Oplæg til debat på Alternativets Landsmøde 2020


Kære medlem

Som det fremgik i invitationen til landsmødet, skal vi udfolde den politiske vision og debattere signaturforslag. Du får her materialet, der skal understøtte debatten.

Dette politiske papir har været drøftet i POFO og på sommergruppemødet samt været præsenteret på de onlinemøder, der blev afholdt med storkredesene og lokalforeningerne i august. Hermed er det klar til debat på landsmødet.


EN BÆREDYGTIG FRIHEDSFORTÆLLING

Alternativet er en politisk idé om personlig frihed, social værdighed og levende, bæredygtige fællesskaber. Vi er et fælles håb. En drøm. En bevægelse af mennesker, der længes efter mening, betydning og medmenneskelige relationer udfoldet gennem kreativitet og visionære eksperimenter. Alternativet er et svar på de store udfordringer, vi oplever i verden netop nu.

For forandringer får vi, om vi ønsker det eller ej. Derfor skal vi handle nu, mens vi stadig kan vende udviklingen. Ellers udvikler klimaforandringerne sig til klimakatastrofer. De venter ikke på, at verden er klar. Det gør vores nye folkesygdomme heller ikke. Stress, angst og depression bliver til kroniske følgesygdomme til vores levevis, hvis ikke vi ændrer udviklingen. Det samme gælder mistilliden og utrygheden til vores demokratiske processer, hvis vi ikke skaber mere borgerdrevet demokrati og medbestemmelse. Derfor fremlægger Alternativet her vores politiske projekt frem mod KVRV-valgene næste år.

EN LÆNGSEL EFTER FRIHED

Alternativet har sat klimakrisen på alles dagsorden. Det vil vi blive ved med. Vi er fortsat Danmarks grønneste parti. Vi har modet til at komme med de mest progressive løsninger. Til en fuld grøn omstilling. I erhvervslivet. I kommunerne. Og i de private hjem. Det er vores vigtigste mærkesag.

Men vi stræber også efter at overvinde den manglende empati i vores samfund. Og udvikle på vores magtcentraliserede demokrati. For det - der gennemsyrer al vores politik - er en længsel efter frihed. Vi vil generobre frihedsbegrebet. Vi vil ikke lade os begrænse af den herskende forbrugsfrihed, hvor økonomisk stræben og grådighed vinder over miljø og medmenneskelighed. Hvor rigdom og vækst kun er for de få. Hvor vi taber mennesker på gulvet, fordi den ubegrænset økonomisk frihed også har en bagside; frihed til at gå i hundene. Frihed er så meget mere end egoistiske behov. Frihed er for alle. For fællesskabet. For naturen. For forskellige familier. For alle borgere. For skolerne. For landsbyerne. Både de store og de små. Frihed er for os alle. Kun gennem frihed skaber vi social værdighed og de levende, bæredygtige fællesskaber, vi længes efter.

For det giver ikke mening, at kommunerne ikke har friheden til at sætte solceller op på de mange kommunale tage rundt om i vores land. Det giver ikke mening, at vores arbejdsløse ikke har friheden til i ro og fred at finde sig et nyt arbejde uden kontrol og mistillid. Det giver ikke mening, at de små bysamfund ikke har friheden til selv at udtænke og ombygge vores bysamfund efter lokale behov og idérigdom. Det giver heller ikke mening, at vores skoler ikke har friheden til selv at tilrettelægge de bedste skoleforløb for netop deres elever. Det giver ikke mening, at iværksættere ikke har friheden til at knokle for en start up med trygheden fra dagpenge de første par år. Og det giver ikke mening, at offentlige ansatte ikke har den fulde frihed til at fokusere på borgernes behov på grund af bureaukratiske kontrolskemaer og topstyring. Al denne ufrihed giver ingen mening. Derfor udspringer Alternativet af en længsel efter frihed.

I dag måler vi verdens rigdom ud fra en ensporet økonomisk bundlinje. Jo mere overskud der er på finanserne – jo rigere er vi. Men denne tankegang har kostet os dyrt på det menneskelige plan og kastet kloden ud i gennemgribende klimaforandringer. Derfor har Alternativet indført tre bundlinjer. Vi ser rigdom som bæredygtighed og balance. Rigdom er fremgang for alle. Derfor har vi udvidet den økonomiske bundlinje med en menneskelig bundlinje og en klimamæssig bundlinje. For at skabe balance og fremgang skal vi mennesker og klodens økosystemer selvfølgelig også trives. Det er reel rigdom. Derfor vil vi bruge vores økonomiske resurser til at understøtte et samfund og en klode i balance. Vi vil skabe fremgang i stedet for vækst – frihed i stedet for grådighed. Derfor præsenterer vi herunder ni politiske områder med en række signaturforslag. Tilsammen vil de skabe den nødvendige balance på alle tre bundlinjer. På den måde bevæger vi vores samfund i den rigtige retning – mod en bæredygtige frihed.

EN FRI NATUR

Frihed gælder også naturen. Derfor vil Alternativet indføre juridiske rettigheder til naturen. Det kan være en grundlovssikret ret eller anden lovgivning, der sikrer naturens frihedsrettigheder. Vigtigst er det, at vores natur og miljø er beskyttet mod udnyttelse og udpining af kortsigtede interesser fra industri og erhvervsliv. Vi ser lande som USA, New Zealand og Ecuador have succes med denne løsning. Derfor ved vi, at det er muligt at sikre naturens frihed utvetydigt gennem klar lovgivningen. Vi vil også sikre friheden til vild natur ved at øremærke 20 procent af Danmarks landareal til en naturzone med fri, vild natur. Den skal være beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Arealerne skal komme fra statens egen drift og i samarbejde med frivillige, private jord -og skovejere. På den måde får vi alle ret til mere fri natur.

Politiske signaturforslag

 1. Miljø & sundhed: ”På vej mod en giftfri fremtid”
  Alternativet vil reducere og styrke kontrollen med farlige kemiske
  stoffer. Vi ønsker at komme tættere på en giftfri fremtid, hvor hensynet til forbrugerne og miljøet vægtes langt højere end i dag.

 2. Naturen er vores andet hjem: ”20% vild natur” og ”Giv naturen juridiske rettigheder”.
  Alternativet vil omlægge 20 procent af Danmarks landareal til vild natur, så vi øger biodiversiteten og skaber flere naturoplevelser for os alle. Vi vil også give naturen frihedsrettigheder ved at skrive naturen ind i for eksempel grundloven, så den er beskyttet gennem domstolene.

 3. Et grønt landbrug: ”Giv landbrugets støtte til omlægning ud fra klima, dyrevelfærd og biodiversitetshensyn”
  Alternativet vil sikre en grøn omlægning af vores landbrug, fordi produktionen af fødevarer og dyrefoder er ansvarlig for en stor belastning af både klima og miljø. Ved at omlægge landbrugsstøtten til et bæredygtigt landbrug investerer vi skatteborgernes penge i vores fælles natur og sundhed.

DET FRIE MENNESKE

I Alternativet ønsker vi at sætte mennesket fri ved at frisætte de systemer, vores samfund er bygget på. Vi skal indrette vores samfund på tillid frem for kontrol - stole på borgerne og de offentlige ansatte. Det vil vi blandt andet gøre med decentralisering, afbureaukratisering og langt mere borgerdrevet demokrati. På alle planer. Beslutningerne skal ud til de mennesker, de rent faktisk berører. På den måde får vi friheden til de fællesskaber, vi længes efter. Vi vil dermed styrke vores kultur –og foreningsliv. Alternativet vil indføre kontanthjælp og dagpenge uden modkrav, fordi vi stoler på den menneskelige drift efter meningsfuld selvforsørgelse. Ultimativt arbejder vi henimod ubetinget basisindkomst til alle, og en arbejdsuge på 30 timer. På den måde skaber vi frihed til udfoldelse for hvert enkelt menneske uden risiko for fysisk eller psykisk nedslidning. Det er social værdighed.

Politiske signaturforslag

 1. Mennesket i centrum: ”Afbureaukratisering og tillid til offentligt ansatte”, ”Kontanthjælp og dagpenge uden modkrav”, ”Ubetinget basisindkomst til alle” og ”30 timers arbejdsuge”.
  Alternativet vil bygge de offentlige systemer på tillid frem for kontrol, så både vi borgere og de offentlige ansatte har frihed til at skabe de bedste liv for os selv og for hinanden. Vores samfund og fællesskab skal også være bæredygtige.

 2. Fokus på lokalsamfundet: ”Giv beboerne frihed til at indrette deres lokalsamfund”, ”Afskaf ghettoloven” og ”Mere kunst, færre mursten og flere frizoner”.
  Alternativet vil give os borgere langt større mulighed for at forme egne bysamfund uden begrænsende blokeringer for idérige og bæredygtige planer. Samtidig vil vi oprette frizoner rundt omkring i landet, hvor lokale kunstnere har adgang til lokaler til udøvelse af deres kunstneriske virke. Friheden skal nå helt ud i vores lokalsamfund.

 3. Fremtiden er vores børn og unge: ”National strategi for mental trivsel blandt børn og unge”, ”Gentænkning af optagelses –og karaktersystemet” og ”Rugekasser for iværksættere på alle institutioner for ungdomsuddannelser”.
  Alternativet vil afvikle præstationssamfundet i skole og uddannelsessystemet og i stedet fokusere på uddannelse, dannelse og trivsel med fokus på læringsglæde frem for præstationspres. Med det præstationssamfund vi har bygget, er mange børn og unge pressede i en tidlig alder. Vi skal også give de unge redskaber til at navigere i tilværelsen sammen med de faglige egenskaber.

ØKONOMISK FRIHED MED ANSVAR

I Alternativet hylder vi iværksætteri, erhvervslivets frie kreativitet og grønne muligheder. Vi tror på, at danske virksomheder har evnerne til at skabe en grøn omstilling i balance med både mennesker og miljø. Derfor vil Alternativet booste grønt iværksætteri og erhvervsliv. Vi skal løse vores udfordringer i samarbejde med virksomhederne, så staten alene sætter rammerne, mens erhvervslivet skaber mulighederne. De har både erfaringen og drivet til at komme først med de grønneste løsninger. Derfor skal vi heller ikke være bange for at afvikle al sort energiudvinding. Nu. Danmark ér rustet til en 100 procent grøn omlægning af både energi og boligsektoren. Vi har hjernerne til at klare opgaven. Alternativet vil bakke omstillingen op med en grøn skatte, moms –og afgiftsreform. Så forureneren betaler. Erhvervslivet skal nok forurene mindre helt af sig selv med de rette rammer. Det er frihed med ansvar.

Politiske signaturforslag

 1. Fællesskabet går forrest: ”Offentlige investeringer til gavn for mennesker, natur og klima”.
  Alternativet vil investere offentlige midler til at fremme et bæredygtigt samfund for både mennesker og miljø. Som ansvarlige samfundsborgere må vi skatteborgere gå forrest i den grønne omstilling.

 2. Erhvervslivet tager ansvar: ”Bæredygtigt erhvervsliv og grønt iværksætteri”
  Alternativet vil gøre erhvervslivet til centrum om den grønne omstilling. Hvis den skal blive en succes, der holder på den lange bane, skal omstillingen være forankret i vores virksomheder. Erhvervslivet er fundamentet for vores økonomiske stabilitet. Samtidig er virksomhedernes produktion og vores internationale forbrug ansvarlig for et enormt CO2-udslip og anden belastning af vores klima og miljø. Det skal vi gøre noget ved.

 3. Forureneren betaler: ”Grøn skatte-, moms og afgiftsreform med udgangspunkt i princippet om at forureneren betaler til gavn for naturen og mennesker”.
  Alternativet vil omprioritere vores skatte-, moms- og afgiftssystem. Det er nemlig en anden grundsten i den grønne omstilling. Regningen for oprydningen efter klima –og miljøbelastningen skal ligge hos de virksomheder, der forurener mest og de forbrugere, der køber varer med den største klimabelastning. Det er det eneste rimelige.

MODET TIL AT SE FREMAD

Disse udvalgte politiske signaturforslag er en strategisk fokusering af Alternativets politik frem mod de kommende valg. De ekskluderer ikke vores øvrige politik. Hele vores regeringsprogram og alle vores politiske forslag i partiprogrammet står fast. Gentagne gange har vi vist, at Alternativets politik er større, end vi er. At de andre partier overtager vores politik lidt efter lidt. Skridt for skridt. Derfor er Alternativet vigtig. Vi har modet til at se problemerne i øjnene. Vi har modet til at komme med de nødvendige løsninger. Vi holder håbet højt. Og kæmper videre. Sammen.


Jeg glæder mig utrolig meget til den politiske samtale på landsmødet.

Grønne hilsner
Josephine

Hent frihedsfortællingen som PDF her.

11 Synes om

Et inspirerende og også genkendeligt skriv, hvilket jeg ser er positivt, da vi ikke behøver at genopfinde Alternativet, men dykke ned i det fundament som er så stærkt!

Jeg kunne godt tænke mig at der også var fokus på de voksnes mentale trivsel. Det ligger i det med bæredygtige fællesskaber, men jeg så det gerne udtrykt endnu klarere at det omfatter den stress epidemi vi har, og hvor afgørende det er, at vores familieliv eksempelvis er langt mere bæredygtigt, blandt andet gennem mulighed for 30 timers arbejdsuge og at vælge anderledes end normen idag, når børn er mindst.

Det har igen også en stor betydning ift børn og unges mentale trivsel, at der er ro og balance på hjemmefronten, og også i daginstitutioner.

Og en sidste bemærkning er, at jo mere overskud og meningsfuldhed man oplever i sit hverdagsliv, jo mere energi er der til at se på alvoren i den grønne omstilling. Det kræver overskud, at ændre vaner, helt basalt.

Jeg glæder mig til en masse gode debatter og fælleskab, online såvel som fysisk :blush:

Kh Nanna

3 Synes om

Forandringer sker først, når vi kan se dem konkret og visuelt.

Jeg er meget optaget af Morten Munsters tilgange (nej ikke youtuberen, men ham med Jytte fra Marketing). Det er altid er svært, både i virksomheder og politisk, at omsætte visioner og politik til konkrete tydelige handlinger. Det er det jeg tænker vi skal bruge tiden, når vi drøfter oplægget og hvordan vi omsætter det.

Så for hver pind i hver afdeling og for de politiske udspil der omtales, bør vi udvikle de konkrete handlinger man kan se, når et forslag er gennemført. Videotesten kaldes det. At man tydeligt kan se, den handling der skal ske, for at en politik er gennemført

At se på gennemførelsen af politik i det perspektiv er nok ikke nemt, men når det er gjort, er det meget nemt at fortælle andre hvad et konkret forslag betyder i det levede liv.

5 Synes om

Fuldstændig enig Nanna! Spot on!

Kære Josephine :slightly_smiling_face:

Tak for dette politiske papir, som jeg forstår har været debatteret i diverse fora allerede - det vidner om demokratisk åbenhed!

Jeg har brug for at stoppe op ved afsnit tre under overskriften: “En længsel efter frihed”. Og det har jeg, fordi de tolv gange “ikke” giver mig indtryk af en sort/hvid-tankegang, som gør mig delvis modløs…Jeg er godt klar over, at de tolv gange “ikke” er skrevet for at begrunde længslen efter frihed. Men ord er handling og skaber nye handlinger - og / eller ineffektivitet. Så jeg kunne tænke mig, at vi vender afsnittet 180 grader med vægt på fremtiden og det vi gerne vil opnå, så begrundelserne udbygges og forstærkes i de politiske signaturforslag.
Det giver mening:
-at kommunerne får friheden til at sætte solceller op på mange kommunale tage, fordi…
-at arbejdsledige får friheden til at finde arbejde uden kontrol og mistillid, fordi…
-at vores små bysamfund får friheden til selv at udtænke og ombygge vores bysamfund efter lokale behov og iderigdom, fordi…
-at vores skoler får friheden til selv at tilrettelægge de bedste skoleforløb for netop deres elever, fordi…
-at iværksættere får friheden til at knokle for en start up med trygheden fra dagpenge de første par år, fordi…
-at offentlige ansatte får frihed til at fokusere på borgernes behov, fordi…

Og Ja, jeg holder håbet højt - håber, at vi sammen kan udbygge begrundelser og underbygge argumenterne for forandringerne.

Kærlig hilsen
Gunhild :slightly_smiling_face:

3 Synes om

Tak til Josephine og alle, som har været med til at formulere denne frihedsvision. Det har været utrolig tiltrængt at fokusere på og formulere et frihedsbegreb, som er mere end den traditionelle materialistisk, individualistisk og snævert liberalistisk funderede frihedsopfattelse, som desværre har været fremherskende og næsten enerådende i den vestlige verden i mange år. Jeg synes det er genialt at kalde det en bæredygtig frihedsfortælling. Der er her sat fokus på noget meget grundlæggende og det er vist med konkrete eksempler hvordan det kan være pejlemærker for konkret politikudvikling og aktuelle beslutninger. Jeg synes det er meget vellykket og at det er noget af det mest klare og slagkraftige jeg nogensinde har set fra Alternativet. Jeg er sådan set enig i det sproglige med en masse ‘ikke’ i rap, men på den anden side, så er der her en liste af sager, som jeg selv føler har været og stadig er utrolig frustrerende, og lige netop der er det som om formuleringen her egner sig godt til at sætte ord på den frustration. Måske tænker jeg også for sort-hvidt, jeg har bare utrolig svært ved at forstå at offentlige instanser ikke for 10 år siden alle har sat solceller på tagene, og at de love, som forhindrer det stadig findes.

1 Synes om

Kære, kære Sten! :slightly_smiling_face:

Det er 100 procent, at det nye frihedsbegreb i Alternativet er kommet for at blive! Supermotiverende, ikke-materialistisk og bæredygtigt funderet! Tak for et fantastisk teamwork!

Når det gælder solceller på kommunale bygninger, hvilke paragraffer samt evt. litra står i vejen, hvis nogen ? er der flere argumneter, som skal udbores?

Jeg efterlyser argumenter på alle parametre i frihedsdokumentet, så efterfølgende metoder kommer til at fremstå krystalklare! Det er mit ærinde, sat metoder kommer til at ligge lige før vores næste kvantespring som Alternativet!

Kærlig hilsen Gunhild :sparkler:

Kære med-Alternativister.
Tak for meget fint skriv. Egentlig er jeg imod frihedsbegrebet (som i mange år har stået for højrefløjs grådighed), men jeg synes helheden i skrivet begrunder/argumenterer for hvorfor ‘Frihedsfortælling’.
Jeg kommer til at tænke på to ting:

 1. For mig må der nødvendigvis under ‘Det frie menneske’ pkt. 6 ‘Fremtiden er vores børn og unge’ omhandlende børns mentale trivsel indføres absolut nødvendigt krav om indføring af minimumsnormering i daginstitutionerne. Lige nu. I alle institutioner!
 2. I afsnittet ‘En længsel efter frihed s. 1, hvor man skriver at ‘Frihed er for alle’, og helt specifikt nævner skoler og landsbyer, der mener jeg, at vi er nødt til at brede ud, så der frem for skoler står ‘daginstitutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner, forskning, offentligt og privat arbejdsmarked, samt når man står uden for arbejdsmarkedet. Ikke kun skoler.
  Ligeledes mener vi vel ikke, at frihed kun er for landsbyerne - men også byerne (vi er et by-parti), landsbyerne og ude i landdistrikterne!?
  Glæder mig/håber på at kunne ses næste weekend i Odense - Helle
1 Synes om

Oplægget ”En bæredygtig frihedsfortælling” er tænkt som Alternativets politiske fokuspunkter i de næste 2-3 år. Det er derfor helt afgørende for Alternativets overlevelse, at oplægget giver genlyd i den politiske debat.

Et helt centralt punkt i oplægget er: ” For det - der gennemsyrer al vores politik - er en længsel efter frihed” (s.1) .Det bekymre mig, hvis det skal være Alternativets vigtigste budskab i en tid, hvor samfundet på tværs af alle økonomiske, sociale og politiske skel har accepteret at suspendere en af de mest dyrbare friheder - forsamlingsfriheden - for at hjælpe de svageste og mest sårbare i vores samfund.
Hvorfor ikke sætte fokus på ”levende bæredygtige fællesskaber”, der indgår i samme sætning om Alternativets politiske idé.

Når jeg læser oplægget kan jeg selvfølgelig genkende mange af Alternativets politikområder, men jeg ser dem ikke i sammenhæng med frihed, hvor ordet frihed ofte er ”påklistret” oplæggets argumenter (fx ”frihed til at gå i hundene”). De fleste ”frihed’er” i oplægget kan med fordel erstattes af ”rettigheder”, Dermed undgår vi også en svær politisk debat om, hvad forskellen er mellem det neoliberalistiske mål om frihed fra statsindblanding og oplæggets definition af ”det frie menneske” (s.3)

Oplægget kunne i stedet benævnes: ”En fortælling om den bæredygtige omstilling”, der beskriver politikområder, hvor vi appellerer til fælles samfundsansvar i udvikling af metoder og værktøjer til den ufravigelige omstilling.

Oplæggets ni signaturforslag skal være med til at bringe Alternativet ind i den offentlige debat om den bæredygtige omstilling. Det er ni udvalgte områder, der skal vise, at Alternativet har mere perspektivrige og bedre kreative løsninger end de øvrige partier i Folketinget, regioner og kommuner. Sådan som signaturforslagene er formuleret i oplægget, er de svære at skelne fra andre partiers lignende forslag.

Hvert af de ni områder er mere uddybende beskrevet i Alternativets tre bundlinjer og konkretiseret i Alternativets regeringsprogram. Vi får næppe folk uden for Alternativets rækker (inkl. pressen) til at interessere sig for det ”nye” politiske oplæg, med mindre der kommer ni mere skarpe Alternative bud på de politiske fokuspunkter.

2 Synes om