Minimumsnormeringer..hvordan nu med det?

Med det forestående valg nærmere end jeg sådan lige bryder mig om, prøver jeg at finde ud af hvordan Alternativet, lokalforeningen Odense forholder sig til de forhold som hersker i kommunens og landets daginstitutioner generelt.

Det er ikke let, jeg finder noget om gratis kunst i institutioner, men hvad med forholdene for børn og ansatte? Hvilke visioner arbejdes der på? Hvem arbejder på det? Hvis ingen, hvorfor så det?

Mvh
Linnéa

Kære Linnea
Der har jo over det sidste års tid, af mange omgange været arbejdet i rigtig mange timer og med inddragelse af rigtig mange ekspertiser, for at få sat ord på vores lokale politik i Odense.
Et resultat af dette er, at vi ikke for nuværende går ud med f.eks. eksplicitte normeringskrav på daginstitutionsområdet, men formulerer os i mere overordnede vendinger, som f.eks. frigørelse af varme hænder til kerneydelserne, tidlig indsats for udsatte børn og unge, støtte efter behov til alle voksne omkring barnet, og bedrede vilkår for alle ansatte i kommunen.
Så dét jeg kan bidrage med som en form for svar på dine spørgsmål, er denne uddybning af vores Hjertesager - her vedr. Daginstitutioner:

**Daginstitutioner**
Frigør varme hænder fra unødige og tidskrævende dokumentationskrav
Vi har tillid til den faglige kunnen og den indsats vores personaler yder hver dag i de odenseanske daginstitutioner. Så længe ressourcerne matcher medarbejdernes arbejdsfunktioner – samt at hver medarbejder og ledelse har veldefinerede kerneopgaver, så har vi stor tillid til at børnene bliver mødt med både professionalisme og varme hænder.
Derfor skal vi fjerne unødige forstyrrelser i medarbejdernes arbejdsdag, således at de netop kan koncentrere sig om deres kerneydelse. Hvilket helt konkret betyder at vi skal helt væk med unødige og tidskrævende dokumentationskrav, som kun fodrer en masse regnearkers statistik – men som ikke giver det absolut vigtigste – nemlig nærvær og omsorg til vores børn.
Den besparelse, vi vil hente på mindre kontrol og central styring, skal i stedet udmøntes i flere ressourcer i børnenes og de unges hverdag. Med større fokus på kerneopgaven bliver der plads til hverdagens små succeser.
Alternativet ønsker at inddrage civilsamfundet, når det handler om at fremme trivsel for vores børn og unge. Det betyder også at “almindelige” voksne kan indgå i undervisnings- og pasningsmiljøet, hvor det ikke undergraver det faglige og pædagogiske niveau.

Begræns screening og test til børn med truet udvikling
Langt de fleste børn og unge i Odense er velfungerende. De skal selv, sammen med deres familier og venner, leve livet med de knubs det nu engang kan give. Odenses opgave i den sammenhæng er at skabe de gode, trygge rammer for alle de liv, der skal leves. Med dette in mente vil vi begrænse screening til de børn, som viser selv små bekymrende tegn på mistrivsel eller skæv udvikling. Her skal der sættes hurtigt ind med testning og screening, således at barnet hurtigt får den fornødne hjælp.

Tidlig og intensiv indsats for børn med truet udvikling
Vi har tillid til, at de voksne omkring vores børn og unge mestrer at opspore de, der er i udsatte positioner. Derfor vil vi en tidlig indsats i tid og alder, når kommunen modtager viden om børn og unge i vanskeligheder. Så snart de første signaler opstår om et behov for skærpet opmærksomhed og omsorg, skal der samarbejdes målrettet og intensivt med barnets netværk. Den rette viden og ekspertise skal stilles til rådighed for personale og forældre/netværk, således at der kan planlægges en koordineret indsats, hvor alle hjælper barnet i samme retning.

Anerkendende og tidlig hjælp til usikre forældre
Vi har tillid til, at den enkelte familie vil deres børn og unge det bedste. Men nogen gange har forældre brug for lidt ekstra hjælp i deres forælderrolle. Ved en anerkendende indsats overfor denne gruppe af forældre, kan vi sikre os at de fleste familier kan føle sig rustet til og anerkendt i deres forældreskab. Indsatsen kan bestå af almindelig vejledning fra kendte voksne i daginstitutionen eller I coachingforløb.

Veluddannet personale, hvis kvalifikationer matcher børnenes behov
Vi mener at de børn, som har de mest komplekse problemstillinger, skal mødes af veluddannet personale, som har specialviden i forhold til barnets specielle udfordringer. Hvis institutionen ikke har den fornødne kompetence til rådighed, må der tilføres supervision udefra, således at personalet læres op i dokumenterede pædagogiske/medicinske metoder, således at barnet får de bedste muligheder. Dette vil på sigt medføre store besparelser både økonomisk og -lige så vigtigt- menneskeligt, da barnet med meget større sandsynlighed bliver i stand til at blive mere selvhjulpen.

Som du vist også er bekendt med, er vores politik jo aldrig statisk, men kan via f.eks. vores Politiske Laboratorier altid åbnes, debatteres og kvalificeres. Derfor er en konstruktiv debat altid velkommen i Alternativet, og forhåbentlig får du mulighed for at debattere videre ud fra dit velkomne opslag her på Dialog-platformen.

Dette var så et svar/indlæg på vegne af den hårdt tidspressede kandidatgruppe i Odense.
De bedste hilsner og ønsker om et godt valg d. 21. November.
_

Tusind tak Randi, for at have taget dig tiden til at svare mig selv midt i
al travlheden.
Det var ikke lykkedes mig at finde det du sendte mig, hvor jeg kan se, at I
jo har taget aktivt stilling til ligenetop børneområdet.
Jeg er selv enig i, at minimumsnormeringer ikke er svaret, men pt er det
“det buzzord” der er størst fokus og derfor størst mulighed for at rykke
noget.

Endnu engang tak.

Med enlig hilsen

Linnéa