Information om Alternativets Ombudsråd og Konfliktmæglingsråd

Opstilling og valg af kandidater til Alternativets Ombudsråd og Konfliktmæglingsråd
I løbet af tre år har flere end 11.000 gode mennesker på tværs af alder, køn og social status fundet sammen i et enestående fællesskab i Alternativet. Et fælleskab skabt omkring bevægelsens værdier om et ligeværdigt og bæredygtigt samfund og partiets grundlæggende dogmer. For at sikre dette fundament blev det på det seneste besluttet at oprette et ombudsråd og et konfliktmæglingsråd.

I vedtægterne står der:

§ 16 Ombudsråd Ombudsrådets formål er at evaluere om vi i Alternativet internt og eksternt udlever vores værdier og debatdogmer samt respekterer Alternativets vedtægter og partiprogram. Ombudsrådet kan foreslå konstruktive forbedringer eller praksisændringer. Storkredsenes opstillingsmøder kan indstille hver én person som muligt medlem af Ombudsrådet. Blandt de indstillede vælger Landsmødet 5 personer. Hovedbestyrelsen udpeger straks efter Landsmødet efter indstilling fra Landssekretariatet tre eksterne fagpersoner til at indtræde i Ombudsrådet. Rådet består samlet af otte personer. Ombudsrådet skal mindst én gang om året involvere medlemmerne i evalueringen. Ombudsrådet udarbejder en afrapportering til landsmødet, men kan udtale sig løbende. Medlemmer eller andre kan underrette Ombudsrådet om en sag. Rådet er dog kun forpligtet til at tage sager op af principiel karakter. Rådet vurderer selv hvorvidt en sag er af principiel karakter.

§ 17 Konfliktmæglingsråd Storkredsenes opstillingsmøder vælger hver én person til Konfliktmæglingsrådet forud for Landsmødet. Personen behøver ikke være medlem af Alternativet. De 10 valgte personer udgør Konfliktmæglingsrådet, og tiltræder først som nyt Konfliktmæglingsråd ved afslutningen af Landsmødet. Konfliktmæglingsrådet afrapporterer til Landsmødet. Konfliktmæglingsrådets primære opgave er at hjælpe Alternativets foreninger med konfliktmægling i tråd med værdierne, således at alle parter har mulighed for at blive klogere på hinanden. Alle bestyrelser, udvalg og medlemmer i Alternativet kan anmode om hjælp fra Konfliktmæglingsrådet til håndtering af konflikter. Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Konfliktmæglingsrådet støtter endvidere Hovedbestyrelsen i at udvikle Alternativets beredskab i forhold til konflikthåndtering.

Bestyrelsen i Københavns Storkreds har besluttet, at valget af kredsens kandidater til henholdsvis Ombudsrådet og Konfliktmæglingsrådet skal afvikles i forbindelse med det åbne bestyrelsesmøde mandag den 28. november klokken 17.30 – 20.30 hos Alternativet i Åbenrå og indkalder hermed kandidater til de to tillidsposter. Hvis du ønsker at kandidere skal du sende en kort begrundelse for hvorfor du vil og kan bestride den ønskede post til storkreds.kbh@alternativet.dk