Opråb: Bestyrelsesmedlemmer søges + forslag/ændringer til vedtægterne

Hej alternativister

Opråb: Bestyrelsesmedlemmer søges
Vi har onsdag d.28-9 generalforsamling i Alternativet Assens.
Der er STORT behov for at få fyldt pladserne op i bestyrelsen, da vi pt. kun er tre tilbage.
Så hvis du har interesse i organisatorisk arbejde, så tilbyd din hjælp.
Hvis du er bekymret for,om der er for meget arbejde i opgaven, så husk på at selv en lille indsats er bedre end ingen, så lad det ikke skræmme, men kom og vær med til at gøre Alternativet Assens til et spændende og mangfoldigt sted.
Da vi i Alternativet vægter mangfoldighed højt, vil jeg opfordre især unge og kvinder til at deltage, vi ønsker en så bred sammensætning af bestyrelsen som muligt.

Så meld dig på banen, så vi kan arbejde videre her i Assens kommune.

Hvis dette er noget for dig så skriv til.
Michael.plauborg@alternativet.dk
Det er også muligt d.28-9 at melde sig som kandidat til bestyrelsen.

Mvh
Bestyrelsen

Forslag/ændringer til vores vedtægter.
Vær obs på at kun “kan” steder, kan vi ændre på.

Skema Lokalforeninger vedtægter
Kapitel 1 Indledning
§ 1 Navn og område Kan
Stk. 1 Foreningens navn er [byen, kommunen, området], herefter omtalt som
Lokalforeningen.
Kan
Stk. 2 Lokalforeningen omfatter [kommune (r)]. Kan
§ 2 Manifest
Stk. 1 Der er altid et alternativ!
Alternativet er en politisk idé om personlig frihed, social værdighed og
levende, bæredygtige fællesskaber. Et håb. En drøm. En længsel efter
mening, betydning og medmenneskelige relationer.
Alternativet er et svar på det, der sker i verden i dag. Rundt om os. Med os.
Alternativet er et opråb mod den kynisme, mangel på gavmildhed og hakken
nedad, som trives i vores samfund.
Alternativet er et positivt modspil, En lyst til at komme med reelle og seriøse
svar på den miljøog
ressourcekrise, kloden står midt i. En krise som for hver
dag forværrer vores egne såvel som vores børn og børnebørns muligheder
for et godt, rigt og meningsfuldt liv.
Alternativet er nysgerrighed efter at udvikle vores lokalsamfund, byer og
nationer. Vi vil selv tage vare på økonomien og de demokratiske
beslutninger. På vores arbejdspladser og i de lokalområder, hvor vores liv
leves. Uden at miste det globale udsyn og ansvaret for at finde fælles
løsninger sammen med vores naboer. Også dem, der bor på den anden side
af kloden.
Alternativet er et samarbejde. Vi ved, at private virksomheder alene ikke kan
løse problemerne. Det kan offentlige institutioner heller ikke. Og det kan
NGObevægelserne
heller ikke. Derfor skal vi opfinde helt nye koblinger og
samarbejdsmodeller, hvor vi bruger det bedste fra det private, det offentlige
og NGO’erne.
Alternativet er åbenhed efter at afprøve nye idéer og skabe løsninger, der
virker. Alternativet er også tænksomhed. Efter at forstå komplekse
sammenhænge og modstå fristelsen i forsimplede argumenter og behagelige
illusioner.
Alternativet er mod til at se problemerne lige i øjnene. Men også mod på den
fremtid, vi skal være fælles om. Alternativet er også humor. Uden humor
ingen kreativitet. Uden kreativitet ingen gode idéer. Uden gode idéer ingen
skaberkraft. Uden skaberkraft intet resultat.
Alternativet er allerede virkelighed. Rundt om på kloden bliver der lige nu
skabt helt nye institutionstyper, virksomhedsformer og sociale netværk. Om
det er i København, Seoul, Durban eller Rio. Enkeltvis synes de måske ikke
af så meget, men tilsammen er der tale om en livskraftig global
forandringsbølge.
2
Alternativet er for dig som kan mærke, at noget er sat i bevægelse. Som
fornemmer, at noget nyt er ved at afløse det gamle. En anden måde at se
demokrati, vækst, arbejdsliv, ansvar og livskvalitet på. Det er alternativet.
§ 3 Organisationskultur
Stk. 1 Alt arbejde i Alternativet skal foregå i overensstemmelse med Alternativets
værdier: Empati, Mod, Gennemsigtighed, Ydmyghed, Humor, Generøsitet.
Stk. 2 Alternativet skal altid tilstræbe at leve op til 6 debatdogmer:

 1. Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper.
 2. Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske
  modstandere der, hvor de er.
 3. Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter.
 4. Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme,
  hvis vi har taget fejl.
 5. Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer
  med.
 6. Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets
  politiske
  visioner kan nås.
  Stk. 3 Når der opstår en konflikt, forsøges den løst i mindelighed i den forening,
  hvori den udspiller sig. Konfliktmæglingsrådet kan efter skøn inddrages.
  § 4 Mangfoldighed
  Stk. 1 Alternativet ønsker i alle sine fora og hvor partiet er repræsenteret, den
  bredest mulige sammensætning af medlemmer og kandidater. Der skal
  tilstræbes en spredning inden for eksempelvis geografi, etnicitet, køn,
  livserfaring, alder og faglighed.
  Kapitel 2 Lokalforeningen
  § 5 Lokalforeningens formål
  Stk. 1 Lokalforeningens formål er at arbejde hen imod Alternativets formål Kan
  § 6 § 6 Lokalforeningens opgaver
  Stk. 1 Lokalforeningen har det primære ansvar for aktiviteter i bevægelsesog
  partiregi, i det geografiske område lokalforeningen dækker. Dette omfatter
  aktivisme, projekter og opstilling af kandidater til kommunalvalg og indstilling
  af kandidater til folketingsvalg.
  § 7 Medlemmer i Lokalforeningen
  Stk. 1 Medlemmer i Lokalforeningen er alle de medlemmer af Alternativet, der har
  bopæl i Lokalforeningens område.
  Stk. 2 Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent til landsforeningen.
  Stemmeret opnås ved indbetaling af kontingent senest 14 dage før en given
  valghandling.
  Stk. 3 Såfremt et medlem vedvarende modarbejder Alternativet kan den
  pågældende ekskluderes. Eksklusionsreglerne følger landsorganisationens.
  3
  Stk. 4 Bestyrelsen og medlemmerne skal arbejde for, at medlemsskaren afspejler
  lokalområdets befolkningssammensætning.
  Kan
  § 8 Lokalforeningens ordinære årsmøde
  Stk. 1 Lokalforeningens øverste myndighed er årsmødet, som indkaldes med
  mindst seks ugers varsel.
  Kan
  Stk. 2 Alle medlemmer kan deltage på årsmødet. Alle fysisk fremmødte medlemmer
  har stemmeret jf. § 7, stk. 2.
  4
  Stk. 3 Version uden direkte valg til forperson:
  Dagsorden for årsmødet skal som minimum indeholde
 7. Valg af dirigent
 8. Valg af stemmetællere og referent(er)
 9. Bestyrelsens beretning for Lokalforeningen
 10. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 11. Behandling af forslag fra medlemmerne
 12. Valg til bestyrelsen
 13. Valg af revisor (er)
 14. Eventuelt
  Version med direkte valg til forperson:
 15. Valg af dirigent
 16. Valg af stemmetællere og referent(er)
 17. Bestyrelsens beretning for Lokalforeningen
 18. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 19. Behandling af forslag fra medlemmerne
 20. Valg af forperson
 21. Valg til bestyrelsen
 22. Valg af revisor (er)
 23. Eventuelt
  Kan
  Stk. 4 Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til
  bestyrelsen senest fire uger før mødets afholdelse.
  Kan
  Stk. 5 Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være stillet af en gruppe på
  minimum [1 – 10] medlemmer af Lokalforeningen.
  Kan
  Stk. 6 Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele
  deres kandidatur senest [3/4] uger før mødet ved indsendelse af et
  opstillingsgrundlag.
  Kan
  Stk. 7 Alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag udsendes til medlemmerne
  senest to uger før mødets afholdelse.
  Kan
  § 9 Lokalforeningens ekstraordinære årsmøde
  Stk. 1 Ekstraordinært årsmøde indkaldes såfremt Lokalforeningens bestyrelse eller
  5 % af medlemmerne, dog mindst fem personer, begærer det.
  Kan
  Stk. 2 Bestyrelsen indkalder til ekstraordinært årsmøde med angivelse af
  dagsorden senest en uge efter at have modtaget gyldig begæring herom,
  eller senest en uge efter beslutningen er truffet i bestyrelsen.
  Det ekstraordinære årsmøde skal afholdes senest seks uger efter
  beslutningen er truffet eller begæringen modtaget.
  Indkaldelsen skal ske med mindst fire ugers varsel og materialet til
  dagsordenen fremsendes til medlemmerne senest to uger inden mødet.
  Bestyrelsen kan i tilfælde af folketingsvalg indkalde til ekstraordinært
  årsmøde den førstkommende fredag, lørdag eller søndag, dog minimum to
  dage efter valgets udskrivelse.
  Kan
  5
  § 10 Lokalforeningens bestyrelse
  Stk. 1 Version uden direkte valg til forperson
  Lokalforeningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3/5 og
  højst 5/7 [indsæt selv], deriblandt en forperson, næstforperson samt en
  kasserer. Lokalforeningsbestyrelsen vælges på årsmødet.
  Version med direkte valg til forperson
  Lokalforeningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3/5 og
  højst 5/7 [indsæt selv], deriblandt en forperson, en næstforperson samt
  en kasserer. Lokalforeningsbestyrelsen vælges på årsmødet, hvor
  forpersonen vælges direkte.
  Kan
  Stk. 2 Der skal vælges minimum to kvinder og to mænd (fem eller syv i
  bestyrelsen).
  Kan
  Stk. 3 Efter stemmetal vælges mindst en og op til [x] suppleanter i prioriteret
  rækkefølge, heraf mindst én mand og én kvinde.
  Kan
  Stk. 4 Version uden direkte valg til forperson
  Bestyrelsen konstituerer sig selv senest to uger efter valget og kan til enhver
  tid omkonstituere sig.
  Version med direkte valg til forperson
  Bestyrelsen konstituerer sig selv senest to uger efter valget med kasserer og
  næstforperson.
  Kan
  Stk. 5 Kandidater til og medlemmer af Kommunalbestyrelsen, Regionsråd eller
  Europaparlamentet kan vælges til og være medlemmer af bestyrelsen.
  I det kalenderår, hvor der er valg til det pågældende politiske forum, må
  kandidaterne ikke være forperson, næstforperson eller kasserer.
  Folkevalgte til kommunalbestyrelsen, Regionsråd eller Europaparlamentet
  kan ikke bestride poster som forperson, næstforperson eller kasserer.
  Stk. 6 Folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer kan vælges til og være
  medlemmer af bestyrelsen, men ikke bestride poster som forperson,
  næstforperson eller kasserer.
  Et bestyrelsesmedlem, som er folketingskandidat, går automatisk på orlov fra
  bestyrelsen, hvis der udskrives valg.
  Stk. 7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen, hvoraf en skal
  være forperson eller næstforperson, er tilstede fysisk eller digitalt eller
  skriftligt har tilkendegivet sin indstilling til det specifikke punkt.
  Kan
  Stk. 8 I tilfælde af stemmelighed er forpersonens stemme afgørende. Kan
  Stk. 9 Bestyrelsen er ansvarlig for økonomien, udarbejder budget og fremlægger
  årsregnskabet for det ordinære årsmøde. Bestyrelsens beretning skal
  indeholde overvejelser om dens budgetmæssige dispositioner.
  Kan
  Stk. 10 Bestyrelsen skal fastlægge en forretningsorden. Kan
  Stk. 11 Bestyrelsen kan give ansvar til arbejdsgrupper og udvalg. Kan
  Stk. 12 Hvis et medlem trækker sig fra bestyrelsen tiltræder den højst rangerende
  suppleant [således at bestemmelserne om kønskvotering er overholdt].
  Bestyrelsen konstituerer derefter sig selv igen.
  Kan
  6
  Stk. 13 Hvis et medlem af bestyrelsen ikke kan deltage i bestyrelsesmøderne i
  mindst fire uger i træk, indkaldes den højst rangerende suppleant [således at kønskvoteringen er overholdt].
  Kan
  7
  § 11 Bydelsforeninger
  Stk. 1 Under Lokalforeninger kan bydelsforeninger oprettes, som eksempelvis kan
  dække opstillingskredse eller administrativt fastlagte bydelsgrænser.
  Stk. 2 Kommuneforeninger og Bydelsforeninger aftaler med enstemmighed,
  hvorledes opgaver, ansvar og budget fordeles. Ved uenighed inddrages
  Hovedbestyrelsen eller Konfliktmæglingsrådet. Der udbetales ikke midler fra
  landsorganisationen, hvis der ikke er en gældende aftale mellem
  Lokalforeningen og Bydelsforeningen. (Gælder fra 2017)
  Kan
  Kapitel 3 Valg af kandidater
  § 12 Tillidsvalgte
  Stk. 1 Personer, der er medlem af en bestyrelse eller kandidat til
  kommunalbestyrelsen eller Folketinget, må ikke være medlem af andre
  politiske partier. Alle omtalte personer forventes at arbejde i et fællesskab til
  Alternativets bedste.
  Stk. 2 Kandidater til alle politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i
  minimum tre måneder ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af
  medlemmerne.
  Stk. 3 Kandidater til organisatoriske hverv er valgbare 14 dage efter kontingentet er
  indbetalt.
  Stk. 4 Alle tillidsvalgte i Lokalforeningen er valgt for et år og kan genvælges.
  § 13 Lokalforeningens opstillingsmøde
  Stk. 1 På et årligt opstillingsmøde afholdt i januar eller senest fire uger før
  Storkredsens opstillingsmøde vælger eller genvælger Lokalforeningen
  kandidater til kommunalbestyrelsesvalg, og indstiller eventuelt kandidater til
  folketingsvalg.
  Stk. 1a Som overgangsordning kan opstillingsmødet, der skulle holdes i januar 2017,
  holdes på et tidligere tidspunkt. Kandidater, der vælges på dette møde er
  ikke på valg før januar 2018, med mindre andet er meldt ud i forbindelse med
  valghandlingen.
  Stk. 2 Hvis det skønnes nødvendigt kan bestyrelsen indkalde til supplerende
  opstillingsmøde. Allerede valgte kandidaters kandidaturer annulleres ikke,
  når der afholdes supplerende opstillingsmøde, med mindre mødet er indkaldt
  med det formål, at stemme om en specifik allerede valgt kandidat.
  Kan
  Stk. 3 Opstillingsmødet skal indkaldes med mindst seks ugers frist.
  Opstillingsgrundlag for kandidater skal være afleveret til bestyrelsen [eller et
  eventuelt Kandidatudvalg] tre uger forud for opstillingsmødet, og sendes
  videre til medlemmerne senest to uger før mødet.
  Kan
  § 14 Indstilling af kandidater til Folketinget
  Stk. 1 På et opstillingsmøde kan Lokalforeningen indstille kandidater til
  Storkredsforeningens opstillingsmøde. At indstille en kandidat fra
  opstillingsmøde i Lokalforeningen betyder, at de får Lokalforeningens
  anbefaling.
  Stk. 2 Lokalforeningen kan ikke på egen hånd opstille kandidater til folketingsvalget.
  8
  Stk. 3 Lokalforeningen vælger/udpeger en repræsentant til Kandidatudvalget i
  Storkredsen. Kandidatudvalget koordinerer kandidatog
  opstillingsprocesserne i hele storkredsen med hensyn til folketingsvalg.
  Stk. 4 En lokalt indstillet kandidat, som senere opstilles af Storkredsforeningen, er
  samtidig kandidat for hele Storkredsforeningen.
  Kan
  § 15 Afstemninger og valg
  Stk. 1 Valg af personer til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal
  altid ske skriftligt.
  Stk. 2 Ved alle valg til et bestemt antal kandidater kan hvert stemmeberettiget
  medlem højst stemme på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges.
  Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op.
  Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer, der afgives. Der kan
  kun afgives én stemme pr. kandidat.
  Stk. 3 I tilfælde af stemmelighed på det yderste mandat i et forum jf. stk. to, skal der
  trækkes lod mellem de pågældende kandidater.
  Stk. 4 Til valg uden et bestemt antal kandidater, kan er kandidat anses for
  godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50 % af de
  afgivne stemmer, inklusiv blanke stemmer.
  Der kan afgives stemmer på alle kandidater og der kan kun afgives én
  stemme pr. kandidat.
  Stk. 5 Folketingskandidater indstilles til valg på Storkredsens opstillingsmøde jf. stk.

Stk. 6 En anden afstemningsform kan vedtages med mindst 2/3 flertal på mødet.
Forslaget skal være sendt ud [12]
uger før mødet.
Kapitel 5 Økonomi
§ 16 Tegning og Økonomi
Stk. 1 Lokalforeningen tegnes af forpersonen og et medlem af bestyrelsen eller af
den samlede bestyrelse.
Kan
Stk. 2 Regnskabet kan godkendes på et medlemsmøde. Mødet skal være varslet
fire uger i før mødet afholdes, og regnskabet skal være udsendt til
medlemmerne som bilag to uger før mødet.
Kan
Stk. 3 Bestyrelsen kan meddele yderligere prokura. Kan
Stk. 4 Regnskabet følger kalenderåret.
Stk. 5 Regnskabet revideres af to talkyndige personer, der vælges til revisorer på
Lokalafdelingens årsmøde… De må ikke være medlemmer af bestyrelsen og
behøver ikke være medlem af Alternativet.
Kan
Stk. 6 Ved økonomiske bidrag på 1.000 kroner eller mere offentliggøres
bidragyderen og beløbet i regnskabet.
§ 17 Hæftelse
Stk. 1 Lokalforeningen hæfter alene med de midler, den har til rådighed.
Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, hæfter ikke personligt for
foreningens forpligtelser og har ikke krav på nogen del af foreningens midler.
Kapitel 5 Øvrige bestemmelser.
9
§ 18 Vedtægter og revision af vedtægter
Stk. 1 Lokalforeningens vedtægter skal være i overensstemmelse med
landsforeningens.
Stk. 2 Ændringer i landsforeningens vedtægter eller i minimumsvedtægter for
Lokalforeninger, der er vedtaget på Landsmødet, gælder for Lokalforeningen
fra vedtagelsestidspunktet.
Lokalforeningen er forpligtet til at indarbejde de relevante ændringer på sit
førstkommende årsmøde efter Landsmødet.
Stk. 3 Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på et årsmøde med 2/3 flertal. Kan
Stk. 4 Øvrige ændringer i vedtægterne, der ikke er konsekvens af
landsmødebeslutninger, træder i kraft når Hovedbestyrelsen har godkendt
ændringerne.
Stk. 5 Hvis Hovedbestyrelsen ikke kan godkende vedtægtsændringer vedtaget på
årsmødet i Lokalforeningen udløser det indkaldelse til ekstraordinært
årsmøde inden for to uger efter Hovedbestyrelsens meddelelse.
Kan
§ 19 Opløsning
Stk. 1 Lokalforeningen kan opløses såfremt det besluttes med 2/3 flertal p
Lokalforeningens årsmøde. Foreningen opløses automatisk såfremt
landsforeningen opløses.
Kan
Stk. 2 Ved opløsning overføres en eventuel formue til Alternativet, såfremt
landsforeningen endnu eksisterer. Ellers overføres midlerne til velgørende
formål indenfor Alternativets formål.
Kan

Baggrunden for vedtægtsændringerne er de krav til lokalforeningernes indtægter, som blev vedtaget på landsmødet. Her er nogle af kravene absolutte (SKAL), mens andre er mere valgfrie (KAN).

Efter min mening behøver vi ikke implementere kravene fuldstændigt verbatim, men vi bør rette vores eksisterende vedtægter til, så de på enhver måde er på linie med ånden i kravene. Efter min mening bør vi ændre vore vedtægter så lidt som muligt for at opnå dette mål.

I det følgende vil jeg kort gennemgå de forskellige krav, og komme med forslag til hvordan de kan indpasses i vedtægterne.

 1. Krav §1: KAN

Det har vi stort set allerede i vores vedtægter, i §1 og §4. Vi behøver derfor ikke ændre noget i vedtægterne p.g.a. dette krav.

 1. Krav §2: SKAL

En lidt lang smøre, som efter min mening ikke hører hjemme i et sæt vedtægter, men som ellers er en ganske fornuftig tekst. Jeg foreslår denne indsættes som ny §2 i vedtægterne, hvorefter de efterfølgende paragraffer i vedtægterne får et højere nummer.

 1. Krav §3: SKAL

Igen en fornuftig tekst, som efter min mening strengt taget ikke behøver være i vedtægterne. Lidt uheldigt, at der i stk. 3 refereres til et konfliktråd, som ikke er defineret. Det minder lidt om §12 i vores eksisterende vedtægter. Jeg foreslår denne tekst erstatter §12 i vores vedtægter.

 1. Krav §4: SKAL

Jeg foreslår den krævede tekst om mangfoldighed indsættes som ny §13 i vores vedtægter, hvorefter de efterfølgende paragraffer i vedtægterne får et højere nummer.

 1. Krav §5: KAN

Vi har allerede samme bestemmelse i §3 i vores eksisterende vedtægter, så jeg foreslår vi ikke laver nogen ændringer på baggrund af dette krav.

 1. Krav §6: SKAL

Vi har ikke denne påkrævede tekst i vedtægterne. Jeg foreslår, at den indsættes i de eksisterende vedtægter som ny §4, hvorefter de efterfølgende paragraffer i vedtægterne får et højere nummer.

 1. Krav §7, stk. 1-3: SKAL

Jeg foreslår denne tekst erstatter §4 i vores eksisterende vedtægter.

 1. Krav §7, stk. 4: KAN

Vi har her mulighed for at sætte denne bestemmelse ind som §4, stk. 4 i vores eksisterende vedtægter. Jeg foreslår vi gør det.

 1. Krav §8 stk. 1: KAN

Svarer til §8, stk. 1 i vores eksisterende vedtægter. Bemærk forskellen i varsel for indkaldelse. Vi bør drøfte, om vi skal have et varsel på 6 uger, eller om vi vil bibeholde det nuværende varsel på 4 uger. Selv foretrækker jeg det sidste. Jeg mener ikke der er grund til at kalde vores generalforsamling “årsmødet”, som der lægges op til i dette krav.

 1. Krav §8, stk. 2: SKAL

Jeg foreslår denne tekst erstatter §8, stk. 2 i vores eksisterende vedtægter. Referencen til en anden bestemmelse skal naturligvis rettes til, så den stemmer.

 1. Krav §8, stk. 3: KAN

Svarer stort set til §8, stk. 4 i vores eksisterende vedtægter. Bemærk, at vi på den stiftende generalforsamling valgte en model med direkte valg af formand, og dette ser jeg ikke grund til at ændre.

 1. Krav §8, stk. 4: KAN

Svarer stort set til §8, stk. 5 i vores eksisterende vedtægter. Bemærk den lidt længere frist i kravet. Denne frist hænger sammen med varslet for indkaldelse, og jeg mener der skal være mindst to uger for medlemmerne at udarbejde forslag efter der er indkaldt til generalforsamling.

 1. Krav §8, stk. 5: KAN

Svarer til §8, stk. 6 i vores eksisterende vedtægter. Her valgte vi på den stiftende generalforsamling af gruppen af forslagsstillere skal bestå af mindst to medlemmer, for ikke at gøre det for svært at stille forslag til generalforsamlingen.

 1. Krav §8, stk. 6: KAN

Svarer stort set til §8, stk. 8 i vores eksisterende vedtægter. Jeg foreslår vi ikke ændrer noget i vedtægterne her.

 1. Krav §8, stk. 7: KAN

Svarer lidt til §8, stk. 7 i vores eksisterende vedtægter. Jeg ser ingen grund til at det kræves, at kandidaters opstillingsgrundlag udsendes sammen med eventuelle forslag.

 1. Krav §9, stk. 1: KAN

Svarer lidt til §9, stk. 1 i vores eksisterende vedtægter. Bemærk, at det i vores indtægter er noget sværere for medlemmerne at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Jeg foreslår, at vi ændrer §9 stk. 1 i vedtægterne, så teksten lyder: “Ekstraordinær generalforsamling indkaldes såfremt bestyrelsen eller 10% af medlemmerne, dog mindst 5 personer, beslutter det.”

 1. Krav §9, stk. 2: KAN

Nogle krav til indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling. Vi bør drøfte om der er behov for at bestyrelsen skal kunne indkalde til ekstraordinær generalforsamling med kort frist i tilfælde af udskrivelse af folketingsvalg, som beskrevet i §9, stk. 2, sidste punktum.

 1. Krav §10, stk. 1: KAN

Vi har tilsvarende bestemmelser i vores eksisterende vedtægter, og jeg mener derfor ikke vi bør ændre noget på baggrund af dette krav.

 1. Krav §10, stk. 2-3: KAN

Mangfoldighed i bestyrelsen på alle områder, herunder køn, er at foretrække. Jeg finder det dog problematisk, hvis vedtægterne kræver en bestemt kønsfordeling, og foretrækker at tillade medlemmerne frit at vælge hvem de vil have ind i bestyrelsen. §6, stk. 13 i vores eksisterende vedtægter er derfor efter min mening tilstrækkelig.

 1. Krav §10, stk. 4: KAN

Svarer lidt til §6, stk. 3 i vores eksisterende vedtægter. Bemærk, at vi ikke på nuværende tidspunkt har en frist for hvor hurtigt bestyrelsen skal konsolidere sig.

 1. Krav §10, stk. 5: SKAL

Jeg foreslår denne indsættes som ny §6, stk. 14 i vores vedtægter.

 1. Krav §10, stk. 6: SKAL

Jeg foreslår denne indsættes som ny §6, stk. 15 i vores vedtægter.

 1. Krav §10, stk. 7: KAN

Svarer til §6, stk. 8 i vores vedtægter.

 1. Krav §10, stk. 8: KAN

Svarer til §6, stk. 9 i vores vedtægter.

 1. Krav §10, stk. 9: KAN

Dette er generelt en bestyrelses opgave. Jeg ser ingen grund til direkte at skrive det ind i vedtægterne.

 1. Krav §10, stk. 10: KAN

Jeg ser ikke behovet for at pålægge bestyrelsen denne byrde.

 1. Krav §10, stk. 11: KAN

Svarer til §6, stk. 11 i vores eksisterende vedtægter.

 1. Krav §10, stk. 12: KAN

I vores eksisterende vedtægter i §6, stk. 12 er der en tilsvarende bestemmelse, hvis formanden trækker sig fra bestyrelsen. Det er oplagt, at en suppleant indkaldes hvis et andet bestyrelsesmedlem trækker sig. Jeg ser ikke noget behov for, at bestyrelsen skal konsolidere sig ved udskiftning af andre bestyrelsesmedlemmer end formanden, og foreslår derfor vi ikke ændrer noget på baggrund af dette punkt.

 1. Krav §10, stk. 12: KAN

Det burde være klart, at en suppleant indkaldes, hvis et bestyrelsesmedlem ikke er i stand til at vagetage sin funktion i længere tid, men det står ikke direkte i vores vedtægter. Vi kunne sætte dette ind som et nyt stk. under §6 i vedtægterne.

 1. Krav §11, stk. 1: SKAL

Selvom ordlyden ikke er helt den samme, svarer ånden i denne bestemmelse til §5, stk. 2 i vores eksisterende vedtægter. Jeg foreslår derfor vi ikke ændrer noget her.

 1. Krav §11, stk. 2: KAN

Jeg foreslår, at vi - i hvert fald indtil videre - undlader dette punkt fra vores vedtægter, således at det er bestyrelsens beslutning.

 1. Krav §12, stk. 1-4: SKAL

Jeg foreslår, at dette indsættes som ny §7 i vores eksisterende vedtægter, hvorefter de efterfølgende paragraffer i vedtægterne får et højere nummer. Samtidig fjernes §6, stk. 6 i vedt
ægterne.

 1. Krav §13: SKAL/KAN

Jeg foreslår vi erstatter §7 i vores eksisterende vedtægter med §13, stk. 1-3 i kravet.

 1. Krav §14: SKAL/KAN

Jeg foreslår vi tilføjer §14, stk. 1-3 i kravet som ny §8 i vedtægterne, hvorefter de efterfølgende paragraffer i vedtægterne får et højere nummer. Kravets §13, stk. 4 (KAN) foreslår jeg vi udelader.

 1. Krav §15: SKAL

Jeg foreslår vi tilføjer §15 i kravet som ny §9 i vedtægterne, hvorefter de efterfølgende paragraffer i vedtægterne får et højere nummer.

 1. Krav §16, stk. 1: KAN

Svarer til §10, stk. 1 i vores eksisterende vedtægter.

 1. Krav §16, stk. 2: KAN

Jeg ser ikke behov for en sådan bestemmelse, da regnskabet allerede efter vores eksisterende vedtægter skal fremlægges på generalforsamlingen.

 1. Krav §16, stk. 3: KAN

Svarer til §10, stk. 2 i vores eksisterende vedtægter.

 1. Krav §16, stk. 4: SKAL

Svarer til §13, stk. 1 i vores eksisterende vedtægter.

 1. Krav §16, stk. 5: KAN

Jeg foreslår vi ikke implementerer denne bestemmelse, da kravet om to revisorer kan blive svært at overholde.

 1. Krav §16, stk. 6: SKAL

Jeg foreslår denne bestemmelse indføres i vores vedtægter som en ny §13, stk. 3.

 1. Krav §17: SKAL

Bestemmelsen svarer til §14 i vores eksisterende vedtægter.

 1. Krav §18: SKAL/KAN

Jeg foreslår, at kravets §18, stk. 1-5 erstatter §11 i vores eksisterende vedtægter. Samtidig foreslår jeg, at §2 i de eksisterende vedtægter udgår.

 1. Krav §19: KAN

Svarer stort set til §15 i vores eksisternede vedtægter. Dog siger kravets §19, stk. 2, at eventuel formue først overføres til Alternativet, såfremt organisationen stadig eksisterer. Jeg foreslår vi ikke implementerer dette krav.

Med de ændringer jeg her har foreslået, kommer vi frem til et sæt vedtægter i retning af:

Vedtægter for Alternativet – Lokalforeningen Assens Kommune

§1 Navn og omfang
Stk.1. Navnet på foreningen er ”Alternativet - Lokalforeningen Assens Kommune”, herefter omtalt som ”foreningen”.

§2 Manifest
Stk.1. Der er altid et alternativ!
Alternativet er en politisk idé om personlig frihed, social værdighed og levende, bæredygtige fællesskaber. Et håb. En drøm. En længsel efter mening, betydning og medmenneskelige relationer.
Alternativet er et svar på det, der sker i verden i dag. Rundt om os. Med os.
Alternativet er et opråb mod den kynisme, mangel på gavmildhed og hakken nedad, som trives i vores samfund.
Alternativet er et positivt modspil, En lyst til at komme med reelle og seriøse svar på den miljø- og ressourcekrise, kloden står midt i. En krise som for hver dag forværrer vores egne såvel som vores børn og børnebørns muligheder for et godt, rigt og meningsfuldt liv.
Alternativet er nysgerrighed efter at udvikle vores lokalsamfund, byer og nationer. Vi vil selv tage vare på økonomien og de demokratiske beslutninger. På vores arbejdspladser og i de lokalområder, hvor vores liv leves. Uden at miste det globale udsyn og ansvaret for at finde fælles løsninger sammen med vores naboer. Også dem, der bor på den anden side af kloden.
Alternativet er et samarbejde. Vi ved, at private virksomheder alene ikke kan løse problemerne. Det kan offentlige institutioner heller ikke. Og det kan NGO-bevægelserne heller ikke. Derfor skal vi opfinde helt nye koblinger og samarbejdsmodeller, hvor vi bruger det bedste fra det private, det offentlige og NGO’erne.
Alternativet er åbenhed efter at afprøve nye idéer og skabe løsninger, der virker. Alternativet er også tænksomhed. Efter at forstå komplekse sammenhænge og modstå fristelsen i forsimplede argumenter og behagelige illusioner.
Alternativet er mod til at se problemerne lige i øjnene. Men også mod på den fremtid, vi skal være fælles om. Alternativet er også humor. Uden humor ingen kreativitet. Uden kreativitet ingen gode idéer. Uden gode idéer ingen skaberkraft. Uden skaberkraft intet resultat.
Alternativet er allerede virkelighed. Rundt om på kloden bliver der lige nu skabt helt nye institutionstyper, virksomhedsformer og sociale netværk. Om det er i København, Seoul, Durban eller Rio. Enkeltvis synes de måske ikke af så meget, men tilsammen er der tale om en livskraftig global forandringsbølge.
Alternativet er for dig som kan mærke, at noget er sat i bevægelse. Som fornemmer, at noget nyt er ved at afløse det gamle. En anden måde at se demokrati, vækst, arbejdsliv, ansvar og livskvalitet på. Det er alternativet.

§3 Formål for foreningen
Stk.1. Det er foreningens opgave at engagere og organisere medlemmerne, ved at støtte op om og igangsætte lokale initiativer, som arbejder hen imod Alternativets formål som defineret i landsorganisationens vedtægter.

§4 Lokalforeningens opgaver
Stk.1. Lokalforeningen har det primære ansvar for aktiviteter i bevægelses- og partiregi, i det geografiske område lokalforeningen dækker. Dette omfatter aktivisme, projekter og opstilling af kandidater til kommunalvalg og indstilling af kandidater til folketingsvalg.

§5 Medlemmer i Lokalforeningen
Stk.1. Medlemmer i Lokalforeningen er alle de medlemmer af Alternativet, der har bopæl i Lokalforeningens område.
Stk.2. Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent til landsforeningen. Stemmeret opnås ved indbetaling af kontingent senest 14 dage før en given valghandling.
Stk.3. Såfremt et medlem vedvarende modarbejder Alternativet kan den pågældende ekskluderes. Eksklusionsreglerne følger landsorganisationens.
Stk.4. Bestyrelsen og medlemmerne skal arbejde for, at medlemsskaren afspejler lokalområdets befolkningssammensætning.

§6 Lokalforeningen
Stk.1. Disse vedtægter er øverste myndighed for foreningen.
Stk.2. Der kan etableres en lokalforening pr. kommune. Under foreningen, kan der oprettes bydelsgrupper og andre mere eller mindre uformelle fællesskaber.
Stk.3. Der udarbejdes vedtægter for lokalforeningen. Disse skal godkendes af Storkredsbestyrelsen.

§7 Foreningsbestyrelsen
Stk.1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af minimum 3 personer, deriblandt en forperson, næstforperson samt en kasserer.
Stk.2. På generalforsamlingen vælges forperson og bestyrelsesmedlemmer.
Stk.3. Foreningen konstituerer herefter sig selv med næstforperson og kasserer.
Stk.4. Bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af partiet og have betalt kontingent.
Stk.5. Et medlem kan ikke både bestride folkevalgt tillidspost samt sidde i bestyrelsen.
Stk.6. Hvert bestyrelsesmedlem har en stemme. Ved fravær kan bestyrelsesmedlemmer afgive stemme ved skriftlig fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem vedr. konkrete beslutningspunkter på dagsordenen.
Stk.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum halvdelen af bestyrelsen er tilstede fysisk, digitalt (online) eller ved fuldmagt, inklusiv enten forperson eller næstforperson.
Stk.8. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger er forpersonens stemme afgørende.
Stk.9. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse og behandling af budget og regnskab for foreningen.
Stk.10. Bestyrelsen kan give ansvar til arbejdsgrupper og udvalg.
Stk.11. Hvis forpersonen trækker sig fra bestyrelsen, bliver næstforpersonen konstitueret som forperson. Den højst rangerede suppleant indkaldes og bestyrelsen konstituerer sig selv med ny næstforperson.
Stk.12. Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen skal tilstræbes alsidighed mht. køn, uddannelse og livserfaring.
Stk.13. Kandidater til og medlemmer af Kommunalbestyrelsen, Regionsråd eller Europaparlamentet kan vælges til og være medlemmer af bestyrelsen. I det kalenderår, hvor der er valg til det pågældende politiske forum, må kandidaterne ikke være forperson, næstforperson eller kasserer. Folkevalgte til kommunalbestyrelsen, Regionsråd eller Europaparlamentet kan ikke bestride poster som forperson, næstforperson eller kasserer.
Stk.14. Folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer kan vælges til og være medlemmer af bestyrelsen, men ikke bestride poster som forperson, næstforperson eller kasserer. Et bestyrelsesmedlem, som er folketingskandidat, går automatisk på orlov fra bestyrelsen, hvis der udskrives valg.

§8 Lokalforeningens opstillingsmøde
Stk.1. På et årligt opstillingsmøde afholdt i januar eller senest fire uger før Storkredsens opstillingsmøde vælger eller genvælger Lokalforeningen kandidater til kommunalbestyrelsesvalg, og indstiller eventuelt kandidater til folketingsvalg.
Stk.2. Som overgangsordning kan opstillingsmødet, der skulle holdes i januar 2017, holdes på et tidligere tidspunkt. Kandidater, der vælges på dette møde er ikke på valg før januar 2018, med mindre andet er meldt ud i forbindelse med valghandlingen.
Stk.3. Hvis det skønnes nødvendigt kan bestyrelsen indkalde til supplerende opstillingsmøde. Allerede valgte kandidaters kandidaturer annulleres ikke, når der afholdes supplerende opstillingsmøde, med mindre mødet er indkaldt med det formål, at stemme om en specifik allerede valgt kandidat.
Stk.4. Opstillingsmødet skal indkaldes med mindst seks ugers frist. Opstillingsgrundlag for kandidater skal være afleveret til bestyrelsen [eller et eventuelt Kandidatudvalg] tre uger forud for opstillingsmødet, og sendes videre til medlemmerne senest to uger før mødet.

§9 Tillidsvalgte
Stk.1. Personer, der er medlem af en bestyrelse eller kandidat til kommunalbestyrelsen eller Folketinget, må ikke være medlem af andre politiske partier. Alle omtalte personer forventes at arbejde i et fællesskab til Alternativets bedste.
Stk.2. Kandidater til alle politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum tre måneder ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne.
Stk.3. Kandidater til organisatoriske hverv er valgbare 14 dage efter kontingentet er indbetalt.
Stk.4. Alle tillidsvalgte i Lokalforeningen er valgt for et år og kan genvælges.

§10 Indstilling af kandidater til Folketinget
Stk.1. På et opstillingsmøde kan Lokalforeningen indstille kandidater til Storkredsforeningens opstillingsmøde. At indstille en kandidat fra opstillingsmøde i Lokalforeningen betyder, at de får Lokalforeningens anbefaling.
Stk.2. Lokalforeningen kan ikke på egen hånd opstille kandidater til folketingsvalget.
Stk.3. Lokalforeningen vælger/udpeger en repræsentant til Kandidatudvalget i Storkredsen. Kandidatudvalget koordinerer kandidat- og opstillingsprocesserne i hele storkredsen med hensyn til folketingsvalg.

§11 Foreningens ordinære generalforsamling
Stk.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af september måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel.
Stk.2. Alle medlemmer kan deltage på årsmødet. Alle fysisk fremmødte medlemmer har stemmeret jf. §5, stk. 2.
Stk.3. Alle medlemmer af foreningen, der ikke er i restance med kontingent, er valgbare.
Stk.4. Dagsorden for generalforsamlingen skal som minimum indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Behandling af forslag fra medlemmer.
 6. Valg:
  a) Forperson, bestyrelse samt suppleanter
  b) Kandidater til kommunalbestyrelsen, efter behov
  c) Revisor og suppleant
 7. Eventuelt
  Stk.5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til bestyrelsen senest 2 uger før mødets afholdelse.
  Stk.6. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være stillet af en gruppe på minimum to medlemmer af foreningen. Dette skal fungere som en demokratisk kvalificeringsproces.
  Stk.7. Alle forslag skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge før mødets afholdelse.
  Stk.8. Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på generalforsamlingen, skal meddele deres kandidatur senest 2 uger før mødet. Generalforsamlingen kan ved simpelt flertal dispensere fra dette krav.

§12 Afstemninger og valg
Stk.1. Valg af personer til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal altid ske skriftligt.
Stk.2. Ved alle valg til et bestemt antal kandidater kan hvert stemmeberettiget medlem højst stemme på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op. Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer, der afgives. Der kan kun afgives én stemme pr. kandidat.
Stk.3. I tilfælde af stemmelighed på det yderste mandat i et forum jf. stk. to, skal der trækkes lod mellem de pågældende kandidater.
Stk.4. Til valg uden et bestemt antal kandidater, kan er kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50 % af de afgivne stemmer, inklusiv blanke stemmer.
Der kan afgives stemmer på alle kandidater og der kan kun afgives én stemme pr. kandidat.
Stk.5. Folketingskandidater indstilles til valg på Storkredsens opstillingsmøde jf. stk. 4.
Stk.6. En anden afstemningsform kan vedtages med mindst 2/3 flertal på mødet. Forslaget skal være sendt ud [1-2] uger før mødet.

§13 Ekstraordinær generalforsamling
Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes såfremt bestyrelsen eller 10% af medlemmerne, dog mindst 5 personer, beslutter det.
Stk.2. Indkaldelsen skal ske med minimum 2 ugers varsel. Bestyrelsen indkalder senest 2 uger efter at have modtaget begæring herom eller senest 2 uger efter beslutningen i bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

§14 Tegning af foreningen
Stk.1. Foreningen tegnes af forpersonen og et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.
Stk.2. Bestyrelsen kan meddele yderligere prokura.

§15 Vedtægter og revision af vedtægter
Stk.1. Lokalforeningens vedtægter skal være i overensstemmelse med landsforeningens.
Stk.2. Ændringer i landsforeningens vedtægter eller i minimumsvedtægter for Lokalforeninger, der er vedtaget på Landsmødet, gælder for Lokalforeningen fra vedtagelsestidspunktet. Lokalforeningen er forpligtet til at indarbejde de relevante ændringer på sit førstkommende årsmøde efter Landsmødet.
Stk.3. Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på et årsmøde med 2/3 flertal.
Stk.4. Øvrige ændringer i vedtægterne, der ikke er konsekvens af landsmødebeslutninger, træder i kraft når Hovedbestyrelsen har godkendt ændringerne.
Stk.5. Hvis Hovedbestyrelsen ikke kan godkende vedtægtsændringer vedtaget på årsmødet i Lokalforeningen udløser det indkaldelse til ekstraordinært årsmøde inden for to uger efter Hovedbestyrelsens meddelelse.

§16 Organisationskultur
Stk.1. Alt arbejde i Alternativet skal foregå i overensstemmelse med Alternativets værdier: Empati, Mod, Gennemsigtighed, Ydmyghed, Humor, Generøsitet.
Stk.2. Alternativet skal altid tilstræbe at leve op til 6 debatdogmer:

 1. Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper.
 2. Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske modstandere der, hvor de er.
 3. Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter.
 4. Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme, hvis vi har taget fejl.
 5. Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer med.
 6. Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske visioner kan nås.
  Stk.3. Når der opstår en konflikt, forsøges den løst i mindelighed i den forening, hvori den udspiller sig. Konfliktmæglingsrådet kan efter skøn inddrages.

§17 Mangfoldighed
Stk.1. Alternativet ønsker i alle sine fora og hvor partiet er repræsenteret, den bredest mulige sammensætning af medlemmer og kandidater. Der skal tilstræbes en spredning inden for eksempelvis geografi, etnicitet, køn, livserfaring, alder og faglighed.

§18 Økonomi
Stk.1. Regnskabet følger kalenderåret
Stk.2. Regnskab revideres af godkendt revisor ved årets udgang og fremlægges på den ordinære generalforsamling.
Stk.3. Ved økonomiske bidrag på 1.000 kroner eller mere offentliggøres bidragyderen og beløbet i regnskabet.

§19 Hæftelse
Stk.1. Foreningen hæfter alene med de midler, den har til rådighed. Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og har ikke krav på nogen del af foreningens midler.

§20 Opløsning
Stk.1. Foreningen kan opløses såfremt det besluttes med 2/3 flertal på foreningens generalforsamling
Stk.2. Ved opløsning overføres eventuel formue til velgørenhed indenfor Alternativets formål.

§21 Afstemninger og valg
Stk.1. Valg af personer til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal altid ske skriftligt.
Stk.2. Ved valg af mere end to kandidater har hver stemmeberettiget person stemmer svarende til halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges, plus en. Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op.
Stk.3. En anden afstemningsform kan stilles som ændringsforslag på generalforsamlingen. Hvis dette forslag falder anvendes afstemningsmetoden beskrevet i stk.2.
Stk.4. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal, dog undtaget vedtægtsændringer.

§22 Vedtægternes ikrafttrædelse
Stk.1. Disse vedtægter og eventuelle vedtægtsændringer træder i kraft efter behandling på foreningens generalforsamling. Vedtægterne skal dog godkendes af Storkreds Fyns bestyrelse.
Stk.2. I fald Storkreds Fyns bestyrelse ikke kan godkende vedtægterne skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
Stk.3. Storkreds Fyns bestyrelse inviteres til den ekstraordinære generalforsamling, for at kunne begrunde den manglende godkendelse.