Nyhedsbrev-2017-08-07-Års-og-opstillingsmøde

Nyhedsbrev-2017-08-07-Års-og-opstillingsmøde
Kære Alternativister i Lejre Kommune.
Dette nyhedsbrev kommer til at omhandle
 Årsmøde 2017 for Lejre Lokalkreds
 Nye vedtægter
 Supplerende opstillingsmøde
I inviteres derfor til
Årsmøde 2017 med supplerende opstillingsmøde Mandag d.18.september fra 19-22 Kirke Hyllinge Hallen, Præstemarksvej 10, 4070 Kirke Hyllinge
Nye vedtægter
Til Alternativets landsmøde i maj fik alle kommuneforeninger pålagt nye minimumsvedtægter. Vores nye obligatoriske vedtægter finder i vedhæftet sammen med de generelle minimumsvedtægter, så i kan se, hvad der er ændret De obligatoriske ændringer, som vi SKAL implementere har vi tilføjet til vores nuværende vedtægter. Vi har derimod IKKE tilføjet følgende valgfri paragraf, da vi ikke umiddelbart kunne se behovet for denne paragraf. Men man er naturligvis velkommen til at foreslå den medtaget til årsmødet.
Vedtægtsændringer: [K]: § 18, stk. 6 Kommune- og storkredsforeninger kan fritages for dele af minimumsvedtægterne af Hovedbestyrelsen, så de har mulighed for at eksperimentere med alternative praksisser. Fritagelsen er tidsbegrænset og skal efterfølges af en evaluering.
Der er imidlertid to vedtægtsændringer, som er af væsentlig betydning for det kommende kommunalvalg:
§ 10 Stk. 3 Kandidater til og medlemmer af kommunalbestyrelser, regionsråd eller Europaparlamentet kan vælges til og være medlem af bestyrelsen. Hvis de omtalte bliver valgt til Kommunalbestyrelse, regionsråd eller Europaparlamentet, og er forperson i bestyrelsen, skal vedkommende straks træde tilbage.
§ 13 Stk. 4 Alternativet opstiller kandidater til alle valg sideordnet. Kommuneforeninger kan vælge at afvige fra dette princip og vælge listeopstilling i stedet.
Den første ændring betyder at man nu som forperson, kan lade sig stille op til fx. kommunalvalget og først skal træde tilbage fra forpersons posten, når man er blevet valgt til byrådet.
Den anden ændring betyder, at man nu kan vælge at have en spidskandidat, som høster egne og listestemmer inden nr. 2 eller 3 etc. får glæde af disse. Man kan således med mindre “risiko” for at blive valgt lade sig opstille på en lavt placeret plads og derved trække ekstra stemmer til de foranstående kandidater.
Rent praktisk foreslår bestyrelsen, foranlediget af disse ændringer, at Ulla Jensen bliver spidskandidat til KV17, idet Theresa Dall Helth er spidskandidat til regionen. Herudover stiller vores forperson, Carsten Teichert op som KV17 aspirant også. Han vil, hvis han bliver valgt, stille op efter Ulla men (formentlig) før Theresa, som igen kommer til at stille op før Christa W.E.Berg.
Årsmødet: Årsmødet skal ifølge vedtægterne indeholde følgende punkter og i kan allerede glæde jer til punkt 3, idet der kommer til at ske meget. Samtidig har vi hårdt brug for at få sat en ny bestyrelse, da Kasper og Christa W.E.Berg træder ud af bestyrelsen, nu hvor Christa er i lykkelige omstændigheder :slight_smile:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag fra medlemmerne
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af revisor (er)
 8. Eventuelt
  Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest fire uger før mødets afholdelse, dvs. mandag d. 21.august .
  Alle forslag udsendes til medlemmerne senest to uger før mødets afholdelse, dvs. mandag d. 4.september.
  Ift. pkt. 5 forslår bestyrelsen, at vi jfr. de nye vedtægters §13, stk.4 benytter en listeopstilling.
  Supplerende opstillingsmøde til Kommunavalg 2017 (KV17):
  § 13 Stk. 2 Bestyrelsen kan indkalde til supplerende opstillingsmøde. Allerede valgte kandidaters kandidaturer annulleres ikke, når der afholdes supplerende opstillingsmøde, med mindre mødet er indkaldt med det formål, at stemme om en specifik allerede valgt kandidat.
  Bestyrelsen opfordrer medlemmer med lyst og mod på et kommunalpolitisk engagement , at udfylde og indsende det vedhæftede aspirantgrundlag. Vi hjælper gerne med at udfylde det dertil anviste skema.
  Senest mandag d.28.august skal opstillingsgrundlag for kandidater være sendt til bestyrelsen.
  Til dette formål bedes man benytte det vedhæftede dokument
  "Aspirantgrundlag.pdf"
  eller dette link
  https://drive.google.com/file/d/0B2Kgmk-AnOwXM2tYVnI3Szltb0V4d3M1OTBmNFp4bGxqckpn/view
  Man vil så blive inviteret til møde med de andre kandidataspiranter og bestyrelsen. Bestyrelsen har besluttet ikke at benytte noget formelt kandidatudvalg, men i stedet at arbejde tæt sammen med kandidataspiranterne op til opstillingsmødet og i denne periode at give hinanden åben og konstruktiv kritik med udgangspunkt i deres opstillingsgrundlag samt Alternativets værdier og debatdogmer. Samme kreds skal ligeledes afgøre om opstillingsgrundlaget giver formel adgang til at blive kandidataspirant, fx. om krav til medlemskab er opfyldt. Herudover har bestyrelsen ikke nogen ambition om at udtale sig forlods om kandidataspiranten, men vil overlade det til medlemmerne på opstillingsmødet at vælge eller evt. at fravælge aspiranten som kandidat til KV17. Dette skulle gerne sikre evt. problemer med inhabilitet i denne konstruktion.
  Senest mandag d.4.september vil kandidaternes opstillingsgrundlag så blive sendt ud til medlemskredsen.
  Hvis du således overvejer at blive KV17 kandidat i Lejre Kommune så udfyld det vedhæftede aspirantgrundlag og send det til bestyrelsen.
  Vi glæder os til høre fra dig og håber at se dig den mandag d.18.9.
  Fortsat god sommer !
  Bedste grønne hilsner Carsten Teichert (forperson) Kasper W.E.Berg (næstforperson) Jon Kjær Amundsen (kasserer) Theresa Dall Helth og Ulla Jensen (menige bestyrelsesmedlemmer)