Josephine Fock - Opstillingsgrundlag

1. Hvordan styrker og videreudvikler vi Alternativet som samfundsforandrende bevægelse?

Alternativet er mere end et parti. Alternativet er mere end en bevægelse. Alternativet er tænkt som en bevægelse, der har brug for et parti, der kan skabe rammerne for den nødvendige grønne omstilling.
Klimakrisen kræver en radikal anderledes tilgang til løsninger og radikale løsninger kræver en kulturforandring for at kunne lykkes. Det forudsætter involvering af alle borgere, at alle føler sig værdsatte og oplever sig som en del af det danske samfund.

Den grønne omstilling kommer ikke oppe fra. Løsningerne kommer nedefra. De kommer ved et samspil mellem borgere, virksomheder, iværksættere, foreninger, sociale projekter, organisationer og ikke mindst kulturelle provokationer. Det kræver samarbejde, viden, tillid og et stærkt engagement. Og det kræver, at vi altid står fast på Alternativets værdier: mod, ydmyghed, gennemsigtighed, generøsitet, empati og humor; uanset hvilket dilemma og hvilken sammenhæng vi befinder os i.

Vi skal turde eksperimentere og dermed også turde fejle. Kun gennem nytænkning og risikovillighed kan Alternativet være et inspirerende mødested for alle borgere. Bevægelsen må aldrig gå i stå, for det er herfra, at vi skal lade os udfordre, engagere og blive klogere, og det er herfra partiet får sin berettigelse. Alternativet har alle muligheder for at blive et bredt, folkeligt forankret projekt, hvor vi former vores egen fremtid.

Jeg vil komme i alle afkroge af Danmark; i forsamlingshuse, rundt om køkkenborde, i foreninger - alle steder, hvor dialogen om vores fremtid skal fortsætte

2. Hvad bør, efter din mening, være de vigtigste politiske prioriteter for Alternativet, og hvordan vil du som leder sikre at dette bliver til virkelighed?

Fokus på de tre bundlinjer er den absolutte prioritet; den grønne omstilling, de menneskelige værdier og økonomien på kort og lang sigt. Balancen mellem de tre bundlinjer er afgørende for at bevare sammenhængskraften og tilliden i vores land. Ny politisk kultur skal være måden, vi gør det på.

• Den grønne omstilling kræver radikale løsninger, hvis vi skal leve op til eksperternes vurderinger af klodens tilstand og fremtid. Det er ikke nok med hensigtserklæringer. Danmark og Alternativet skal gå forrest for at inspirere resten af verden. Vi skal lytte til fagligheden og vi skal arbejde med at få forskere, erhvervsliv, iværksættere og borgere til at indgå i forpligtende og inspirerende fællesskaber.

• De menneskelige værdier skal i fokus. Alle mennesker skal føle sig lige og værdifulde - som en del af samfundet - som en del af fællesskabet. Det gælder fattig som rig, barn som voksen - uanset hudfarve, religion, køn og seksualitet. Det enkelte menneske skal være i centrum fremfor systemer og statistikker. Trivsel og mangfoldighed skal ses som en styrke og ikke en trussel. Trivsel og glæde skal være i alles liv, uanset hvilken rolle man spiller i samfundet.

• Økonomien skal sikre den grønne omstilling og understøtte de menneskelige værdier - ikke omvendt. Der skal i langt højere grad arbejdes med forebyggelse. Finansministeriets økonomiske regnemodeller skal ændres, således at investeringer i mennesker og miljø viser det økonomiske afkast på kort og lang sigt. Det kan nemlig betale sig at investere i fremtiden både menneskeligt, miljømæssigt og økonomisk. Det skal regnemodellerne afspejle, så vi får et mere reelt økonomisk grundlag at træffe beslutninger på. Det skal ligeledes fremgå af regnemodellerne, hvad det koster at undlade at investere i mennesker og miljø.

Ny politisk kultur er den måde, vi arbejder på ved udformningen af vores løsninger. En reel grøn omstilling og en reel ændring af, hvorledes vi ser hinanden som mennesker kræver, at vi for alvor arbejder med ny politisk kultur. Vi skal have tilliden tilbage mellem mennesker, og vi skal undgå polarisering. Vi skal involvere alle i vores politiske forslag, og vi skal holde fast i vores dogmer og værdier i alt, hvad vi gør. Vi skal arbejde i involverende fællesskaber. For den enkelte kan det virke som en uoverskuelig opgave at tænke på den grønne omstilling og endnu mere at involvere sig i den. Alternativet skal fungere som inspirator, motor og igangsætter. Det er et kæmpe kulturforandringsprojekt, som skal igangsættes. Og vi skal hele tiden turde eksperimentere med nye involveringsprocesser og demokratiske løsninger.

Jeg vil arbejde med disse politiske prioriteter i alle vores relevante fora

3. Hvordan forestiller du dig, at Alternativet bør udfylde og styrke sin rolle som parlamentarisk aktør på alle politiske niveauer?

Der bør skabes en tættere sammenhæng mellem alle parlamentarisk valgte i Alternativet. Det er vigtigt, at vi sigter mod de samme mål og trygt udveksler meninger, ideer og løsningsforslag med hinanden på tværs af landet. Løsningsforslagene, som skal bidrage til de tre bundlinjer, skal ind i magtens rum og tages alvorligt. Det sikrer vi ved, at involvere os tættere med regeringen og dens parlamentariske grundlag. Dette kræver naturligvis en forhandling, hvor Alternativet kan se en vinding ved at involvere sig tættere i regeringssamarbejdet. Der skal altid være en gevinst for en af bundlinjerne. Det er vigtigt, at Alternativet har et bredt samarbejde med alle partier; både i folketinget, regionsråd og byråd. Alternativet skal gå forrest med konkrete løsninger i alle sammenhænge, så Alternativet skaber resultater og rykker dagsordener på tværs af landet.

Jeg vil tage initiativ til et tættere samarbejde mellem alle parlamentarisk valgte i Alternativet, således at alle føler opbakning i deres daglige virke. Derudover vil jeg indlede en forhandling med regeringen og dens parlamentariske grundlag om et tættere samarbejde

4. Hvilken slags politisk leder, vil du være for Alternativet?

Jeg vil være en politisk leder i kraft af baglandet. Jeg vil kickstarte bevægelsen og skubbe til borgerne. Jeg vil inspirere til nytænkning og blive lykkelig, når jeg er håbløst bagud i forhold til den kreativitet, der allerede er i gang på konkrete områder. Jeg vil sikre, at alle beslutninger træffes i de rette fora, og at vi lever op til vores værdier om gennemsigtighed og empati. Jeg vil lytte og involvere i de beslutninger, der skal træffes. Jeg vil være ambitiøs på Alternativets vegne. Jeg vil arbejde for, at Alternativet hele tiden udvikler sig som parti og bevægelse, så vi aldrig bliver nøjsomme og lader os styre af laveste fællesnævner. Jeg vil være den, der sigter højt og lader Alternativet være den platform, hvor eksperimenterne får frit spil. Jeg vil være den samlende kraft for folketingsmedlemmerne, så de får størst mulig opbakning og opnår størst mulig gennemslagskraft i konkrete forhandlinger. Og så vil jeg være den, der sikrer, at Alternativet er der, hvor der er respekt og omsorg for hinanden, uanset uenigheder om stort og småt. Det fortjener Alternativet.

Jeg vil gøre, hvad jeg siger

19 Likes

Kære Josephine.
Jeg læser med stor glæde, respekt og håb, dit dejligt konkrete opstillingsgrundlag. Tak for dig og dét. :green_heart:

Blandt de øvrige 5 valgoplæg, har jeg især hæftet mig ved noget, i Rasmus Nordqvist’s.

Det er måske en lidt usædvanlig tilgang, at spørge til hvordan én kandidat forholder sig til en anden kandidats udsagn… MEN :wink:
Jeg synes simpelthen det er SÅ vigtigt, at Alternativet kreerer, formulerer og skitserer en ny langsigtet vision. Vi er endnu ikke i mål, med den vision der blev formuleret ved Alternativets fødsel. Nemlig (min formulering) : At sætte spirerne til en seriøs, bæredygtig omstilling i jorden - nu.
Men vi er kommet så langt med den vision, at det nu er blevet et ufravigeligt krav og et inderligt ønske, i brede dele af befolkningen -nationalt som globalt. Bl.a. afspejlet i mange parlamenters nuværende agenda, ligesom erhvervsliv og borgerbevægelser, nu tager handling på visionen.
Hvilket på alle måder KUN er godt!

Dér hvor jeg så tænker, at Alternativet kan genvinde noget fornyet synlighed og manøvreringsevne, er, ved at formulere en ny, videreført vision, der konkret og inddragende skitserer: “Hvordan ser Danmark så konkret ud, når vi om 10 år fra nu, er nået rigtig, rigtig langt i denne seriøse, bæredygtige omstilling?”

Derfor blev jeg ret begejstret over Rasmus’ “barsel” med “Projekt 2030”.
Essensen af dét, der begejstrede mig, kan koges ned i dette ‘saksede’ citat:
“Jeg savner et billede på, en ambition og en plan for, hvordan Danmark skal se ud i 2030. Faktisk tror jeg, at de fleste savner en sådan plan. For hvordan lever, bor og arbejder vi ved udgangen af det årti, vi netop er gået ind i? Hvordan genskaber vi en fri og vild natur? Hvordan sikrer vi, at den grønne omstilling ikke vender den tunge ende nedad, men i stedet bliver en mulighed for at skabe rige liv med mere frihed, livskvalitet og social retfærdighed? Kort sagt: Hvordan ser fremtidens grønne velfærdsstat egentlig ud? Ikke i abstraktioner, men helt konkret. De svar skylder vi os selv at komme med. Det er derfor, vi er her, og det er netop det, vi kan.”

Mit spørgsmål til dig, Josephine, er så:
Hvilke tanker og overvejelser har Rasmus’ (indledende) beskrivelser af “Projekt 2030” affødt hos dig?

Tak, hvis du vil knytte en kommentar til det, ud fra dine visionære ambitioner for Alternativets politiske ståsted og vores fælles politiske vision, for de kommende år?

Opløftet og med de grønneste håb om gode tider fremover for os alle - i, og udenfor, Alternativet.
:green_heart:

4 Likes

Kære Randi

Fint at du spørger om dette - kun godt!

Jeg synes det er ekstremt vigtigt, at beskrive konkret, hvordan DK skal se ud i 2030. Og endnu vigtigere synes jeg, det er Alternativets opgave at komme med helt konkrete forslag, der sikrer, at vi kan komme derhen - med udgangspunkt i de tre bundlinjer og ny politisk kultur.

Bh Josephine

8 Likes

Kære Hanne

Jeg synes det er meget problematisk, at man administrativt kan fratage statsborgerskabet fra folk - uanset at de har dobbelt statsborgerskab. Jeg er i det hele taget bekymret for vores retsstat i disse år.

Bh Josephine

9 Likes

Kære Josephine

Jeg har et spørgsmål som jeg stiller alle kandidater, da jeg synes karakter på en politisk leder er vigtig, at man kan stå inde for sit partis program og hvad man siger. Alternativet har mange medlemmer som er aktive i græsrodsbevægelser eller non-profit organisationer, så måske kan dette spørgsmål måske opfattes som værende lidt strengt.

Hovedårsagen til jeg meldte mig ind i Alternativet var, at vi var de eneste med en hæderlig politik hvad angik lobbyisme og “Penge ud af politik”. Vores demokrati skal jo ikke være til salg, og politikere skal ikke købes til at stemme ja/nej for bestemt lovgivning mod at få kampagnestøtte eller lovning på højtlønnet jobs når de ikke længere er i politik. Og selv i Danmark synes jeg man ser alt for mange politikere som springer til høje stillinger i interesseorganisationer, hvad enten det er Dansk Erhvervsråd, Red barnet, Finansrådet, DVCA eller andre. Jeg vil derfor gerne høre, om hvis du skulle blive politisk leder, kan du stå inde for, og vil du fremover arbejde for, at hverken folketingsmedlemmer eller ministre overhovedet kan få en lønnet stilling i interesseorganisationer i et minimum af antal år, for at sikre os borgere at de handler i vores og ikke i deres egen interesser?

mvh
Philip

2 Likes

Kære Philip

Tak for dit spørgsmål.

Jeg vil arbejde for det som er Alternativets politik på dette område, nemlig dette, som er fra vores Demokratipakke 2:

forslag 8: karensperiode for ministre og topembedsfolk

“Alternativet foreslår, at der indføres en differen- tieret karensperiode for henholdsvis ministre og topembedsfolk. Med inspiration fra EU’s regler for
karensperioder for kommissærer og topembedsfolk indstilles til, at ministre ikke må deltage i eller på anden vis yde professionel ydelse til lobbyisme, der er rettet mod den pågældende ministers tidligere ministerium indtil 18 måneder efter sin fratrædelse. For topembedsfolk bør gælde, at disse ikke må del- tage i lobbyisme, der omhandler sager, som den på- gældende embedsperson har beskæftiget sig med inden for de seneste 3 år, hvilket skal gælde indtil 12 måneder efter fratrædelsen som embedsmand. Selve karensperioden varer således 12 måneder.”

Jeg mener ikke, at vi skal begrænse menige folketingsmedlemmer i at kunne få et job bagefter. Det vil gøre det alt for svært, når man er færdig som folketingsmedlem, hvis man ikke har mulighed for at kunne påtage sig et job bagefter indenfor et område man ved noget om.
Jeg har f.eks. ingen problemer med at Johanne Smidt Nielsen er blevet Generalsekretær i Red Barnet. Jeg synes det er godt, at den organisation får en generalsekretær, som ved noget om det hun snakker om, og som brænder for børnenes sag.

Bh Josephine

7 Likes

Kære Josephine

Du siger, at det første du ville gøre er, at snakke med Mette Frederiksen. Hvad vil du snakke med Mette om???

mvh
Julie Margrethe

1 Like

Hej. Kunne godt tænke mig at høre, om der er noget fra de andre kandidater, hvor du tænker , bare jeg også havde tænkt på det. Og tage med vidre hvis, du bliver valgt som leder?
Mvh. Jeanette Dahl

Kære Josephine !
Du får min stemme! Tænker det er det eneste rigtige. Så kan de gode kræfter på Borgen gøre det de er gode til, men jeg tror på din substans som leder!
Bedste hilsner
NIna

2 Likes

Kære Julie Margrethe

Tak for dit spørgsmål.
Det er vigtigt for mig, at Alternativet får indflydelse. Vi er dem med de mest radikale løsninger på den grønne omstilling. Det er ekstremt vigtigt for mig, at vi kan påvirke Mette Frederiksens regering. Derfor vil jeg invitere mig selv til kaffe og tage en snak med Mette Frederiksen om, hvordan vi sikrer os indflydelse. Vi skal med i de forhandlinger vi SELV vælger og ikke afvente at hun inviterer os. Jeg vil gerne kunne påvirke regeringen på ALLE 3 bundlinjer - ikke kun den grønne bundlinje.
Og vi skal kun deltage i forhandlinger, hvor vi får noget ud af det - det siger sig selv. Der er masser af steder, hvor der er meget langt imellem os, og hvor jeg har svært ved at se mulige kompromisser. Men det gør ikke, at vi ikke skal forsøge at trække dem i vores retning.

De bedste hilsner Josephine

3 Likes

Kære Nina

Tusind tak - det varmer. Og jeg vil gøre mit bedste!

Bedste hilsner
Josephine

2 Likes

Kære Jeanette

Jeg er meget begejstret for det som Sascha har skrevet:

“Tiden er inde til at sætte livet i centrum. Alt liv. Vi har alt for længe overudnyttet mennesker, planet og natur. Derfor har vi i dag en galopperende klimakrise og social skævvridning på tværs af planeten. Det første spørgsmål i politik er blevet ’hvordan skal det finansieres?’ fremfor det spørgsmål, som egentlig burde stilles: ’skaber det liv?’”

For hun har sådan ret. Vi har i alt for lang tid arbejdet FOR økonomien, fremfor at økonomien skal arbejde for OS - ALT liv - og dermed naturen, klimaet, miljøet og mennesker og dyr. Vi er totalt afhængige af hinanden og forbundne. Og derfor skal der en system- og kulturforandring til - med de tre bundlinjer og ny politisk kultur i fokus.

Bedste hilsner
Josephine

5 Likes

Kære Hanne

Tusind tak.

Jeg vil gøre mit bedste for at leve op til din tillid.

Bedste hilsner
Josephine

3 Likes

Kære Josephine,

Tak fordi du stiller op.

Jeg har tre spørgsmål, jeg gerne vil høre dine mening om.

Carbon fee and dividend er en model med C02-afgift der betales tilbage til borgerne med samme beløb til alle. Hvad tænker du om denne model?

Alternativet ønsker radikale forandringer af vores samfund, herunder en forandring af rammerne for vores finansielle system. Kan de radikale forandringer rummes indenfor rammerne af EU’s bankunion?

Albanien og Nordmakedonien fik et foreløbigt nej til at indlede optagelsesforhandlinger med EU sidste år. Danmark støttede det nej. Hvad tænker du om den holdning?

Håber spørgsmålene giver mening.

Bedste hilsner,
Jan K

1 Like

Mange tak for svar

Tak for svar. Min bekymring var om du ville med i beslutningspapiret, og dermed gøre os lyserøde.

Med venlig hilsen

Julie Margrethe

Kære Josephine

På alle punkter føler jeg mig tryg ved, at du kan løfte ansvaret som politisk leder. Der er kun et punkt, der vækker min tvivl, som jeg håber du vil svare på.

Vi har jo oplevet at både René Gade og Carolina Meyer har meldt sig helt ud. Og andre folketingskandidater, der er droppet ud, efter de ikke blev valgt.

Som et medlem, der har knoklet en del som frivillig, gør det mig altid lidt ærgerlig. Det føles som om de mennesker, vi har investeret i at bringe frem i de forreste rækker svigter os.

Ďu forlod også Folketinget. Jeg forstår, at du mente du kunne gøre mere gavn i Dansk Flygtningehjælp. Og det er helt forståeligt.

Det som kan være svært at forstå, er hvorfor du dengang ikke mente du kunne gøre større gavn i Folketinget, og sammenholdt med det, hvorfor du nu mener, du kan gøre gavn som politisk leder?

Og måske især om du nu – uanset dette valgs udfald – er én, som vi kan regne med fortsætter sammen med os? Hvad enten det er som frivilligt menigt medlem, bestyrelsesmedlem eller folketingskandidat.

Kh

Troels

8 Likes

Kære Troels

Tak for dit spørgsmål, som jeg godt kan forstå, og som jeg også har stillet mig selv.

Jeg tror det korte svar er, at jeg havde brug for en pause fra Folketinget.

Det lange svar er, at jeg som medstifter af Alternativet og som folketingskandidat havde været på siden 2013 og trængte til en pause fra det hele i oktober 2018.

Fra 2013-2015 arbejdede jeg rigtig meget; Vi stiftede Alternativet, skrev partiprogram, lavede politiske laboratorier etc. samtidig med, at jeg stod i spidsen for de statslige overenskomstforhandlinger i mit job som chef for OAO og CFU. Jeg lå derudover i fast rutefart mellem København og Østjylland for at samle underskrifter ind og siden for at stille op som folketingskandidat.

I 2015 kom vi heldigvis i Folketinget, og jeg blev gruppekvinde for folketingsgruppen samtidig med, at jeg havde en lang række ordførerskaber. Det var super spændende og også udfordrende arbejdsdage.

I 2016 blev jeg desværre skilt efter 15 års samliv.

I 2017 kom der flere dårlige sager for os; nogle af dem endte desværre i pressen, og dem var vi som bekendt uenige om, hvordan vi skulle takle. Det var blandt andet derfor, jeg trak mig som gruppeforkvinde. Nogle af dem var følsomme personsager - og jeg er meget glad for, at de er løste.

Med andre ord havde det været fem rigtig turbulente år og jeg var - for at være ærlig - lidt slidt. Hen over sommeren 2018 gik jeg i tænkeboks og nåede frem til, at jeg ikke mere var den bedste version af mig selv. Hverken i forhold til mig selv eller i forhold til andre.

Som ved et forsyn dukkede direktørstillingen for integration op i Dansk Flygtningehjælp. Jeg tænkte, at jeg ville kunne gøre større gavn dér end i folketinget. Arbejdet betød, at jeg kunne hjælpe nogle mennesker, der her og nu trængte til konkret hjælp.

Og det var en total optur. Jeg var virkelig glad for at være der, og var begyndt at vende skuden med ca. 600 medarbejdere, der var rigtig ramt af nedskæringer etc., til en arbejdsplads, som de var stolte af, og hvor vi kunne arbejde med vores meget høje faglighed for alle flygtninge.

Så blev Christian Friis Bach desværre afskediget. Han var Generalsekretær og den, der havde ansat mig. De ting der lå i min stilling fra hans side ændrede sig på en måde, som ikke matchede mine værdier og jeg valgte derfor at sige op, selvom jeg var meget glad for arbejdet. Det gik op for mig i den proces, at jeg har nået en alder og har nogle kompetencer, som gør, at jeg hviler meget i mig selv og kender mine værdier.

Jeg har naturligvis hele tiden tænkt på Alternativet. Jeg har savnet det politiske arbejde. Jeg har savnet mange konkrete mennesker og jeg har savnet bevægelsen. Ja, det hele. Jeg var jo med til at stifte Alternativet, så det er også mit ‘barn’. Jeg var meget tilbageholdende med at ‘blande mig’, som menigt medlem, men når jeg mødte unge og gamle alternativister, så kunne jeg mærke lysten til at komme i gang. Og den lyst er der, uanset hvad der sker.

Da Uffe så annoncerede sin afgang, gik jeg i tænkeboks igen. For jeg ved om nogen hvilket kæmpe arbejde, det er at være politisk leder. Og jeg ved om nogen, hvor meget det kræver både på det politiske og ikke mindst det personlige plan.

Og så besluttede jeg mig til at stille op, fordi jeg tror på, at jeg kan være med til at løfte hele Alternativet med alle sine parlamentarisk valgte, organisationen, bevægelsen, de frivillige - alle - ind i et nyt årti med opbakning - også fra danskerne, for der er brug for os i dansk politik.

Grunden til, at jeg vover at stille op er, fordi jeg mener, at have de kompetencer der skal til, i hvert fald de fleste af dem, og fordi jeg oplever stor opbakning til at forsøge. Der skal ikke herske tvivl om, at det har været sundt for mig at holde en pause fra folketinget. Når man er på Christiansborg bliver man meget let en del af en fortælling og et ekkokammer, hvor det er let at lade sig forlede til at gøre som de andre.

Den tid jeg har været ude, har jeg selvfølgelig brugt til at kigge ind. Og som jeg nævner i mit opstillingsgrundlag, så mener jeg, vi politisk langt mere fokuseret skal arbejde på de tre bundlinjer, og vi skal bruge den nye politiske kultur på alle planer og niveauer i organisationen. Vi skal reelt involvere bevægelsen og baglandet. Og det kræver en understøttende og lyttende ledelse, som også tør gå åbent ind i konflikter og håndtere dem i de rette fora. Og så kræver det samarbejde - også med folketingsgruppen - som jeg vil glæde mig til at samarbejde med igen - med hver og een af dem!

Kærlig hilsen

Josephine

8 Likes

Kære Jan

Der er ingen tvivl om, at jeg synes at modellen med, at “forurener betaler” er god. Jeg er ikke afklaret med, om det fulde og hele beløb skal gå tilbage til borgerne. Jeg synes det er rigtigt, at både borgere og virksomheder kan se, at når de belaster miljøet mindre, så gives der noget tilbage direkte til borgeren og måske også virksomheden. For det øger incitamentet til at stoppe med at forurene. Om nogle af pengene skal ryge i statskassen kunne jeg godt forestille mig, men det er en forudsætning for mig, at det går til det grønne - f.eks. støtte til investeringer i ren energi eller forskning, eller til kommunerne ifht. at blive bæredygtige etc. Men for mig er det vigtigste, at vi får indført “forurener betaler” og så må vi afklare præcis, hvordan modellen skal se ud.

Om ændringerne kan ske indenfor bankunionen eller ej - er et svært spørgsmål. Der er ingen tvivl om, at det økonomiske system skal laves om i sin helhed. Jeg er tilhænger af, at vi skal være med til at påvirke de nødvendige løsninger, der skal til men hvis det viser sig umuligt, er jeg ikke afvisende overfor at prøve nye løsninger, som f.eks. kan være at gå ud af bankunionen. Det er et meget komplekst spørgsmål, som jeg meget gerne vil gå i dybden med, blandt andet ved at involvere andre, som er både for og imod. For det kan betyde meget for Danmark, om vi gør det ene eller andet, så vi skal tænke os virkelig godt om.

Ved. Albanien og Makedonien; jeg ved at folketingsgruppen ikke bakkede regeringen op. Jeg bakker helt op om folketingsgruppens beslutning.

Bedste hilsner
Josephine

3 Likes

Kære Josephine,

Tak for svarene - vi er ikke med i bankunionen p.t, men kommer formentlig til tage stilling til om vi skal indtræde i den nærmeste fremtid.

Bedste hilsner,
Jan K