Landsmøde hver andet år


(Tina Brixen) #1

Dette forslag er ikke et af dem, jeg skriver om på vegne af HB, men et forslag er selv har lavet på baggrund af den måde journalistforbundet fungerer på, og nogen af de emmer der ofte har været oppe at vende i samtaler om organisationen.

Forslag : Vedtægt 2-årige landsmøde

Stk
Ordinært Landsmødemøde holdes i lige år i april. I ulige år afholdes et politisk udviklingsforum i april. Dagsordenen for det Politisk udviklingsforum fastlægges af HB. Der indkaldes med mindst 6 ugers varsel.

Stk
Hovedbestyrelsens medlemmer, forperson og næstforperson samt politiks leder vælges for to år på landsmødet. Afgår forpersonen i valgperioden, overtager næstforpersonen posten. Hovedbestyrelsen udpeger af sin midte en næstforperson, hvis denne post bliver ledig.

Stk
Der kan på ekstraordinært udskrive suppleringsvalg til hovedbestyrelsesmedlemmer og Politiks leder på politisk udviklingsforum

Begrundelse

Der har været nogle kommentarer, som ofte kommer op i samtaler om organisationen.

Vi mangler er storforum, hvor vi snakker politik.
Vi mangler kontinuitet i hovedbestyrelsen, fordi udskiftingen er for stor.
Vi bruger for meget tid på at snakke vedtægter.
Der er behov for at arbejde mere langsigtet i organisationen
Vedtægtsændringer(særlig i minimumsvedtægter) skaber ekstra arbejde ude i foreningerne.
Vi bruger for meget tid på at forandre det vi har, frem for at komme videre.

Et skiftende mellem et politiksmøde og et landsmøde, kunne give os mulighed for på den ene side at skabe mere ro i organisationen, give Hovedbestyserlsen mulighed for at arbejde med at iværksætte projekter over en længere periode, og samtidig har vi mulighed for at skabe en fælles politiks event hvert andet år, hvor vi f.eks. kan sætte dagsorden omkring enkelt sag og undersøge den sammen på kryds og tværs, for derefter at sætte pola processer i gang over hele landet eller holde 10 forskellige Pola på to dage og sætte gang i en masse forskellige emner som kan sendes ud i langet. Alt sammen i samarbejde med kredsene, POFO, de folkevalget og alle kandidaterne.

Hvorfor Landsmøder i lige år ?
Fordi kommunal, regionsråds- og Europaparlamentsvalget ligger i ulige år og vi derved kan sætte den politiske dagsorden, før disse valg.

Ulemper
En tror jeg og der er vigtig. Vi forholder os til dem.
Det kan godt være temmelig uoverskueligt at skulle stille op til en bestyrelsepost for to år, så vi risikerede at minimere feltet, der har lyst til at stille op.
Der er også stor risiko for at vi mister mange bestyrelse‐medlemmer hen over perioden.
Hvis bestyrelsen ikke fungerer, så kan det blive to lange år.
Vi mister fleksibilitet i at kunne forandre organisation hurtigt.
Vi risikerer at dele organisation op i to hvor halvdelen kommer til de politiske ting og den anden halvdel kommer til de organisatoriske.


(Linnea Winblad Madsen) #2

Kære Tina og alle der læser med

Jeg ser mange positive ting ved dette forslag og det kunne være interessant at prøve. Hvis Landsmødet bliver afholdt hver andet år, tror jeg det giver en helt anden mulighed for virkelig at lære hinanden at kende i hovedbestyrelsen og derved danne en anden grobund for det videre arbejde.

Halvårsmøderne har i min optik også været en god mulighed for, at møde hinanden på tværs af landet og samtidig kunne det være spændende, at idéudvikle på hvad man ellers kunne holde af andre møder i løbet af de to år op til et landsmøde igen.

Jeg glæder mig til at høre hvad flere har at sige om dette forslag og selvfølgelig også alle de andre forslag. Vi ses på lørdag.

Kærlig hilsen
Linnea