Nyhedsbrev december 2017

NYHEDSBREV – dec. 2017

Nyhedsbrev Alternativet Thy-Mors

 1.  Julehilsen
  
 2.  Valgresultat
  
 3.  ”Skyggeudvalg”
  
 4.  Politikudvikling
  
 5.  Aktive medlemmer – organisationsudvikling
  
 6.  Valgtilforordnede
  
 7.  Tidlig generalforsamling
  
 8.  Medlemsmøde den 9. januar
  
 9.  Joachims rapport
  

Glædelig jul!

Og tak til alle jer, der gav en hånd med, stillede op, gav en mening til kende, trodsede vestenvinden og fik plakater både op og ned, deltog i valgmøder, Uffe-besøg, gik på gaden, stemte og støttede. Sammen lykkedes det os at slå døren ind til Kommunalbestyrelsen med Alternativets første valgte kommunalbestyrelsesmedlem nogensinde. Tillykke til os alle sammen!

Valget var den foreløbige kulmination på 20 måneders fantastisk rejse. Fra det første interessemøde tidligt i 2016 henover stiftende generalforsamling, medlemsmøder, POLA’er, opstillingsmøder, programskrivning og til sidst en hektisk valgkamp, hvor de fire kandidater og et solidt team bag dem løb rigtig stærkt. Men det er kun en foreløbig kulmination, og meget af arbejdet, begynder først nu. Dels i det daglige arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg, og dels i vores organisation og interaktion med omverden.

Selvom det lykkedes at skrive et solidt og grundigt valgprogram sammen fyldt med alternativ politik, så er der mange politikområder, hvor vi slet ikke har udviklet politik endnu. Det skal vi i gang med, og vi skal i gang med at udfolde en ny, involverende politisk kultur, hvor borgere i hele kommunen har reel mulighed for at spille med og sætte aftryk på politikudvikling. Og så er der ikke mindst organisationen og arbejdet på Mors, som vi skal forsøge at få skubbet i gang.

Der er meget at gribe og gøre i, og i nyhedsbrevet kan du se, hvilke opgaver, der konkret er brug for hænder, hoveder og hjerter til på kort og længere sigt. Vi håber du kan se dig selv i noget af det, eller kender nogen, som kan.

Valgresultat

Alternativet fik 783 stemmer ved valget i Thisted Kommune. Højdespringerne blandt valgkredsene var Sennels (13,2 pct. af stemmerne) og Klitmøller (9,9 pct. af stemmerne). Her følger Kandidaternes personlige stemmetal.

Joachim Plaetner Kjeldsen – 578

Flemming Nielsen – 42

Jens Ole Hald – 36

Gustav Sieg Sørensen – 22

Efter det konstituerende kommunalbestyrelsesmøde den 7. december har Joachim fået en plads i Klima, Miljø- og Teknikudvalget samt en række bestyrelses- og suppleantposter i diverse forsyning-virksomheder og miljøsamarbejder.

”Skyggeudvalg”

Vores kandidat, Joachim Plaetner Kjeldsen, har fået en plads i Klima, Miljø- og Teknikudvalget, og vores valgforbundsfæller i SF og EL sidder i henholdsvis Økonomi- og Social og Sundhedsudvalget. De tre partier vil i udgangspunkt holde gruppemøder sammen, og det efterlader to udvalg, som de valgte kandidater kan holde mindre hånd i hanke med. Erhvervs, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget (EAKU) samt Børne Familie Udvalget (BFU).

Derfor opretter vi to ”skyggeudvalg”, som har til opgave at følge dagsordener og sager i EAKU og BFU, deltage i gruppemøder og lave indstillinger til talepunkter og stemmeliste til Joachim til brug, når sagerne behandles i Kommunalbestyrelsen.

Der er allerede henholdsvis to og tre personer i medlemskredsen, som har meldt sig til at indgå i de to ”skyggeudvalg”. Det er en fireårig periode, vi går i møde, så henad vejen vil der blive brug for flere. På mødet i januar, læs pkt. 8, vil vi vejre stemningen ifht. hvem, der kunne tænke sig at tage del i dette arbejde på et tidspunkt.

Sidder du med lyst til at bidrage til baggrundsarbejdet for de udvalg Joachim og valgforbundet er repræsenteret i, så vil det også være meget velkomment.

Politikudvikling

Gennem vores politiske laboratorier, medlemsmøder og åbne bestyrelsesmøder lykkedes et at udforme en både ambitiøs, visionær og konkret politik med fokus på de tre bundlinjer og seriøs grøn omstilling. Vores valgprogram 20 politiske forslag dækker det grønne og strategiske område grundigt, mens det sociale og økonomiske område berøres delvist, og det kulturelle meget lidt. Vi er med andre ord stadig på begyndelsen af den vej, der leder til et helhedsorienteret politisk alternativt bud på kommunens fremtid.

I det kommende år vil vi gennem en række politiske laboratorier (POLA’er) tage fat på de nævnte politikområder. På medlemsmødet den 9. januar (se pkt. 8) bliver de første planer lagt, og hvis du har idéer til emner, steder, ressourcepersoner at involvere, så vil vi opfordre til at deltage i mødet eller sende en mail med forslag. Flere ved mere, og den fornemmeste opgave bliver at involvere så mange thy- og morsingboer i vores politikudvikling.

Aktive medlemmer og organisationsudvikling

Lokalkredsen Alternativet Thy-Mors har nu eksisteret i knap to år. Vi har 70 medlemmer fordelt i de to kommuner med størstedelen i Thisted Kommune. Meget af det hidtidige arbejde har handlet om politikudvikling for at blive klar til kommunalvalg, og det har betydet et mindre fokus på alt det, der også er Alternativet. Events, happenings, gode, bæredygtige gerninger osv. Mens der jf. pkt. 3 og 4 stadig vil være fuld damp på politikudviklingen og den realpolitiske hverdag, så skal vi også se, om vi ikke kan få udviklet en både større og mere aktiv og involverende organisation, som flere har lyst til at være en del af, uden at det nødvendigvis skal handle om at knuse tal i budgetbilag eller udvikle visionære, politiske linjer.

Der har været en skiftende gruppe på 10-15 personer, som har været meget aktive i foreningens første to år. Det er en flot aktive-procent blandt medlemmerne sammenlignet med andre tilsvarende foreninger, men erfaringerne har også vist, at det er for få. Det er yderst vigtigt, at flere medlemmer tager aktivt del i arbejdet, hvis vi skal lykkes på den lang bane. Så herfra skal der lyde en opfordring til at overveje, om du føler, at du på den ene eller anden måde kan se dig selv bidrage på det ene eller andet niveau jf. pkt. 3, 4, 6 og 7.

Valgtilforordnede

I kraft af, at Alternativet blev valgt ind i kommunalbestyrelsen, vil partiet blive tildelt et mindre antal pladser som valgtilforordnede rundt på valgstederne i kommunen. Vi kender endnu ikke det præcise antal eller valgsteder endnu. De valgtilforordnede skal overse valghandlingen og tælle stemmer op i forbindelse med kommunal, regions, folketings- og EU-parlamentsvalg samt ved eventuelle folkeafstemninger. De valgtilforordnede modtager honorar.

Hvis du vil stille dig til rådighed som valgtilforordnet kan du meddele det på medlemsmødet den 9. januar eller sende en mail til thy.mors@alternativet.dk.

Tidlig generalforsamling

I foreningens førte to år har vi holdt generalforsamling først på sommeren, efter Alternativets årsmøde. På den måde har vi kunnet indføre nationale vedtægtsændringer vedtaget på årsmødet i vores egne, lokale vedtægter. I 2018 er der imidlertid brug for, at vi holder generalforsamlingen tidligere.

Joachim Plaetner Kjeldsen, som hidtil har varetaget posten som næstforperson i bestyrelsen, fratræder i kraft af valget til KB den post. Bestyrelsen har i forvejen forfald og tæller efter 1. januar reelt kun fire personer. Aase Stjerne Hansen, der har været initiativtager til lokalforeningen og forperson siden begyndelsen, ønsker ikke at fortsætte som forperson efter næste generalforsamling.

Du vil derfor modtage en indkaldelse til en tidlig generalforsamling først i det nye år. Overvej gerne, om du kan se dig selv i bestyrelsesarbejdet eller i en suppleantrolle. Alle bestyrelsesmøder er åbne og annonceres på facebook, så du kan også bare dukke op og snuse lidt til at begynde med.

Medlemsmøde den 9. januar

Tirsdag den 9. januar kl. 19.30, Plantagehuset, Thisted, holder vi et medlemsmøde, hvor en række af de emner, som er berørt her i nyhedsbrevet, vil være på dagsorden. Du vil modtage en særskilt invitation til mødet, som også vil blive slået op på foreningens facebookside. Kender du en eller flere, som ikke er medlem, men som har stemt Alternativet eller på anden vis vist interesse, så er de også meget velkomne på mødet. Flere ved mereJ

Joachims rapport

Klokken seks om morgenen onsdag den 22. november kom jeg hjem til min familie og min seng efter, hvad der føltes som et døgn i både himmel og helvede og frem og tilbage igen flere gange. Jeg havde lige fået ro på og lagt mig på puden, da Berlingske ringede og ville have en kommentar. Senere fulgte Radio og TV-avisen og plakatnedtagning dagen igennem afbrudt af kort middagslur. I dagene efter fulgte møder atter møder, interviews og senere catch up på arbejdsfronten.

Der er nu gået et par uger, og oplevelserne i valgkampen og på valgnatten har haft tid til at bundfælle sig lidt. Jeg er stadig skuffet både som polikter, men allermest som borger i kommunen over, at fine ord om dialog og bredt samarbejde forsvandt som dug for solen, da taburetterne skulle fordeles. En konstitueringsaftale, der holder seks af otte partier udenfor, er i min verden meget langt fra definitionen af bred.

I efterrationaliseringens stund kan jeg stille mig selv spørgsmålet, om vi havde haft mulighed for større indflydelse på konstitueringsaftalen, hvis jeg utvetydigt havde peget på Ulla Vestergaard som borgmester på et tidligere tidspunkt? Det er muligt. Men med tanke på, hvordan forhandlingerne blev grebet an, og hvordan konstitueringspartierne rydder bordet for alle formands og næstformandsposter samt lønnede eksterne poster, er jeg glad for, at Alternativet ikke er en del af aftalen.

Med det sagt, så er mine frustrationer over konstitueringsnattens forløb afløst af glæde over valgresultatet, en iver for at komme i gang med arbejdet i det nye år og fokus på, at det ikke bliver Alternativet, der kommer til at stå i vejen for et bredt samarbejde. Det politiske indhold, som Socialdemokratiet og Venstre har skrevet ind i deres aftale, giver os spillerum ifht. til flere af vores sociale og miljømæssige forslag. Det skal vi udnytte. Og jeg fornemmer en mulighed for at tale seriøse, grønne løsninger på et pragmatisk grundlag blandt den 12-mandsgruppe, som står udenfor konstitueringsaftalen.

På de møder, der har været siden valget, dels i 12-mandsgruppen og dels det konstituerende kommunalbestyrelsesmøde den 7. december, fornemmer jeg tydeligt en gammelkendt politisk kultur, hvor det at ”drille” hinanden let bliver main focus, men jeg oplever også fra andre partier og personer et ønske om ny politisk kultur. Der er både plads og brug for Alternativet;-)

Tusind tak til jer der stemte og/eller på anden vis støttede. Det luner. Håber vi ses til medlemsmødet i Plantagehuset den 9. januar.

Ha’ en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

Kærlig hilsen Joachim