Nyt om Aarsmødedag Thy – Mors søndag den 10. juni kl. 11.00 – kl. 15.30

Kære medlem af Alternativet

Vi afholder den ordinære generalforsamling kl. 11.00 – kl. 12.30.

Herefter (fra kl. 12.30 til kl. 15.30) vil der være fælles spisning og hyggelig leg og samvær.

Årsmødet vil finde sted ved
Skovlegepladsen ved Klitmøllervej 86 (mellem Thisted og Klitmøller).

Vi vil helst, at det meste årsmødet bliver udendørs, men vi sørger for, at vi kan komme i tørvejr, hvis det regner.

Under det hyggelige samvær kan vi fx uformelt drøfte, hvilke aktiviteter Alternativet kunne have i 2018 – 2019, og vi kan drøfte Alternativet som bevægelse.
Vi vil bl.a. arrangere ‘‘Walk and talk’’.

Den første indkaldelse blev mailet til medlemmerne den 29. april (6 uger før generalforsamlingen).

Dagsorden til generalforsamlingen

1. Velkommen ved forperson

2. Valg af dirigent

3. Valg af stemmetællere og referenter

4. Bestyrelsens beretning for lokalforeningen

5. Fremlæggelse af regnskab 2017 til godkendelse

6. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg:
Valg til Ombudsråd, Konfliktmæglingsråd.

Ombudsrådet er afløst af ad hoc læringsudvalg (p.t. ingen repræsentant), Konfliktmæglingsrådet er omdøbt til Dialogrådet (rep: Jørgen Allan Petersen, Skørping), storkredsens kandidatudvalg (rep: Jens Ole Hald, Thisted), storkredsens politiske udvalg (rep: Gustav S. Sørensen, Hørdum, Thy), Politisk Forum – POFO (rep: Elena Smith, Stae, Vodskov, Aalborg og Gustav S. Sørensen, Hørdum, Thy), hovedbestyrelse (rep: Anne-Marie Gertsen, Aalborg), vedtægtsudvalg (rep: Anne Guldborg Pedersen, Storvorde, Aalborg).

7. Vedtægtsforslag fra landsmøde og bestyrelse

Indhold: paragraf 3, stk 3: ‘‘Når der opstår en konflikt, forsøges den løst i mindelighed i den forening, hvori den udspiller sig. Dialogrådet kan efter skøn inddrages.’’ (Dialogrådet indføjet som SKAL); (paragraf 12, stk 5) ‘‘Tillidsvalgte er valgt for en et-årig periode. Valgperioden kan dog strækkes til op til 18 måneder, hvis dette besluttes af foreningens medlemmer i forbindelse med valget.’’ (nyt stykke som KAN); (paragraf 12, stk 6) ‘‘Medlemmer af Folketinget eller Europaparlamentet kan kun opstille til kommunal- og regionsvalg, såfremt Hovedbestyrelsen giver dispensation hertil efter indstilling fra den pågældende kommuneforening, henholdsvis storkreds.’’ (nyt stykke som SKAL); (paragraf 16, overskrift): ‘‘Tegning og Økonomi og Data’’ (‘‘og Data’’ indføjet som SKAL); (paragraf 16, stk. 7): ‘‘Bestyrelsen i lokalforeninger er ansvarlig for at leve op til Alternativets regler for bekyttelse og håndtering af persondata, herunder specifikt medlemmernes data.’’ (nyt stykke som SKAL).

8. Behandling af forslag fra medlemmer

9. Valg til bestyrelsen og suppleanter

På valg er Anni Margon Andersen (genopstiller), Christian N. Grant (genopstiller) og Gustav S. Sørensen (udtræder, da han er aspirant til Folketinget).
De øvrige (Aase Stjerne Hansen, Joachim P. Kjeldsen, Simon Markfoged Madsen og Emilie J. Giese) er valgte tidligere i 2018, og de fortsætter til juni 2019.
De senest valgte suppleanter er: Jette Jacobsen Sørensen og Jens Kristian Overgaard.

Hvis du overvejer at stille op til bestyrelsen eller som suppleant, så forventer vi, at du giver en kort præsentation af dig selv og dit engagement i bestyrelsen.
Det er tilstrækkeligt at præsentere sig mundtligt på generalforsamlingen.
Hvis du har skrevet et opstillingsgrundlag eller lignende, så er du naturligvis meget velkommen til at medbringe dette (i et passende antal eksemplarer) til generalforsamlingen.

10. Valg af revisorer og suppleanter
De nuværende revisorer er Jens Ole Hald, Thisted og Jens Lund Handrup, Koldby.

11. Aktuel kommunalpolitik
ved Joachim og evt. skyggeudvalg.

12. Eventuelt

Venlig hilsen
bestyrelsen