Nyhedsbrev, Årsmøde Storkreds Bornholm

store%20%C3%85

Kære medlemmer af Alternativets Storkreds Bornholm

Der sker en masse i Alternativet i denne tid og vi varslede for ca.3 uger siden, at vi indkalder til opstillingsmøde for kandidater til Europapalamentet den 10. juni. Dette bliver dog ikke afholdt på denne dag, da vores kandidat Lea Backes har trukket sig på grund at for stort arbejdspres.

Der bliver i stedet afholdt Årsmøde for Alternativet Bornholm Storkreds.
Så sæt en stor cirkel om datoen søndag den 10. juni 2018.

Vi afholder mødet fra kl.17 i Multihuset Østerlars.
Anne Thomas kommer og fortæller mere om de første 100 dage som viceborgmester.
Sus Elisabeth Sørensen fortæller om sin oplevelse af at deltage i Alternativets Årsmøde 2018.
Vi vil traktere med et godt, sundt og nærende aftensmåltid.
Årsmødet med valg til bestyrelse og udvalg vil blive afholdt før spisningen.

Formalia for årsmødet er som følger.

Dagsorden

1.Valg af dirigent.
2.Valg af stemmetællere og referent.
3.Bestyrelsens beretning for Storkredsen.
4.Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
5.Behandling af forslag fra medlemmer. (skal være bestyrelsen i hænde en 14. dage før afholdelse)
6.Valg af 5 personer til storkredsbestyrelse, samt 2 suppleanter.
(Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af 4 personer.)
7.Eventuelt.

Der blev afholdt et opstillingsmøde for valg af folketingskandidater. 13 stemmeberettigede medlemmer af Alternativet var mødt frem denne aften. Ved dette valg blev ingen af de opstillede kandidater valgt. Det gøre at vi i Alternativer Bornholm på nuværende tidspunkt står uden kandidater. Der er dog nye kandidater på vej, som vi håber at kunne præsentere jer for på Årsmødet den 10.juni. Der vil ikke være valg at kandidater til folketinget denne aften, men i september 2018.
Mere om det senere.

Her er en opdate af det politiske arbejde Anne Thomas har forfattet til os alle.

Annes Thomas indlæg til nyhedsbrevet:
frasyrientilsamsoe_thumblogo
De første 100 dage

 1. maj 2018

De første 100 dage er gået enormt stærkt. Og de har rummet store overraskelser. Jeg var forberedt på et arbejdspres. Men ikke i det omfang. Jeg havde forventet at der ville være lange kedelige møder. Men ikke at de var så lange, eller at dét kunne være så spændende! Jeg havde slet ikke forventet at der skulle være så mange engagerede og dygtige mennesker. Jeg havde jo regnet med at møde idealister og talent, og mennesker der brænder for det de laver. Men at jeg skulle møde så dygtige medarbejdere som de der er ansat i kommunen, det var jeg slet ikke forberedt på. Jeg har aldrig været mere blæst oveni bøtten, men heller aldrig mere opløftet.

Hvis jeg skal pege på en ting der kunne være overskrift for de første 100 dage, så er det at Politik handler om meget mere end mærkesager. Det handler om administrative regler og processer, det handler om teknologisk udvikling, det handler om demografi og landspolitiske rammer, og - frem for alt - Det handler om samarbejde mellem mennesker.

Men lad mig alligevel lige starte med at ridse mærkesagerne op. Jeg gik jo til valg på visionen om at et bæredygtigt samfund har børn i gaderne. I kan læse alle detaljer ved at følge linket, men lad mig her fremhæve blot 5 indsatsområder. Under hvert af de fem områder har jeg fremhævet konkrete punkter i indsatsen, som de var nævnt i valgoplægget. I højre kolonne kan I se hvor langt vi er nået på de første 100 dage.

Vores politiske mærkesager

Status efter 100 dage

 1.  10 års helhedsplaner
  

Ønsket var helhedsplaner for de 6 købsteder (Hasle, Allinge, Svaneke, Nexø, Aakirkeby og Rønne) og Klyngen omkring Klemensker samt Gudhjem/Østerlars området.

Lokalmiljøer over hele øen skal føle sig sikre omkring fremtiden. Det gælder både det lokale handelsliv og institutionerne.

Vi må have en bosætningsstrategi, så der er langsigtede og tværfaglige visioner for, hvordan Bornholm ”får flere børn i gaderne”.

Igennem landsbylaug og handelsstands- og borgerforeninger skal lokale ildsjæle og borgere have opbakning til at træffe vigtige politiske beslutninger om lokalmiljøernes fremtid og udvikling.

På Visionsseminaret i Ystad diskuterede vi drømmen om igen at komme op på 42.000 indbyggere i løbet af de næste 10 år. 42.000 indbyggere ville give os børn og voksne nok til at sikre skoler ude i lokalområderne, ansatte til vores virksomheder, færgeafgange også uden for sæsonen og et budget til en værdig pasning af vores ældre.

Udfordringen er at for at virkeliggøre den vision skal der investeringer til. Og mens vi visionen ligger 10 år ude i fremtiden, har vi en barsk virkelighed at tage stilling til igennem hele tre valgperioder før vi kan ånde lettede op. Især i starten, hvor vi har et stramt budget vil skulle spare også hvor det gør ondt, for at vi kan få det bedre på lang sigt. Det kræver politisk mod.

Som en opfølgning på visionsmødet er der sket to store ting

A) Kommunal Bestyrelsen besluttede at finde ikke kun de 38 millioner der mangler for at kunne rumme næste års budget, men derudover ca. 12 millioner ekstra til investeringer, der skal fremme tilflytning. Som I har kunne følge i pressen melder ældreområdet dog, at de er helt i knæ og derfor ikke kan (og vil) løfte deres del af budgetøvelsen. Så spørgsmålet er om vi overhovedet kan frigøre de 12 millioner til fremtidsinvesteringer i år, eller om vi må vente til næste år, hvor vi forhåbentligt har fundet svaret på hvorfor vi på Bornholm bruger flere penge per ældre og stadig har så store udfordringer med medarbejdertrivslen.

B) Selvom vi hverken har haft visionen om de 42.000 indbyggere til afstemning, eller endnu godkendt budgetterne til at bakke op om de mål, så har vi har nu i alle udvalg haft diskuteret hvilke langsigtede mål der kan løfte, og her er der anderledes optimisme. Jeg sidder i to udvalg. Klima og Bæredygtighed (formand) og Job Udvikling og Fritid (medlem). I det første udvalg (KBU) har vi målene op til diskussion på næste møde, og før da må de ikke offentliggøres. På JUFU er det netop blevet behandlet i denne uge, målene kan derfor ses her.

· Borgerinddragelse igennem foreningerne
I Udvalget Job Udvikling og Fritid er vi enedes om formuleringen:

Bornholm skal være en ø, hvor fællesskab og lokal sammenhængskraft er i centrum. Deraf følger, at de lokale interessenter inddrages i en udvikling af deres lokalområde. Fritids- og kulturområdet kobles derfor til igangværende processer om by- og lokalsamfundsudvikling, så lokal adgang til fritids- og kulturtilbud sikre og tænkes sammen med øvrige udviklingstiltag

· Fokus på lokalmiljøernes særegenhed
Især Dansk Folkeparti og Venstre er her gode samarbejdspartnere. Jeg har netop haft et vigtigt seminar omkring udvikling af bosætningsstrategien. Her kom der mange vigtige inputs der i den kommende tid vil blive indarbejdet i en indsats over for udviklingen af lokalmiljøer på hele øen.

· Sikker og langsigtet institutionsplanlægning
Denne her er sværere. Men der er ved at være en større forståelse for tankegangen bag Udfordringen er imidlertid at det politiske flertal jo kun er valgt for en 4-årig periode. Det med at lægge bindinger 10 år frem kræver derfor lidt tilløb.

 1.  Bright Green Island skal være en troværdig grøn platform
  

Bornholm skal være en grøn ø både i det store og i det små.

Analyser viser os, at det er Nærhed, Natur og Spillerum, der tiltrækker nye borgere. Det giver derfor god mening at også bosætningsstrategien spiller med på Bright Green Island tankegangen.

Vækstforum er den største kapital indsprøjtning til investeringer i erhvervslivet på Bornholm. I Vækstforums vækststrategi er Bright Green Island stort set usynlig. Vores generelle erhvervsudvikling skal bakke op med grønne investeringer både i Fødevarer, Turisme og Detailhandel, hvor synligheden af kommunens brand er allerstørst.

Det er blevet besluttet at arbejdet med Bright Green Island Strategien nu skal ligge under Klima og Bæredygtighedsudvalget som jeg er formand for. Dermed er det blevet udvalgets opgave at udvikle denne platform igennem de næste fire år.

· Opbakning om ny plan for at nå målet som bæredygtig CO2fri ø i 2025
I klima og bæredygtighedsudvalget har vi fat i flere spor. På energiproduktionsområdet er vi ved at afsøge mulighederne for om vi overhovedet har et alternativ til vindmøller. Efter at have gennemgået alle områder systematisk er det stort set kun kystnære møller der måske kan være en naturlig erstatning for landmøller.

Vi har afholdt en energi-temadag og afklaring omkring fremtidens energiplan skulle gerne være på bordet allerede efter sommer.

På transportområdet ser vi både ind i el. Diskussionen af rollen for Biogas er væsentlig. Den tunge trafik er nemlig ikke lige til at flytte på el med det første, samtidig har vi behov for at kunne forarbejde vores organiske affald så vi ikke spilder en meget knap ressource - nemlig Fosfor. Udvalgsarbejdet præges af stor vilje til samarbejde. Så jeg har store håb til en grøn fremtid.

· Det Grønne Bornholm skal være synligt i bybilledet
Vi er netop kommet igennem med en vigtig partnerskabsstrategi for Bright Green Island. Vi afholder dels et møde 1.juni for alle de aktive borgergrupper der har arbejdet med de 8 bornholmermål. Dels har vi en politisk process i gang der skal knytte både handelsstands og brancheforeninger til de 8 bornholmermål. (se nedenfor)

· Samarbejde med brancheforeninger om nye årlige grønne målsætninger
Udvalget besøger samtlige brancheforeninger efter sommerferien.

· Sikre en levende jord, rent vand, samt fisk, fugle og insekter på hele øen - ikke kun på de 20% økologisk dyrkede areal
Vi har været i tæt dialog med landbruget om hvilke mål de vil sætte sig på de 80% der ikke når at blive økologisk i 2025. Dialogen er konstruktiv, resultatet vil først være synligt i løbet af efteråret 2018.

· Insektvenligt landbrug skal sikre vores honningproduktion og bestøvning af planteavlen baseret på frivillighed og mærkning
Enhedslisten har været rigtig gode partnere her. Ansvarsområdet ligger pt under det udvalg der hedder Natur og Miljø (NMU) her har Niclas Fick gjort et stort stykke arbejde der støtter godt om den dialog der kører med landbruget.

· Samspil mellem fødevareindustrien og de vilde arter skal betones i fødevarestrategien
Alternativet har i styrelsesvedtægterne fået henført ansvaret for fødevarerstrategien til klima- og bæredygtigheds udvalget. Dermed er grunden lagt for at denne strategi kan blive samkørt med den øvrige regionale udvikling og Bright Green Island Strategien.

 1.  Bornholm som Europas første kunsthåndværker klynge
  

Bornholm har relativt set en stor andel af selvstændigt udøvende kunstnere i befolkningen og et udbud af kulturelle og rekreative muligheder på niveau med større byområder i Danmark. Det er med til at gøre Bornholm attraktiv. Vi har ikke råd til at lade dette erhverv sejle i egen sø.

Jeg havde den glæde at få to bestyrelsesposter til Anne- Dorthe Elling Nilsson og Lars Randorff i henholdsvis Grønbechgaards bestyrelse og Svanekegården. Desuden er jeg selv kommet i Kunst og Kulturrådet samt i bestyrelsen for Center for Regional- og Tursimeforskning. Desuden er arbejdet med udviklingen af Bornholm som en World Craft Region i styrelsesvedtægterene kommet til at høre under klima- og bæredygtighedsudvalget.

· En aktiv forfølgelse af titlen som Europas første Kunsthåndværker Klynge
Arbejdet blev sat i gang som noget af det allerførste i denne politikse periode. Desværre blev vi sat til tælling fordi regeringen taler om at lukke for flere erhvervsklynger. Vi samarbjeder med Alternativet på Christiansborg men er samtidig også i fortsat dialog med erhvervets parter herunder ACAB. Vi skal nu sammen finde den rette vej frem.

 1.  Kommunen som en innovativ samarbejdspartner
  

Bornholm er en ambitiøs kommune. Det sætter store krav til embedsværket. Det er nemlig lettere at begå fejl, når man er i uprøvet farvand.

Jeg oplever at administrationen generelt er gode til at anerkende fejl der naturligvis løbende opstår og rette dem til. Jeg oplever samtidig at der er en tradition i den måde den politiske organisation arbejder sammen med den administrative, der kan være uhensigtsmæssig træg. I løbet af disse første 100dage har jeg blot forsøgt at lære.

· Vi skal sikre en kultur i kommunen, der tillader fejl, når blot vi lærer af dem.
Dette mål er det vigtig at forstå som et langsigtet ønske om at kulturudvikle. Det kommer til at ske i det små. I starten er det måske ved selv at være rollemodel i dialog, evaluering og anerkendelse.

· Vi skal arbejde målrettet med en organisationskultur, der lytter. Både når det gælder politikere og embedsmænd.
Se ovenfor

· Erhvervsservice skal have en handlingsplan for hvordan de øger Erhvervsvenligheden
Hovedfokus har i de første 100 dage været på at få omstruktureret den politiske og administrative organisering af erhvervsservice. Som det ser ud nu vil alle erhvervsrettede medarbejdere rykke sammen på Snorrebakken. Alternativet har bakket op om idéen idet vi ikke kunne bakke op om at biblioteket skulle være adresse for sammenlægningen. Det er mit håb at også den fysiske sammenlægning af miljøtilsynet og Business Center Bornholm kan inspirere til øget forståelse for den grønne omstilling som en driver for bedre bundlinje.

 1.  En Uddannelsesø - Bornholm som stedet man rejser til
  

Erhvervs- og professionsuddannelser må ikke være lavstatus. Vi skal helt fra grundskolen sidestille teoretisk og praktisk viden og danne hele mennesker, som har mulighed for at udvikle deres talenter inden for mange forskellige fag.

Vi skal i samarbejde med vores uddannelsessteder tænke faglige uddannelse også som en karrierevej med muligheder ud over et nøje beskrevet job.

I konstitueringen fik jeg mulighed for at sidde i ét udvalg udover Klima- og Bæredygtighedsudvalget som jeg blev formand for. Valget faldt naturligt på Job, Udvikling og Fritid der rummer spædende områder som både uddannelse, kultur, tilflytning, outdoor området og integration.

· Bornholm skal have en uddannelsespolitik med fokus på nye styrkede uddannelse- og læringsmiljøer
Kommunalbestyrelsen besluttede i februar ar udarbejdelsen af uddannelsespolitik er igangsat under JUFU. Strategiworkshop blev afholdt i denne uge med nøgleaktører på uddannelsesområdet samt kultur- og fritidsaktører.

I JUFU er vi desuden bl.a. enedes om de vigtige langsigtede mål at ‘Bornholm tilbyder attraktive uddannelsestilbud gennem hele livet - med fokus på stedbundne kvaliteter’, samt ‘Bornholm er ”Danmarksmester” i gode lærepladser’. Begge mål vil blive fulgt op af handleplaner.

· Vi skal benytte os af muligheden for at lave lokalaftaler
Kommunalbestyrelsen enedes i februar om at give mulighed for indgåelse af lokalaftaler om lærernes arbejdstid

· Vi skal støtte op om børnenes trivsel og sunde udvikling
Vi har i alle sammenhæng gentaget uhensigtsmæssigheden af at mens ældre området ligger højere per ældre end landsgennemsnittet ligger børne og skoleområdet væsentligt lavere end landsgennemsnit. Viljen til nu endelig at fokusere på børneområdet afspejledes i at området blev delvist friholdt for besparelser i det seneste oplæg til budgetbesparelser. Venstre ønskede til vores tilfredshed helt at friholde børneområdet. Alternativet sidder ikke i økonomiudvalget.

· Vi skal prioritere en tidlig indsats
Enhedslisten og Social Demokraterne gør her et stort arbejde. Der er et spændende projekt på vej med indsats i barnets første 1000 dage. Det har naturligvis Alternativets opbakning.

Hermed slut på nyhedsbrevet

Med venlig hilsen
Alternativet Storkreds Bornholm
forperson Frank Nielsen