Nyhedsbrev maj 2017 Thy-Mors

NYHEDSBREV MAJ 2017

Så blev det forår, og her følger en opdatering på arbejdet i Alternativet Thy-Mors, som i øjeblikket er præget af forberedelser til efterårets kommunalvalg og forudgående valgkamp. Vi er nu 73 medlemmer i lokalforeningen, og fire kandidater er indtil videre opstillet i Thisted Kommune. Derudover er en af kandidaterne, Gustav Sieg Sørensen samtidig valgt som kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland.

Indhold:

 • ’Alles Folkemøde’ social POLA den 1. juni
 • Kandidater – overvejer du at stille op?
 • Et grønnere Thy – POLA i januar
 • Visionsspil – Et grønnere Thy (medlemsmøde i februar)
 • Valgforbund med SF og EL
 • Valgprogram
 • Kommende møder

’Alles Folkemøde’ – politisk laboratorium om Thisted Kommunes børne/familie- og socialpolitik
Torsdag den 1. juni holder vi politisk laboratorium (POLA) som en del af Alternativets landsdækkende ’Alles Folkemøde’. Flere ved mere, og vi har brug for din viden og dine inputs til at udvikle en social bæredygtig lokalpolitik. En politik som rækker fremad for hele Thy og Hannæs og som vil være en del af vores valgprogram til efterårets kommunalvalg. Du vil modtage en særskilt invitation til POLA’en. Torsten Gejl, der er Alternativets socialordfører på Christiansborg og valgt i Nordjylland, deltager som inspirator på mødet. Men det er primært din og de øvrige deltageres viden, som skal i spil. I januar holdt vi en POLA for grøn politik med 20 deltagere, som har givet en række konkrete forslag til vores valgprogram. Vi håber, du har lyst til at bidrage på det socialpolitiske område den 1. juni. Og tag gerne en ven med.

Kandidater – overvejer du at stille op?
I september skal vi aflevere listen over de kandidater, vi ønsker at opstille til kommunalvalget. Indtil videre har medlemmerne valgt fire kandidater til opstilling i Thy. Pt. har bestyrelsen kendskab til yderligere en, der vil søge medlemmernes opbakning som kandidat på et opstillingsmøde efter sommerferien. Alle kandidater er mænd, og vi vil gerne opfordre til, at hvis du har en lille lokalpolitiker i maven, så meld dig på banen. Det behøver ikke nødvendigvis være som fuldbyrdet kandidat – det kan også være som kandidataspirant for at snuse lidt til det. På vores årsmøde den 7. juni vil vi samle op på kandidater og mulige kandidater og fastsætte en dato for opstillingsmøde i sensommeren.

HUSK. Man skal have været medlem af Alternativet i mindst tre måneder for at kunne blive valgt som kandidat. Dvs. kender du en potentiel kandidat, som ikke er medlem, så kan vedkommende stadig nå at melde sig ind og blive opstillet om tre måneder, inden vi afleverer den officielle kandidatliste på Rådhuset.

’Et grønnere Thy’ POLA i januar
I januar holdt vi medlemsmøde på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Ydby. Mødet var arrangeret som et politisk laboratorium (POLA) med overskriften ’Et grønnere Thy’. Efter oplæg af Jane Kruse, NFVE, om vindmøller og Joachim Plaetner Kjeldsen om økologi, bestod resten af dagen af en workshop, hvor de 20 deltagere sammen diskuterede sig frem til en række konkrete forslag til vores grønne politik. Til sidst prioriterede deltagerne de mange forslag, inden vi sluttede af med en udsøgt, vegetarisk, økologisk middag. En stribe af POLA’ens forslag har direkte eller indirekte fundet vej til vores valgprogram, som er under fortsat skrivning.

Visionsspil – et grønnere Thy (Medlemsmøde)
Den 23. februar holdt vi et medlemsmøde, hvor vi samlede op på den grønne POLA via visionsspillet – udviklet af bl.a. Alternativets lokalkreds i Odsherred. Det gav en rigtig god indsigt og vidensdeling og bidrog til at konkretisere og kvalificere vores politisk forslag yderligere.
Medlemsmødet besluttede samtidig at give bestyrelsen mandat til at indgå teknisk valgforbund med SF og Enhedslisten.

Valgforbund med SF og EL
Den 23. marts holdt vi møde med repræsentanter fra Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten med henblik på at indgå aftale om teknisk valgforbund. Her følger referat:

Referat af valgforbunds-møde ml. Enhedslisten, SF og Alternativet

Deltagere:
EL
Jens Otto Madsen
Michael Riber Jørgensen

SF
Morten Bo Bertelsen
Thorkil Olesen

Alternativet
Aase Stjerne Hansen
Joachim Plaetner Kjeldsen
Gustav Sieg Sørensen


Alle tre partier gav udsagn for ønske om og opbakning fra baglandet til at indgå indbyrdes, teknisk valgforbund. På mødet udfærdigedes en skriftlig aftale om valgforbund, som blev underskrevet af Jens Otto Madsen (EL), Thorkil Olesen (SF) og Aase Stjerne Hansen (AL).

Det bemærkes, at RV også er inviteret med i valgforbundet, såfremt partiet opstiller kandidater i Thisted Kommune.

Det rent tekniske i at ”ønske” hinanden indbyrdes på hver sin blanket på Rådhuset blev gennemgået.

Partierne aftalte desuden at tale med hinanden indbyrdes som de første på valgaftenen.
Der var debat om forskellige typer af løbende fællesmøder. Medlemsmøder, POLA mv. blev nævnt. Det besluttes, at de tre partier holder et årligt fællesmøde i september op til budgetforhandlingerne.

De forskellige, eksterne tillidsposter i diverse kommunale råd, nævn og udvalg – herunder Limfjordsrådet, Grundlisteudvalg, valgstedsformænd mv. Det aftaltes, at partierne holder et møde om dette, når det bliver aktuelt.

Mødet aftalte, at Jens Otto Madsen orienterer pressen om valgforbundsaftalen, og at Thorkil Olesen orientere Socialdemokratiet om samme.


Referent
Joachim Plaetner Kjeldsen

Valgprogram
Som nævnt er vi i fuld gang med at skrive Alternativets valgprogram for Thy. ’Vi’ er bestyrelsen, kandidater samt et par øvrige medlemmer. Vi præsenterer programmet, som det ser ud nu, på vores årsmøde/generalforsamling i Alternativet Thy/Mors den 7. juni. Der vil vi også bede om flere inputs og eventuelt flere pennefører/ghostwritere på enkelte dele af programmet. Kort fortalt dækker programmet over fire politikpakker, der hver for sig og til sammen sigter mod større bæredygtighed – socialt, økonomisk og miljømæssigt – i kommunen og den førte politik. ’Et grønnere Thy’ er en af de fire politikpakker i programmet.

Kommende møder
23. maj. Åbent bestyrelsesmøde Alternativet Thy/Mors
27. – 28. maj. Alternativets Landsmøde, Odense.

 1. juni. Børne/familie/socialpolitisk POLA
 2. juni årsmøde Alternativet Thy/Mors

Dagsorden for årsmødet:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af stemmetællere og referent
 3. Beretning fra bestyrelsen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag fra medlemmer
 6. Præsentation af de lokale kommunalvalgskandidater
 7. Valg af spidskandidat
 8. Valg til bestyrelsen plus to suppleanter. (Da vedtægterne foreskriver, at man ikke både kan være bestyrelsesmedlem og valgkandidat, vil to af bestyrelsens nuværende medlemmer udtræde, da de begge er kandidater. Derudover er to øvrige af de oprindelige bestyrelsesmedlemmer af henholdsvis helbreds- og flyttemæssige årsager udtrådt af bestyrelsesarbejdet. Der skal med andre ord besættes minimum fire bestyrelsesposter).
 9. eventuelt

Med de bedste ønsker om et grønt og varmt forår – vi håber at se dig til et af møderne i den kommende tid Bestyrelsen Alternativet Thy-Mors.

Aase Stjerne Hansen, Joachim Plaetner Kjeldsen, David Jessen, Jette Jakobsen Sørensen, Ove Andersen, Jens Christian Overgaard og Anette Bjørndahl.