KOS årsmøde på lørdag

Kære medlem.

Vi vil lige følge op på vores indkaldelse til årsmødet i Københavns Omegns Storkreds lørdag den 6. maj 2017, kl. 13.00 - 19.00 på Albertslund Rådhus, Byrådssalen og forhallen, Nordmarks Alle 1, 2620 Albertslund.

Som vi tidligere har annonceret, så har vi følgende dagsorden:

Meditation

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referenter
 3. Storkredsens beretning og spørgsmål til bestyrelsen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og fremlæggelse af budget
 5. Spidskandidat (Valg af form og kandidat(er))

Indlæg / Workshop – ”En vision for den velfungerende storkreds!”

 1. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: POFO, KV17- udvalg, Kandidatudvalg, sundhedsudvalg og øvrige udvalg
 2. Behandling af forslag fra medlemmerne
 3. Vedtægtsændringer
 4. Valg til bestyrelsen
 5. Valg til Politisk Forum
 6. Valg til ombudsråd
 7. Valg til konfliktråd
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Punkt 4 – Regnskab og budget
Bestyrelsen vil gerne diskutere budgettet med medlemmerne, da der er ønsker om flere midler eller valgfond til det kommende kommunalvalg i 2017.

Punkt 5 – Spidskandidat
På kredsens opstillingsmøde for Folketingskandidater den 1.4.2017 blev det besluttet, at belyse og tage videre stilling til spørgsmålet om nominering og spørgsmålet om spidskandidatur på storkredsens årsmøde. Hensigten var at kandidatteamet sammen med kredsens kandidatudvalg skulle afklare mulighederne og komme med et oplæg.
På Alternativets landsmøde 27.-28. maj 2017 vil der formentlig blive stillet en række ændringsforslag til vedtægterne vedr. nominering, spidskandidatur, dobbeltroller etc.
Det medfører at vi på nuværende tidspunkt ikke har et videre sikkert beslutningsgrundlag. Og da det tillige på den fornødne tid ikke har været muligt at komme frem til et fælles oplæg med et antal valgmuligheder foreslår bestyrelsen at punktet udskydes til der foreligger et beslutningsgrundlag, som vores medlemmer i god tid kan tage stilling til. Der indkaldes til et nomineringsmøde den 20. 9.2017, 18.30, så alle kan være bedre forberedt. Det er ligeledes fint i tråd med vedtægterne der blot tilsiger at vi har ”mindst en nomineret inden næste Folketingsvalg.” En midlertidig § der i øvrigt automatisk udgår på det kommende landsmøde.

Indlæg
Indlægget på årsmødet bliver en workshop. Vi foreslår følgende:
En vision for den velfungerende storkreds!
Vi kigger på storkredsens rolle i forhold til lokalkredsene og hovedbestyrelsen i Alternativet. Er den rigtig sammensat? Hvem har ansvaret for hvilke opgaver? Hvem skal udføre disse opgaver? Er der opgaver der skal flyttes rundt? Hvordan får medlemmerne mere direkte indflydelse og deltager i opgaverne for at udvikle et bedre Alternativet? Kan vi organisere os på en sjovere og smartere måde? Hvordan fungerer vores udvalg? Har vi glemt bevægelsen I vores arbejde for at markere Alternativet politisk? Hvordan bliver vi mere handlingsorienterede og skaber fællesskaber? Hvordan kommer vi til at samarbejde mere på tværs? Og kan vi gøre lidt op med mødekulturen? Kort sagt hvordan udvikler vi bevægelsen ”Den Alternative Platform”?

Punkt 7 – Forslag fra medlemmerne
Der er ikke indkommet forslag rettidigt fra medlemmerne.

Punkt 8 – Vedtægtsændringer
Ifølge landsvedtægterne, skal storkredsen indføje rettelser i vedtægterne fra Alternativets årsmøde. Det er en vigtig formalitet, som vi har ventet med fordi spørgsmålet om vedtægter har fyldt meget. På det kommende landsmøde vil der, som reaktion på den store vedtægtsrevision i 2016 igen være et større antal vedtægtsændringer med en efterfølgende debat og tilretning i kredsene. Vores workshop vil formentlig også medføre forslag til ændringer. Vi har tilpasset vedtægterne med minimumsvedtægterne for storkredse (som er vedhæftet), som vi gerne vil formelt have godkendt. Desuden foreslår bestyrelsen at der afholdes et ekstraordinært vedtægtsårsmøde efter landsmødet.

Punkt 9 – Valg til bestyrelsen og nyt formandskab – er du interesseret i organisationsarbejde!
Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Ken, Christine og Jesper stiller op igen, men ikke som forpersoner. Viviana og Eddy stiller op som suppleanter. Eddy og Jesper der har udgjort formandsskabet, som hhv. forperson og næstforperson giver plads til nye kræfter. Vi har i bestyrelsen de forgange 2 år arbejdet på at bygge storkredsen op fra en projektorganisation ved valget i 2015 til en egentlig kreds med 11 lokalforeninger, diverse udvalg og netværk. Kredsene står igen overfor nye udfordringer hvilket er naturligt for en ung organisation. Der skal derfor nye kræfter til, som gerne vil påtage sig den opgave.

Kærlig hilsen fra

Alternativet Københavns omegns storkreds bestyrelse:

eddy.madsen@alternativet.dk, jesper.callesen@alternativet.dk, christine.madsen@alternativet.dk, ken.petersson@alternativet.dk, viviana.iversen@alternativet.dk.

Vedhæftet de nye vedtægter
Vedtægter for Københavns Omegns Storkreds 2017-05-06.pdf (437.4 KB)