Oplæg til POLA om grøn udvikling i Lyngby-Taarbæk

Oplæg til POLA om grøn udvikling i Lyngby-Taarbæk

Formålet med POLA-en

at medlemmerne giver bestyrelsen ideer og inspiration til, hvilke spørgsmål og sager om grøn udvikling, som Alternativet Lyngby-Taarbæk skal rejse i den offentlige debat og i den kommende valgkamp, og hvordan vi kan skabe debat om disse spørgsmål og sager på måder, der kan fremme Alternativets mål og værdier, at bestyrelsen på forhånd giver medlemmerne fakta og faglig viden om grøn udvikling i Lyngby-Taarbæk, så diskussionerne i POLAen kan foregå på et oplyst grundlag, og så deltagernes opnår større viden, så de bedre er i stand til at blande sig i den offentlige debat og/eller øge vidensniveauet hos andre f.eks. venner og naboer.

Oversigt over kommunens initiativer til grøn udvikling i Lyngby-Taarbæk

1. Klima- og agenda 21 strategi

Klimastrategien indeholder også kommunens Agenda 21-strategi, der går ud på at kommunalbestyrelsen vil arbejde for at:
 • Mindske miljøbelastningen
 • Fremme en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
 • Fremme biologisk mangfoldighed
 • Inddrage borgerne og erhvervslivet i det lokale A 21-arbejde
 • Fremme samspillet mellem beslutninger på tværs af sektorer

Klimavision
Klimavisionen udtrykker kommunens hensigter og målsætninger. Lyngby-Taarbæk Kommune vil være en sammenhængende, grøn og bæredygtig kommune. Robust helhedsorienteret planlægning, dialog og samarbejde på tværs med eksterne klimaaktører skal sikre, at der privat og kommunalt arbejdes for at reducere CO2-udslippet og at der tages højde for klimaforandringer gennem forebyggelse og tilpasning.

Mål for reduktion af CO2
Kommunen vil:

 • reducere CO2-udslippet fra Lyngby-Taarbæk Kommune som geografisk område med 20 % i 2020 i forhold til CO2-udslippet i 2008.
 • reducere CO2-udslippet fra den kommunale drift med 2 % om året frem til 2025

Klimatilpasningsmål
Kommunen vil:

 • i forlængelse af klimatilpasningsplanen fortsætte med at undersøge og fastlægge behovet for tilpasning til fremtidige klimaændringer og handle på baggrund af resultatet
 • indarbejde klimatilpasning rettidigt i relevante sektorplaner, så sagsbehandling og nye projekter er fremtidssikrede
 • arbejde for at den grønne kommune også bliver blå ved at anvende regn- og overfladevand som et synligt og rekreativt element i byrummet,
 • arbejde for at lokale aktører med viden på dette område spiller sammen med kommunen om at skabe innovative løsninger
 • Dialog, samarbejde og partnerskaber med borgere, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, nabokommuner og andre aktører er afgørende for, at kommunen kan nå målene for reduktion af CO2, og målet om at klimatilpasse kommunen.

Inddragelse af eksterne aktører
Da ca. 95 % af CO2-udledningen inden for kommunegrænsen kommer fra andre end kommunen som virksomhed, har kommunen kun mulighed for at påvirke indirekte og er afhængig af samspil og dialog med eksterne aktører. Klimatilpasning indebærer grænseoverskridende problemstillinger, som kræver tæt samarbejde og koordination med nabokommunerne for ikke at eksportere problemer fra den ene kommune videre til den anden.
Derfor er et særligt strategisk indsatsområde i klimastrategien inddragelse.

Kommunen vil:

2. CO2-reduktionsplanen

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en CO2-reduktionsplan for 2016. Det primære mål for planen er at bidrage til at CO2-udledningen reduceres med 20 % i 2020 i forhold til 2008 og dermed at forebygge og afhjælpe de konsekvenser, som klimaforandringerne kan få. CO2-reduktionsplanen tager udgangspunkt i tre overordnede fyrtårnsprojekter om energiforsyning, energibesparelser og transport.

I 2016 vil vi fortsat fokusere på initiativer målrettet borgerne og virksomhederne, fordi ca. 95 % af CO2-udslippet stammer herfra.
Bl.a. vil vi fortsat støtte op om den landsdækkende kampagne ’BedreBolig’, der skal gøre det nemmere for boligejere at gennemføre energirenoveringer i deres hjem. I 2016 vil vi også have særlig fokus på, at energiforbruget og dermed CO2-udslippet reduceres hos nogle af de store forbrugere, nemlig boligselskaberne.

I forhold til virksomhederne vil vi i 2016 sætte særlig fokus på grøn mobilitet. Vi vil bl.a. arbejde med at gøre erhvervslivet til en del af løsningen på de store trafikale og dermed klimamæssige udfordringer.

Primo 2017 udarbejdes en plan for de CO2-reducerende tiltag i 2017.
Kommunens indsatsområder er transport, opvarmning og elforbrug.

Læs CO2-reduktionsplanen for 2016 på: http://www.ltk.dk/sites/default/files/uploads/public/user_uploads/CMP/Klima/co2_red_plan2016_0504_2016.pdf

Læs om kommunens klimaarrangementer i de seneste år: http://www.ltk.dk/tidligere-klimaarrangementer

Varmeplan
Lyngby-Taarbæk Kommune vedtog i 2013 en strategisk varmeplan, der omfatter en række områder indenfor varmeforsyning, elforsyning, fjernkøling, energibesparelser og transport.

Anvendelse af fjernvarme
Lyngby-Taarbæk Kommune er i gang med at ændre varmeforsyningen i store dele af kommunen fra naturgas til fjernvarme fra Vestforbrænding. Det sker som led i en ny grøn og bæredygtig strategi. Kommunen har høje ambitioner på klimaområdet og ønsker at skabe en varmeforsyning, der er baseret på fossilfri brændsel. Formålet er at sænke udledningen af CO2 mest muligt og nå kommunens mål om, at udledningen i 2020 er 20 procent lavere, end den var i 2008.

Omstilling til grøn og bæredygtig fjernvarme er en del af Lyngby-Taarbæk Kommunes vidensbystrategi. I et tæt samarbejde med erhvervslivet og DTU arbejder kommunen på at fremme energibesparelser, energirenovering, innovation og udvikling af fremtidens bæredygtige løsninger.

Læs om fjernvarme på vej: http://www.fjernvarme-ltk.dk/da/
Læs hele varmeplanen fra 2013 på http://www.ltk.dk/varmeplan

Reduktion i energiforbruget i kommunens ejendomme
Kommunen har siden 1995 investeret 50,9 mio. kr. i energibesparende foranstaltninger, og det har resulteret i en samlet besparelse på 115 mio. kr.
Læs om kommunens grønne energistyring på dette link:
http://www.ltk.dk/sites/default/files/uploads/public/user_uploads/CAE/Rapporter_mv/Groen_energistyring/groen_energistyring_2012_web.pdf

Anvendelse af jordvarme til opvarmning
Der opføres i disse år en række jordvarmeanlæg primært til private boliger. I 2015 behandlede kommunen ansøgninger om tilladelse til horisontale eller vertikale jordvarmeanlæg på 8 ejendomme i kommunen.
Læs reglerne for tilladelse til jordvarmeanlæg her: Jordvarmeanlæg | Lyngby-Taarbæk Kommune

Anvendelse af elbiler
Lyngby-Taarbæk Kommune har indkøbt 15 elbiler til den kommunale drift.

Etablering af grønne tage ved nybyggeri og tagrenovering
Lyngby-Taarbæk Kommune har stillet krav om grønne tage (bevokset med sedum eller andre planter) på flere nye byggerier i kommunen bl.a. det kommunale plejecenter Bredebo ved Mølleåparken, og planlagte byggerier på Andersen og Martini-grunden på Lyngby Hovedgade, Novozymes på Dyrehavegård og bilforretning i traceet langs Helsingørmotorvejen. Kravet stilles i lokalplanerne både af landskabelige grunde og for at tilbageholde regnvand.
Læs mere: http://www.ltk.dk/groenne-tage

Etablering af solfangere og solceller ved nybyggeri og bygningsrenovering
Lyngby-Taarbæk Kommune giver generelt tilladelse til opsætning af solfangere og solceller på tage og bygninger, hvor det ikke medfører væsentlige gener.
Der er ikke lovhjemmel til at pålægge grundejere at etablere solfangere og solceller i lokalplaner.

Nedsivning af regnvand ved anvendelse af permeable belægninger, regnbede, faskiner m.m.
Der er lovhjemmel til at pålægge anvendelse af permeable belægninger. Lyngby-Taarbæk Kommune belønner borgere økonomisk, hvis de nedsiver regnvandet i faskiner på egen grund, så det ikke længere ender i kloakledningerne.

3. Affaldsplan

**Kommunens affaldsplan indeholder rammerne for affaldsplanlægningen i 2013-2024.** I bund og grund består affald af ressourcer, som vi skal sikre bliver genanvendt og nyttiggjort langt bedre end i dag. Det er kommunens opgave at sørge for, at disse ressourcer bliver indsamlet og genanvendt – bl.a. ved at etablere enkle og effektive indsamlingsordninger for de forskellige typer affald. Affaldsplanen 2013-2024 tager derfor udgangspunkt i en vision om bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet, og at borgere, virksomheder og kommunen håndterer affald som en vigtig ressource for med tiden helt at afskaffe begrebet affald og kun tale om ressourcer.. Udfordringerne er af global karakter – men i Lyngby-Taarbæk Kommune tager vi ressource- og miljøproblemerne alvorligt og vil aktivt gøre en indsats på området.

Læs affaldsplanen på dette link: http://www.ltk.dk/sites/default/files/uploads/public/user_uploads/CMP/Virksomhed_og_affald/affaldsplan_2013-2024_0_0.pdf

4. Kommuneplan strategi Grønt Lys+

Kommunen har i 2015 vedtaget en kommuneplan-, klima- og agenda 21 strategi 2015 kaldet Grønt Lys+, der bl.a. indeholder en række visioner for udviklingen i kommunen bl.a. en byvision for Lyngby-Taarbæk som vidensby og ringby. Drømmen er bl.a., den tætte by med liv efter lukketid, og at byrummene skal gøres mere indbydende. Det kan ske ved at indrette byens stræder og pladser, så de inviterer til et byliv, hvor mennesker med forskellig baggrund mødes.

Læs mere her på http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/70_3002279_1450178391337.pdf

5. Naturgenopretning og naturpleje for at få større biodiversitet og naturkvalitet

Mølleåsystemets søer – Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Furesø – er blandt de søer i Danmark, der har den største rekreative udnyttelse, men vandkvaliteten i Lyngby Sø og Bagsværd Sø er meget ringe. Der er behov for naturgenopretning, og det kræver, at det fosforholdige slam i Lyngby Sø og Bagsværd Sø fjernes, så de igen kan blive klarvandede, få et naturligt og varieret plante- og dyreliv og kunne anvendes til badning. Der er behov for at få reduceret overløbet af urenset spildevand til Mølleåen i forbindelse med kraftig nedbør.

Reduktion af vandforbruget og vandspildet
Kommunen har i en lang årrække arbejdet for at få reduceret vandforbruget og vandspildet bl.a. gennem information og fornyelse af ledningsnettet.

Initiativerne er beskrevet i Grønt regnskab: http://www.ltk.dk/sites/default/files/uploads/public/user_uploads/CMP/groe_regnsk_13_fin_sfs_v2.pdf