Nyhedsbrev, august

ALTERNATIVET ODSHERRED – DØD ELLER LEVENDE?
Dagsorden til årsmødet 27.8 kl. 19-22 i Pakhus2, Nykøbing. Grundet corona’en må vi max være 24 til stede i lokalet, men så mange har vi aldrig været til noget arrangement, så det er vist ikke et problem :blush:

 1. Valg af dirigent (forslag: Bine Siefert)
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Bestyrelsens beretning for lokalforeningen (bliver ganske kort!)
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse (se Årsregnskab_2019.pdf (145.9 KB) )
 5. Valg til bestyrelsen (der er INGEN kandidater)
 6. Behandling af forslag fra medlemmerne (Bestyrelsen forslår, at der nedsættes en ”provisorisk bestyrelse” – se nedenfor)
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Ad 6)

Da det ikke virker som om, at lokalforeningen kan fortsætte på normal vis, tilbyder tre medlemmer af bestyrelsen – Margrethe, Marianne og Ivan – at fortsætte som en ”provisorisk bestyrelse” med det ene formål at holde foreningen i live INDTIL der foreligger en afklaring af, hvad der kan træde i stedet, og DERPÅ indkalde til et ekstraordinært årsmøde, der kan beslutte en opløsning af foreningen, herunder hvem foreningens midler skal overdrages til.

Mange lokalforeninger i Alternativet oplever, at det er svært/umuligt at skaffe medlemmer til en bestyrelse. Det betyder umiddelbart, at der ikke er nogen vej uden om at opløse lokalforeningen. Men selv om dette virker uundgåeligt kan vi fortsætte arbejdet for Alternativets værdier og politik på anden vis – hvis der er stemning for det. Det vil vi gerne diskutere under punkt 6 på dagsordenen. På årsmødet vil vi præsentere følgende oplæg til debatten:

 • En helt ny organisering af lokalarbejdet v/ Jørgen Finnemann. Jørgen har arbejdet med nye og mere flade organiseringsformer, der ikke er afhængig af en bestyrelse. Forslaget er at skabe et netværk, der er bygget op omkring inspirationsgruppen, en koordinationsgruppe og selvforvaltende grupper. Med andre ord skal initiativer ikke tages af en lille valgt gruppe (bestyrelsen), men af de, der brænder for det, og koordineres i en koordinationsgruppe (se **200802 Organisationsmodel, Odsherred (1).pdf (235.0 KB) **). Forslaget skal sætte kræfter fri, den enkelte kan være med, hvor han/hun har lyst. Bidrage med lidt eller meget. Forslaget kræver visse vedtægtsændringer på det kommende landsmøde d. 26-27. sept. Skal vi satse på at indføre en sådan ny organisering i Odsherred? Det kan lade sig gøre, hvis der er generel tilslutning og nogen, der tilkendegiver, at de er interesserede i at arbejde sammen på denne måde.
 • En ny struktur for lokalforeninger v/ Bine Siefert. Bine foreslår, at lokalforeningerne i Storkreds Sjælland nedlægges og erstattes af et mindre antal ”zone” -foreninger. Disse vil kunne tage sig af økonomien, sikre at der kan opstilles kandidater samt understøtte lokale aktiviteter, der sættes i gang af lokale netværk eller klubber (se Forslag om forandring af lokalforeningsstrukturen.pdf (493.4 KB) ). Vælges denne løsning behøver vi ingen lokal bestyrelse, men kan eventuelt have en repræsentant i zone-bestyrelsen.
 • I Alternativets ”slyngelstue” foregår pt. en debat om Alternativet som bevægelse – med pointen, at vi måske bør koncentrere os mere om at sætte aktiviteter i gang lokalt end om at få kandidater valgt ind i folketing, regionsråd og kommunalbestyrelser. Hvis det er den vej, vi vil gå, hvad vil det så betyde for vores måde at organisere os på? Ivan fra bestyrelsen har deltaget i debatten og vil fortælle lidt om den.

København skal være doughnut-by
For lige at minde om, at Alternativets projekt ikke er dødt, klipper vi her fra Information, der beskriver et succésfuldt initiativ taget af Fanny Broholm, Alternativets repræsentant i Københavns borgerrepræsentation:

Følgende er vedtaget: »Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen med inddragelse af andre relevante forvaltninger at udarbejde en indstilling til politisk behandling med en model for, hvordan Københavns Kommune kan bruge Doughnut-modellen som et overordnet styringsredskab til kommunens økonomi og udvikling.«

Med Alternativets Fanny Broholm som initiativtager og indpisker og med massivt flertal vedtog Københavns Borgerrepræsentation sent onsdag aften, at hovedstaden skal arbejde frem mod at blive ’doughnut-by’, i givet fald som den anden hovedstad i verden efter Amsterdam, som i april vedtog en omstillingsstrategi til cirkulær økonomi baseret på doughnut-modellen

Den nu bestilte model fra Københavns økonomiforvaltning »skal fremsættes til politisk behandling hurtigst muligt og senest inden udgangen af 2020«, hedder det i teksten, vedtaget med stemmerne fra Socialdemokratiet, Venstre, De Radikale, Enhedslisten, SF, Dansk Folkeparti, og altså Alternativet.

Doughnut-modellen er introduceret af den britiske økonom Kate Raworth i blandt andet bestselleren Doughnut-økonomi og beskriver rammerne for en økonomi, der opererer i et system afgrænset af to koncentriske cirkler: Indadtil af de grundlæggende niveauer for velfærd, som en økonomi bør præstere, og udadtil af ’de planetære grænser’ for, hvad det økologiske system kan tåle i form af ressourceforbrug, miljøforurening og klimabelastning. Rummet mellem de to cirkler definerer »et økologisk sikkert og socialt retfærdigt råderum, inden for hvilket menneskeheden kan trives«, siger Kate Raworth.

At Københavns Kommune nu vil tage modellen til sig – eller i hvert fald udarbejde det nødvendige operative forslag hertil – er lige så opsigtsvækkende, som det er opmuntrende. Doughnut-økonomien er ikke en økonomi, der som sådan bryder med økonomisk vækst, men den underordner væksten som ledemotiv til fordel for velfærds- og miljømæssige parametre som rammer og styringsredskaber. Modellen rummer 12 velfærdsparametre og ni planetære grænser, som en økonomis udvikling løbende skal måles på og indrettes efter. Hvad det betyder for selve væksten, vil så vise sig, men er altså i doughnut-optikken sekundært.