Nyhedsbrev fra hovedbestyrelsen

Kære medlemmer

Vi håber I har nydt den gode sommer!

Hovedbestyrelsen har været i arbejdstøjet og i det følgende vil vi dele vores tanker med jer, om den aktuelle status i Alternativet og planen for den kommende tid.

Vores ansvar som ledelse

Både i pressen og på sociale medier bliver valgresultatet analyseret og debatteret. Det er helt naturligt, at vi hver især prøver at forstå forløbet og også at der er forskellige følelser forbundet med det. Alternativet er en ambitiøs bevægelse der har begyndt en venlig revolution, og det er forventeligt at der er mange syn på, hvordan de ambitioner foldes bedst ud. Vi vil møde modstand fra omgivelserne, men også holdningsforskelle internt.

Der er givet dele af de to valgkampe der kunne have været tacklet anderledes og også bedre. Det har vi som ledelse et ansvar for i Hovedbestyrelsen, i Daglig Politisk Ledelse, hos Politisk leder og i Politisk Forum (POFO). Det skal vi stå på mål for og blive vurderet på. Men vi tilstræber også at være en demokratisk og bredt forankret organisation hvor tillidsvalgte, politisk valgte og medlemmer tager ansvar og sammen finder vejen fremad.

Evaluering af valgene

Hovedbestyrelsen har igangsat en bred, dybdegående og inddragende evaluering af valgkampen, vores prioriteringer, organisering, implementering, eksterne faktorer, den politiske situation og ikke mindst de strategiske beslutninger, som lå til grund for forløbene. Både folkevalgte, kandidater, medlemmer og medarbejdere bliver inddraget og vil få mulighed for at komme med input gennem spørgeskemaer, workshops, lokale evalueringsmøder og for personligt input på Dialog. Noget er allerede afviklet og yderligere tiltag vil blive iværksat snarest.

Hovedbestyrelsen samler i efteråret, sammen med sekretariaterne essensen af evalueringen i en form alle, også offentligheden får adgang til. Det skal danne grundlag for læring, selvrefleksion og fremadrettet strategiudvikling. Målet er at blive klogere sammen og på baggrund heraf skabe det stærkest mulige fundament for vores bevægelse herunder vores interne samarbejde og eksterne kommunikation. Men i selve evalueringsprocessen er det allervigtigste, at vi mødes, lytter til hinanden og bliver klogere på de mange perspektiver.

I respekt for evalueringsprocessen tager vi, i den periode ikke vidtgående beslutninger eller drager konklusioner om mulige fremtidsscenarier.

Den valgte ledelse

På Landsmødet i april valgte medlemmerne at forny mandatet til Politisk leder og Landsmødet valgte samtidig en ny og større Hovedbestyrelse på i alt 18 medlemmer, med repræsentanter fra storkredsene, de sidstnævnte valgt direkte på medlemsmøder sammen med medlemmer til POFO. Siden er der også valgt en ny Folketingsgruppe. Det er det ledelsesmæssige hold og som Hovedbestyrelse bakker vi hele holdet op og ser frem til et fortsat tillidsfuldt samarbejde.

Alternativet version 2

Hovedbestyrelsen har, som Alternativets øverste ledelse ansvaret for at sikre rammerne for bevægelsens udvikling og for hele den øvrige organisation. Det skal naturligvis ske i et tæt samarbejde med de øvrige ledelsesorganer, medlemmer og foreninger. Vi gør hele tiden erfaringer med nye demokratiformer og agerer sammen i et spænd af mod, risikovillighed, forstandighed, fornuft, usikkerhed og ydmyghed. I de faser kan demokratiet somme tider synes udfordret og roller og beslutningsgange uklare.

Efter de spontane reaktioner og evalueringsfasen har vi brug for at se fremad - sammen. Vi arbejder på en involverende proces hvor overordnede tanker om bevægelsens virke de kommende år tydeliggøres. Organisatorisk, parlamentarisk, politisk og aktivistisk. Mere om dette hen over efteråret.

Allerede i august påbegyndes der, på Hovedbestyrelsens og politisk leders initiativ i POFO en strategisk politikudviklingsproces. Den vil danne rammen om de næste fire års politiske arbejde. Processen er helt naturligt forankret i Alternativets øverste strategiske politikudviklingsorgan i samarbejde med alle øvrige organer, beslutningsrum, storkredse og lokalforeninger så strategien også kan blive afsæt for lokale strategier og inspiration.

Det er vores ambition, at alle medlemmer vil opleve en tydelig og kommunikerende Hovedbestyrelse, som også arbejder med en mere langsigtet plan og strategi for udviklingen af vores organisation. Tanker som vi glæder os til at dele og udvikle med jer, løbende og på et halvårsmøde. I er altid velkomne til at tage fat i jeres lokalt valgte medlem af Hovedbestyrelsen.

Grønne hilsener

Alternativets Hovedbestyrelse

5 Synes om

Så længe I er så “strategiske”, hvor det handler om “strategi”, befinder I jer i Version 0.

Indgår påtvunget aflivning af gamle og syge (sådan er det blevet med Aktiv Dødshjælp i Holland) også i Version 2 ?

Nå, det gør det så nok. Det passer også godt til en ledelse, der er ufejlbarlig.