Ny procedure for konflikthåndtering og -løsning, samt suspenldering af visse rettigheder

Forslagstekst

Vedtægtsændringsforslag Kapitel 6 og 7 fra Dialogrådet.
Alternativets Årsmøde 2024
Kapitel 6
16. Rådet for Dialog og konflikthåndtering.
Stk. 1. Rådet for dialog og konflikthåndtering har til opgave at arbejde for en god
dialogkvalitet blandt aktive i Alternativet og dermed arbejde for gensidig
rummelighed og forebygge destruktiv konflikteskalering. Dialogrådet skal også
arbejde for en forståelse af uenigheder og konflikter som en konstruktiv kraft til
udvikling. Endelig skal rådet for Dialog og konflikthåndtering, når det er nødvendigt,
bidrage til konkret konstruktiv konfliktløsning gennem voldgift.
Stk 2. Rådet for dialog og konflikthåndtering kan tilbyde råd, vejledning og sparring
til enkeltmedlemmer eller grupper, som har behov for bistand i forhold til dialog
og/eller konflikt.
Stk. 3. Rådet for dialog og konflikthåndtering skal desuden efter nærmere regler (se
nedenfor) kunne foranstalte mægling i konflikter gennem dialog mellem parterne.
Stk. 4. Endelig skal Rådet for dialog og konflikthåndtering efter nærmere regler (se
nedenfor) foranstalte voldgift i forhold til konflikter, som ikke ønskes mæglet, eller
som ikke er løst gennem dialog indenfor 3 måneder.
Stk. 5. Landsmødet vælger tre personer, der forestår det praktiske omkring Rådet
for dialog og konflikthåndtering De tre landsmødevalgte til opgave at sørge for at
der bliver rekrutteret tilstrækkeligt mange fagligt kompetente
dialogrådsmedlemmer ud fra følgende kriterier: a. En vurdering af den enkelte
ansøgers faglige og personlige kompetencer b. Geografisk spredning, således at der
tilstræbes at der er medlemmer fra alle storkredse, samt almindelige
diversitetskriterier.
Stk. 6. Rådet for dialog og konflikthåndtering fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 7. Proceduren for konfliktløsning i Alternativet og reglerne for arbejdet med
konflikthåndtering i rådet for dialog og konflikthåndtering er delt i 2 og består af
mægling (pkt. 1 til 4) og obligatorisk voldgift (pkt. 5 til 8)
Mægling

 1. Det forventes, at partiets medlemmer gør sig umage for at leve op til partiets
  samværspolitik, herunder dets værdier og debatdogmer, især i forbindelse
  med konflikter.
 2. I tilfælde af konflikt, som parterne ikke selv kan løse efter ovenstående
  principper, kan rådet for dialog og konflikthåndtering inddrages af begge eller
  af én af parterne.
 3. Rådet for dialog og konflikthåndtering foranstalter i så tilfælde med begge
  parters accept en dialogbaseret mægling ud fra anerkendte
  mæglingsprincipper, f. eks ikke-voldelig eller narrativ kommunikation.
 4. Hvis én eller flere af parterne ikke ønsker mægling, eller hvis denne ikke
  indenfor en 3 måneders periode har ført til konfliktens løsning, overgår sagen
  til en obligatorisk voldgift, som styres af rådet for dialog og
  konflikthåndtering.
  Voldgift
 5. Voldgiftsprocessen indledes med, at hver af konfliktens parter udpeger en
  tillidsperson. Disse to arbejder sammen med parterne hen imod en endelig,
  fælles accepteret, afgørelse af sagen. Ved succes afsluttes sagen.
 6. Hvis sagen ikke er afgjort og accepteret af alle parter i løbet af en måned
  udpeger de to tillidspersoner i fællesskab en tredje såkaldt voldgiftsperson.
  Disse tre afgør nu sagen efter at have hørt alle parter og gennemført evt.
  nødvendige undersøgelser. Hvis de to tillidspersoner ikke kan nå til enighed
  om en voldgiftsperson, udpeges en sådan af vedtægtsudvalget.
 7. Manglende samarbejde fra en person omkring processen – eller manglende
  accept af processens resultat - fører til indstilling fra Rådet for dialog og
  konflikthåndtering til suspension fra partiet for partiskadelig virksomhed, jf.
  kap. 7.
 8. Voldgiftsprocessen afsluttes indenfor 3 måneder, og alle parter er bundet af
  resultatet af voldgiftsprocessen.

  Kapitel 7.
  §18 Suspendering.
  Stk. 1. I tilfælde, hvor medlemmets aktuelle adfærd og dermed fortsatte aktivitet i
  organisationen kan skade Alternativet og/eller dets medlemmer, kan Hovedbestyrelsen og
  Alternativets folkevalgte medlemmer af Politisk Forum med mindst 2/3 flertal i hvert
  forum beslutte at suspendere et medlem med omgående virkning i indtil 5 år.
  Stk. 2. Suspendering indebærer at medlemmet med øjeblikkelig virkning fratages
  evt. tillidsposter og retten til at udtale sig på organisationens vegne.
  Stk. 3. Suspenderingen meddeles straks personen på sikker måde og skal indeholde
  information om det videre konflikthåndterings-forløb jf. §16 stk.7
  Stk. 4. Hovedbestyrelsen og Alternativets folkevalgte medlemmer af Politisk Forum
  med mindst 2/3 flertal i hvert forum kan til enhver tid beslutte at ophæve
  suspenderingen et medlem, samt hvilke vilkår der er gældende for ophævelsen
  Stk. 5. Initiativpligten og -retten til en suspensions-sag ligger hos den bestyrelse, der
  er ansvarlig for det organisatoriske niveau, konflikten ligger på. Medlemmer af eller
  personer med tilknytning til den indstillende bestyrelse er inhabile ved sagens
  behandling hos Hovedbestyrelsen og Alternativets folkevalgte medlemmer af
  Politisk Forum.
  Stk. 6. Ved suspendering indstilles sagen til videre sideløbende behandling i regi af
  rådet for dialog og konflikthåndtering, som iværksætter den i kapitel 6 beskrevne
  procedure for konflikthåndtering i Alternativet.
  Stk. 7. Konflikthåndteringsforløbet afsluttes med en indstilling til Hovedbestyrelsen
  og Alternativets folkevalgte medlemmer af Politisk Forum ang. fortsættelse eller
  ophævelse af suspenderingen. Indstillingen kan også indeholde andre anbefalinger i
  forhold til sagen, herunder evt. betingelser for ophævelse af suspensionen.

Ulemper

Fordele:
I forhold til ordet voldgift er det vigtigt at være opmærksom på, at dette er en metode til at løse
konflikter, som ligger imellem mægling/mediation, der bygger på fuld frivillighed for parterne og
retssag, der tager sagen helt ud af parternes hænder. I en voldgift har parterne stadig stor
indflydelse, men den fører – i modsætning til mægling – altid til et resultat eller en afgørelse af
konflikten. I Dialogrådet mener vi, at denne mulighed for en rimeligt hurtig og endelig afgørelse af
konflikter – også hvis mægling er slået fejl - har manglet i vort parti. Det har i visse situationer
været til stor skade for partiet. Det er således vigtigt at erkende, at nogle konflikter ikke kan løses
ved mægling, og at en alternativ mulighed, som garanterer en konfliktløsning, bør etableres.
Det er også tænkeligt, at alene muligheden for at en konflikt kan ende i en voldgift, vil forstærke
effekten af mægling derved at parterne er klar over, at sagen VIL blive afgjort på den ene eller
anden måde.
Voldgiftsmetoden her vil også med fordel kunne anvendes i forhold til mange typer af krænkelser
eller grænseoverskridelser, idet den giver såvel retssikkerhed som respektfuld behandling af både

den, der har oplevet krænkelse som den der bliver beskyldt for at have krænket. Den er dog ikke
nogen erstatning for juridisk behandling i sager, som indebærer mulig kriminalitet.
Processen her vil helt klart være enklere og billigere end tidligere anvendte metoder med tilkøbt
professionel assistance udefra.
Processen vil træde i stedet for eksklusion og vil på en mindre konfronterende måde tilgodese
partiet behov for at undgå negativ presseomtale i konflikt- eller gærnseoverskridelses-tilfælde.
Retssikkerheden vil i højere grad kunne tilgodeses, end den er det ved den nuværende straks-
eksklusion, som har været den mest anvendte eksklusionsform på det seneste.
Ulemper:
Det er en ret omfattende og tidskrævende metode, hvilket måske vil afskrække nogen fra at
igangsætte den.
Nogle vil kunne opleve at få frataget frihed i en sådan obligatorisk proces.
Det kan forekomme drastisk helt at afskaffe muligheden for eksklusion.

Hvordan er forslaget udarbejdet

Forslaget er blevet udformet i inklusionsudvalget, der består af Rådet for Dialog og konflikthåndtering og to personer fra hovedbestyrelsen i det forløbne år Trine Aslaug og Lars Holstein. Det er så blevet delt med ORLA-gruppen, som slutter op om forslaget.

Hvem har været inddraget

Rasmus Foged og Peter Laudrup er blevet konsulteret.

Forslagsstillere

 1. Thor Clasen Jonasen
 2. Hans Biering Fonsbøl
 3. Josefine Lykkegaard
 4. Katrine Skov-Hansen
 5. Lene Kaltwasser Leonhardt
 6. Maria Rasmussen
 7. Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen
 8. Noah Reinert Sturis
 9. Trine Aslaug Hansen
 10. Troels Christian Jakobsen

Status på forslaget

Status: Idéer til forslag

Forslaget er under udvikling. Når det er færdigudviklet, kan forslaget skrives færdigt og komme i høring. Du kan debattere og følge forslaget på Dialog.