Opråb: Hjælp os + forslag til vedtægter til generalforsamlingen d. 28. september 2016

Hej alternativister

Opråb: Bestyrelsesmedlemmer søges
Vi har onsdag d.28-9 generalforsamling i Alternativet Assens.
Der er STORT behov for at få fyldt pladserne op i bestyrelsen, da vi pt. kun er tre tilbage.
Så hvis du har interesse i organisatorisk arbejde, så tilbyd din hjælp.
Hvis du er bekymret for,om der er for meget arbejde i opgaven, så husk på at selv en lille indsats er bedre end ingen, så lad det ikke skræmme, men kom og vær med til at gøre Alternativet Assens til et spændende og mangfoldigt sted.
Da vi i Alternativet vægter mangfoldighed højt, vil jeg opfordre især unge og kvinder til at deltage, vi ønsker en så bred sammensætning af bestyrelsen som muligt.

Så meld dig på banen, så vi kan arbejde videre her i Assens kommune.

Hvis dette er noget for dig så skriv til.
Michael.plauborg@alternativet.dk
Det er også muligt d.28-9 at melde sig som kandidat til bestyrelsen.

Mvh
Bestyrelsen

Forslag/ændringer til vores vedtægter.
Vær obs på at kun “kan” steder, kan vi ændre på.

Skema Lokalforeninger vedtægter
Kapitel 1 Indledning
§ 1 Navn og område Kan
Stk. 1 Foreningens navn er [byen, kommunen, området], herefter omtalt som
Lokalforeningen.
Kan
Stk. 2 Lokalforeningen omfatter [kommune (r)]. Kan
§ 2 Manifest
Stk. 1 Der er altid et alternativ!
Alternativet er en politisk idé om personlig frihed, social værdighed og
levende, bæredygtige fællesskaber. Et håb. En drøm. En længsel efter
mening, betydning og medmenneskelige relationer.
Alternativet er et svar på det, der sker i verden i dag. Rundt om os. Med os.
Alternativet er et opråb mod den kynisme, mangel på gavmildhed og hakken
nedad, som trives i vores samfund.
Alternativet er et positivt modspil, En lyst til at komme med reelle og seriøse
svar på den miljøog
ressourcekrise, kloden står midt i. En krise som for hver
dag forværrer vores egne såvel som vores børn og børnebørns muligheder
for et godt, rigt og meningsfuldt liv.
Alternativet er nysgerrighed efter at udvikle vores lokalsamfund, byer og
nationer. Vi vil selv tage vare på økonomien og de demokratiske
beslutninger. På vores arbejdspladser og i de lokalområder, hvor vores liv
leves. Uden at miste det globale udsyn og ansvaret for at finde fælles
løsninger sammen med vores naboer. Også dem, der bor på den anden side
af kloden.
Alternativet er et samarbejde. Vi ved, at private virksomheder alene ikke kan
løse problemerne. Det kan offentlige institutioner heller ikke. Og det kan
NGObevægelserne
heller ikke. Derfor skal vi opfinde helt nye koblinger og
samarbejdsmodeller, hvor vi bruger det bedste fra det private, det offentlige
og NGO’erne.
Alternativet er åbenhed efter at afprøve nye idéer og skabe løsninger, der
virker. Alternativet er også tænksomhed. Efter at forstå komplekse
sammenhænge og modstå fristelsen i forsimplede argumenter og behagelige
illusioner.
Alternativet er mod til at se problemerne lige i øjnene. Men også mod på den
fremtid, vi skal være fælles om. Alternativet er også humor. Uden humor
ingen kreativitet. Uden kreativitet ingen gode idéer. Uden gode idéer ingen
skaberkraft. Uden skaberkraft intet resultat.
Alternativet er allerede virkelighed. Rundt om på kloden bliver der lige nu
skabt helt nye institutionstyper, virksomhedsformer og sociale netværk. Om
det er i København, Seoul, Durban eller Rio. Enkeltvis synes de måske ikke
af så meget, men tilsammen er der tale om en livskraftig global
forandringsbølge.
2
Alternativet er for dig som kan mærke, at noget er sat i bevægelse. Som
fornemmer, at noget nyt er ved at afløse det gamle. En anden måde at se
demokrati, vækst, arbejdsliv, ansvar og livskvalitet på. Det er alternativet.
§ 3 Organisationskultur
Stk. 1 Alt arbejde i Alternativet skal foregå i overensstemmelse med Alternativets
værdier: Empati, Mod, Gennemsigtighed, Ydmyghed, Humor, Generøsitet.
Stk. 2 Alternativet skal altid tilstræbe at leve op til 6 debatdogmer:

 1. Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper.
 2. Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske
  modstandere der, hvor de er.
 3. Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter.
 4. Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme,
  hvis vi har taget fejl.
 5. Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer
  med.
 6. Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets
  politiske
  visioner kan nås.
  Stk. 3 Når der opstår en konflikt, forsøges den løst i mindelighed i den forening,
  hvori den udspiller sig. Konfliktmæglingsrådet kan efter skøn inddrages.
  § 4 Mangfoldighed
  Stk. 1 Alternativet ønsker i alle sine fora og hvor partiet er repræsenteret, den
  bredest mulige sammensætning af medlemmer og kandidater. Der skal
  tilstræbes en spredning inden for eksempelvis geografi, etnicitet, køn,
  livserfaring, alder og faglighed.
  Kapitel 2 Lokalforeningen
  § 5 Lokalforeningens formål
  Stk. 1 Lokalforeningens formål er at arbejde hen imod Alternativets formål Kan
  § 6 § 6 Lokalforeningens opgaver
  Stk. 1 Lokalforeningen har det primære ansvar for aktiviteter i bevægelsesog
  partiregi, i det geografiske område lokalforeningen dækker. Dette omfatter
  aktivisme, projekter og opstilling af kandidater til kommunalvalg og indstilling
  af kandidater til folketingsvalg.
  § 7 Medlemmer i Lokalforeningen
  Stk. 1 Medlemmer i Lokalforeningen er alle de medlemmer af Alternativet, der har
  bopæl i Lokalforeningens område.
  Stk. 2 Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent til landsforeningen.
  Stemmeret opnås ved indbetaling af kontingent senest 14 dage før en given
  valghandling.
  Stk. 3 Såfremt et medlem vedvarende modarbejder Alternativet kan den
  pågældende ekskluderes. Eksklusionsreglerne følger landsorganisationens.
  3
  Stk. 4 Bestyrelsen og medlemmerne skal arbejde for, at medlemsskaren afspejler
  lokalområdets befolkningssammensætning.
  Kan
  § 8 Lokalforeningens ordinære årsmøde
  Stk. 1 Lokalforeningens øverste myndighed er årsmødet, som indkaldes med
  mindst seks ugers varsel.
  Kan
  Stk. 2 Alle medlemmer kan deltage på årsmødet. Alle fysisk fremmødte medlemmer
  har stemmeret jf. § 7, stk. 2.
  4
  Stk. 3 Version uden direkte valg til forperson:
  Dagsorden for årsmødet skal som minimum indeholde
 7. Valg af dirigent
 8. Valg af stemmetællere og referent(er)
 9. Bestyrelsens beretning for Lokalforeningen
 10. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 11. Behandling af forslag fra medlemmerne
 12. Valg til bestyrelsen
 13. Valg af revisor (er)
 14. Eventuelt
  Version med direkte valg til forperson:
 15. Valg af dirigent
 16. Valg af stemmetællere og referent(er)
 17. Bestyrelsens beretning for Lokalforeningen
 18. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 19. Behandling af forslag fra medlemmerne
 20. Valg af forperson
 21. Valg til bestyrelsen
 22. Valg af revisor (er)
 23. Eventuelt
  Kan
  Stk. 4 Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til
  bestyrelsen senest fire uger før mødets afholdelse.
  Kan
  Stk. 5 Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være stillet af en gruppe på
  minimum [1 – 10] medlemmer af Lokalforeningen.
  Kan
  Stk. 6 Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele
  deres kandidatur senest [3/4] uger før mødet ved indsendelse af et
  opstillingsgrundlag.
  Kan
  Stk. 7 Alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag udsendes til medlemmerne
  senest to uger før mødets afholdelse.
  Kan
  § 9 Lokalforeningens ekstraordinære årsmøde
  Stk. 1 Ekstraordinært årsmøde indkaldes såfremt Lokalforeningens bestyrelse eller
  5 % af medlemmerne, dog mindst fem personer, begærer det.
  Kan
  Stk. 2 Bestyrelsen indkalder til ekstraordinært årsmøde med angivelse af
  dagsorden senest en uge efter at have modtaget gyldig begæring herom,
  eller senest en uge efter beslutningen er truffet i bestyrelsen.
  Det ekstraordinære årsmøde skal afholdes senest seks uger efter
  beslutningen er truffet eller begæringen modtaget.
  Indkaldelsen skal ske med mindst fire ugers varsel og materialet til
  dagsordenen fremsendes til medlemmerne senest to uger inden mødet.
  Bestyrelsen kan i tilfælde af folketingsvalg indkalde til ekstraordinært
  årsmøde den førstkommende fredag, lørdag eller søndag, dog minimum to
  dage efter valgets udskrivelse.
  Kan
  5
  § 10 Lokalforeningens bestyrelse
  Stk. 1 Version uden direkte valg til forperson
  Lokalforeningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3/5 og
  højst 5/7 [indsæt selv], deriblandt en forperson, næstforperson samt en
  kasserer. Lokalforeningsbestyrelsen vælges på årsmødet.
  Version med direkte valg til forperson
  Lokalforeningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3/5 og
  højst 5/7 [indsæt selv], deriblandt en forperson, en næstforperson samt
  en kasserer. Lokalforeningsbestyrelsen vælges på årsmødet, hvor
  forpersonen vælges direkte.
  Kan
  Stk. 2 Der skal vælges minimum to kvinder og to mænd (fem eller syv i
  bestyrelsen).
  Kan
  Stk. 3 Efter stemmetal vælges mindst en og op til [x] suppleanter i prioriteret
  rækkefølge, heraf mindst én mand og én kvinde.
  Kan
  Stk. 4 Version uden direkte valg til forperson
  Bestyrelsen konstituerer sig selv senest to uger efter valget og kan til enhver
  tid omkonstituere sig.
  Version med direkte valg til forperson
  Bestyrelsen konstituerer sig selv senest to uger efter valget med kasserer og
  næstforperson.
  Kan
  Stk. 5 Kandidater til og medlemmer af Kommunalbestyrelsen, Regionsråd eller
  Europaparlamentet kan vælges til og være medlemmer af bestyrelsen.
  I det kalenderår, hvor der er valg til det pågældende politiske forum, må
  kandidaterne ikke være forperson, næstforperson eller kasserer.
  Folkevalgte til kommunalbestyrelsen, Regionsråd eller Europaparlamentet
  kan ikke bestride poster som forperson, næstforperson eller kasserer.
  Stk. 6 Folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer kan vælges til og være
  medlemmer af bestyrelsen, men ikke bestride poster som forperson,
  næstforperson eller kasserer.
  Et bestyrelsesmedlem, som er folketingskandidat, går automatisk på orlov fra
  bestyrelsen, hvis der udskrives valg.
  Stk. 7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen, hvoraf en skal
  være forperson eller næstforperson, er tilstede fysisk eller digitalt eller
  skriftligt har tilkendegivet sin indstilling til det specifikke punkt.
  Kan
  Stk. 8 I tilfælde af stemmelighed er forpersonens stemme afgørende. Kan
  Stk. 9 Bestyrelsen er ansvarlig for økonomien, udarbejder budget og fremlægger
  årsregnskabet for det ordinære årsmøde. Bestyrelsens beretning skal
  indeholde overvejelser om dens budgetmæssige dispositioner.
  Kan
  Stk. 10 Bestyrelsen skal fastlægge en forretningsorden. Kan
  Stk. 11 Bestyrelsen kan give ansvar til arbejdsgrupper og udvalg. Kan
  Stk. 12 Hvis et medlem trækker sig fra bestyrelsen tiltræder den højst rangerende
  suppleant [således at bestemmelserne om kønskvotering er overholdt].
  Bestyrelsen konstituerer derefter sig selv igen.
  Kan
  6
  Stk. 13 Hvis et medlem af bestyrelsen ikke kan deltage i bestyrelsesmøderne i
  mindst fire uger i træk, indkaldes den højst rangerende suppleant [således at kønskvoteringen er overholdt].
  Kan
  7
  § 11 Bydelsforeninger
  Stk. 1 Under Lokalforeninger kan bydelsforeninger oprettes, som eksempelvis kan
  dække opstillingskredse eller administrativt fastlagte bydelsgrænser.
  Stk. 2 Kommuneforeninger og Bydelsforeninger aftaler med enstemmighed,
  hvorledes opgaver, ansvar og budget fordeles. Ved uenighed inddrages
  Hovedbestyrelsen eller Konfliktmæglingsrådet. Der udbetales ikke midler fra
  landsorganisationen, hvis der ikke er en gældende aftale mellem
  Lokalforeningen og Bydelsforeningen. (Gælder fra 2017)
  Kan
  Kapitel 3 Valg af kandidater
  § 12 Tillidsvalgte
  Stk. 1 Personer, der er medlem af en bestyrelse eller kandidat til
  kommunalbestyrelsen eller Folketinget, må ikke være medlem af andre
  politiske partier. Alle omtalte personer forventes at arbejde i et fællesskab til
  Alternativets bedste.
  Stk. 2 Kandidater til alle politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i
  minimum tre måneder ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af
  medlemmerne.
  Stk. 3 Kandidater til organisatoriske hverv er valgbare 14 dage efter kontingentet er
  indbetalt.
  Stk. 4 Alle tillidsvalgte i Lokalforeningen er valgt for et år og kan genvælges.
  § 13 Lokalforeningens opstillingsmøde
  Stk. 1 På et årligt opstillingsmøde afholdt i januar eller senest fire uger før
  Storkredsens opstillingsmøde vælger eller genvælger Lokalforeningen
  kandidater til kommunalbestyrelsesvalg, og indstiller eventuelt kandidater til
  folketingsvalg.
  Stk. 1a Som overgangsordning kan opstillingsmødet, der skulle holdes i januar 2017,
  holdes på et tidligere tidspunkt. Kandidater, der vælges på dette møde er
  ikke på valg før januar 2018, med mindre andet er meldt ud i forbindelse med
  valghandlingen.
  Stk. 2 Hvis det skønnes nødvendigt kan bestyrelsen indkalde til supplerende
  opstillingsmøde. Allerede valgte kandidaters kandidaturer annulleres ikke,
  når der afholdes supplerende opstillingsmøde, med mindre mødet er indkaldt
  med det formål, at stemme om en specifik allerede valgt kandidat.
  Kan
  Stk. 3 Opstillingsmødet skal indkaldes med mindst seks ugers frist.
  Opstillingsgrundlag for kandidater skal være afleveret til bestyrelsen [eller et
  eventuelt Kandidatudvalg] tre uger forud for opstillingsmødet, og sendes
  videre til medlemmerne senest to uger før mødet.
  Kan
  § 14 Indstilling af kandidater til Folketinget
  Stk. 1 På et opstillingsmøde kan Lokalforeningen indstille kandidater til
  Storkredsforeningens opstillingsmøde. At indstille en kandidat fra
  opstillingsmøde i Lokalforeningen betyder, at de får Lokalforeningens
  anbefaling.
  Stk. 2 Lokalforeningen kan ikke på egen hånd opstille kandidater til folketingsvalget.
  8
  Stk. 3 Lokalforeningen vælger/udpeger en repræsentant til Kandidatudvalget i
  Storkredsen. Kandidatudvalget koordinerer kandidatog
  opstillingsprocesserne i hele storkredsen med hensyn til folketingsvalg.
  Stk. 4 En lokalt indstillet kandidat, som senere opstilles af Storkredsforeningen, er
  samtidig kandidat for hele Storkredsforeningen.
  Kan
  § 15 Afstemninger og valg
  Stk. 1 Valg af personer til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal
  altid ske skriftligt.
  Stk. 2 Ved alle valg til et bestemt antal kandidater kan hvert stemmeberettiget
  medlem højst stemme på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges.
  Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op.
  Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer, der afgives. Der kan
  kun afgives én stemme pr. kandidat.
  Stk. 3 I tilfælde af stemmelighed på det yderste mandat i et forum jf. stk. to, skal der
  trækkes lod mellem de pågældende kandidater.
  Stk. 4 Til valg uden et bestemt antal kandidater, kan er kandidat anses for
  godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50 % af de
  afgivne stemmer, inklusiv blanke stemmer.
  Der kan afgives stemmer på alle kandidater og der kan kun afgives én
  stemme pr. kandidat.
  Stk. 5 Folketingskandidater indstilles til valg på Storkredsens opstillingsmøde jf. stk.

Stk. 6 En anden afstemningsform kan vedtages med mindst 2/3 flertal på mødet.
Forslaget skal være sendt ud [12]
uger før mødet.
Kapitel 5 Økonomi
§ 16 Tegning og Økonomi
Stk. 1 Lokalforeningen tegnes af forpersonen og et medlem af bestyrelsen eller af
den samlede bestyrelse.
Kan
Stk. 2 Regnskabet kan godkendes på et medlemsmøde. Mødet skal være varslet
fire uger i før mødet afholdes, og regnskabet skal være udsendt til
medlemmerne som bilag to uger før mødet.
Kan
Stk. 3 Bestyrelsen kan meddele yderligere prokura. Kan
Stk. 4 Regnskabet følger kalenderåret.
Stk. 5 Regnskabet revideres af to talkyndige personer, der vælges til revisorer på
Lokalafdelingens årsmøde… De må ikke være medlemmer af bestyrelsen og
behøver ikke være medlem af Alternativet.
Kan
Stk. 6 Ved økonomiske bidrag på 1.000 kroner eller mere offentliggøres
bidragyderen og beløbet i regnskabet.
§ 17 Hæftelse
Stk. 1 Lokalforeningen hæfter alene med de midler, den har til rådighed.
Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, hæfter ikke personligt for
foreningens forpligtelser og har ikke krav på nogen del af foreningens midler.
Kapitel 5 Øvrige bestemmelser.
9
§ 18 Vedtægter og revision af vedtægter
Stk. 1 Lokalforeningens vedtægter skal være i overensstemmelse med
landsforeningens.
Stk. 2 Ændringer i landsforeningens vedtægter eller i minimumsvedtægter for
Lokalforeninger, der er vedtaget på Landsmødet, gælder for Lokalforeningen
fra vedtagelsestidspunktet.
Lokalforeningen er forpligtet til at indarbejde de relevante ændringer på sit
førstkommende årsmøde efter Landsmødet.
Stk. 3 Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på et årsmøde med 2/3 flertal. Kan
Stk. 4 Øvrige ændringer i vedtægterne, der ikke er konsekvens af
landsmødebeslutninger, træder i kraft når Hovedbestyrelsen har godkendt
ændringerne.
Stk. 5 Hvis Hovedbestyrelsen ikke kan godkende vedtægtsændringer vedtaget på
årsmødet i Lokalforeningen udløser det indkaldelse til ekstraordinært
årsmøde inden for to uger efter Hovedbestyrelsens meddelelse.
Kan
§ 19 Opløsning
Stk. 1 Lokalforeningen kan opløses såfremt det besluttes med 2/3 flertal p
Lokalforeningens årsmøde. Foreningen opløses automatisk såfremt
landsforeningen opløses.
Kan
Stk. 2 Ved opløsning overføres en eventuel formue til Alternativet, såfremt
landsforeningen endnu eksisterer. Ellers overføres midlerne til velgørende
formål indenfor Alternativets formål.
Kan