Nyhedsbrev fra Alternativet København

Kære medlemmer i Alternativet København.
Det er noget tid siden, at I har hørt fra os. Men frygt ej. Vi har masser af informationer og opdateringer til jer i dette nyhedbrev. Vedhæftet er referater fra vores seneste to bestyrelsesmøder.
God læselyst!

Tovholdere til baggrundsgrupper
Vil du hjælpe Alternativet i København med arbejdet på Rådhuset?
Til hvert udvalg på Rådhuset har vi for lang tid siden oprettet en baggrundsgruppe. Deres funktioner er at opkvalificere beslutninger og lade medlemmer komme indover i den politiske proces.
Vi søger lige nu frivillige tovholdere for 6 baggrundsgrupper: Økonomiudvalget, Socialudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Sundhed- og Omsorgsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Beskæftigelse- og Integrationsudvalget.
Opgaverne som tovholder spænder bredt, men din primære opgave er at være kontaktpersonen mellem baggrundsgruppen og den folkevalgte indenfor dit felt. Du skal lave mødeplaner i baggrundsgruppen sammen med den folkevalgte, oprette events for disse, booke lokaler til møderne, lave og dele dagsordener fra udvalget, skrive og dele referater med den folkevalgte og så skal du naturligvis sammen med resten af gruppen facilitere udviklingen af politik på området.
Er du interesseret, så se vedhæftede dokument, hvor der står meget mere.

Lægdommer
Hvert fjerde år skal vi i partierne indstille en række personer til at fungere som lægdommere ved Københavns Byret, Retten på Frederiksberg eller Østre Landsret. For Alternativet København betyder det at vi skal indstille 229 personer, der skal varetage dette meget vigtige hverv fra 1. januar 2020 til 31. december 2023.

Er det noget for dig? Du kommer til at opleve og medvirke i by- eller landsrettens domsforhandling, votering - og kommer til at opleve alle typer kriminalsager og får dermed et rigtig godt indblik i straffesystemet i Danmark. Det er et stort ansvar, men også en spændende og vigtig demokratisk opgave.

Som lægdommer bliver du i gennemsnit indkaldt 4 gange årligt til at medvirke i en retssag. Sagen kan vare alt fra 2 timer til flere dage. I de sidste tilfælde bliver du som hovedregel kontaktet af retten for at høre, om det kan lade sig gøre at indkalde dig, da de trods alt har en vis forståelse for, at man også kan have et arbejde eller uddannelse at passe.

Hvis du er interesseret, skal du hurtigst muligt sende en mail, med dine oplysninger:
Dit fulde navn, dit cpr nr. stilling og ansættelsessted, adresse, e-mail og telefon nr. til birgittekh@alternativet.dk

Er du ansat i statens centralforvaltning, i en myndighed under justitsministeriets område, som advokat eller advokatfuldmægtig, som præst eller anden form for gejstlig - eller er du født før 1. januar 1944, kan du jævnfør Retsplejelovens §§ 69-70 ikke udpeges.

Og så det med småt: Vi skal gøre dig opmærksom, at der (hvis du takker ja) i forbindelse med grundlisteudvalgets arbejde behandles oplysninger om dit fulde navn, personnummer, adresse og stillingsbetegnelse, og at disse oplysninger videregives til præsidenten for Østre Landsret, samt at Landsrettens præsident efterfølgende indhenter en udtalelse fra kriminalregistret på dig for at sikre, at du opfylder retsplejelovens krav om at være uberygtet.

Julefrokost, tirsdagsmøde og Årsmøde
Den kommende tid har vi flere arrangementer arrangeret af bestyrelsen. Vi vil gerne fremhæve:

Nyt fra BR
Til sidst giver vi ordet til vores borgerrepræsentant, Kim Hjerrild:

I BR-gruppen har de seneste uger været præget af især to sager: Alternativet Københavns høringssvar vedr forslaget til kommuneplanstrategi OG principaftalen vedr Lynetteholmen. Kommuneplanstrategien ‘Verdensby med ansvar’ rummer mange fine visioner og principper, men flere steder savner vi mere konkrete og retningsanvisende mål - jf. at det er strategiens formål at lægge mål og rammer for næste års arbejde med kommuneplanen for 2019-2022.

På grundlag af input fra et glimrende medlemsmøde d. 30.10. har gruppen udformet et høringssvar, hvor fem overordnede strategiske mål for København er omdrejningspunktet:

  1. En grønnere by, der indenfor alle sektorer arbejder konsekvent for at blive grøn og bæredygtig
  2. En by med flere billige, fleksible og bæredygtige boliger, der giver københavnerne mulighed for at bo i byen i alle livets faser
  3. En by, som bevarer og skaber ny plads til håndværks- og produktionsvirksomheder og iværksættere indenfor alle brancher og sektorer, inkl. social-økonomiske initiativer
  4. En by, som bliver stadig mere åben og tilgængelig for flere
  5. En rummelig by, som sikrer borgernes kreative udfoldelse og demokratiske deltagelse og deres adgang til kulturelle tilbud og rekreative arealer

I høringssvaret er nogle af Alternativets væsentligste forslag til tilføjelser følgende:

-krav om et fremtidigt trafiksystem, hvor bløde trafikformer i videst muligt omfang integreres med den kollektive trafik, og hvor opnåelse af CO2-neutralitet, ressource- og omkostningseffektivitet er de afgørende kriterier.

-krav om at der i planperioden planlægges konkret for væsentligt flere små og fleksible boliger (25/50 – 95 kvm), der kan sikre, at København forbliver en by for alle.

-ønske om at der i den kommende planperiode planlægges for sikring af eksisterende og etablering af nye områder for håndværks- og fremstillingsvirksomheder mm. Planlægningen skal sikre arealer, som er til at betale for den mindre (miljømæssigt ansvarlige) håndværks-, service- og byggevirksomhed.

  • gode adgangsveje for blød trafik, i form af grønne stier / cykelstier og nærhed til kollektiv trafik, skal indarbejdes som en forudsætning for alle nye lokalplaner. Alle kommende lokalplaner skal samtidig også vurderes ud fra børns synspunkt mht tilgængelighed, anvendelse og tryghed.

  • ønske om forpligtende mål for udvikling og etablering af kommunale medborger- / multifunktionshuse i alle dele af byen; huse med væsentlig brugerstyring og gerne integreret med andre kommunale funktioner (som fx folkeskoler, idrætshaller, biblioteker.)

Borgerrepræsentationen skal behandle kommuneplanstrategien først i det nye år. Når den endelige strategi foreligger, så vender vi tilbage med nyt - også om, hvordan vi tænker os jer medlemmer inddraget i arbejdet med kommuneplanen.

Høringssvaret kan læses i sin helhed på https://blivhoert.kk.dk/node/47389/svar - og på Alternativet Københavns FB-side.

Lynetteholmen og godkendelse af den principaftale, som overborgmesteren har indgået med regeringen, var det helt store emne på årets næstsidste møde i BR (d. 22.11.). Vi endte i gruppen med at stemme FOR principaftalen, fordi vi brændende ønsker at blive en del af den proces, som skal udmønte de overordnede tanker og gøre dem til - bæredygtig - virkelighed. I forbindelse med vores JA, har vi samtidig har taget klare forbehold for den del af aftalen, som vedrører anlæggelsen af en havnetunnel og en østlig (motor)ringvej. Samtidig er det en forudsætning for Alternativets opbakning til den endelige løsning, at både anlæggelse og drift af Lynetteholmen bliver CO2-neutral. De første meldinger fra Overborgmesteren var tilfredshed over, at et massivt flertal i BR støtter op om visionen om en ny ø med plads til op til 35.000 beboere og et tilsvarende antal arbejdspladser. I de kommende måneder vil det vise sig om flertallet forbliver intakt - og om Alternativet vil være en del af det. Målene om en 100 pct. fremtidssikker og bæredygtig løsning kan vi ikke gå på kompromis med.

Gruppen er fortsat meget glad for det tætte samarbejde med kommuneforeningens bestyrelse - og ikke mindst de faste møder den første tirsdag i hver måned, hvor Å’s medlemmer har mulighed for at få en update og diskutere aktuelle sager med medlemmer fra BR og de forskellige Lokaludvalg. Vi er også blevet enig med bestyrelsen om at arbejde videre med at styrke de baggrundsgrupper, som er tilknyttet hvert af udvalgene / ordførerne i BR. Vi vil stærkt opfordre medlemmer, som er interesserede i at komme helt tæt på kommunens politik indenfor et bestemt politikområde, om at overveje at blive aktiv i en BR-baggrundsgruppe. For os medlemmer er det virkelig, virkelig værdifuldt - for ikke at sige afgørende vigtigt - at vi har engagerede og vidende medlemmer at sparre og udvikle politik sammen med.

På vegne af BR-gruppen ønskes I alle den grønneste og skønneste JUL,

Kim Hjerrild

Med de ord vil vi gerne sige tak for jeres opmærksomhed!
Grønne hilsener
Bestyrelsen i Alternativet København

PS.
HUSK, at vi afholder årets sidste bestyrelsesmøde på tirsdag. Som altid har vi åbent bestyrelsesmøde fra kl 17-17.30 (https://alleos.alternativet.dk/events/view/2524). Vi håber, at nogle af jer vil dukke op.
Tovholder til baggrundsgrupper.pdf (83.0 KB)
13. bestyrelsesmøde - 25. oktober.pdf (95.2 KB)
14. bestyrelsesmøde - 20. november.pdf (97.8 KB)