Kandidatopstillingsmøde i Region Hovedstaden

Dagsorden til opstillingsmøde for valg af kandidater til Regionsrådet i Region Hovedstaden.

Opstillingsmødet afholdes søndag, den 21. maj 2017. kl. 11.00

Sted: Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød i Glassalen.

Tilmeldingsfristen – af hensyn til valg af sted og forplejning – udløb den 5. maj; men der er stadig plads, så hvis du vil med, og deltage i forplejningen bedes du maile til: margrethe.herning@alternativet.dk


Program og Dagsorden for opstillingsmødet søndag, den 21. maj.

Dørene åbnes kl. 10:30
Kl. 11.00 Velkomst

 1. Valg af dirigent – kandidatudvalget indstiller Eddy Madsen
 2. Valg af stemmetællere og referent
 3. Forslag om valg af ny afstemningsform
 4. Præsentationsrunde I (30 minutter)
  a. Hver aspirant præsenterer sig for opstillingsmødet (max 3 min.)
 5. Præsentationsrunde II (30 minutter)
  a. Hver aspirant faciliterer miniworkshops hvor deltagerne kan komme tæt på den enkelte aspirant. Deltagerne spørger og aspiranterne svarer. (6 workshops à 5 minutters varighed)
 6. Pause – Storkredsene er vært for et beskedent arrangement.
 7. Valg af ni kandidater. Kandidatudvalget indstiller, at alle 9 aspiranter vælges.
 8. Oplæg til og beslutning om spidskandidat/-er
 9. Valg af spidskandidat/-er (Eventuelt – afhænger af beslutning under pkt. 7)
 10. Tak for i dag – Kom godt hjem.

Forslag om ny afstemningsform til punkt 7:

Kandidatudvalget foreslår en afstemningsform, hvor der stemmes på én gang og med én stemme om, hvorvidt samtlige ni opstillede kandidater skal opstilles på Alternativets liste til regionsrådsvalget i 2017. Denne nye afstemning afvikles ved håndsoprækning eller ved oprækning af stemmekort.

Kandidatudvalgets begrundelse fremgår nedenfor i afsnittet: Resumé…

Hvis udvalgets forslag om ny afstemningsform ikke godkendes med 2/3 flertal af de fremmødte på opstillingsmødet (§15 stk. 6) eller hvis det samlede kandidatfelt ikke kan opstilles ved denne metode, anvender vi den almindelige afstemningsform:
Til valg uden et bestemt antal pladser, kan en kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50 % af de afgivne stemmer inklusiv blanke stemmer. Der kan afgives stemme på alle kandidater og der kan kun afgives én stemme per kandidat (§15. stk.4).


Præsentation af de 9 kandidataspiranter

a. Julie Herdal Molbech
b. Ken Patrick Petersson
c. Martin Kjærulff (Nielsen)
d. Martin Schepelern
e. Pernille Schnoor
f. Qasam Nazir Ahmad
g. Rolf Bjerre
h. Theis Liebach Smedegaard
i. Tue Boje Folden


Resumé af processen i forbindelse med opstilling af kandidater

Den 8. april indkaldte Det foreløbige Fælles Kandidatudvalg ansøgninger fra aspiranter til regionsrådsvalget. Samtidig blev der oprettet event på AlleOs

Da ansøgningsfristen udløb, den 23. april havde Det Fælles Kandidatudvalg modtaget 9 ansøgninger. Hver ansøger var stillet af 5 medlemmer af Alternativet.

Kandidatudvalget mødtes den 24. april for gennemgang af ansøgningerne. På dette første møde sprang det i øjnene, at 2 af de 9 ansøgere var fra kvinder og de 7 var fra mænd. På denne baggrund besluttede udvalget at satse på opstilling af i alt 12 kandidater; at opstille de 6 første blandt de 9 ansøgere og at afholde et supplerende opstillingsmøde den 3. september for opstilling af yderligere 6 ansøgere. Udvalget inviterede de 9 ansøgere til et formøde, som blev afholdt onsdag, den 3. maj.

På dette formøde oplevede udvalget et team af ni kandidataspiranter, som sammen udgør et så mangfoldigt felt, at hensynet til vore mangfoldighedskriterier må siges at være opfyldt, og som på mødet, på alle parametre performede i så god overensstemmelse med vore værdier og debatdogmer at udvalget efterfølgende følte et stort behov for at finde ud af, hvad vi, som kandidatudvalg, tillægger størst betydning. Vi drøftede også kort spørgsmålet om spidskandidatur på baggrund af at en af aspiranterne fortalte, at pgl. søger opstilling som spidskandidat.

Spørgsmålet var derfor om vi skal

a) holde fast i vores tidligere beslutning om opstilling af 12 kandidater over to opstillingsmøder, hhv. 21. maj og 3. september, og derfor udskyde den endelige afgørelse om spidskandidatur til den 3. september, eller.
b) revurdere denne beslutning.

Udvalget besluttede:

 1. Beslutningen om opstilling af 2 x 6 = 12 kandidater over to opstillingsmøder annulleres.
 2. Det besluttes at vi opstiller 9 kandidater til Regionsrådsvalget.
 3. Der afholdes opstillingsmøde den 21. maj 2017 kl. 11.00. Sted: Birkerød Idrætscenter (Der er ved ’tilmeldingsfristens udløb’ registret 48 tilmeldinger).
 4. Kandidatudvalget indstiller til opstillingsmødet, at man vælger alle ni kandidataspiranter.

Som det fremgår af indkaldelsesskrivelsen vil kandidatudvalget på opstillingsmødet redegøre for sine overvejelser omkring ’spidskandidatur’. Udvalgets overvejelser vil dreje sig om hvilket indhold rollen/rollerne som spidskandidat til regionsrådsvalget skal have.

En spidskandidat står øverst på stemmesedlen, lige under partinavnet. Til regionsrådsvalget i Region Hovedstaden udarbejdes én stemmeseddel, der er fælles for alle valgsteder. Det betyder, at det navn der står øverst, står øverst på alle valgsteder. Vore øvrige kandidater står i alfabetisk rækkefølge under spidskandidaten.

Hvad rollens indhold i øvrigt angår, kan den indeholde en, flere eller alle af følgende elementer:

Rollen som et udtryk for markedsføringsmæssig prioritet - at spidskandidaten placeres i de mest givtige debatter - at spidskandidaten har et særligt ansvar for teamet (som en art ‘politisk ordfører’) - at spidskandidaten er hovedforhandler i spørgsmål om valgsamarbejde med andre partier inden valget - at spidskandidaten, under forud-sætning af at pgl. opnår valg, er vores hovedforhandler på ’konstitueringsnatten’.


Den grønlandske nationaldigter Henrik Lund (1875 – 1948) har skrevet dette lille digt:

Hvornår har vi hørt om
en opgave ikke kan løftes,
når vi løfter sammen?
Lad os ikke holde os tilbage
Men lad os have mod til at løfte
Så kan vi opnå det bedste.

######(oversat til dansk af formanden for Det Grønlandske Landsstyre, Kim Kielsen)

Vi glæder os til at se jer alle :heart:

Mange gode forårshilsener
Det Fælles Kandidatudvalg
Anette, Claus, Heidi, Margrethe, Palle og Tove