Kunsten at skyde sig selv i foden

På kort tid har myten om kødkvægs negative indflydelse på klimaet spredt sig som en løbeild. Også Det Etisk Råd er hoppet med på vognen. At et fremtrædende medlem af rådet er erklæret vegetar har naturligvis ingen indflydelse på udtalelserne.

Hvad er sandt og hvad er snot? Beregningerne bag myten er kritisable, da CO2 udledningen ved vejrtrækningen af kødkvæget er medregnet. Den beregning viser at kødproduktionen tegner sig for ca. 51% af den globale CO2 udledningen. Konklusionen er noget vås, da totaludledningen er forudsætningen for det hurtige CO2 kredsløb som omsættes i en enkelt vækstperiode.

Fratrækkes vejrtrækningen i beregningerne, bidrager udledningen af CO2 med ca. 18% som heller ikke er noget problem, da det kort sagt er omkostningerne ved at holde græs i konstant vækst der sikre optimal CO2 binding.

Problemet opstår når man erstatter græs med proteiner som eksempelvis kraftfoder af soja. Kraftfoder bevirker at firmavedrøvtyggeres fordøjelse ændres, så det er dannelsen af CH4 (Metan) under fordøjelsen der øges. Udledningen kan reduceres væsentligt med det rette foder.

For at slå det fast med syvtommersøm: CO2 er en livsvigtig bestanddel af samspillet mellem flora og fauna for at holde regnskabet i balance. Det er først når energireserverne som fossile brændsler frigives hurtigere end de dannes, at CO2 påvirker kulstofkredsløbet.

… men hvorfor tjekke fakta når den skinbarlige sandhed kan findes på Facebook og YouTube?

2 Synes om

Hej Chresten

Jeg synes du blander to forskellige ting sammen:

  • Hvorvidt kødproduktion, og særligt kvægdrift, er belastende for klimaet (og i større perspektiv: skadeligt for miljøet)

  • Hvorvidt tal og oplysninger i en specifik dokumentarfilm er korrekte.

Jeg er enig i hovedparten af din kritik af Cowspiracy - nemlig indregningen af køernes respiration Og det er da også blevet kraftigt kritiseret fra mange sider. Til gengæld forstår jeg ikke din sætning om de resterende 18%. Denne andel består for langt hovedpartens del af metan og NO2, og har altså ikke noget direkte med CO2 at gøre, eller “at holde græs i konstant vækst”.

rigtig god og lærerig artikel og ja Facebook bliver alt for tit brugt som troværdighed kilde. Lidt mere kildekritik vil være godt. Jeg har oplevet at elever skulle lave noget om Auschwitz og hvad poppede op som noget af det første de fandt - folk som stod inde for den såkaldte Auschwitzløgn. Men tak for artiklen - den giver lidt mere perspektiv i debatten

Hej Nis.

Firkantede postulater skal gendrives med firkantede argumenter.

Kødproduktion og kvægdrift er ikke nødvendigvis det samme, og derfor ikke nødvendigvis skadeligt for hverken miljø eller klima. Kvæg kan fysiologisk sammenlignes med andre drøvtyggere, men fødevalget kan spænde vidt. Fælles er dog at også kvæg foretrækker grøntfoderet af unge planter hvis de har valgmuligheden.

Når grøntfoder afgræsses, hæmmes modningen hvor bladene bliver grove og stænglede. På dette stadie nedsættes væksten. Afgræsses eller slås planterne til høslet, sætter de nye skud som igen øger CO2 optagelsen.

Jeg har ikke specifikt taget udgangspunkt i Cowspiracy som bygger på myter. Det samme kan siges om Det Etiske Råd. Når en misforståelse gentages længe nok, ender det som en sandhed når der bare smøres et tyndt lag videnskab over. Det er min egentlig kritik. At vås kolporteres kritikløst.

De 18% har jeg valgt fordi misforståelserne der bringes til torvs, ikke skelner mellem CO2 og metan som er relevant for kvæg i samspillet mellem flora og fauna. NO2 (nitrogendioxid) er ikke relevant hverken på friland eller i moderne staldanlæg med korrekt udluftning.

Konklusionen er stadig, at kødproduktion og kvægdrift ikke i sig selv er skadelig for miljø eller klima. Det er driftformen der kan være skadelig.

1 Synes om

Hej Klemp

Du skriver langt, til tider indsigtsfuldt, til tider uigennemskueligt, og til tider vrøvlet. Jeg tager lige fat i et par af dine udsagn:

Hvis vi er enige om at ignorere kredsløbs-CO2, er det vel ligegyldigt for argumentationen hvor hurtigt det går?

Når du skriver at “CO2-udledningen ved vejrtrækningen af kødkvæget er medregnet” er det som jeg ser det en henvisning til enten Cowspiracy, eller den rapport de bruger som basis for deres tal på 51% (Goodland, Robert og Anhang, 2009).

Når du så nævner Etisk Råd i samme sætning, virker det som om du tror at de tager udgangspunkt i de samme tal. Det gør de ikke

[quote=“Klemp, post:4, topic:2231”]
De 18% har jeg valgt fordi misforståelserne der bringes til torvs, ikke skelner mellem CO2 og metan som er relevant for kvæg i samspillet mellem flora og fauna.[/quote]

Alle de rapporter jeg har set opgør metan og CO2 hver for sig, og omregner så til CO2-ækvivalenter.

FAO er uenige med dig - eller der er rigtig mange umoderne staldanlæg i verden.

Og de nuværende driftsformer er - set som globalt gennemsnit - skadelige. Right?

Det virker - uden at du har skrevet det direkte - som om du mener at svaret er ekstensiv kvægdrift. Her har Etisk Råds rapport en påstand (med kilde) om, at det ekstensive landbrug har en større klimabelastning per produceret enhed end det intensive.

Hej Nis.

Rapporter som Goodland, Robert og Anhang opstår ikke ud af den blå luft. De er baseret på undersøgelser og videnskabelig forskning. Forskning skaber som bekendt data og hypoteser, men bemærk at der ikke kan generaliseres ud fra kvalitative data, som ofte forveksles med analyser.

Det er stadig nødvendigt at skelne mellem det hurtige og det lagrede kulstofkredsløb, da de rapporter om CO2-ækvivalenter du hentyder til på afgørende punkter medregner hypoteserne i de opstillede modeller der ligger til grund for beregningerne. Hvad mængden af stofferne erstattes med, står hen i det uvisse under de betingelser der er gældende i Danmark, da methanogener foruden acetat og brint også bruger kuldioxid som substrat for deres metabolisme, men er samtidig afhængig af andre bakterier til nedbrydning af cellulosen i græs og træmasse til acetat og brint.

Cellulosemængden er ikke ens for græsarealer og skove på et givet areal. Mængden kan variere meget afhængig af vand, temperatur, lys og bonitet, men er særlig påvirket af afgræsning og hugst. Man kan derfor ikke ignorere hastigheden hvorved kulstofkredsløbet forløber, men det forklarer hvorfor modellerne får et større output end input end hvad der sker i virkelighedens verden.

Man har som udgangspunkt fokuseret på modellernes virkemåde frem for at få korrekte data i modellerne.

Jeg kan af gode grunde ikke være uenig med FAO i de mange umoderne staldanlæg i verden. Jeg kender dem kun fra tredje eller fjerdehånds oplysninger, men det har bare ikke relevans for Danmark.

Etisk Råds omtale af drivhusgasser tilbage i 2009 er senere, ad pseudovidenskabelige omveje, brugt som løftestang til miskreditering af kvæghold ud fra personlige præferencer. Den samlede effekt i det ekstensive kvægholds positive indvirkning på naturplejen er ikke medregnet og kun omtalt sporadisk, men der kan være andre grunde til at holde arealer fri for flerårig vegetation end hvad der prioriteres i Danmark. Det er for simpelt at sætte det ekstensive kvæghold op mod det intensive i et klimaregnskab som publiceret. Det er legitimt at have sine egne holdninger, men ikke egne data
.
Du kan derfor ikke tage det globale gennemsnit som rettesnor for udviklingen i Danmark.

Jeg mangler stadig en bare nogenlunde ædruelig forklaring på hvordan en afgift på oksekød i Danmark, forklædt som klimaafgift, skulle påvirke kvæghold i en bæredygtig retning på den anden side af kloden.

Hej Christian

Jeg har cirka 100 opklarende spørgsmål til det du skriver. Det virker dog ikke som om du er interesseret i at kommunikere tovejs, så jeg holder her.

Nis