Mindre trafikstøj - afgift på dæk

Forslagets tekst

Trafikstøj er et af de store miljøproblemer i Danmark. Miljø og Fødevareministeriet anslår at mellem 200-500 mennesker dør hvert af år for tidligt af trafikstøj.

Forslaget er at få folk til at fravælge bildæk der støjer meget til fordel for væsentlig mindre støjende bildæk. Hvis forslaget gennemføres, vil resultatet være at trafikstøjen vil falde betydeligt fra større veje til gavn for folks livskvalitet og helbred.

Forslaget er at øge den eksisterende dækafgift således at de mest støjsvage dæk bliver de billigste. Dæk med en målt støjforurening på 67 dB får en ekstra afgift på 50 kr pr bildæk. For hver ekstra målte dB vil afgiften stige med 50 kr pr bildæk. Det vil f.eks. betyde at dæk der forurener med 69 dB vil have en ekstra afgift på 150 kr pr bildæk. Bildæk som ikke har en målt støjforurening vil belægges med en afgift svarende til en støjforurening på 72 dB.

Alle bildæk skal ifølge EU direktiv CE 1222/2009 klassificeres i forhold støjforurening målt i dB - det er sket siden 2012. Det vil sige at alle dæk, allerede i dag har en standardiseret målt støjforurening. Den nuværende dækafgift gælder dæk til knallerter, motorcykler, personbiler, varebiler. I de fleste tilfælde ligger der en afgift på 10 kr pr dæk. Se mere om den nuværende afgift i ”Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk” - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184728

For at sikrer en at forslaget ikke rammer social skævt, bør indtægterne fra afgiften - fraregnet evt. administrationsomkostninger - gå til at hæve bundfradraget for alle borgere.

Udfordring forslaget skal løse

Trafikstøj er et af de store miljøproblemer i Danmark. Miljø og Fødevareministeriet anslår at mellem 200-500 mennesker dør hvert år for tidligt som følge af trafikstøj og mange flere bliver syge.

Potentielle ulemper ved forslaget

Ulempen vil være at nogle folk har nogle præferencer for bildæk der støjer mere end nødvendigt. De folk vil opleve at det vil blive dyrer at købe dæk. De fleste vil dog ikke have den oplevelse, de vil bare købe dæk der støjer mindre til glæde for dem selv og for andre.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Forslaget er opstået forbindelse med en samtale jeg havde med seniorforsker Steen Solvang fra Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet. Steen har arbejde bl.a. med støj og luftforurening fra trafik. Jeg er kollega til Steen og forsker inden for miljø, økonomi og regulering. Vi var begge forundret over omfanget af problemet med trafikstøj og blev enige om at noget bør gøres. Så her er et lille skridt i den rigtige retning.

Hvem har været inddraget

Ideen er opstået i forbindelse med en samtale jeg havde med senior forsker steen solvang. se ovenfor.

Forslagsstillere

  1. Toke Emil Panduro

Status på forslaget

Status: Idéer til forslag

Forslaget er under udvikling. Når det er færdigudviklet, kan forslaget skrives færdigt og komme i høring. Du kan debattere og følge forslaget på Dialog.