Lige forhold for religion

Forslagets tekst

ordnede forhold for religiøs uddannelse uanset religionen og sikring af at demokratiske værdier er i overensstemmelse med tolkning og forståelse af pågældende religion.

En uddannet teolog skal idag kunne reflektere over egne religiøse tekster i form af historisk, filosofisk og nutidigt perspektiv. Der er undervisning i forskellige måder at tolke på og det sikrer at en kommende præst har en vis refleksion over tilgangen til biblen etc. således at det ikke bliver bogstavtro opsummering af gammelt testamente, men en refleksion over mening og intention istedet for.

Hvorfor ikke udvide kirkeministeriet til et religions ministerium og sørge for lignende teologisk uddannelse for andre religioner, hinduer, muslimer, jøder etc. og sørge for en lignende uddannelse til andre trossamfund således at vi sikrer os at alle religioner der forkyndes i DK gør det i overensstemmelse med demokratiske værdier og forstår at inkludere andre?

Det kan både være en hjælp til de mange moderate muslimer der kæmper med det skræmmebillede nogle få radikaliserede trækker ned over dem og det kan måske hjælpe med at få sat gang i en muslimsk reformation sådan som mange muslimer selv efterspørger, såvel som at det kan bibringe en bedre forståelse religionerne imellem, f.eks. hinduer og muslimer, eller jøder og muslimer etc.

Udfordring forslaget skal løse

tiltag mod radikalisering og tage luften ud af DF´s anti islam ballon

Potentielle ulemper ved forslaget

Jeg tror at andre på venstrefløjen ofte har stirret sig blinde på det klassisk kommunistisk anti-religiøse på den ene side og derfor været anti alt der var religiøst og på den anden side har haft travlt med at beskytte indvandrere og flygtninges kultur til en sådan grad at der til tider er givet plads til ting man aldrig ville acceptere fra en konservativ kristen. Jeg frygter derfor også at dette forslag bliver set som en racistisk kritik og ikke som en hjælp til at fremelske moderate religioner der er i harmoni med et demokratisk samfund.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Det er blevet til over lang tid gennem samtale med bl.a. med teologer og gennem strømninger i samfundsdebatten, programmer og artikler om bl.a. islam og andet. Jeg har bl.a. haft integration, diaspora og migrations studier på KUA og arbejdet med forskellige kulturer etc.

Hvem har været inddraget

Det har været en løbende diskussion/debat med alle omkring mig igennem flere år, blandt andet folkekirke præst Birgitte Knudsen.

Forslagsstillere

  1. Rune Röd

Status på forslaget

Status: Idéer til forslag

Forslaget er under udvikling. Når det er færdigudviklet, kan forslaget skrives færdigt og komme i høring. Du kan debattere og følge forslaget på Dialog.

1 Like

Vi mangler religionslighed i Danmark. Jeg mener selvfølgelig at, man skal have ret til at tro på hvad man vil, og så kan det ikke hjælpe at vi hæver nogle religioner over andre. Men jeg mener også at folkekirken skal ses på lige fod med andre anerkendte trossamfund, og at man ikke bør blande sig i hvad andre mennesker går og tror på. De danske værdier bør ikke ligge fast i en kristen religion, men i mangfoldighed og fælleskab. Derfor tror jeg mere på, at en totalt adskillelse af kirke og stat er mere gavnligt for et mangfoldigt Danmark. :wink:

Det er et rigtig godt forslag. Jeg oplever at forslaget søger ligestilling mellem trossamfund, hvilket jeg oplever positivt.
Forslaget er helt i tråd og ligner til forveksling et forslag vi arbejdede med i Tro og livssynsgruppen.

Jeg er bestemt for, at sikre en religionsfrihed, og samtidig en relevant og respektfuld tilgang til hinanden, mennesker imellem.

Jeg har samtidig svært ved at se, hvordan man opretter en uddannelse for andre religioner, specifikt mhp. at ville sikre en samtidig overholdelse af demokratiske værdier, uden at man samtidig får sagt, implicit, at disse andre religioner ikke allerede overholder demokratiske værdier.

Desuden kender jeg ikke til religioner, der ikke allerede sagtens kan sameksistere med et demokrati.

Jeg tror personligt, det vil give et bedre resultat - i form af en holdningsændring, og et langt mere oplyst og respektfuldt grundlag - hvis man sikrede at religionsundervisning i grundskolen netop er dét; religionsundervisning, og ikke (primært) kristendomsundervisning.

Nogle skoler er bedre end andre til at inddrage viden om også andre religioner. Men når det sker, er det mest som et sammenligningsgrundlag, ift. kristendom.

Vi har på stort set alle andre måder formået at skabe et skel mellem religion, og politik, samfund og kultur. Men børnene skal stadig have kristendom som et obligatorisk fag i folkeskolen. Det virker ‘skævt’, og alt for styrende (i min bog).

Det ville være bedre, synes jeg, om børnene lærte om de største religioner på lige fod. (Fx jødedom, kristendom, islam og buddhisme, selv om sidstnævnte reelt ikke ses som en religion). Sammenholdt med dette kunne børnene få støtte til at lære at reflektere over hvordan de forskellige religioner kan sameksistere med demokratiske værdier.

Derudover kan børnene lære noget om hvad der faktisk er en lære fra den enkelte religion, og hvad der mere er kulturelt betinget. Noget der fx vil gøre det nemmere for børnene, også når de bliver voksne, at forholde sig relevant kritisk til andres fortolkninger af en religion, frem for ‘bare’ at tage evt. fortolkninger for ‘gode varer’.