vil jeg også abejde for.

Jeg håber Jeg bliver stillet op til EU-Valg 19, da mit kandidatur også kan være med til at få indvandrere med tyrkisk/kurdisk baggrund til at interessere sig for EU valg og stemme på Alternativet, og da jeg har den fordel at målrette kampangen mere direkte til denne gruppe. (Der er over 25 tusinde vælgere i denne gruppe)

Lisbeth Søndergaard Raun:
​Jeg er født i Glostrup og har siden min indmeldelse i Alternativet i april 2017 valgt at deltage så aktivt i det politiske arbejde, som mit helbred tillader det. Jeg er således initiativtager til flere vigtige politiske forslag i Alternativets Politiske Katalog, som jeg kun kan opfordre vores folketingskandidater at gå videre med, og med virkning fra februar 2018 er jeg bestyrelsesmedlem i Alternativet Aabenraa og Omegn.

Jeg brænder for at gøre en forskel til gavn for alle danskere og alle borgere i EU - og i særlig grad for de mennesker, der har det allersværest, og som oplever, at deres rettigheder bliver undertrykt. Vi skal have styrket rettighederne for de mennesker, der er blevet udstødt, hægtet af og sat uden for indflydelse.
Et af formålene med EU var og er faktisk en styrkelse af menneskerettighederne. Desværre synes mange lande og politikere i EU-samarbejdet at have glemt dette vigtige formål, også selv om EU som organisation har tiltrådt flere menneskerettighedskonventioner og herunder FN’s Handicapkonvention.

Sammen med Å og vores samarbejdspartnere i DiEM25 (European Spring/ Printemps européen) vil jeg:
• virkeliggøre det europæiske forår og give alle vælgere et reelt alternativ til højreekstremisme og til neoliberal nedskæringspolitik (austerity/ austérité)1
• lempe EU’s finanspagt og finanspolitik og indføre et paradigmeskifte, således at de penge, som et EU-medlemsland bruger i de offentlige budgetter (uddannelse, social sikring, sundhed, grøn omstilling og velfærd) ikke skal ses som udgifter, men som helt nødvendige investeringer i det pågældende EU-lands fremtid, bæredygtighed, levestandard, sociale sammenhængskraft, menneskelighed og rummelighed
• gøre EU langt mere nærværende, demokratisk, bæredygtigt, retfærdigt, solidarisk og gennemskueligt
• have fokus tilbage på menneskerettighederne og herunder på reel inkorporering af vigtige menneskerettighedskonventioner i Danmark og de øvrige EU-medlemslande

Som medlem af Europa-Parlamentet for Alternativet vil jeg således ikke mindst kæmpe for:
• et bedre, mere solidarisk, mere progressivt og mere bæredygtigt EU, med større gennemsigtighed i EU’s beslutningsprocesser og med større fokus på alle tre bundlinjer - også den grønne bundlinje (bedre klima- og miljøbeskyttelse) og navnlig den sociale bundlinje - samt en mere progressiv, ekspansiv og socialt retfærdig finanspolitik både i EU og i Danmark
• de grupper, der ikke bliver hørt, navnlig de svage, de syge, de handicappede, de marginaliserede. Vi skal have fokus tilbage på menneskerettigheder som et vigtigt formål med EU. Et effektivt middel hertil er et direktiv om ligebehandling af alle også uden for beskæftigelsesområdet. Et sådant direktiv vil bl.a. bane vejen for en fuld inkorporering af FN’s Handicapkonvention og sikre et effektivt forbud mod diskrimination pga. handicap uden for arbejdsmarkedet.

Jeg adskiller mig fra andre Å-kandidataspiranter til EPV19 navnlig på følgende punkter:
• Jeg stiller kun op som kandidat til EPV19, ikke til folketingsvalget 2019
• Jeg er - som mange danskere og mange EU-borgere - marginaliseret og socialt ekskluderet alene pga. funktionsnedsættelser og vil gerne være talerør og forkæmper for de mennesker i Danmark og EU, som har det allersværest, og som har svært ved at finde håb for fremtiden
• Jeg har fra Københavns Universitet en uddannelse i fransk som hovedfag og tysk som sidefag. Derudover har jeg som oversætter i Europa-Parlamentet oversat både udvalgsdokumenter og plenarmødedokumenter fra bl.a. fransk, engelsk og tysk til dansk. En betragtelig del af teksterne har haft fokus på menneskerettigheder, men dette budskab mangler at blive kendt i offentligheden.


Med venlig hilsen og på vegne af kandidatudvalget i KOS,

Claus Tversted – medlem af kandidatudvalget og Forperson / Politik / KOS
Jette Vestergaard – medlem af kandidatudvalget og Forperson / Kommunikation / KOS