Nyhedsbrev Storkreds Fyn

Kære medlemmer på Fyn

Det har været et travlt og lettere kaotisk halvår for os i Storkreds Fyns bestyrelse. Først og fremmest skal vi beklage at vi ikke har sendt nyhedsbreve ud her i 2017 i regelmæssig frekvens. Dette skyldes bl.a., at vi endnu ikke har fundet skribenter til det kommunikationsteam, som vi i øjeblikket forsøger at etablere. Derudover har vi også brugt mange kræfter på en omfattende evalueringsproces omkring opstillingsprocessen for folketingskandidater, på forberedelser og afvikling af opstillingsmøde til regionalvalg i Region Syd, samt planlægning af det arrangement, som vi desværre måtte aflyse - “Det Fynske Fo´slaw”. Og sidst men ikke mindst har vi været udsat for en eksklusion af et medlem af vores bestyrelse, hvilket også har medført en del turbulens.

Opstillingsmøde for Folketingskandidater
Der blev tilbage i Januar rejst tvivl om afstemningsprocessen på opstillingsmødet tilbage i November 2016, hvor der blev stemt om spidskandidatur. Bestyrelsen har modtaget en klage fra et medlem over at alle forslag om spidskandidatur ikke blev sat til afstemning. Vi har taget denne klage meget seriøst, og vi har forsøgt at behandle denne på behørig vis. Kritikpunkterne har også delvis været medvirkende til at skabe uro i kandidatgruppen, og der har derfor været afholdt 2 evalueringsmøder med bestyrelsen og kandidaterne. Marianne Walther Johnsen valgte i processen at trække sit kandidatur. I kan læse hendes officielle udmelding på Facebook på dette link:

Referat fra opstillingsmødet og evalueringsmøderne findes her:

Den fremsendte klage kan læses her: https://alternativet.dk/application/files/9714/9510/1561/William_Fibaeks_klage_over_opstillingsmodet_i_Fynsk_Storkreds_november_2017_-_sagsnr_0001.pdf

Ombudsrådets svar på klagen kan læses her: https://alternativet.dk/application/files/2214/9510/1611/Ombudsradets_svar_til_William_Fibaek_Sagsnr_0001.pdf

Du kan læse mere om hvad ombudsrådet er for en størrelse her:
https://alternativet.dk/personer/hovedbestyrelsen/ombudsradet

Vi har selvfølgelig taget kritikken med os fremadrettet og vi vil gøre vores bedste, for at rette op og blive bedre.

Forperson og bestyrelsesmedlemmer
I januar 2017 gik Thor Loldrup af som forperson. Thor er fortsat menigt medlem i bestyrelsen. Vi skal selvfølgelig rette en stor tak til Thor for den kæmpe indsats han har lagt som forperson i bestyrelsen.
Jacob Gram Green har overtaget posten som forperson. Lars Kristensen forlod bestyrelsen i november da han blev valgt som folketingskandidat og derfor ikke kan sidde i bestyrelsen. I februar 2017 trak Per Roholt sig fra bestyrelsen. Stor tak til begge for deres indsats. Suppleanterne Lenette Iversen og Frank Lundstrøm er trådt ind i bestyrelsen.

Alternativets lokaler i Odense
Hovedbestyrelsen har for nylig meldt ud, at der fra 2018 ikke længere ville være økonomisk støtte til lokalerne i de 3 store byer. For Odense og Fyn ville det betyde, at der ikke længere ville være midler til at beholde vores lokaler i Odense. Heldigvis havde nogle medlemmer indsendt et forslag til Landsmødet her den 27. og 28. maj om fortsat tilskud til lokaler. Forslaget blev vedtaget.

Opstillingsmøde Region Syd
Den 29. marts afholdte vi i samarbejde med bestyrelsen i Syd Jylland opstillingsmøde for Region Syd. På opstillingsmødet blev der indstillet 3 forslag til nomineret/spidskandidat og af erfaring fra det tidligere opstillingsmøde til Folketing, blev alle forslag sat til afstemning. Referatet fra opstillingsmødet kan ses på følgende link:

Eksklusion af Rolf Jackson
I modtog den 15. maj en mail fra Hovedbestyrelsen om, at HB og Politisk ledelse har besluttet at akut-ekskludere Rolf Jackson fra Alternativet. Rolf var valgt som kandidat til Odense Byråd samt medlem af storkredsbestyrelsen og Politisk Forum. Storkreds Fyns bestyrelse har ikke været en del af processen og er heller ikke blevet hørt i sagen. Vi blev pålagt tavshedspligt i den periode hvor Rolf havde mulighed for at anke sagen. Efterfølgende har der været en del debat om hvorvidt processen er foregået korrekt efter vedtægterne og hvorvidt paragraffen om akut-eksklusion kunne anvendes med rimelighed. En eksklusion er altid trist og det er vigtigt løbende at gøre sig overvejelser om, hvordan der kan gribes ind tidligere en anden gang, så dette kan undgås.

Det Fynske Fo´ slaw
Arrangementet det Fynske Fo`slaw skulle have været afholdt hos Rolf Jackson i Åsum den 6. maj 2017. Grundet Rolf Jacksons eksklusion kunne vi ikke afholde det i hans lokaler og vi kunne ikke nå at finde nye, så vi havde ikke anden mulighed end at aflyse arrangementet. De 26 medlemmer der havde tilmeldt sig indenfor tidsfristen, har selvfølgelig fået deres penge tilbage.

Kommunikationsteamet
Vi har på det sidste arbejdet på at stable et kommunikationsteam på benene for Storkreds Fyn. Formålet er at assistere lokalforeningerne med kommunikative opgaver efter ønske og behov og derudover at skrive nyhedsmail og Facebook opslag for storkredsbestyrelsen. Hvis du har lyst til at være en del af teamet så kontakt Thor Loldrup på mail: thor.loldrup@alternativet.dk. Langt det meste arbejde kan foregå online hjemmefra, så der er ikke lagt op til mange fysiske møder. Så giv lyd, hvis det er noget for dig.

Mange hilsner
Storkredsbestyrelsen