Minimumsvedtægter for storkredsforeninger - udkast

Kære alle,

Hermed udkast til minimumsvedtægter for storkredsforeninger baseret på det vedtægt til landsvedtægter, som blev lagt op i går.

God læse- og kommenteringslyst,

NisMinimumsvedtægter - storkredse - v1.7.xlsx (33.1 KB)

§ 7 stk.1 Foreslår ændring: Storkredsforeningens medlemmer vælger to medlemmer til “Storkredsens Politisk Forum team”. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke vælges.
§7 stk 2: Foreslår ændring: Bestyrelsen udpeger af sin midte to medlemmer til “Storkredsens Politisk Forum team” på sit konstituerende møde. Bestyrelsen kan ikke udpege forperson og næsforperson.
§7 stk 6: Foreslår tilføjelse: De fire medlemmer af Storkredsens Politisk Forum team beslutter forud for hvert møde i Politisk Forum hvilke to medlemmer der skal repræsentere storkredsen. Ved uenighed besluttes dette af storkredsens bestyrelse.

Jeg ved ikke om det kan lade sig gøre,- men er det muligt, at gøre principperne om selve kandidat udvælgelsen til folkevalgte poster mere tydelig. Kan det præciseres hvilke roller bestyrelser(kreds- og lokalforeninger) og kandidatudvalg har i forhold til indstilling og udvælgelse? Kort sagt:Hvordan er processen fra det øjeblik et medlem ytrer ønske om opstilling som partiets kandidat til dette kan realiseres på et opstillingsmøde.

Hej Nis

Jeg vil foreslå, at § 12, stk. 3, ændres, så det ikke er muligt at annullere gældende kandidaturer. Den nuværende formulering giver mulighed for, at bestyrelsen uden nogen begrundelse kan “overrule” medlemmernes valg af kandidater ved at indkalde til et nyt opstillingsmøde.

Jeg kan godt se, at der kan opstå situationer, hvor der kan være et ønske om at annullere valget af en kandidat. Det vil imidlertid være en meget indgribende beslutning over for den pågældende, så jeg vil foreslå, at det forudsætter involvering af mediationsrådet, og at der bliver appelmulighed til hovedbestyrelsen.

Mvh Rasmus

Hej Margrethe

Det er minimum vedtægter og der vil ikke være noget til hindre for at i laver et “Storkredsens Politisk Forum team”, altså de 2 første styk, det er nok lidt mere problematisk med stk 6…

Dette mener jeg ikke er vedtægtstof, de sidde lokal bestyrelser, storkredsbestyrelser og HB skal have et vist handle frirum, der bliver i vores forslag lagt op til at man bliver indstillet lokalt og valgt (godkendt) på et opstillings møde. derudover må vi være generøser og give vores kommunekredse og storkredes en hvis frihed til at handle inden for vedtægternes rammer og være ydmyge nok til at accepterer at Nordjylland og Bornholm ikke gør tingen helt ens.

1 Synes om

Det er ikke helt korrekt, idet at opstillings mødet netop er alle medlemmer i storkredsen, så det er altså stadig medlemmers valg uanset hvad Storkredsforeningens kandidatudvalg så ellers syntens.
Det er rigtig at med den formulering der er nu så er man “suspenderet” i den tid der går fra indkaldelsen og frem til mødet.

Der er mangen ting der tale for det ene og for det andet, at mediationsrådet skal involveres er vel en selvfølgelighed, men vi skal også passe på at vi i vores iver for at beskytte det enkle medlem glemmer at beskytte os Alternativet. det er en svær balance gang. for hvad vis en kandidat i kampens hede gå amok og angriber en modstander fysik?

Super fint, hvis der er handlefrihed. Det er bare ikke helt det jeg får ud af at læse vedtægterne som de er nu.Måske man kan skrive, at muligheden for at have forskellige processer i storkredsene er der.

Hvornår fanger bordet ved opstilling af kandidater ?

Så har jeg lige et aktuelt spørgsmål, som jeg ikke umiddelbart kan se, at vedtægterne giver svar på:
Ved opstillingsmøder mm(altså ikke årsmøder): Kan der gives fuld magt til et andet medlem? Er det en idé at præcisere, at der gælder samme regler for afstemning ved alle former for møder?

Det ligge lidt i ordet minimumsvedtægter :slight_smile: og der ud over kan man selv tilføjer paragraffer, de skal selvfølgelig ikke være imod sætning til de øvrige paragraffen og landsvedtægterne.

den går jeg videre med…
:slight_smile:

Mads mener du nu eller fremad?

Jeg tænker i forhold til den deadline jeg tænker indenrigsministeriet har.

10 dage, jeg tro det er det samme til kommunevalg

Det er rigtigt, at medlemmerne jo bare kan vælge kandidaterne igen, så “overrule” er ikke det rigtige ord. Jeg synes imidlertid stadig, det er uheldigt, at bestyrelsen bare uden videre kan annullere kandidaturerne i utide. Desuden er det vel heller ikke hensigtsmæssigt, at det er alle kandidaturerne, der dermed bliver annulleret.

Jeg synes i stedet, at det vil være bedre at lave en specifik bestemmelse om, at bestyrelsen efter inddragelse af mediationsrådet kan suspendere eller annullere valget af en konkret kandidat, hvis denne ikke er en værdig repræsentant Alternativet eller noget i den stil.

Jeg kunne godt tænke mig at vi på landsmødet d. 28. maj får mulighed for at stemme om hvorvidt en paragraf/stk. skal være SKAL eller KAN for storkredsene - jeg mener som en afstemning for hver enkelt paragraf/stk. - det virker mest demokratisk synes jeg.
Og så synes jeg det vil være fedt at der hvor vedtægtsgruppen har været uenige, at bibeholde 2 eller 3 forskellige muligheder, som vi så kan gå til afstemning om :blush:

Kære Louisa,

Angående afstemning om minimumsvedtægter. Det er ikke drøftet med dirigenterne endnu, men dit forslag har været oppe at vende i de indledende snakke i vedtægtsudvalget om det samme. Idéer en god og kan fint fungere. Så må vi se, om vi kan få en endnu bedre - eller måske få antallet af afstemninger lidt ned.

Nis

1 Synes om